วิธีการผูกตัวควบคุม DataGrid ArrayList มีวัตถุหรือโครงสร้าง โดยใช้ Visual Basic 2005 หรือ Visual Basic .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316302 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับรุ่น Microsoft Visual c# .NET ของบทความนี้ ดู316303.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการผูกArrayListของวัตถุไปยังDataGridตัวควบคุม ตัวอย่างประกอบด้วยแบบฟอร์ม Windows Microsoft ด้วยการDataGridควบคุมการแสดงค่าคุณสมบัติของวัตถุ และปุ่มคำสั่งสี่แถวของการเรียกดูDataGridตัวควบคุม

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่จำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Visual Basic 2005 หรือ Microsoft Visual Basic .NET
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • แนวคิดการเขียนโปรแกรม visual Basic

การออกแบบเป็นคลาส

คลาสที่จะถูกผูกไว้กับตัวควบคุมต้องมีคุณสมบัติ accessors ต้องมีคุณสมบัติที่ถูกผูกไว้การตั้งค่าคุณสมบัติและรับคุณสมบัติวิธีการ คลาสของตัวอย่างที่ใช้ในบทความนี้มีสมาชิกที่สาม (เท่านั้นจะแสดงที่นี่) ตัวสร้างแบบ parameterized ได้นอกจากนี้แล้วให้ แต่ไม่ใช่ความต้องการ
Public Class guitar
  Private m_make As String
  Private m_model As String
  Private m_year As Short

  Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)
    m_make = make
    m_model = model
    m_year = year
  End Sub
  Public Property make() As String
    Get
      Return m_make
    End Get
    Set(ByVal Value As String)
      m_make = Value
    End Set
  End Property
  
End Class
				

เพิ่มอินสแตนซ์คลา ArrayList ข้อ

เมื่อต้องการสร้างอินสแตนซ์ และเพิ่มเข้าไปArrayListทำตามขั้นตอนต่างๆ ต่อไปนี้::
 1. ประกาศเป็นArrayList.
 2. สร้างอินสแตนซ์ของระดับชั้น แล้ว เพิ่มอินสแตนซ์ไปArrayList.
Private al as New Arraylist()

al.Add(New guitar("Gibson", "Les Paul", 1958))
al.Add(New guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964))
al.Add(New guitar("Guild", "Bluesbird", 1971))
				

ผูก ArrayList DataGrid

หลังจากArrayListมีการบรรจุ ตั้งค่านี้แหล่งข้อมูลคุณสมบัตินี้DataGridควบคุมไปยังArrayList. คอลัมน์ในนั้นDataGridตัวควบคุมจะบรรจุขึ้นอยู่กับคุณสมบัติมีคุณสมบัติในขอบเขต accessors
DataGrid1.DataSource = al
				

ใส่หมายความว่าการเรียกดูแบบ ArrayList

คุณสามารถใช้ได้CurrencyManagerเมื่อต้องการเรียกดูArrayList. เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เชื่อมโยงCurrencyManagerด้วยการBindingContextตัวควบคุม (ในกรณีนี้ArrayList).
Private cManager As CurrencyManager

cManager = CType(DataGrid1.BindingContext(al), CurrencyManager)
				
กระบวนการCurrencyManagerคลาสที่ได้ตำแหน่งงานคุณสมบัติที่คุณสามารถจัดการกับ iterate ผ่านสมาชิกของArrayList. โดยการเพิ่ม หรือลบออกจาก ค่าปัจจุบันของตำแหน่งงานคุณสามารถเรียกดูแถวของDataGridตัวควบคุม
'Move forward one element.
cManager.Position += 1
'Move back one element.
cManager.Position -= 1
'Move to the beginning.
cManager.Position = 0
'Move to the end.
cManager.Position = al.Count - 1
				

ตัวอย่างแต่ละขั้นตอน

 1. ในการแสดงผล Basic2005 หรือ ใน Visual Basic .NET สร้างโครงการแอพลิเคชันของ Windows ใหม่ Form1 จะถูกสร้างขึ้นตามค่าเริ่มต้น
 2. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มระดับชั้นเมื่อต้องการเพิ่มคลาสที่กับโครงการ
 3. แทนรหัสใน Class1.vb ด้วยข้อความต่อไปนี้:
  Public Class guitar
    Private m_make As String
    Private m_model As String
    Private m_year As Short
  
    Public Sub New(ByVal make, ByRef model, ByVal year)
      m_make = make
      m_model = model
      m_year = year
    End Sub
    Public Property make() As String
      Get
        Return m_make
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        m_make = Value
      End Set
    End Property
    Public Property model() As String
      Get
        Return m_model
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        m_model = Value
      End Set
    End Property
    Public Property year() As Short
      Get
        Return m_year
      End Get
      Set(ByVal Value As Short)
        m_year = Value
      End Set
    End Property
  End Class
  					
 4. ปิดหน้าต่างรหัส Class1.vb และสลับไปยังผู้ออกแบบฟอร์ม
 5. เพิ่มคำDataGridควบคุมการ Form1 ขนาดDataGridการควบคุมเพื่อให้เหมาะสมกับสี่คอลัมน์และแถวที่สาม
 6. เพิ่มสี่ปุ่มควบคุมการ Form1 และจากนั้น จัดเรียงปุ่มในแนวนอน
 7. การเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติของ Button1 ไปถัดไป.
 8. การเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติของ Button2 ไปก่อนหน้านี้.
 9. การเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติของ Button3 ไปFirst.
 10. การเปลี่ยนแปลงนั้นข้อความคุณสมบัติของ Button4 ไปLast.
 11. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปform1คลาส:
  Private cManager As CurrencyManager
  Private al as New ArrayList()
  					
 12. วางรหัสต่อไปนี้ในการForm1_Loadเหตุการณ์:
  al.Add(New guitar("Gibson", "Les Paul", 1958))
  al.Add(New guitar("Fender", "Jazz Bass", 1964))
  al.Add(New guitar("Guild", "Bluesbird", 1971))
  				
  cManager = CType(DataGrid1.BindingContext(al), CurrencyManager)
  	
  DataGrid1.DataSource = al
  					
 13. วางรหัสต่อไปนี้หลังจากForm_Loadขั้นตอน:
    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
      cManager.Position += 1
    End Sub
  
    Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
      cManager.Position -= 1
    End Sub
  
    Private Sub Button3_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button3.Click
      cManager.Position = 0
    End Sub
  
    Private Sub Button4_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button4.Click
      cManager.Position = al.Count - 1
    End Sub
  					
 14. สร้าง และเรียกใช้โครงการ
 15. คลิกที่ปุ่มคำสั่งการย้ายระหว่างแถวของDataGridตัวควบคุม โปรดสังเกตว่า คุณสามารถแก้ไขค่าของวัตถุถ้าต้องการ

ใช้โครงสร้างตัวแทนการใช้คลาสได้

กฎสำหรับการผูกเป็นโครงสร้างจะเหมือนกับกฎสำหรับการผูกวัตถุ คุณสมบัติ (นั่นคือ สมาชิก) accessors จำเป็นต้องใช้ โครงสร้างที่สร้างขึ้นสำหรับวัตถุประสงค์นี้มีลักษณะคลาสได้

เมื่อต้องการผูกกับArrayListของโครงสร้าง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ข้อกำหนดของโมดูลคลา Class1.vb ในตัวอย่างจากการเปลี่ยนแปลง
  Public Class guitar
  '...
  End Class
  					
  เมื่อต้องการต่อไปนี้:
  Public Structure guitar
  '...
  End Structure
  					
 2. สร้าง และเรียกใช้ตัวอย่างโปรแกรมอีกครั้ง และตรวจสอบว่า ได้ทำกับข้อArrayListของโครงสร้าง

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่หัวข้อ "ลูกค้าของข้อมูลใน Windows Forms" ในวิธี Visual Studio .NET ใช้แบบออนไลน์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316302 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbhowtomaster kbmt KB316302 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316302

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com