Windows XP h? tr? khách hàng giao ti?p th?i gian th?c d?ch đ?a ch? m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316397 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Th?i gian th?c thông tin liên l?c (RTC) khách hàng thông tin liên l?c không th? làm vi?c n?u khách hàng đư?c đ?t phía sau m?t thi?t b? đ?a ch? m?ng (NAT). Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này cho phép các chương tr?nh nh?n th?c NAT đ? c?u h?nh các RTC API đ? s? d?ng đúng đ?a ch? và c?ng khi nó đ?t lên d?ng su?i âm thanh ho?c video. Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, khách hàng đư?c đ?t đ?ng sau NAT thi?t b? có th? s? d?ng âm thanh và video thông tin liên l?c v?i các khách hàng khác ho?c c?ng đư?c đ?t ? bên ngoài thi?t b? NAT. Lưu ? r?ng hotfix này không giúp khách hàng đư?c đ?t phía sau m?t thi?t b? NAT k?t n?i t?i h? ph?c v? Session Initiation Protocol (SIP). Hotfix này không cho phép khách hàng Microsoft Windows Messenger đư?c đ?t phía sau m?t thi?t b? NAT s? d?ng âm thanh và video v?i nhau. Tuy nhiên, các hotfix kích ho?t tính năng Windows Messenger khách hàng đư?c đ?t phía sau m?t thi?t b? NAT đ? giao ti?p v?i đi?n tho?i c?ng.

NGUYÊN NHÂN

RTC khách hàng không đư?c h? tr? ban đ?u phía sau m?t thi?t b? NAT.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q316397_wxp_sp1_x86_enu.exe bây gi?
Ngày phát hành: 25 tháng 2 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a nên có thu?c tính t?p sau đây ho?c sau này:
  Date     Time  Version   Size   File name
  ------------------------------------------------------
  12-Oct-2001 14:10 5.1.2601.0  139,264 Aec.sys
  11-Dec-2001 16:43 5.1.2600.16 844,288 Dxmrtp.dll
  06-Feb-2002 15:41 5.1.2600.28 549,888 Rtcdll.dll
  12-Oct-2001 14:22 5.1.2600.16  6,016 Splitter.sys
  27-Nov-2001 14:20 5.1.2600.21  56,832 Usbaudio.sys
  30-Jan-2002 18:07 5.1.2600.28  19,200 Usbuhci.sys
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. Sự cố này lần đầu tiên được khắc phục trong Gói Dịch vụ 1 của Windows XP.

THÔNG TIN THÊM

Khách hàng RTC ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (API) là m?t tính năng m?i c?a Windows XP. Tính năng này đư?c thi?t k? đ? t?o đi?u ki?n phát tri?n nhanh chóng c?a các chương tr?nh th?i gian th?c như nh?n tin t?c th?i và ph?n m?m h?i ngh? video.

Session Initiation Protocol (SIP) là m?t tiêu chu?n cho phép tích h?p linh ho?t c?a tin nh?n, hi?n di?n, h?i ngh? truy?n h?nh đa phương ti?n và truy?n thông th?i gian th?c như h? th?ng đi?n tho?i Internet đang n?i lên. SIP đư?c thi?t k? ki?u mô-đun đ? tích h?p các chương tr?nh trong cách th?c sáng t?o, và đư?c m? r?ng đ? h? tr? các công ngh? m?i

Thu?c tính

ID c?a bài: 316397 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
atdownload kbqfe kbenv kbbug kbfix kbnetwork kbwinxpsp1fix kbmt KB316397 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316397

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com