Internet Explorer không th? m? tài li?u văn ph?ng t? m?t trang SSL Web

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316431 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? m? ho?c t?i v? văn ph?ng Microsoft tài li?u (doc file, .xls t?p tin, t?p tin .ppt, vv.) t? m?t trang Web an toàn trong Internet Explorer, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau, ngay c? M?c dù các tài li?u có s?n và đư?c t?i xu?ng t? h? ph?c v?:

Thông báo lỗi 1

Internet Thám hi?m không th? t?i v? t?p tin t? h? ph?c v?.
Internet Explorer đ? không th? m? site Internet này. Các trang web đư?c yêu c?u ho?c không s?n dùng ho?c không t?m th?y. Vui lòng th? l?i sau.
Thông báo l?i 2

Các Trang không th? hi?n th?.
Trang b?n đang t?m ki?m là hi?n không có s?n. Các trang Web có th? là g?p khó khăn k? thu?t, ho?c b?n có th? c?n ph?i đi?u ch?nh tr?nh duy?t c?a b?n thi?t đ?t.
Không th? t?m th?y h? ph?c v? hay l?i DNS
Thông báo l?i 3

Office Tên ?ng d?ng không th? m? t?p.
Thông báo l?i 4

Nhà xu?t b?n không t?m th?y t?p đ? ch? đ?nh.
Các v?n đ? x?y ra n?u máy ch? đang s? d?ng Secure Sockets Layer (SSL) và đ? thêm vào m?t ho?c c? hai các tiêu đ? HTTP sau đây vào thư ph?n ?ng:
Pragma: no-cache
Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate
				

NGUYÊN NHÂN

Đ? cho Internet Explorer đ? m? tài li?u trong văn ph?ng (ho?c b?t k? máy ch? ra c?a quá tr?nh, tài li?u ActiveX), Internet Explorer ph?i lưu t?p tin đ? các đ?a phương b? nh? cache thư m?c và yêu c?u các ?ng d?ng liên quan đ?n t?i các t?p tin b?ng cách s? d?ng IPersistFile::Load. N?u t?p tin không đư?c lưu vào đ?a, thao tác này không thành công.

Khi Internet Explorer liên l?c v?i m?t trang Web an toàn thông qua SSL, Internet Explorer thi hành b?t k? không có b? nh? cache yêu c?u. N?u tiêu đ? ho?c đ?u đ? là hi?n nay, Internet Explorer không nh? cache t?p tin. Do đó, văn ph?ng không th? m? t?p.

GI?I PHÁP

Các trang web có mu?n cho phép lo?i ho?t đ?ng nên lo?i b? các không có b? nh? cache tiêu đ? ho?c tiêu đ?.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

T?p tin đư?c liên k?t v?i Internet Explorer (bao g?m c? .txt t?p, .html t?p tin, t?p tin .gif, .jpg t?p tin, t?p tin .xml, và do đó ngày) không thư?ng có v?n đ?. T?p tin đư?c liên k?t v?i ?ng d?ng không văn ph?ng có th? ho?c có th? không có v?n đ? này, tùy thu?c vào s? ?ng d?ng.

Nhà phát tri?n web nên lưu ? r?ng m?t s? tư?ng l?a và chương tr?nh b?o m?t có th? thêm các thông tin thư t? đ?ng cho t?t c? đi ra HTTP h?i đáp. Ngay c? khi b?n chưa c?u h?nh máy ch? Web c?a b?n, máy ch? Internet ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (ISAPI) m? r?ng, ho?c Active Server Pages K?ch b?n (ASP) đ? tr? v? các tiêu đ?, trang web c?a b?n có th? bao g?m chúng theo m?c đ?nh. Ki?m tra v?i qu?n tr? tư?ng l?a ho?c b?o m?t đ? xác đ?nh n?u đi?u này là các trư?ng h?p, và th?o lu?n v? nh?ng r?i ro b?o m?t cho công ty c?a b?n n?u b?n ch?n đ? vô hi?u hoá tùy ch?n này cho phép b? nh? đ?m cho nh?ng t?p tin này.

Các bước mô phỏng hành vi.

 1. Trong thư m?c Wwwroot cho server IIS c?a b?n, t?o ra m?t m?i ASP t?p tin. Tên t?p tin Testnocache.asp, và sau đó thêm m? sau đây đ? các t?p tin:
  <%
   Response.ContentType = "application/msword"
   Response.AddHeader "Cache-control", "no-cache"
  %>
  <HTML><BODY>Test File Loaded in Microsoft Word</BODY></HTML>
  					
 2. C?u h?nh máy ch? c?a b?n IIS đ? s? d?ng SSL.
 3. Trên m?t h? th?ng khách hàng có t? cài đ?t, tr?nh duy?t đ? các ASP t?p tin b?ng cách s? d?ng HTTPS, như sau:
  https://[servername]/testnocache.asp
  B?n có th? đư?c nh?c đ? m? ho?c lưu t?p trên m?t s? h? th?ng. B?t k? c?a tùy ch?n mà b?n ch?n (ho?c n?u b?n không nh?c m? ho?c lưu t?p tin), b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i và không th? m? hay lưu các t?p tin.
 4. Lo?i b? các AddHeader d?ng t? t?p tin ASP, và sau đó tr?nh duy?t URL t? các khách hàng. Tài li?u m? trong Word.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
248107T?o ch?ng ch? máy ch? b?ng cách s? d?ng các h?nh th?c gi?y ch?ng nh?n d?ch v? Web

Thu?c tính

ID c?a bài: 316431 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB316431 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316431

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com