NASıL YAPıLıR: Toplu güncelleştirmeleri ve ekleri açık XML, Visual C# .NET, .NET sağlayıcıları ile kullanarak gerçekleştir

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 315968 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım makalede, ekler toplu açıklar ve Açık XML yöntemini kullanarak, farklı Microsoft .NET veri sağlayıcı ile güncelleştirir. Bu makaledeki örnek SqlClient yönetilen sağlayıcı kullansa da, the OLEDB veya ODBC yönetilen sağlayıcı kullanabilirsiniz.

Gereksinimler

Aşağıdaki listede, gereksinim duyacağınız donanım, yazılım, ağ altyapısı ve hizmet paketleri önerilmektedir:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Server veya Microsoft Windows NT 4.0 Server Gelişmiş...
 • Microsoft Visual Studio. NET'i
 • Microsoft SQL Server 2000

Proje oluşturma

 1. SQL Server'da aşağıdaki kodu bir tablo oluşturun:
  if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[Employee]') 
  and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
  drop table [dbo].[Employee]
  GO
  
  CREATE TABLE [dbo].[Employee] (
  	[EmployeeId] [int] NOT NULL ,
  	[FirstName] [varchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
  	[LastName] [varchar] (100) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL 
  ) ON [PRIMARY]
  GO
  					
 2. SQL Server'da bir saklı yordam aşağıdaki kodla oluşturun:
  CREATE PROC sp_UpdateXML @empdata nText
  AS 
   DECLARE @hDoc int  
   exec sp_xml_preparedocument @hDoc OUTPUT,@empdata  
  
  --This code updates old data.
   UPDATE Employee 
   SET 
    Employee.FirstName = XMLEmployee.FirstName,
    Employee.LastName = XMLEmployee.LastName
   FROM OPENXML(@hDoc, 'NewDataSet/Employee')  
      WITH (EmployeeId Integer, FirstName varchar(100), LastName varchar(100)) XMLEmployee
  WHERE  Employee.EmployeeId = XMLEmployee.EmployeeId
  
  --This code inserts new data.
  
  Insert Into Employee 
  SELECT  EmployeeId, FirstName, LastName
  	FROM    OPENXML (@hdoc, '/NewDataSet/Employee',1)
  WITH (EmployeeId Integer, FirstName varchar(100), LastName varchar(100)) XMLEmployee
  Where XMLEmployee.EmployeeId Not IN (Select EmployeeID from Employee)
  
  EXEC sp_xml_removedocument @hDoc
  GO
  					
 3. Visual Studio. NET'i başlatın ve sonra da Visual C# .NET ile yeni bir konsol uygulaması) projesi oluşturun.
 4. Class1 <a0>Konsol</a0> uygulamasının aşağıdaki kodu yapıştırın:
  using System;
  using System.Data.SqlClient;
  using System.Data;
  
  namespace ConsoleApplication1
  {
    /// <summary>
    /// Summary description for Class1
    /// </summary>
    class Class1
    {
      /// <summary>
      /// Main entry point for the application
      /// </summary>
      [STAThread]
      static void Main(string[] args)
      {
        try
        {
          BulkInsertUpdate();
            System.Console.WriteLine("Successfully inserted and updated data");
            System.Console.Read();
        }
        catch (System.Data.SqlClient.SqlException e)
        {
          System.Diagnostics.Debug.WriteLine (e.Message); 
          System.Console.WriteLine(e.Message);
        }
      }
      static void BulkInsertUpdate()
      {
        //Steps:
        //1. Create the dataset.
        //2. Update the dataset.
        //3. Insert some data.
        //4. Save the changed data as XML
        //  and send XML to SQL Server through the stored procedure.
  			
        //Declaration
        System.Data.DataSet     objDS;
        SqlConnection        objCon;
        SqlCommand         objCom1;
        SqlDataAdapter       objAdpt1;
        String           sConn;
        sConn = "user id=myUser;password=YourPassword;" + 
            "Database=YourDatabase;Server=YourServer";
        objDS = new DataSet();
        objCon = new SqlConnection(sConn);
        objCon.Open();
        objCom1 = new SqlCommand();
        objCom1.Connection = objCon;
        objAdpt1 = new SqlDataAdapter();
  
  
        //Step 1: Create the dataset.
        CreateDataSetFromEmployee(objDS, objCom1,objAdpt1);
  			
        //Step 2: Update the dataset.
        System.Data.DataTable tbl = objDS.Tables["Employee"];
        //DataRow aRow;
        int i = 0;
        foreach (DataRow aRow in tbl.Rows)
        {
          i++;
          aRow["FirstName"] = aRow["FirstName"].ToString() + i;
          aRow["LastName"] = aRow["LastName"].ToString() + i;
        }
  			
        //Step 3: Insert some data.
        for( int ii = 1; ii <= 5; ii++)
        {
          DataRow	  newRow = tbl.NewRow();
          int j = ii+100;
          newRow["EmployeeId"] = j;
          newRow["FirstName"] = "Fname" + j;
          newRow["LastName"] = "LName" + j;
          tbl.Rows.Add( newRow);
        }
  
  			
        //Step 4: Save the changed data as XML, 
        //and send the XML to SQL Server through the stored procedure.
        //In SQL Server, you wrote a stored procedure that
        //accepts this XML and updates the corresponding table.
  
        SaveThroughXML(objDS, objCon);
      }
  
      static void SaveThroughXML(DataSet objDS, SqlConnection objCon)
      {
        //Change the column mapping first.
        DataTable          tbl = objDS.Tables["Employee"];
        System.Text.StringBuilder  sb = new System.Text.StringBuilder( 1000);
        System.IO.StringWriter    sw = new System.IO.StringWriter(sb);
  			
        foreach( DataColumn col in tbl.Columns)
        {
          col.ColumnMapping = System.Data.MappingType.Attribute;
        }
  
        objDS.WriteXml(sw, System.Data.XmlWriteMode.WriteSchema);
  
        SqlCommand objCom = new SqlCommand();
        objCom.Connection = objCon;
        objCom.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        objCom.CommandText = "sp_UpdateXML";
  	
        objCom.Parameters.Add( new SqlParameter( "@empdata", 
            System.Data.SqlDbType.NText));
        objCom.Parameters[0].Value = sb.ToString();;
        objCom.ExecuteNonQuery();
      }
  
      static void CreateDataSetFromEmployee( DataSet objDS, 
      SqlCommand objCom1,SqlDataAdapter objAdpt1)
      {
  
        //Create related objects.
        objCom1.CommandType = CommandType.Text;
        objCom1.CommandText = "Select EmployeeId, FirstName,LastName from Employee";
  
        //Fill the Orders table.
        objAdpt1.SelectCommand = objCom1;
        objAdpt1.TableMappings.Add("Table", "Employee");
        objAdpt1.Fill(objDS);				
      }
    }
  }
  					
 5. Bağlantı dizesi ortamınıza uygun olarak değiştirin.
 6. Oluşturmak ve bu uygulamayı çalıştırmak için F5 tuşuna basın.
 7. Konsol penceresi, uygulamayı çalıştıran durduğunda kapatmak için ENTER tuşuna basın.
Not: Bu örnek, herhangi bir hata işleme içermez.

Referanslar

.NET yönetilen sağlayıcıları'nı kullanma hakkında ek bilgi için Microsoft Knowledge Base'deki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
313480BILGI: .NET Data Provider yol haritası

Özellikler

Makale numarası: 315968 - Last Review: 26 Aralık 2003 Cuma - Gözden geçirme: 3.5
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft ADO.NET 1.0
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
Anahtar Kelimeler: 
kbmt kbhowtomaster kbsqlclient kbstoredproc kbsystemdata KB315968 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, bir kişi tarafından çevrilmek yerine, Microsoft makine-çevirisi yazılımı ile çevrilmiştir. Microsoft size hem kişiler tarafından çevrilmiş, hem de makine-çevrisi ile çevrilmiş makaleler sunar. Böylelikle, bilgi bankamızdaki tüm makalelere, kendi dilinizde ulaşmış olursunuz. Bununla birlikte, makine tarafından çevrilmiş makaleler mükemmel değildir. Bir yabancının sizin dilinizde konuşurken yapabileceği hatalar gibi, makale; kelime dağarcığı, söz dizim kuralları veya dil bilgisi açısından yanlışlar içerebilir. Microsoft, içeriğin yanlış çevrimi veya onun müşteri tarafından kullanımından doğan; kusur, hata veya zarardan sorumlu değildir. Microsoft ayrıca makine çevirisi yazılımını sıkça güncellemektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir:315968

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com