Làm th? nào đ? đ?c t? và ghi vào m?t t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315828 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Visual Basic 6,0 phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 183638.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này ch?ng t? làm th? nào đ? đ?c t? và ghi vào m?t t?p tin văn b?n b?ng cách s? d?ng Microsoft Visual Basic 2005 ho?c Microsoft Visual Basic.NET.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng và gói b?n ghi d?ch v? mà b?n c?n:
 • Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic.NET
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i các ch? đ? sau:
 • Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic.NET

Đ?c và ghi t?p tin văn b?n

Các"Đ?c m?t t?p tin văn b?n" ph?n ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng các đ?i tư?ng StreamReader đ? đ?c m?t t?p tin văn b?n. Các"Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 1)"ph?n và các "Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 2)" ph?n ch?ng minh làm th? nào đ? s? d?ng l?p StreamWriter đ? vi?t văn b?n vào m?t t?p tin.

Đ?c m?t t?p tin văn b?n

Các m? sau đây s? d?ng các l?p h?c StreamReader m?, đ?c, và đóng t?p tin văn b?n. B?n có th? vư?t qua tên đư?ng d?n c?a m?t t?p tin văn b?n đ? các nhà xây d?ng StreamReader đ? m? t?p tin t? đ?ng. Phương pháp ReadLine l?n đ?c m?i d?ng văn b?n và gia s? con tr? ch? t?p t?i d?ng k? ti?p như nó đ?c. Khi các phương pháp ReadLine đ?t đ?n cu?i cùng c?a t?p tin, nó tr? v? không có g?.
 1. B?t đ?u Microsoft Visual Studio 2005 ho?c Microsoft Visual Studio.NET.
 2. T?o m?t ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n m?i trong Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic .NET.
 3. Thêm m? sau vào phía trên c?a các t?p tin Module1.vb:
  Imports System.IO
  					
 4. Thêm m? sau vào th? t?c Ph? chính .
  Dim objStreamReader As StreamReader
    Dim strLine As String
  
    'Pass the file path and the file name to the StreamReader constructor.
    objStreamReader = New StreamReader("C:\Boot.ini")
  
    'Read the first line of text.
    strLine = objStreamReader.ReadLine
  
    'Continue to read until you reach the end of the file.
    Do While Not strLine Is Nothing
  
     'Write the line to the Console window.
     Console.WriteLine(strLine)
  
     'Read the next line.
     strLine = objStreamReader.ReadLine
    Loop
  
    'Close the file.
    objStreamReader.Close()
  
    Console.ReadLine()
  					
 5. Trên tr?nh đơn g? l?i , nh?p B?t đ?u đ? biên d?ch b?t lên và ch?y các ?ng d?ng. H?y b?m ENTER đ? đóng các Giao di?n đi?u khi?n c?a s?.

  C?a s? giao di?n đi?u khi?n hi?n th? t?p Boot.ini. Lưu ? n?i dung c?a t?p Boot.ini có th? khác nhau t? c?u h?nh đ? c?u h?nh. Đ?u ra sau đây là m?t t?p tin Boot.ini m?u:
  [boot loader]
  timeout=5
  default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT
  
  [operating systems]
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows 2000 Professional" /fastdetect
  C:\ = "Windows 98"
  						

Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 1)

Đo?n m? sau s? d?ng các l?p h?c StreamWriter m?, đ? vi?t thư cho, và đóng t?p tin văn b?n. Tương t? như đ? StreamReader, b?n có th? vư?t qua tên đư?ng d?n c?a m?t t?p tin văn b?n cho các nhà xây d?ng StreamWriter đ? m? t?p tin t? đ?ng. Phương pháp WriteLine vi?t m?t d?ng đ?y đ? c?a văn b?n đ? các t?p tin văn b?n.
 1. B?t đ?u Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio.NET.
 2. T?o m?t ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n m?i trong Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic .NET.
 3. Thêm m? sau vào phía trên c?a Module1.vb:
  Imports System.IO
  					
 4. Thêm m? sau vào th? t?c Ph? chính :
  Dim objStreamWriter As StreamWriter
    
    'Pass the file path and the file name to the StreamWriter constructor.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Testfile.txt")
  
    'Write a line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("Hello World")
  
    'Write a second line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("From the StreamWriter class")
  
    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  					
 5. Trên tr?nh đơn g? l?i , nh?p B?t đ?u đ? biên d?ch b?t lên và ch?y các ?ng d?ng.

  M? này t?o ra m?t t?p tin tên Test.txt trên ? C. m? Test.txt trong m?t biên t?p văn b?n như v?y như Notepad. Test.txt ch?a hai d?ng văn b?n:
  Hello World
  From the StreamWriter class
  						

Vi?t m?t t?p tin văn b?n (ví d? 2)

Đo?n m? sau s? d?ng các l?p h?c StreamWriter m?, đ? vi?t thư cho, và đóng t?p tin văn b?n. Không gi?ng như Ví d?, m? này đi hai tham s? b? sung cho các nhà xây d?ng.

Các tham s? đ?u tiên là đư?ng d?n t?p tin và t?p đ? đ?t tên tin c?a các t?p tin. Các tham s? th? hai, đúng, xác đ?nh r?ng các t?p tin đư?c m? ra trong ph? thêm ch? đ?. N?u b?n ch? r? Sai cho tham s? th? hai, các n?i dung c?a t?p tin là ghi đè m?i khi b?n ch?y m?. Tham s? th? ba ch? đ?nh Unicode đ? các StreamWriter m? hóa t?p tin trong b?ng m? Unicode. B?n c?ng có th? xác đ?nh như sau phương pháp m? hóa đ? tham s? th? ba:
 • ASCII
 • BigEndianUnicode
 • UTF7
 • UTF8
Vi?t phương pháp là tương t? như các phương pháp WriteLine ngo?i tr? vi?c vi?t không t? đ?ng nhúng m?t tr? v? v?n chuy?n/đư?ng dây ngu?n d? li?u th? c?p (CR/LF) s? k?t h?p c?a nhân v?t. Đi?u này r?t h?u ích khi b?n mu?n vi?t m?t kí t? đ?i di?n t?i m?t th?i gian.
 1. B?t đ?u Visual Studio 2005 ho?c Visual Studio.NET.
 2. T?o m?t ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n m?i trong Visual Basic 2005 ho?c Visual Basic .NET.
 3. Thêm m? sau vào phía trên c?a Module1.vb:
  Imports System.IO
  Imports System.Text
  					
 4. Thêm m? sau vào các th? t?c Ph? chính dư?i m? hi?n t?i c?a b?n:
  Dim objStreamWriter As StreamWriter
    Dim x As Long
    
    'Open the file.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Test2.txt", True, _
     Encoding.Unicode)
  
    'Write out the numbers 1 through 10 on the same line.
    For x = 1 To 10
     objStreamWriter.Write(x)
    Next x
    
    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  					
 5. Trên tr?nh đơn g? l?i , nh?p B?t đ?u đ? biên d?ch b?t lên và ch?y các ?ng d?ng.

  M? này t?o ra m?t t?p tin đư?c đ?t tên theo Test2.txt trên ? C. m? Test2.txt trong m?t biên t?p văn b?n như v?y như Notepad. Test2.txt có m?t d?ng văn b?n:
  12345678910
  							
  Lưu ? N?u b?n ch?y m? nhi?u l?n, các văn b?n "123456789" là l?p đi l?p l?i trên cùng m?t d?ng.

Danh sách m? hoàn ch?nh

'Read a Text File
Imports System.IO
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamReader As StreamReader
    Dim strLine As String

    'Pass the file path and the file name to the StreamReader constructor.
    objStreamReader = New StreamReader("C:\Boot.ini")

    'Read the first line of text.
    strLine = objStreamReader.ReadLine

    'Continue to read until you reach the end of the file.
    Do While Not strLine Is Nothing

      'Write the line to the Console window.
      Console.WriteLine(strLine)

      'Read the next line.
      strLine = objStreamReader.ReadLine
    Loop

    'Close the file.
    objStreamReader.Close()

    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

'Write a Text File: Version 1
Imports System.IO
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamWriter As StreamWriter

    'Pass the file path and the file name to the StreamWriter constructor.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Text.txt")

    'Write a line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("Hello World")

    'Write a second line of text.
    objStreamWriter.WriteLine("From the StreamWriter class")

    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()

  End Sub
End Module

'Write a Text File: Version 2
Imports System.IO
Imports System.Text
Module Module1

  Sub Main()
    Dim objStreamWriter As StreamWriter
    Dim x As Long

    'Open the file.
    objStreamWriter = New StreamWriter("C:\Test2.txt", True, _
      Encoding.Unicode)

    'Write out the numbers 1 through 10 on the same line.
    For x = 1 To 10
      objStreamWriter.Write(x)
    Next x

    'Close the file.
    objStreamWriter.Close()
  End Sub

End Module
				

Gi?i đáp th?c m?c

B?t c? khi nào b?n đ?u vào ho?c đ?u ra m?t t?p tin, r?t t?t l?p tr?nh th?c hành đ? b?c các m? bên trong m?t kh?i Th?-cu?i cùng-th? trong trư?ng h?p x?y ra m?t l?i. M?t s? hi?u l?i có th? bao g?m m?t t?p tin không t?n t?i, ho?c m?t t?p tin mà đang đư?c dùng.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p web site Microsoft sau đây các trang web:
Làm th? nào tôi...Đ?c m?t t?p tin văn b?n?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/db5x7c0d.aspx


Làm th? nào tôi...Đ?c và ghi t?p tin l?n?
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/6ka1wd3w (v=vs.80) .aspx

StreamReader l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.io.streamreader (v=vs.71) .aspx

StreamWriter l?p
http://MSDN.Microsoft.com/en-US/Library/System.io.streamwriter (v=vs.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 315828 - L?n xem xét sau cùng: 07 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB315828 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 315828

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com