T? ch?c s? ki?n ID 2080 t? MSExchangeDSAccess

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316300 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Trong Exchange 2000 Service Pack 2 (SP2) và Exchange 2003, DSAccess (m?t thành ph?n quy?n truy c?p d?ch v? thư m?c) t?o ra m?t s? ki?n phát hi?n tô pô trong Exchange 2000 ho?c Exchange 2003 server ?ng d?ng đăng nh?p. Bài vi?t này mô t? cách b?n có th? s? d?ng thông tin đư?c ch?a trong t? ch?c s? ki?n ID 2080 đ? giúp ch?n đoán các v?n đ? trao đ?i DSAccess.

THÔNG TIN THÊM

Đ? xem s? ki?n này, b?n ph?i tăng ch?n đoán đăng nh?p th? lo?i MSExchangeDSAccess:
 1. T? Exchange 2000 ho?c Exchange 2003, nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. M? r?ng tên t? ch?c c?a b?n, m? r?ng Các nhóm hành chính, m? r?ng Áp d?ng hành chính nhóm, và sau đó m? r?ng Các máy ch?.
 3. Nh?p chu?t ph?i Tên máy ch? Exchange áp d?ng, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. B?m vào các Ghi nh?t k? chu?n đoán tab, b?m vào MSExchangeDSAccess d?ch v? trong ngăn bên trái, và sau đó nh?p vào Tô pô trong ngăn bên ph?i.
 5. Đ?t m?c đ? đăng nh?p Phương ti?n ho?c cao hơn, b?m Áp d?ng, sau đó b?m Ok.
 6. N?u có th?, kh?i đ?ng l?i máy ch? Exchange đ? xem phát hi?n tô pô ban đ?u.
V?i phát hi?n tô pô tăng lên ch?n đoán m?c cao hơn, b?n có th? xem ID s? ki?n sau đây trong Nh?t k? ?ng d?ng:
Event Type: Information
Event Source: MSExchangeDSAccess
Event Category: Topology 
Event ID: 2080
Computer: MyComputer
Description:
Process MAD.EXE (PID=1808). DSAccess has discovered the following servers with the following characteristics: 
 (Server name | Roles | Reachability | Synchronized | GC capable | PDC | SACL right | Critical Data | Netlogon | OS Version) 
In-site:
domaincontroller1.company.com CDG 7 7 1 0 0 1 7 1
domaincontroller2.company.com CDG 7 7 1 0 1 1 7 1
domaincontroller3.company.com CDG 7 7 1 0 1 1 7 1
 Out-of-site:

For more information, click http://search.support.microsoft.com/search/?adv=1. 
					
Danh sách sau đây mô t? các c?t trong t? ch?c s? ki?n ID 2080 và n?i dung c?a h?:
 • Tên máy ch?: C?t đ?u tiên ch? ra tên c?a đi?u khi?n vùng ph?n c?n l?i c?a các d? li?u trong hàng tương ?ng v?i.
 • Vai tr?: C?t th? hai cho th?y có ho?c không có máy ch? c? th? có th? đư?c s? d?ng làm đi?u khi?n c?u h?nh vùng (c?t giá tr? C), m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (c?t giá tr? D), ho?c m?t máy ch? toàn c?u danh m?c (c?t giá tr? G) cho máy ch? trao đ?i c? th? này. M?t b?c thư trong c?t này có ngh?a r?ng các máy ch? có th? đư?c s? d?ng cho các ch?c năng đư?c ch? đ?nh, và m?t g?ch n?i (-) có ngh?a là h? ph?c v? không th? đư?c s? d?ng cho r?ng ch?c năng. Trong ví d? đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này, các Vai tr? c?t có ch?a giá tr? CDG đ? cho th?y r?ng các d?ch v? có th? s? d?ng h? ph?c v? cho t?t c? các ch?c năng ba.
 • Reachability: C?t th? ba cho th?y cho dù máy ch? là th? truy c?p b?i m?t k?t n?i Transmission Control Protocol (TCP). Nh?ng lá c? chút đư?c k?t n?i b?i m?t giá tr? OR. 0x1 có ngh?a là máy ch? là th? truy c?p như m?t máy ch? toàn c?u danh m?c (port 3268), 0x2 có ngh?a là máy ch? là th? truy c?p như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n (c?ng 389) và 0x4 có ngh?a là máy ch? là th? truy c?p như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n c?u h?nh (c?ng 389). Nói cách khác, n?u m?t máy ch? là th? truy c?p như m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u và là đi?u khi?n vùng, nhưng không ph?i là đi?u khi?n vùng c?u h?nh, giá tr? là 3. Trong ví d? đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này, giá tr? 7 trong th? ba c?t có ngh?a r?ng các máy ch? là th? truy c?p như m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u, như m?t b? đi?u khi?n tên mi?n và làm đi?u khi?n c?u h?nh vùng (0x1 | 0x2 | 0x4 = 0x7).
 • Đ?ng b? hóa: C?t th? tư cho th?y cho dù c? "isSynchronized" trên rootDSE c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c thi?t l?p đúng s? th?t. Các giá tr? này s? d?ng cùng m?t chút c? k?t n?i b?ng m?t giá tr? OR là nh?ng lá c? đư?c s? d?ng trong c?t Reachability.
 • GC có kh? năng: The fifth column là m?t bi?u th?c Boolean ti?u bang cho dù đi?u khi?n vùng là m?t máy ch? c?a hàng toàn c?u.
 • PDC: C?t th? sáu là m?t bi?u th?c Boolean ti?u bang cho dù đi?u khi?n vùng là m?t b? đi?u khi?n tên mi?n chính cho tên mi?n c?a m?nh.
 • SACL ph?i: C?t th? b?y là m?t bi?u th?c Boolean ti?u bang cho dù DSAccess có quy?n đúng đ? đ?c SACL (thu?c nTSecurityDescriptor) ch?ng l?i d?ch v? thư m?c đó.
 • D? li?u quan tr?ng: C?t th? tám là m?t bi?u th?c Boolean ti?u bang cho dù DSAccess t?m th?y máy ch? trao đ?i này trong các thùng ch?a c?u h?nh c?a b? đi?u khi?n tên mi?n đư?c li?t kê trong Tên máy ch? c?t.
 • Ki?m tra NETLOGON: C?t th? chín (nh?p trong Exchange 2000 SP3) ti?u bang cho dù DSAccess thành công k?t n?i v?i d?ch v? đăng nh?p r?ng c?a đi?u khi?n vùng. Đi?u này đ?i h?i vi?c s? d?ng c?a th? t?c g?i t? xa (RPC), và cu?c g?i này có th? không l? do khác hơn là m?t máy ch? là xu?ng. Ví d?, b?c tư?ng l?a có th? ngăn ch?n cu?c g?i này. V? v?y, n?u có m?t 7 trong c?t th? chín, nó có ngh?a r?ng vi?c ki?m tra d?ch v? đăng nh?p m?ng đ? thành công cho m?i vai tr? (đi?u khi?n vùng, c?u h?nh b? đi?u khi?n vùng và danh m?c toàn c?u).
 • Phiên b?n OS: Các c?t th? 10 (đư?c thêm vào trong Exchange 2003) ti?u bang cho dù các h? đi?u hành c?a b? đi?u khi?n đư?c li?t kê tên mi?n đang ch?y ít Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3). Exchange 2003 ch? s? d?ng b? đi?u khi?n vùng ho?c danh m?c toàn c?u máy ch? đang ch?y Windows 2000 SP3 ho?c m?i hơn. M?t bi?u th?c Boolean có ngh?a là 1 đi?u khi?n vùng hài l?ng các yêu c?u h? đi?u hành c?a Exchange 2003 đ? s? d?ng b?i DSAccess.

Làm th? nào đ? s? d?ng các thông tin trong t? ch?c s? ki?n ID 2080 đ? ch?n đoán v?n đ? DSAccess

Khi b?n xem l?i các thông báo t? ch?c s? ki?n ID 2080, xem xét các Vai tr? c?t đ?u tiên. Nên có ít nh?t m?t máy ch? có th? d?ch v? vai tr? C, ít nh?t m?t máy ch? có th? d?ch v? vai tr? d và ít nh?t m?t máy ch? có th? d?ch v? vai tr? G. N?u có m?t d?u n?i thay v? c?a m?t b?c thư trong b?t k? nh?ng d?u cách, xem l?i topo c?a b?n. Xác nh?n r?ng b?n có b? đi?u khi?n tên mi?n ít nh?t và m?t danh m?c toàn c?u máy ch? ho?c trong các trang web máy ch? Exchange c?a b?n là trong ho?c các trang web đư?c k?t n?i g?n g?i nh?t v?i siteLink th?p nh?t chi phí.

Sau đó, xem xét các Reachability c?t. Nói chung, b?n nh?n th?y m?t con s? nhi?u nh?t có th? trong c?t này. N?u đi?u khi?n vùng là đi?u khi?n vùng nhưng không m?t danh m?c toàn c?u máy ch?)Vai tr? cho th?y c?t CD-), con s? này là 6 (0x2 | 0x4) đ? bi?u th? r?ng c?ng b? đi?u khi?n tên mi?n c?a máy ch? (389) là th? truy c?p b?i m?t k?t n?i TCP. N?u đi?u khi?n vùng là m?t (máy ch?) danh m?c toàn c?uVai tr? c?t cho th?y "CDG"), con s? này là 7 (0x1 | 0x2 | 0x4), mà có ngh?a r?ng các máy ch? tên mi?n b? đi?u khi?n c?ng (389) và máy ch? danh m?c toàn c?u c?ng (3268) có th? truy c?p b?i m?t k?t n?i TCP. N?u b?n th?y s? khác ? đây (đ?c bi?t là 0), có th? có m?t v?n đ? v?i k?t n?i t? máy ch? trao đ?i t?i d?ch v? thư m?c.

Sau đó, xem xét các SACL ph?i c?t. DSAccess không s? d?ng b?t k? đi?u khi?n vùng không có quy?n đ?c SACL trên các nTSecurityDescriptor thu?c tính đi?u khi?n vùng. B?n ph?i có ít nh?t m?t máy ch? có đáp ?ng m?i vai tr? (C, D, hay G), đó là th? truy c?p cho vai tr? đó (c? thích h?p chút k?t n?i b?ng m?t giá tr? OR trong các Reachability c?t), và r?ng cho th?y 1 trong các SACL ph?i c?t. N?u b?n không có các máy ch?, xác nh?n r?ng các b? đi?u khi?n tên mi?n đó cho th?y 0 trong các SACL ph?i c?t đ? đư?c prepped tên mi?n, và sau đó xác nh?n r?ng ngư?i nh?n d?ch v? C?p Nh?t c?a b?n đư?c c?u h?nh đúng.

Đ? thêm thông tin v? các v?n đ? quy?n và policytest c?a SeSecurityPrivilege, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314294 XADM: Exchange 2000 l?i tin nh?n đang đư?c t?o ra b?i v? c?a SeSecurityPrivilege quy?n và các v?n đ? Policytest
N?u các bư?c kh?c ph?c s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này nhưng đi?u đó không gi?i quy?t v?n đ?, n?m b?t m?t kh?i đ?ng RegTrace c?a DSAccess và khám phá tô pô ban đ?u. Đ? th?c hi?n:
 1. Đóng c?a t?t c? DSAccess quá tr?nh. Trên m?t ch?c năng trao đ?i 2000 ho?c Exchange 2003 server, các quá tr?nh sau đây thư?ng có DSAccess n?p:

  • Mad.exe (MSExchangeSA)
  • Emsmta.exe (MSExchangeMTA)
  • Store.exe (MSExchangeIS)
  • Winmgmt.exe (WinMgmt)
  • Inetinfo.exe (m?t s? d?ch v? trong v?ng)
  • Exmgmt.exe (MSExchangeMGMT)

  N?u b?n không th? kh?i đ?ng l?i máy ch?, b?n v?n có th? ngăn ch?n t?t c? các d?ch v? s? d?ng DSAccess b?ng cách ch?y l?nh sau:

  • net stop msexchangesa /y
  • net stop iisadmin /y
  • net stop winmgmt /y

  Đ? xác nh?n r?ng t?t c? các quy tr?nh b?ng cách s? d?ng DSAccess đ? ng?ng l?i, h?y ch?y l?nh sau:
  tlist -m dsaccess.dll
  Khi b?n nh?n th?y đ?u ra sau, b?n có thành công đóng c?a t?t c? quá tr?nh b?ng cách s? d?ng DSAccess:
  Không có tác v? t?m th?y b?ng cách s? d?ng DSACCESS.DLL
 2. B?t truy t?m.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? b?t truy t?m, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  238614 XCON: Làm th? nào đ? thi?t l?p Regtrace cho Exchange 2000
 3. B?t đ?u trao đ?i h? th?ng Attendant (đ? b?t đ?u trao đ?i h? th?ng Attendant t? d?ng l?nh, lo?i net b?t đ?u msexchangesa).
 4. Ch? đ?i cho s? th?t b?i DSAccess tô pô s? ki?n đ? đi theo trong Event Viewer, d?ng l?i th? t?c RegTrace, và sau đó liên l?c v?i Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) đ? gi?i thích các đ?u ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? liên h? v?i PSS, truy c?p vào trang Microsoft s?n ph?m d?ch v? Web:

  http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=supportquestion.asp?SD=gn&fr=0

Thu?c tính

ID c?a bài: 316300 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbinfo kbmt KB316300 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316300

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com