Làm th? nào đ? nh?n đư?c ti?t kh?i đ?ng, t?t máy tính, đăng nh?p và đăng xu?t thông báo tr?ng thái

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316243 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Windows Server 2003 và Microsoft Windows XP c?a bài vi?t này, xem 325376.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh Microsoft Windows 2000 đ? b?n nh?n đư?c kh?i đ?ng ti?t, t?t máy tính, đăng nh?p và đăng xu?t c?a thông đi?p tr?ng thái. Trong các t?nh hu?ng nơi b?n đang g? r?i kh?i đ?ng ch?m, t?t máy tính, đăng nh?p ho?c đăng xu?t hành vi, b?n có th? t?m th?y nó h?u ích đ? cho phép ghi s? ti?t.

Đ? cho phép ghi s? ti?t, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n này.

Chính sách s? d?ng nhóm

B?n có th? s? d?ng chính sách nhóm đ? chuy?n đ?i gi?a các thông đi?p tr?ng thái b?nh thư?ng và ti?t. N?u b?n đang ? trong m?t môi trư?ng tên mi?n và b?n mu?n kích ho?t tính năng ti?t đăng nh?p m?t nhóm máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào container cho tên mi?n ho?c các đơn v? t? ch?c mà b?n mu?n áp d?ng các thi?t đ?t chính sách, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. B?m vào các Chính sách nhóm tab.
 4. Nh?p vào M?i, r?i g? tên mô t? cho m?i Group Policy object (GPO) đư?c t?o ra.
 5. B?m GPO m?i và nh?p vào Ch?nh s?a.
 6. Duy?t đ?n máy tính Administrative Templates\System.
 7. B?m đúp Thông đi?p tr?ng thái b?nh thư?ng ti?t vs, và ch?n Kích ho?t tính năng.
N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính đ?c l?p, ho?c n?u b?n mu?n cho phép ti?t đăng nh?p vào ch? có m?t máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i gpedit.msc, sau đó b?m Ok.
 3. Duy?t đ?n máy tính Administrative Templates\System.
 4. B?m đúp Thông đi?p tr?ng thái b?nh thư?ng ti?t vs, sau đó b?m Kích ho?t tính năng. Đ? bu?c m?t làm m?i ngay l?p t?c c?a thi?t đ?t chính sách máy tính, h?y ch?y l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
  secedit /refreshpolicy machine_policy / th?c thi

S? d?ng k? biên so?n

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k? trong Windows


B?n có th? s? d?ng Registry Editor đ? chuy?n đ?i gi?a các thông đi?p tr?ng thái b?nh thư?ng và ti?t. S? d?ng Registry Editor đ? cho phép ghi s? ti?t, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá tr? DWORD.
 4. B?m đúp chu?t vào ch?a khóa m?i đư?c t?o ra, g? VerboseStatus trong các Giá tr? tên h?p, và sau đó g? 1 trong các D? li?u giá tr? h?p.
Lưu ? N?u phím sau đây là hi?n nay, và n?u giá tr? đư?c thi?t l?p đ? 1, thông báo tr?ng thái không đư?c hi?n th?:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\DisableStatusMessages

THÔNG TIN THÊM

N?u ghi s? ti?t chưa đư?c b?t, b?n v?n s? nh?n đư?c thông báo tr?ng thái b?nh thư?ng như "xin thi?t đ?t cá nhân c?a b?n..." ho?c "Áp d?ng thi?t đ?t máy tính..." khi b?n b?t đ?u lên, đóng c?a, đăng nh?p ho?c đăng xu?t kh?i máy tính. Tuy nhiên, n?u ti?t đăng nh?p đư?c kích ho?t, b?n s? nh?n đư?c thông tin b? sung, ch?ng h?n như "RPCSS là b?t đ?u" ho?c "Ch? đ?i cho chính sách nhóm máy đ?n cu?i...."

Thu?c tính

ID c?a bài: 316243 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbhowtomaster kbmt KB316243 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316243

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com