MS02-005: Ngày 11 tháng 2 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Explorer

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316059 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
QUAN TR?NG: The ngày 11 tháng 2 năm 2002 tích l?y vá cho Internet Explorer có đư?c thay th? b?i tháng hai, 2003 tích l?y vá cho Internet Explorer. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c b?n vá này, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
810847MS03-004: Tháng hai 2003 tích l?y vá cho Internet Explorer
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Ngày 11 tháng 2 năm 2002, tích l?y vá cho Internet Thám hi?m bao g?m các b?n c?p nh?t cho các v?n đ? đư?c mô t? ? đây Bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft:
286043 MS01-051: Vá có s?n cho Telnet Logging Vulnerability
306121 MS01-051: B? thay đ?i đ?a ch? IP "Dotless" có th? gây ra m?t trang Web đ? đư?c x? l? trong vùng Intranet n?i b?
308414 MS01-051: Vá có s?n cho HTTP yêu c?u m? hóa d? b? t?n thương
312461 MS01-055: Internet Explorer Cookie d? li?u có th? đư?c ti?p xúc ho?c thay đ?i thông qua Script tiêm
313675 MS01-058: File Vulnerability vá cho Internet Explorer 5.5 và Internet Explorer 6
317726 MS02-005: Vá có s?n cho GetObject() k?ch b?n ch?c năng d? b? t?n thương
317727 MS02-005: Vá có s?n cho các ?ng d?ng thông qua l? h?ng l?nh v?c Content-Type Invocation
317729 MS02-005: Vá có s?n cho m?t bi?n th? m?i c?a các l? h?ng "Khung xác minh tên mi?n"
317731 MS02-005: Patch là có s?n cho các b? đ?m tràn ng?p trong HTML ch? th? l? h?ng
317742 MS02-005: Vá có s?n cho Script Execution Vulnerability
317745 MS02-005: Vá là có s?n cho các t?p tin t?i xu?ng Dialog Box Spoofing Vulnerability
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n vá này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms02-005.mspx
GHI CHÚ:
 • Sau khi b?n cài đ?t đ?p vá này, các cu?c g?i đ?n execScript có th? làm Internet Explorer đ? ng?ng đáp ?ng (hàng).Cho thông tin b? sung, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  318426 L?I: M?i nh?t vá l?i b?o m?t (Q316059) treo Internet Explorer khi b?n g?i execScript
 • Sau khi b?n cài đ?t đ?p vá này, các M? Button trong các M? h?p tho?i có s?n n?u ki?u n?i dung đó là quy đ?nh trong tiêu đ? không kh?p v?i tên t?p tin đư?c xác đ?nh trong các Content-Disposition tiêu đ?. Hành vi này là do thi?t k? cho m?i trư?ng h?p, ngo?i tr? n?u b?n c? g?ng đ? m? m?t t?p tin .rtf. Đ? m? m?t t?p tin .rtf, lưu t?p tin, và sau đó m? nó b?ng cách s? d?ng Windows Explorer.

THÔNG TIN THÊM

Ngày phát hành: Ngày 11 tháng 2 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft s? d?ng nhi?u nh?t ph?n m?m phát hi?n vi rút hi?n t?i đ? có s?n trên ngày mà các t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Internet Explorer 6

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q316059.exe bây gi?
Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này c?n ph?i có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  17-Aug-2001 21:43 6.0.2600.0    91,136 Advpack.dll
  11-Jan-2002 17:16 6.0.2713.1100 2,753,536 Mshtml.dll
  11-Jan-2002 16:23 6.0.2713.1100  548,864 Shdoclc.dll
  15-Jan-2002 16:21 6.0.2713.1500 1,336,320 Shdocvw.dll
  03-Dec-2001 12:52 6.0.2712.300   109,568 Url.dll
  11-Jan-2002 17:18 6.0.2713.1100  479,744 Urlmon.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.704.0     2,272 W95inf16.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.16.0     4,608 W95inf32.dll
  03-Dec-2001 13:55 6.0.2712.300   581,632 Wininet.dll
				
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. G? cài đ?t không ph?i là có s?n đ? c?p nh?t này.

B?n c?p nh?t này c?ng là có s?n trong Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
328548Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 Service Pack m?i nh?t

Internet Explorer 5.5 Service Pack 2

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q316059.exe bây gi?
Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này c?n ph?i có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  06-Jun-2000 15:43 5.50.4134.600   92,432 Advpack.dll
  14-Jan-2002 16:19 5.50.4913.1100 2,753,296 Mshtml.dll
  15-Jan-2002 16:54 5.50.4913.1500 1,149,200 Shdocvw.dll
  03-Dec-2001 13:48 5.50.4912.300   201,728 Url.dll
  14-Jan-2002 16:19 5.50.4913.1100  451,856 Urlmon.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.704.0     2,272 W95inf16.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.16.0      4,608 W95inf32.dll
  03-Dec-2001 14:35 5.50.4912.300   480,528 Wininet.dll
				
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. G? cài đ?t không ph?i là có s?n đ? c?p nh?t này.

Internet Explorer 5.5 gói d?ch v? 1

Sau đây t?p tin có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q316059.exe bây gi?
Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này c?n ph?i có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  18-Dec-2001 10:48 5.50.4724.1700   79,120 Actxprxy.dll
  06-Jun-2000 15:43 5.50.4134.600   92,432 Advpack.dll
  17-Dec-2001 20:45 5.50.4724.1700   46,864 Digest.dll
  21-Jan-2002 10:45 5.50.4725.2100 2,751,248 Mshtml.dll
  17-Dec-2001 20:42 5.50.4724.1700  408,336 Mshtmled.dll
  17-Dec-2001 20:43 5.50.4724.1700   71,952 Plugin.ocx
  18-Dec-2001 10:48 5.50.4724.1700  494,352 Shdoc401.dll
  21-Jan-2002 10:47 5.50.4725.2100 1,148,688 Shdocvw.dll
  18-Dec-2001 09:52 5.50.4724.1700   23,312 Shfolder.dll

  17-Dec-2001 20:41 5.50.4724.1700   84,240 Url.dll
  21-Jan-2002 10:46 5.50.4725.2100  450,320 Urlmon.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.704.0     2,272 W95inf16.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.16.0      4,608 W95inf32.dll
  18-Dec-2001 09:53 5.50.4724.1700  480,528 Wininet.dll
				
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. G? cài đ?t không ph?i là có s?n đ? c?p nh?t này.

Internet Explorer 5.01 Service Pack 2 (trên Windows 2000 ch?)

B?n c?p nh?t này là ch? dành cho khách hàng ch?y Internet Explorer 5,01 D?ch v? gói 2 trên Windows 2000. N?u b?n ch?y Internet Explorer 5,01 b?t k? phiên b?n khác c?a Windows, nâng c?p lên Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 ho?c sau đó và sau đó áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Các t?p tin sau đây có s?n cho t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q316059.exe bây gi?
Phiên b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t này c?n ph?i có các t?p tin sau đây thu?c tính ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size    File name
  ----------------------------------------------------------
  06-Jun-2000 15:43 5.50.4134.600   92,432 Advpack.dll
  22-Jan-2002 03:07 5.0.3502.4856 2,275,088 Mshtml.dll
  22-Jan-2002 03:07 5.0.3502.4856 1,096,976 Shdocvw.dll
  04-Sep-2001 14:42 5.50.4909.400   84,240 Url.dll
  22-Jan-2002 03:07 5.0.3502.4584  408,336 Urlmon.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.704.0     2,272 W95inf16.dll
  06-Jun-2000 15:43 4.71.16.0     4,608 W95inf32.dll
  22-Jan-2002 03:07 5.0.3502.4619  445,200 Wininet.dll
				
B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này. G? cài đ?t không ph?i là có s?n đ? c?p nh?t này.

B?n c?p nh?t này c?ng là có s?n trong Internet Explorer 5,01 Service Pack 3 cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
267954 Làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 5,01 Service Pack m?i nh?t

V?n đ? đ? bi?t

 • B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau khi b?n c? g?ng cài đ?t đ?p vá này:
  Microsoft Internet Explorer Cập nhật
  B?n c?p nh?t này yêu c?u Internet ExplorerPhiên b?n đư?c cài đ?t
  V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?n th? cài đ?t các b?n vá sai. B?n C?p Nh?t Internet Explorer c? th? cho các phiên b?n c?a Internet Explorer b?n đang ch?y (bao g?m c? d?ch v? gói c?p và b?t k? hotfix) và ngôn ng? mi?n đ?a phương. Ví d?, đi?u này thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t b?n c?p nh?t cho anh Internet Explorer 6 trên m?t máy tính đang ch?y ti?ng Anh ho?c ti?ng Đ?c Internet Explorer 6 Internet Explorer 6 SP1. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t phiên b?n đúng c?a các b?n vá. N?u b?n có ch?c r?ng b?n có phiên b?n đúng c?a các mi?ng vá ng? ? s? t?n công, s? d?ng các /n:v chuy?n đ?i đ? cài đ?t các b?n vá. Đ? xác nh?n r?ng b?n có chính xác C?p Nh?t gói cho vá này, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
  2. G? l?nh sau đây đ? trích xu?t các n?i dung c?a gói vào m?t thư m?c t?m th?i (trong ví d? này, thư m?c t?m th?i là C:\Q316059): path\Q316059.exe /c installer.bat/c /t:c:\q316059
  3. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm. Ngoài ra, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p và c?p.
  4. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?ph?p, lo?i ShDocVw.dll, sau đó b?m Tìm kiếm (ho?c b?m vào T?m ki?m ngay).
  5. Sau khi k?t qu? t?m ki?m xu?t hi?n, b?m chu?t ph?i vào các ShDocVw.dll t?p tin trong thư m?c Windows\System32, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  6. B?m vào các Phiên bản tab, và sau đó lưu ? các Phiên bản tệp giá tr?.
  7. Nh?p vào Ngôn ng?, và sau đó lưu ? các giá tr?.
  8. Nh?p vào Ok.
  9. L?p l?i bư?c 5-7 cho t?p Shdocvw.dll trong c?a b?n C:\Q316059 thư m?c.
  10. N?u các phiên b?n c?a Shdocvw.dll trong thư m?c C:\Q316059 là sau này (nó có m?t s? lư?ng l?n) hơn các phiên b?n c?a b?n Windows\System32 thư m?c, nhưng nó là trư?c đó (nó có m?t s? lư?ng nh? hơn) hơn so v?i k? ti?p có s?n Phiên b?n c?a Internet Explorer, b?n có phiên b?n đúng c?a các mi?ng vá. Đ? xác đ?nh phiên b?n có s?n k? ti?p c?a Internet Explorer, h?y nh?p vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
   164539 Làm th? nào đ? xác đ?nh phiên b?n nào c?a Internet Explorer đư?c cài đ?t
   Chú ý N?u giá tr? ngôn ng? khác nhau, ho?c là có đư?c đúng C?p Nh?t gói cho Windows phiên b?n ngôn ng? c?a b?n ho?c s? d?ng các /n:v chuy?n sang cài đ?t đ?p vá này qua m?t phiên b?n ti?ng Anh c?a Windows v?i đa ngôn ng? menu và h?p cho Internet Explorer ho?c các c?a s? 2000 ho?c phiên b?n Windows XP MultiLanguage.
 • Đ? thêm thông tin v? đư?c bi?t đ?n các v?n đ? có th? x?y ra sau khi b?n cài đ?t b?n c?p nh?t này, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  325192Các v?n đ? sau khi b?n cài đ?t b?n C?p Nh?t Internet Explorer ho?c Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 316059 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbie501presp3fix kbinfo kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000sp3fix kbie600sp1fix kbmt KB316059 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316059

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com