Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng Windows XP đ? n?m b?t m?t hoàn thành ho?c k?t xu?t b? nh? Kernel

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316450 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này là dành cho khách hàng mu?n cho phép h? th?ng c?a h? đ? n?m b?t m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? ho?c m?t k?t xu?t b? nh? kernel. B?n có th? lưu tr? m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? ho?c m?t k?t xu?t b? nh? kernel đ? phân tích nó ho?c đ? cung c?p cho d?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m trong m?t trư?ng h?p.

Đ? xác đ?nh v? trí và lưu tr? k?t xu?t b? nh? đ?y đ? ho?c k?t xu?t b? nh? Kernel

N?u máy tính c?a b?n đ? đư?c c?u h?nh đ? ghi l?i đ?y đ? b? nh? b?i ho?c h?t nhân b? nh? b?i, xác đ?nh v? trí t?p k?t xu?t (.dmp) đ?y đ? b? nh?, nén nó vào m?t đ?nh d?ng ZIP., và c?t gi? nó có bao gi? b?n mu?n trên máy tính ho?c thi?t b? phương ti?n di đ?ng c?a b?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Tìm kiếm.
 2. Nh?p vào T?t c? các t?p và c?p.
 3. Trong các T?t c? hay m?t ph?n c?a tên t?p h?p, lo?i *.DMP.
 4. Trong các T?m trong h?p, b?m vào ? đ?a có ch?a thư m?c Windows c?a b?n. N?u b?n đ? c?u h?nh Windows ghi g? l?i thông tin vào m?t ? đ?a khác nhau, b?m vào ? đ?a này thay v? c?a ? đ?a Windows c?a b?n.
 5. Nh?p vào Tùy ch?n chuyên sâu hơn, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng các T?m ki?m c?p h? th?ng ch?n h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Tìm kiếm.
  Windows t?m ki?m ? đ?a c?a b?n cho t?t c? các .dmp file.

  Chú ý M?t t?p tin .dmp thư?ng đư?c lưu dư?i d?ng Memory.dmp trong thư m?c Windows. N?u b?n đ? c?u h?nh Windows ghi g? l?i thông tin đ? m?t tên t?p khác, đi?u ch?nh tên t?p tin trong các bư?c th?c hi?n cho phù h?p. N?u b?n không th? đ?nh v? t?p .dmp b?ng cách s? d?ng các bư?c sau, làm theo các bư?c trong các Đ? c?u h?nh máy tính c?a b?n cho m?t hoàn thành ho?c k?t xu?t b? nh? Kernel ph?n c?a bài vi?t này.
 7. Nh?p chu?t ph?i vào file .dmp trong các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i, đi?m đ?n G?i đ?n, sau đó b?m C?p nén (zipped).

  Chú ý N?u b?n có m?t bên th? ba t?p tin nén chương tr?nh cài đ?t, b?n có th? đư?c nh?c đ? ch? đ?nh c?p nén (zipped) làm chương tr?nh b?n mu?n dùng đ? m? t?p tin đ?nh d?ng ZIP.. Nh?p vào Không khi b?n nh?n đư?c thông báo sau:
  Đ? c?p nén (zipped) Folders đ? x? l? các t?p ZIP m?t cách chính xác, ?ng d?ng liên k?t v?i chúng ph?i là c?p nén (zipped). Hi?n nay đây không ph?i là trư?ng h?p.

  Ch? đ?nh c?p nén (zipped) làm vi?c áp d?ng đ? x? l? t?p ZIP không?

C?u h?nh máy tính c?a b?n cho m?t k?t xu?t b? nh? đ?y đ? ho?c m?t k?t xu?t b? nh? Kernel

N?u b?n không th? đ?nh v? t?p k?t xu?t đ?y đ? b? nh? ho?c m?t h?t nhân đ?y đ? b? nh? dump file, b?n có th? c?u h?nh máy tính c?a b?n đ? ghi l?i chúng b?ng cách t?o ra m?t báo cáo s? ki?n. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Lo?i ki?m soát sysdm.cpl, sau đó b?m Ok.
 3. Trên các Nâng cao tab, trong các Startup and Recovery o dan adran, b?m vào Thiết đặt.
 4. Trong các Ghi thông tin g? l?i danh sách, b?m vào K?t xu?t b? nh? đ?y đ? ho?c nh?p vào K?t xu?t b? nh? kernel, sau đó b?m Ok.
 5. Nh?p vào Ok đ? đóng nh?ng Thu?c tính h? th?ng h?p tho?i.
 6. Trong các Thay đ?i thi?t đ?t h? th?ng h?p tho?i h?p, b?m vào Có N?u b?n mu?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n ngay. Nh?p vào Không N?u b?n mu?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? có thêm thông tin v? t?p k?t xu?t b? nh? c?a Windows, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
254649Windows b? nh? Dump File tùy ch?n t?ng quan

Thu?c tính

ID c?a bài: 316450 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB316450 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316450

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com