Làm th? nào đ?: C?u h?nh b?n ghi DNS cho trang Web c?a b?n trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 315982 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh máy ch? h? th?ng tên mi?n (DNS) c?a b?n đ? lưu tr? m?t có th? truy c?p bên ngoài (có ngh?a là, có th? truy c?p t? Internet) trang Web.

Làm th? nào đ? có đư?c m?t đ?a ch? IP

Đ? lưu tr? m?t trang Web bên ngoài có th? truy c?p, b?n ph?i có đư?c m?t đ?a ch? IP công c?ng c?a b?n nhà cung c?p d?ch v? Internet (ISP). Gán đ?a ch? IP này cho giao di?n bên ngoài c?a tư?ng l?a ho?c b? đ?nh tuy?n mà máy ch? DNS c?a b?n đư?c k?t n?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch? đ?nh m?t đ?a ch? IP cho b? đi?u h?p m?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308199 Làm th? nào đ?: Thay đ?i đ?a ch? IP c?a b? đi?u h?p m?ng
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh m?t máy ch? DNS cho truy c?p Internet, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
300202 Làm th? nào đ?: C?u h?nh DNS cho truy c?p Internet

Làm th? nào đ? đăng k? m?t tên mi?n

Đăng k? m?t ph? huynh ho?c c?p DNS tên mi?n c?a cơ quan v?i m?t Internet mi?n tên đăng k? quy?n (chính quy?n như v?y đư?c g?i là công ty đăng k?). Danh sách các công ty đăng k? đư?c công nh?n trên toàn th? gi?i có s?n t?i các công ty Internet sau v? gán tên và s? (ICANN) trang Web:
http://www.ICANN.org/
Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.

M?c dù quá tr?nh đăng k? có th? khác nhau gi?a các công ty đăng k?, b?n ph?i làm theo các bư?c sau đ? đăng k? tên mi?n c?a b?n:
 1. Th?c hi?n m?t t?m ki?m đ? ki?m ch?ng r?ng tên mà b?n mu?n đăng k? có s?n.
 2. Cung c?p các s? liên l?c và thông tin tính cư?c (bao g?m c? đ?a ch? e-mail) cho tài kho?n.
 3. G? tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n (FQDNs) c?a máy ch? DNS chính và th? c?p c?a b?n.

  LƯU ?: Đây là các đ?a ch? IP công c?ng b?n nh?n đư?c t? ISP c?a b?n.
 4. Tr? ti?n, ho?c s?p x?p cho các kho?n thanh toán, phí hàng năm.

Làm th? nào đ? c?u h?nh máy ch? Web

Cài đ?t và c?u h?nh Microsoft Internet Information Services (IIS) n?u không đư?c cài đ?t đ?. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? cài đ?t và c?u h?nh IIS, nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308192 Làm th? nào đ?: C?u h?nh Windows 2000 như m?t máy ch? Web
308163 Làm th? nào đ?: S? d?ng máy ch? lưu tr? tiêu đ? tên c?u h?nh nhi?u trang Web trên m?t đ?a ch? IP duy nh?t
308160 Làm th? nào đ?: C?u h?nh xác th?c thông tin d?ch v? Web
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xu?t b?n m?t máy ch? Web phía sau tư?ng l?a, h?y nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313072 Làm th? nào đ?: C?u h?nh phát hành d?ch v? đ? làm vi?c v?i Internet an ninh và máy ch? gia t?c Web
313562 Làm th? nào đ?: Xu?t b?n m?t máy ch? Web vào m?t m?ng lư?i chu vi

Làm th? nào đ? t?o m?t m?c nh?p DNS cho máy ch? Web

T?o m?t bí danh ho?c b?n ghi CNAME cho các máy ch? DNS mà trên đó b?n c?u h?nh IIS. Bư?c này đ?m b?o r?ng máy ch? lưu tr? bên ngoài máy tính có th? k?t n?i v?i máy ch? Web c?a b?n b?ng cách s? d?ng tên máy ch? "www". Đ? th?c hi?n vi?c này:
 1. B?t đ?u DNS snap-in. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Dư?i DNS, m? r?ng Tên máy ch? (nơi Tên máy ch? là tên máy ch? lưu tr? c?a máy ch? DNS).
 3. M? r?ng Forward Lookup khu.
 4. Dư?i Forward Lookup khu, b?m chu?t ph?i vào các khu v?c mà b?n mu?n (ví d?, domain_name.com), sau đó b?m Bí danh m?i.
 5. Trong các Bí danh tên h?p, lo?i www.
 6. Trong các Tên đ?y đ? đi?u ki?n cho máy ch? m?c tiêu h?p lo?i tên máy ch? hoàn toàn đ? đi?u ki?n c?a các máy ch? DNS vào IIS mà đư?c cài đ?t. Ví d?, g? DNS.domain_name.com, sau đó b?m Ok.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?o ra m?t b?n ghi DNS, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
308201 Làm th? nào đ?: T?o m?t vùng m?i vào m?t máy ch? DNSTHAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296250 H? th?ng tên mi?n tên khuy?n ngh? cho máy ch? doanh nghi?p nh? năm 2000
291662 Làm th? nào đ?: Xu?t b?n các máy ch? h? th?ng tên mi?n b?ng cách s? d?ng Internet Security và gia t?c Server
300435 Làm th? nào đ?: An toàn xu?t b?n nhi?u trang Web b?ng cách s? d?ng ISA Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 315982 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB315982 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:315982

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com