L?I: "ExternalException: không th? th?c hi?n m?t chương tr?nh" thông báo l?i khi b?n g?i WebServices t? .aspx trang

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315904 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n s? d?ng đơn gi?n đ?i tư?ng Access Protocol (SOAP) đ? g?i các WebServices phương pháp t? m?t trang .aspx, .aspx trang có th? th?t b?i khi b?n ch?y công c? Microsoft Internet Information Services (IIS) Lockdown. Ngoài ra b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
[ExternalException (0x5): không th? th?c hi?n m?t chương tr?nh. Các l?nh đang đư?c th?c thi là "d:\winnt\microsoft.net\framework\v1.0.3408\csc.exe" /noconfig @ "D:\WINNT\TEMP\eyrpuhyg.cmdline".]
V?n đ? này ch? ?nh hư?ng đ?n Web các ?ng d?ng ho?c d?ch v? Web là khách hàng c?a m?t d?ch v? Web và r?ng m?o danh các tài kho?n thành viên vô danh.

NGUYÊN NHÂN

Công c? IIS Lockdown t? ch?i truy c?p th?c hi?n cho các IUSR_COMPUTERNAME và các IWAM_COMPUTERNAME tài kho?n cho m?i t?p tin th?c thi (*.exe) ? thư m?c Windows (% windir %). Đi?u này bao g?m công c? khuôn kh? như v?y như các t?p tin Csc.exe, mà các XmlSerializer s? d?ng l?p. Khi m?t ?ng d?ng Web ho?c m?t d?ch v? Web impersonates IUSR_COMPUTERNAME ho?c IWAM_COMPUTERNAME, trang Web ho?c ?ng d?ng Web d?ch v? không th? s? d?ng XmlSerializer đ? serialize các đ?i tư?ng vào Extensible Markup Language (XML) tài li?u.

Lưu ? V?n đ? này không ?nh hư?ng phía máy ch? c?a m?t d?ch v? Web b?i v? XmlSerializer đư?c t?o ra và biên d?ch bên ngoài c?a m?o danh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • S? d?ng m?t tài kho?n khác nhau, không chưa xác đ?nh ngư?i m?o danh. (Đây là phương pháp đư?c đ? ngh?.)
 • Thêm đ? phép cho t?p th?c hi?n trong các Thư m?c Windows.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong Microsoft s?n ph?m đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

Các bư?c đ? t?o l?i hành vi

 1. Cho phép chưa xác đ?nh ngư?i truy c?p vào ?ng d?ng IIS.
 2. Cho phép m?o danh cho ?ng d?ng Web ? các đ?a phương Web.config t?p tin như sau:
  <configuration>
   <system.web>	
  	<identity impersonate="true" />
   </system.web>
  </configuration>
  					
 3. Ch?y công c? IIS Lockdown, ho?c t? ch?i truy c?p vào các IUSR_COMPUTERNAME ho?c các IWAM_COMPUTERNAME tài kho?n trên các t?p tin Csc.exe trư?c khi b?n yêu c?u các trang.

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? m?o danh trong m?t ASP.NET ?ng d?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306158Thông tin: Th?c hi?n m?o danh trong m?t ASP.NET ?ng d?ng
Đ? thêm thông tin v? XmlSerializer, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315703 Làm th? nào đ?: Serialize m?t đ?i tư?ng đ? XML b?ng cách s? d?ng Visual Basic.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các d?ch v? Web, tham kh?o MSDN Web site sau:
XML trung tâm nhà phát tri?n Web đ?ng
http://MSDN.Microsoft.com/WebServices

XML Web d?ch v? kích ho?t Office Documents (m?t C?c XML c?t)
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms950767.aspx

Ngoài ra, đ? c?p đ?n nh?ng "t?o và truy c?p Web d?ch v? Walkthroughs" ch? đ? trong Visual Studio.NET tr?c tuy?n giúp tài li?u cho bi?t thêm thông tin v? d?ch v? Web.

Thu?c tính

ID c?a bài: 315904 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Web Services Enhancements for Microsoft .NET 1.1
T? khóa: 
kbbug kbpending kbsecurity kbwebforms kbmt KB315904 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315904
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com