วิธีการอ่าน และเขียนไปยังแฟ้มข้อความ โดยใช้ Visual Basic 2005 หรือ Visual Basicสุทธิ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315828 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual Basic 6.0 ของบทความนี้ ให้ดู 183638.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการอ่าน และเขียนไป แฟ้มข้อความ โดยใช้ Microsoft Visual Basic 2005 หรือ Microsoft Visual Basicการเปลี่ยนแปลง

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ service pack ที่คุณจำเป็นต้อง:
 • Visual Basic หรือ Visual Basic 2005สุทธิ
บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Visual Basic หรือ Visual Basic 2005สุทธิ

อ่าน และเขียนแฟ้มข้อความ

The"อ่านแฟ้มข้อความ" ส่วนแสดงวิธีการใช้วัตถุStreamReaderเพื่ออ่านแฟ้มข้อความ The"เขียนแฟ้มข้อความ (ตัวอย่างที่ 1)"ส่วนและ "เขียนแฟ้มข้อความ (ตัวอย่างที่ 2)" ส่วนสาธิตวิธีใช้คลาสStreamWriterในการเขียนข้อความไปยังแฟ้ม

อ่านแฟ้มข้อความ

รหัสต่อไปนี้ใช้คลาสStreamReaderเพื่อเปิด การอ่าน และปิดแฟ้มข้อความ คุณสามารถส่งผ่าน ชื่อเส้นทางของแฟ้มข้อความไปยังคอนสตรัคเตอร์StreamReaderเพื่อเปิดแฟ้มโดยอัตโนมัติ วิธีการReadLineอ่านแต่ละบรรทัดของข้อความ และเพิ่มตัวชี้แฟ้มไป บรรทัดถัดไปที่อ่าน เมื่อวิธีReadLineถึงจุดสิ้นสุดของแฟ้ม จะไม่ส่งกลับค่า
 1. เริ่ม Microsoft Visual Studio 2005 หรือ Microsoft Visual Studioการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างแอพลิเคชันคอนโซลใหม่ใน Visual Basic 2005 หรือ Visual Basic .การเปลี่ยนแปลง
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของแฟ้ม Module1.vb:
  Imports System.IO
  					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานย่อยหลัก
  Dim objStreamReader As StreamReader
    Dim strLine As String
  
    'Pass the file path and the file name to the StreamReader constructor.
    objStreamReader = New StreamReader("C:\Boot.ini")
  
    'Read the first line of text.
    strLine = objStreamReader.ReadLine
  
    'Continue to read until you reach the end of the file.
    Do While Not strLine Is Nothing
  
     'Write the line to the Console window.
     Console.WriteLine(strLine)
  
     'Read the next line.
     strLine = objStreamReader.ReadLine
    Loop
  
    'Close the file.
    objStreamReader.Close()
  
    Console.ReadLine()
  					
 5. บนเมนูDebugคลิกเริ่มการคอมไพล์ และ การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ กด ENTER เพื่อปิดการ หน้าต่างคอนโซล

  หน้าต่างคอนโซลแสดงแฟ้ม Boot.ini หมายเหตุ ว่า เนื้อหาของไฟล์ Boot.ini อาจแตกต่างไปจากการตั้งค่าคอนฟิกการ การกำหนดค่า ผลลัพธ์ต่อไปนี้คือ ตัวอย่างแฟ้ม Boot.ini:
  [boot loader]
  timeout=5
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
  C:\ = "Windows 98"
  						

เขียนแฟ้มข้อความ (ตัวอย่างที่ 1)

รหัสต่อไปนี้ใช้คลาสStreamWriterเพื่อเปิด เขียน และปิดแฟ้มข้อความ คล้ายคลึงกัน การStreamReaderคุณสามารถส่งผ่านชื่อเส้นทางของแฟ้มข้อความไปที่คอนสตรัคเตอร์StreamWriterเพื่อเปิดแฟ้มโดยอัตโนมัติ WriteLineวิธีเขียนข้อความในบรรทัดที่สมบูรณ์ไปยังแฟ้มข้อความ
 1. เริ่ม Visual Studio 2005 หรือ Visual Studioการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างแอพลิเคชันคอนโซลใหม่ใน Visual Basic 2005 หรือ Visual Basic .การเปลี่ยนแปลง
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของ Module1.vb:
  Imports System.IO
  					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานย่อยหลัก:
  Dim objStreamWriter As StreamWriter
    
    'Pass the file path and the file name to the StreamWriter constructor.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Testfile.txt")
  
    'Write a line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("Hello World")
  
    'Write a second line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("From the StreamWriter class")
  
    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  					
 5. บนเมนูDebugคลิกเริ่มการคอมไพล์ และ การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

  รหัสนี้ สร้างแฟ้มที่ชื่อ Test.txt บนไดรฟ์ Test.txt เปิด C. ในตัวแก้ไขข้อความเช่น เป็นแผ่นจดบันทึก Test.txt ประกอบด้วยบรรทัดที่สองของข้อความ:
  Hello World
  From the StreamWriter class
  						

เขียนแฟ้มข้อความ (ตัวอย่างที่ 2)

รหัสต่อไปนี้ใช้คลาสStreamWriterเพื่อเปิด เขียน และปิดแฟ้มข้อความ ซึ่งแตกต่างจาก ตัวอย่างก่อนหน้านี้ รหัสนี้ส่งผ่านพารามิเตอร์เพิ่มเติมสองไป คอนสตรัคเตอร์

พารามิเตอร์แรกคือ เส้นทางของแฟ้มและชื่อแฟ้มของ แฟ้ม พารามิเตอร์ตัวที่สองTrueระบุว่า สามารถเปิดแฟ้มในผนวกโหมด ถ้าคุณระบุ เนื้อหาของแฟ้มเป็นfalseสำหรับพารามิเตอร์ตัวที่สอง แต่ละครั้งที่คุณเรียกใช้รหัสที่ถูกเขียนทับ พารามิเตอร์สามระบุUnicodeเพื่อให้StreamWriterการเข้ารหัสแฟ้มในรูปแบบ Unicode คุณยังสามารถระบุต่อไปนี้ วิธีการเข้ารหัสสำหรับพารามิเตอร์สาม:
 • ASCII
 • BigEndianUnicode
 • UTF7
 • UTF8
วิธีการเขียนจะคล้ายคลึงกับวิธีการWriteLineยกเว้นว่าเขียนไม่อัตโนมัติฝังขึ้นกับค่าขนส่งบรรทัด (CR/LF) ชุดอักขระ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการเขียนอักขระหนึ่งที่มี เวลา
 1. เริ่ม Visual Studio 2005 หรือ Visual Studioการเปลี่ยนแปลง
 2. สร้างแอพลิเคชันคอนโซลใหม่ใน Visual Basic 2005 หรือ Visual Basic .การเปลี่ยนแปลง
 3. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ที่ด้านบนของ Module1.vb:
  Imports System.IO
  Imports System.Text
  					
 4. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ให้กับกระบวนงานย่อยหลักภายใต้รหัสของคุณที่มีอยู่:
  Dim objStreamWriter As StreamWriter
    Dim x As Long
    
    'Open the file.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Test2.txt", True, _
     Encoding.Unicode)
  
    'Write out the numbers 1 through 10 on the same line.
    For x = 1 To 10
     objStreamWriter.Write(x)
    Next x
    
    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  					
 5. บนเมนูDebugคลิกเริ่มการคอมไพล์ และ การเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

  รหัสนี้ สร้างแฟ้มที่ชื่อ Test2.txt บนไดรฟ์ Test2.txt เปิด C. ในตัวแก้ไขข้อความเช่น เป็นแผ่นจดบันทึก Test2.txt ประกอบด้วยข้อความหนึ่งบรรทัด:
  12345678910
  							
  หมายเหตุ ถ้าคุณเรียกใช้รหัสหลายครั้ง มีข้อความ "123456789" ทำซ้ำในบรรทัดเดียวกัน

รายการรหัสเสร็จสมบูรณ์

'Read a Text File
Imports System.IO
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamReader As StreamReader
    Dim strLine As String

    'Pass the file path and the file name to the StreamReader constructor.
    objStreamReader = New StreamReader("C:\Boot.ini")

    'Read the first line of text.
    strLine = objStreamReader.ReadLine

    'Continue to read until you reach the end of the file.
    Do While Not strLine Is Nothing

      'Write the line to the Console window.
      Console.WriteLine(strLine)

      'Read the next line.
      strLine = objStreamReader.ReadLine
    Loop

    'Close the file.
    objStreamReader.Close()

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

'Write a Text File: Version 1
Imports System.IO
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamWriter As StreamWriter

    'Pass the file path and the file name to the StreamWriter constructor.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Text.txt")

    'Write a line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("Hello World")

    'Write a second line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("From the StreamWriter class")

    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()

  End Sub
End Module

'Write a Text File: Version 2
Imports System.IO
Imports System.Text
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamWriter As StreamWriter
    Dim x As Long

    'Open the file.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Test2.txt", True, _
      Encoding.Unicode)

    'Write out the numbers 1 through 10 on the same line.
    For x = 1 To 10
      objStreamWriter.Write(x)
    Next x

    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  End Sub

End Module
				

การแก้ไขปัญหา

เมื่อใดก็ ตามที่คุณป้อน หรือแสดงผลไฟล์ มีดีเขียนโปรแกรม แบบฝึกหัดการตัดรหัสภายในบล็อกลองลองสิ้นสุดในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีข้อผิดพลาดบางอย่างเป็นไปได้ แฟ้มที่มีอยู่ หรือแฟ้มที่ถูกใช้อยู่แล้ว

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บของ Microsoft ต่อไปนี้ ไซต์:
อย่างไรฉัน...อ่านแฟ้มข้อความหรือไม่
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/db5x7c0d.aspx


อย่างไรฉัน...อ่าน และเขียนแฟ้มขนาดใหญ่หรือไม่
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/6ka1wd3w (v=vs.80)

คลาส StreamReader
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamreader (v=vs.71)

คลา StreamWriter
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.io.streamwriter (v=vs.71)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315828 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มิถุนายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB315828 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315828

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com