Thông báo l?i: Các h? th?ng đ? h?i ph?c t? m?t v?n đ? nghiêm tr?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316424 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p h? th?ng đi?u hành t? Microsoft Windows Millennium Edition (Me) cho Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như sau:
H? th?ng đ? h?i ph?c t? m?t v?n đ? nghiêm tr?ng. M?t Nh?t k? l?i này đ? đư?c t?o ra.

L?i nghiêm tr?ng:
Ch? kí l?i:
BCCode: A, BCP1: EB532A8, BCP2:000000FF, BCP3: 00000000, BCP4: 806BB1BE,
OSVer: 5_1_2600, SP: 0_0, s?n ph?m: 768_1.

NGUYÊN NHÂN

B?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i này khi Windows c? g?ng s? d?ng tr?nh đi?u khi?n thi?t b? không tương thích v?i Windows XP.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y ki?m ch?ng r?ng m?i thi?t b? máy tính c?a b?n s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n tương thích v?i Windows XP. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Trong các Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào các Ph?n c?ng tab, và sau đó nh?p vào Qu?n l? thi?t b?.
 3. Đ?i v?i m?i thi?t b?, s? d?ng các bư?c sau đ? xác minh r?ng nó là s? d?ng m?t tr?nh đi?u khi?n tương thích v?i Windows XP.LƯU ?: Đ? thu h?p t?m ki?m, b?t đ?u v?i các thi?t b? đ? b? vô hi?u. Thi?t b? b? vô hi?u hoá có bi?u tư?ng c?a nó che v?i m?t x màu đ?.

  1. B?m đúp vào tên thi?t b? đ? m? các thi?t b? Thu?c tính h?p tho?i h?p và b?m các Tr?nh đi?u khi?n tab.
  2. Ki?m tra phiên b?n tr?nh đi?u khi?n. T?t c? các tr?nh đi?u khi?n Windows XP c?n là phiên b?n 5.1.2600 ho?c m?i hơn.
  3. N?u b?n không ch?c ch?n v? các phiên b?n đư?c hi?n th?, ki?m tra ngày tháng tr?nh đi?u khi?n. Các tr?nh đi?u khi?n t?o ra trư?c năm 2001 có th? không tương thích v?i Windows XP.
 4. Sau khi b?n xác đ?nh tr?nh đi?u khi?n thi?t b? l?i th?i mà có th? gây v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau đ? C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n:
  1. Đưa đ?a CD Windows XP vào ? CD-ROM. N?u thi?t l?p b?t đ?u t? đ?ng, thoát kh?i nó.
  2. Trong các thi?t b? Thu?c tính h?p tho?i h?p, b?m vào C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n đ? b?t đ?u thu?t s? C?p nh?t ph?n c?ng.
  3. Nh?p vào Cài đ?t t? m?t danh sách ho?c v? trí c? th? (chuyên sâu), sau đó b?m Ti?p theo.
  4. Nh?n vào đây đ? ch?n các G?m c? v? trí này trong t?m ki?m h?p và sau đó g? k? t? ? đ?a CD-ROM c?a b?n trong không gian dư?i đây. Ví d?, g? D:.
  5. Nh?p vào Ti?p theo.
  6. Th?c hi?n theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? hoàn thành vi?c C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính n?u đư?c nh?c.
LƯU ?: N?u Windows không th? đ?nh v? tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? c?a b?n, thi?t b? có th? không đư?c h? tr? b?i Windows XP. Đ? xem danh sách các thi?t b? đư?c h? tr?, xem các m?i nh?t Windows ph?n c?ng tương thích danh sách (HCL) t?i Web site sau Microsoft:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
M?c dù Microsoft không khuy?n khích vi?c s? d?ng các thi?t b? mà không ph?i là hi?n nay trên danh sách tính tương thích c?a ph?n c?ng, trong m?t s? trư?ng h?p b?n có th? có đư?c m?t tr?nh đi?u khi?n Windows XP tương thích b?i tr?c ti?p liên h? v?i h?ng ch? t?o thi?t b?.Thông tin v? làm th? nào đ? liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, A-K

60781 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, L-P

60782 Ph?n c?ng và ph?n m?m bên th? ba liên h? v?i nhà cung c?p danh sách, Q-Z

THÔNG TIN THÊM

Microsoft cung cấp thông tin liên hệ của bên thứ ba để giúp bạn tìm kiếm trợ giúp kỹ thuật. Thông tin liên hệ này có thể thay đổi mà không thông báo. Microsoft không bảo đảm độ chính xác về thông tin liên hệ của bên thứ ba này.


Đ? thêm thông tin v? các thi?t b? mà không ph?i là trên HCL, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
142865 Chính sách h? tr? Microsoft v? ph?n c?ng không trên Windows HCL
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c qu?n l? các thi?t b? ph?n c?ng, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
283658 Làm th? nào đ? qu?n l? các thi?t b? trong Windows XP
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng thi?t b? Manger đ? kh?c ph?c s? c? thi?t b? xung đ?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
310126 X? l? s? c? thi?t b? xung đ?t v?i tr?nh qu?n l? thi?t b?

Thu?c tính

ID c?a bài: 316424 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb ocsso kbmt KB316424 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316424

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com