B?n không th? qu?n l? chính sách Nhóm Internet Explorer 6 cài đ?t trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316116 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n không th? qu?n l? cài đ?t Internet Explorer 6 cho Microsoft Windows 2000 d?a trên các máy tính b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính, ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, ho?c s? đ?c l?p chính sách nhóm-theo trong Microsoft Management Console (MMC) trên Windows 2000 d?a trên máy tính có Internet Explorer 6 ho?c Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t. Ví d?, b?n có th? g?p b?t k? c?a các tri?u ch?ng sau khi b?n s? d?ng s? đ?c l?p chính sách nhóm-theo:
 • Các Vô hi?u hoá trang b?o m?t chính sách thi?t l?p là m?t tích t? các Tên đ?i tư?ng chính sách nhóm\User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Internet Explorer\Internet b?ng đi?u khi?n c?p trong giao di?n đi?u khi?n cây.
 • Các thi?t đ?t riêng tư (mà đư?c dùng đ? c?u h?nh đi?u khi?n cookie Internet Explorer) mà b?n ch? đ?nh khi b?n nh?p vào S?a đ?i thi?t đ?t trong các Vùng b?o m?t và x?p h?ng n?i dung h?p (trong các Tên đ?i tư?ng chính sách nhóm\User Configuration\Windows Settings\Internet explorer Maintenance\Security thư m?c trong giao di?n đi?u khi?n cây) không đư?c áp d?ng cho đ?i tư?ng chính sách nhóm đ? ch?n (Group Policy GPO).
 • Khi b?n đang ? trong ch? đ? ưu tiên cho Internet Explorer b?o tr?, nh?ng Không hi?n n?i dung HTML trong thanh phương ti?n thi?t l?p là m?t tích t? các Thu?c tính thi?t đ?t Internet h?p (trong các Tên đ?i tư?ng chính sách nhóm\User Configuration\Windows Settings\Internet explorer Maintenance\Advanced thư m?c trong cây giao di?n đi?u khi?n).
Chú ý Các thi?t đ?t chính sách Internet Explorer 6 có s?n trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên.

NGUYÊN NHÂN

Internet Explorer 6 thi?t đ?t chính sách th?c hi?n t?i các t?p tin Ieakeng.dll, Ieaksie.dll, Ieakui.dll, Inetres.adm và Inetset.adm. Internet Explorer 6 Setup không c?p nh?t các t?p thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) ho?c administrative templates (các t?p tin .adm). Internet Explorer 6 SP1 cài đ?t các b?n C?p Nh?t t?p tin .dll nhưng không c?p nh?t các t?p tin .adm.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này và qu?n l? các thi?t đ?t Internet Explorer 6 cho Windows 2000 d?a trên các máy tính b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính, ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, ho?c s? đ?c l?p chính sách nhóm-theo ngày Microsoft c?a s? 2000 d?a trên máy tính có Internet Explorer 6 ho?c Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Internet Explorer 6 SP1.

  Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c Internet Explorer 6 service pack m?i nh?t, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  328548Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t trong Internet Explorer 6
 2. Liên h? v?i Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) đ? có đư?c các hotfix Q316116.exe. Thông tin v? cách liên l?c v?i Microsoft PSS, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
  Gói hotfix này s? thay th? t?p Inetres.adm trong c?p %SystemRoot%\Inf v?i các t?p tin Inetres.adm gói hotfix Q316116.exe.

  Chú ý
  • Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix Internet Explorer 6 SP1 (Q316116.exe) nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
     Date     Time  Size   File name
     ----------------------------------------
     06-Jun-2002 22:36 247,026 Inetres.adm
  • Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix Internet Explorer 6 (Q316116.exe) nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
     Date     Time  Version     Size   File name
     --------------------------------------------------------
     17-Aug-2001 22:43 6.00.2600.0000 221,184 Ieakui.dll
     15-Mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 203,776 Ieaksie.dll
     15-Mar-2002 14:01 6.00.2600.0000 126,976 Ieakeng.dll
     23-Jan-2002 10:18         247,026 Inetres.adm
   				
   N?u hotfix này đ? đư?c cài đ?t trư?c khi b?n nâng c?p lên Internet Explorer 6 SP1, b?n đ? có t?p tin Inetres.adm C?p Nh?t và có th? b? qua bư?c 2.
  • N?u b?n có c?u h?nh thi?t đ?t chuyên sâu cho Internet Explorer trong ch? đ? ưu tiên, s? d?ng m?t Windows XP d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows Server 2003. Các thi?t đ?t này đư?c ch?a trong t?p tin Inetset.adm trên m?t máy tính d?a trên Windows XP ho?c Windows Server 2003 d?a trên.
 3. Liên h? v?i Microsoft PSS đ? có đư?c các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  325666 Thông báo l?i vi ph?m truy c?p t?i Mmc.exe sau khi b?n áp d?ng C?p Nh?t b?o m?t Internet Explorer t? Q316116 ho?c sau khi b?n áp d?ng Internet Explorer 6 Service Pack 1
 4. Thêm Inetres.adm hành chính m?u đ? b?n so?n th?o chính sách nhóm. Ví d?, đ? thêm các m?u Inetres.adm vào các chính sách nhóm c?c b? (Gpedit.msc), làm theo các bư?c sau:
  1. Trong b? so?n chính sách nhóm, b?m chu?t ph?i vào Hành chính Templates, sau đó b?m Thêm/lo?i b? m?u.
  2. Nh?p vào Thêm, vào %SystemRoot%\Inf\Inetres.adm t?p tin b?n thay th? ? bư?c 2, và sau đó nh?p vào M?.
  3. Nh?p vào Có đ? xác nh?n r?ng b?n mu?n thay th? t?p hi?n có, và sau đó nh?p vào Đóng.
 5. N?u b?n c?n ph?i nh?p kh?u cài đ?t nâng cao b?o m?t và m?i trang web b?o m?t hành đ?ng vào chính sách nhóm, liên h? v?i Microsoft PSS đ? có đư?c các hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
  323061 Cài đ?t b?o m?t chuyên sâu và hành đ?ng trên m?i trang web b?o m?t không đư?c nh?p kh?u b?i IEAK

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n làm theo các bư?c trong ph?n Workaround, nh?ng thay đ?i sau đây đư?c th?c hi?n trong c?u h?nh ngư?i dùng và trong thư m?c cài đ?t Windows trong giao di?n đi?u khi?n cây khi b?n s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính, ho?t đ?ng thư m?c các trang web và d?ch v?, ho?c s? đ?c l?p chính sách nhóm-theo:
 • Ba thi?t l?p giao di?n ngư?i dùng đư?c li?t kê trong các Giao di?n ngư?i dùng tr?nh duy?t chính sách (thay v? c?a b?n) b?i v? các Ho?t h?nh ?nh bitmap thi?t đ?t h?p tho?i c?ng c? thành các Tùy ch?nh bi?u tư?ng thi?t l?p h?p tho?i.
 • Các Các kênh kho?n m?c không c?n đư?c li?t kê trong chính sách URL v? các kênh không ph?i là m?t tính năng c?a Internet Explorer 6.
 • Khi b?n b?m vào S?a đ?i thi?t đ?t trên các Vùng b?o m?t và x?p h?ng n?i dungh?p tho?i trong các Bảo mật chính sách, các Tính riêng tư tab cài đ?t chính xác đư?c áp d?ng cho GPO đ? ch?n.
Nh?ng thay đ?i sau x?y ra trong các Internet Explorer chính sách mà b?n có th? truy c?p b?ng cách phát tri?n Hành chính TemplatesC?u ph?n c?a Windows t?i cùng m?t chính sách nhóm-theo:
 • Trong các Duy?t menu chính sách, m?c đ? lo?i b? các Tour du l?ch l?nh t? các Trợ giúp tr?nh đơn đư?c l?y ra. Các tour du l?ch không ph?i là m?t tính năng c?a Internet Explorer 6.
 • Các B?ng đi?u khi?n Internet chính sách có b?y m?t hàng thay v? c?a sáu v? s? tùy ch?n m?i đ? vô hi?u hoá trang b?o m?t.
 • Các Internet Explorer chính sách này có hai b? sung chính sách cài đ?t:
  • Đ?t c?u h?nh Outlook Express
  • C?u h?nh thanh thám hi?m phương ti?n truy?n thông
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316116 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbie600presp1fix kbshell kbwinxpsp1fix kbie600sp1fix kbmt KB316116 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316116

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com