Raksta ID: 315854 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?is raksts ir vienots inform?cijas avots par sist?m?s Microsoft Windows 98, Windows 98 Second Edition un Windows Millennium Edition (Me) bie??k sastopamajiem k??du zi?ojumiem .

PAPILDINDORM?CIJA

Microsoft zin??anu b?zes rakstu saraksts p?c k??das zi?ojuma tipa

Noklik??inot uz k?das no ??m sait?m, atkar?b? no oper?t?jsist?mas un k??das zi?ojuma tiek par?d?ts to Microsoft zin??anu b?zes rakstu saraksts, kas attiecas uz ?o k??das zi?ojumu. P?c tam varat izv?l?ties Microsoft zin??anu b?zes rakstu par attiec?go probl?mu.

Windows Me

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par k??m?m, kas saist?tas ar neder?g?m lappus?m
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par Windows aizsardz?bu
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par k??m?m, kas saist?tas ar visp?r?go aizsardz?bu
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par kritisku iz??mumu 0E
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par kritisku iz??mumu 0D
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par failu Kernel32.dll

Windows 98

Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par k??m?m, kas saist?tas ar neder?g?m lappus?m
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par Windows aizsardz?bu
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par k??m?m, kas saist?tas ar visp?r?go aizsardz?bu
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par kritisku iz??mumu 0E
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par kritisku iz??mumu 0D
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu rakstu sarakstu par failu Kernel32.dll

Produktu atbalsta centri

Lai ieg?tu inform?ciju par da??diem ar atbalstu saist?tiem jaut?jumiem, apmekl?jiet ??s Microsoft Web vietas:
Windows Me
Windows 98

Tr?ksto?i vai boj?ti faili

Lai sa?emtu papildinform?ciju par failu izv?r?anu ar nol?ku aizst?t boj?tos Windows failus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
129605 K? izv?rst ori?in?los saspiestos Windows failus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rakstu par k??du zi?ojumiem mekl??ana Microsoft zin??anu b?z?

Lai Microsoft zin??anu b?z? mekl?tu rakstus par atbalstu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
Mekl?t atbalsta zin??anu b?z?

Rekviz?ti

Raksta ID: 315854 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2006. gada 10. augusts - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbinfo KB315854

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com