B?n không th? đăng nh?p vào Windows XP sau khi ch?y kinh nghi?m Out-of-Ô

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316134 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n không th? đăng nh?p vào máy tính d?a trên Windows XP m?i c?a b?n, ho?c m?t máy tính mà Windows XP đ? đư?c cài đ?t t? m?t ngu?n cài đ?t t?o b?i qu?n tr? v?i Sysprep, sau khi ch?y thu?t s?, c?ng đư?c g?i là kinh nghi?m Out-of-Ô (OOBE), ch?y khi b?n l?n đ?u tiên b?t máy tính. B?n c?ng có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau
H? th?ng l?i lsass.exe:
Khi c? g?ng đ? c?p nh?t m?t kh?u tr? l?i tr?ng thái ch? ra r?ng giá tr? đư?c cung c?p như m?t kh?u hi?n th?i là không đúng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra n?u máy tính c?a b?n kh?i đ?ng l?i trong thu?t s? (OOBE). N?u đi?u này x?y ra, OOBE không th? tuôn ra các Máy khóa s? đăng k? trư?c khi máy tính kh?i đ?ng l?i.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Làm th? nào đ? có đư?c Windows XP Service Pack m?i nh?t
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t l?i Windows XP b?ng cách s? d?ng đ?a CD ph?c h?i đư?c cung c?p b?i h?ng ch? t?o máy tính ho?c ngu?n cài đ?t đư?c cung c?p b?i ngư?i qu?n tr? c?a b?n, và không t?t máy tính ho?c kh?i đ?ng l?i nó trong thu?t s?. N?u máy tính c?a b?n t? đ?ng kh?i đ?ng l?i trong thu?t s?, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính c?a b?n ho?c ngư?i qu?n tr? đ? đư?c giúp đ? đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Hotfix cho OEMs và các công ty mà t?o ra Windows XP ?nh b?ng cách s? d?ng Sysprep

LƯU ?: Hotfix này không có ? đ?nh s?a v?n đ? trên m?t máy tính hi?n t?i đang g?p v?n đ? này. Hotfix này là dành cho OEMs và các công ty đang t?o Windows XP h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng Sysprep. B?n ph?i cài đ?t hotfix này vào máy tính "th?y" trư?c khi h?nh ?nh x?u đư?c t?o ra.

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version    Size   File name
  ----------------------------------------------------------
  30-Jan-2002  19:07  5.1.2600.28  927,232  Syssetup.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Windows XP Service Pack 1.

THÔNG TIN THÊM

Hotfix này không có ? đ?nh s?a v?n đ? trên m?t máy tính hi?n t?i đang g?p v?n đ? này. Hotfix này là dành cho OEMs và các công ty đang t?o Windows XP h?nh ?nh b?ng cách s? d?ng Sysprep. B?n ph?i cài đ?t hotfix này vào máy tính "th?y" trư?c khi h?nh ?nh x?u đư?c t?o ra.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Sysprep, xem t?p Support\Tools\Deploy.cab trên đ?a CD Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, xem Kit Preinstall OEM (OPK) ho?c truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/OEM

Thu?c tính

ID c?a bài: 316134 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB316134 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316134

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com