วิธีการใช้ข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างการจัดการใน Visual Basicสุทธิ หรือ ใน Visual Basic 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 315965 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่ใช้ข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างการจัดการใน Visual Basicสุทธิ หรือ ใน Visual Basic 2005

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย และ service pack ที่คุณจำเป็นต้อง:
 • Visual Basicสุทธิหรือ Visual Basic 2005
บทความนี้อนุมานว่า คุณมีความคุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • Visual Basicสุทธิหรือ Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Studioสุทธิหรือ Microsoft Visual Studio 2005

การจัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้าง

Visual Basicสุทธิหรือ Visual Basic 2005 มีการจัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างที่มีทางเลือกมีประสิทธิภาพ การอ่านได้ง่ายขึ้นในการจัดการข้อผิดพลาด "บนข้อผิดพลาดไปที่" ซึ่งมีอยู่ในรุ่นก่อนหน้าของ Microsoft Visual Basic การจัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากจะช่วยให้คุณใช้การจัดกลุ่มตัวจัดการข้อผิดพลาดภายในอื่น ๆ ตัวจัดการข้อผิดพลาดภายในกระบวนการเดียวกัน การจัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างใช้ไวยากรณ์ของบล็อกคล้ายกับยิ่งไปกว่านั้น ถ้า...อื่น...สิ้นสุดถ้าคำสั่ง ซึ่งทำให้ Visual Basicสุทธิและ Visual Basic 2005 รหัสสามารถอ่าน และง่ายต่อการเก็บรักษาไว้

หมายเหตุ: Visual Basicสุทธิหรือ Visual Basic 2005 รักษาไวยากรณ์ "บนข้อผิดพลาดไป"สำหรับความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ไวยากรณ์นี้ใน Visual Basicรหัสสุทธิหรือ Visual Basic 2005 อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถรวมการจัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างและคำสั่งบนข้อผิดพลาดภายในกระบวนการเดียวกัน เมื่อคุณเขียนโค้ดใหม่ Microsoft แนะนำให้ คุณใช้การจัดโครงสร้างการจัดการข้อยกเว้น

ไวยากรณ์พื้นฐานของการจัดการข้อผิดพลาดที่มีโครงสร้างเป็นดังนี้:
Try
  'Code that may raise an error.
Catch
  'Code to handle the error.
Finally
  'Code to do any final clean up.
End Try
				
ลองและสิ้นสุดลองคำสั่งที่จำเป็นต้องใช้ คำสั่งที่สามารถตรวจจับและสุดท้ายจะไม่จำเป็น ถึงแม้ว่าคุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งในรหัสของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถระบุหลายสามารถจัดการคำสั่งเพื่อให้แต่ละบล็อกสามารถตรวจจับการจัดการกับข้อผิดพลาด

สามารถจัดการข้อยกเว้น

 1. เริ่ม Visual Studioสุทธิหรือ Visual Studio 2005
 2. สร้างโครงการใหม่ของแอพลิเคชันของคอนโซลใน Visual Basicสุทธิ หรือ ใน Visual Basic 2005
 3. ในกระบวนงานย่อยหลักเพิ่มรหัสต่อไปนี้:
  Dim a As Integer = 0
  Dim b As Integer = 0
  Dim c As Integer = 0
  
  Try
   a = b \ c
  Catch exc As Exception
   Console.WriteLine("A run-time error occurred")
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try
  					
 4. บนเมนูDebugคลิกเริ่มต้นการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ รหัสพยายามหารตัวเลข ด้วยศูนย์ การดำเนินการที่ไม่ถูกต้องที่ทำให้ตัวหาร ด้วยศูนย์ข้อยกเว้นอยู่ โชคดี ที่บล็อกดักcatches ข้อผิดพลาดนี้ และหน้าต่างคอนโซลแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  A run-time error has occurred
  						
 5. ปิดหน้าต่างคอนโซล

สามารถจัดการข้อยกเว้นหลาย

ส่วนนี้อธิบายวิธีการที่ใช้คำสั่งการตรวจจับหลายการจัดการข้อผิดพลาดที่แตกต่างกัน
 1. เปิดโครงการแอพลิเคชันคอนโซลที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้านี้
 2. ในกระบวนงานย่อยหลักแทนรหัสที่คุณคัดลอกในส่วนก่อนหน้านี้กับรหัสต่อไปนี้:
  Dim a As Integer = 2147483647
  Dim b As Integer = 0
  Dim c As Integer = 0
  
  Try
   a += 1
  Catch exc As DivideByZeroException
   Console.WriteLine("Error: Divide by zero")
  Catch exc As OverflowException
   Console.WriteLine("Error: Overflow")
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try
  						
  รหัสนี้รวมบล็อกสามารถตรวจจับสอง: หนึ่งสามารถตรวจจับการหารก่อนหน้า โดยศูนย์ข้อผิดพลาด และหนึ่งสามารถตรวจจับข้อผิดพลาดมากเกินไปใหม่
 3. บนเมนูDebugคลิกเริ่มต้นการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ หน้าต่างคอนโซลแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Error: Overflow
  						
 4. ปิดหน้าต่างคอนโซล
 5. เนื่องจากคุณไม่สามารถคาดทุกข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ คุณสามารถเพิ่มการบล็อกสามารถจัดการทั้งหมดสำหรับข้อยกเว้นที่เจอ ตัวอย่าง เพิ่มรหัสต่อไปนี้ก่อนที่จะสั่งขั้นสุดท้ายเพื่อตรวจจับข้อผิดพลาดใด ๆ เจอ และแสดงข้อผิดพลาดที่เหมาะสม:
  Catch exc As Exception
  Console.WriteLine("Error: " & exc.Message)
  					
 6. บนเมนูแฟ้มคลิกปิดการแก้ไขปัญหา

ข้อยกเว้นที่อยู่นอกกระบวน

จัดการข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างใช้คำสั่งที่สามารถตรวจจับการดักข้อยกเว้น ข้อยกเว้นที่มีโครงสร้างการจัดการยังมีวิธีที่จะออกใช้ข้อยกเว้น ยกตัวอย่างเช่น จะมีประโยชน์ที่จะออกใช้ข้อยกเว้นเมื่อคุณทำการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ภายในกระบวนงานการตั้งค่าคุณสมบัติได้เนื่องจากคุณอาจต้องการที่จะออกใช้มีข้อผิดพลาดหากมีละเมิดกฎทางธุรกิจ
 1. เริ่ม Visual Studioสุทธิหรือ Visual Studio 2005
 2. สร้างโครงการใหม่ของแอพลิเคชันของคอนโซลใน Visual Basicสุทธิ หรือ ใน Visual Basic 2005
 3. บนเมนูโครงการคลิกเพิ่มคลาส
 4. ในหน้าต่างเพิ่มสินค้าใหม่พิมพ์ clsPerson.vb ในข้อความชื่อกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
 5. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ภายใน clsPersonคลาสาธารณะ...สิ้นสุดคลาคำสั่ง:
  Private mintAge As Integer
  
  Public Property Age() As Integer
   Get
    Age = mintAge
   End Get
   Set(ByVal Value As Integer)
    If Value >= 0 Then
     mintAge = Value
    Else
     Throw New ArgumentException ("Age cannot be negative")
    End If
   End Set
  End Property
  						
  รหัสนี้สร้างคุณสมบัติที่มีอายุ เนื่องจากบุคคลไม่มีอายุการลบ ข้อผิดพลาดถูกยกชั้นผู้ใช้พยายามที่ตั้งค่าอายุตัวเลขที่น้อยกว่าศูนย์
 6. ในกระบวนงานย่อยหลักของ Module1.vb เพิ่มรหัสต่อไปนี้:
  Dim p As New clsPerson()
  
  Try
   p.Age = -1
  Catch exc As Exception
   Console.WriteLine(exc.Message)
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try
  					
 7. บนเมนูDebugคลิกเริ่มต้นการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ หน้าต่างคอนโซลแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
  Age cannot be negative
  						
 8. ปิดหน้าต่างคอนโซล

รายการรหัสเสร็จสมบูรณ์

สามารถจัดการข้อยกเว้น

Module Module1

 Sub Main()
  Dim a As Integer = 0
  Dim b As Integer = 0
  Dim c As Integer = 0

  Try
   a = b \ c
  Catch exc As Exception
   Console.WriteLine("A run-time error occurred")
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try

 End Sub

End Module
				

สามารถจัดการข้อยกเว้นหลาย

Module Module1

 Sub Main()
  Dim a As Integer = 2147483647
  Dim b As Integer = 0
  Dim c As Integer = 0

  Try
   a += 1
  Catch exc As DivideByZeroException
   Console.WriteLine("Error: Divide by zero")
  Catch exc As OverflowException
   Console.WriteLine("Error: Overflow")
  Catch exc As Exception
   Console.WriteLine("Error: " & exc.Message)
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try


 End Sub

End Module
				

ข้อยกเว้นที่อยู่นอกกระบวน

Module Module1

 Sub Main()
  Dim p As New clsPerson()

  Try
   p.Age = -1
  Catch exc As Exception
   Console.WriteLine(exc.Message)
  Finally
   Console.ReadLine()
  End Try
 End Sub

End Module

Public Class clsPerson

 Private mintAge As Integer

 Public Property Age() As Integer
  Get
   Age = mintAge
  End Get
  Set(ByVal Value As Integer)
   If Value >= 0 Then
    mintAge = Value
   Else
    Throw New ApplicationException("Age cannot be negative")
   End If
  End Set
 End Property

End Class
				

การอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูการเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ข้อผิดพลาดในการจัดการ VB.วิธีสุทธิ: บรรยากาศ มีข้อยกเว้น (บทความสำหรับนักพัฒนา Visual Basic )
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa227603 (v=vs.60)

ฉันดักข้อยกเว้นได้อย่างไร
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ys1b32h3 (v=vs.80)

อยู่อย่างไรฉันนอกกระบวนข้อยกเว้น
ขอบ http://msdn.microsoft.com/en-us/library/z7w9ff54 (v=vs.80)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 315965 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2555 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB315965 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:315965

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com