Straipsnio ID: 316639
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

??ANGA

Straipsnyje i?samiai apra?oma, kaip paruo?ti ?Microsoft Windows 98? arba ?Microsoft Windows Millennium Edition? naujinti ? ?Microsoft Windows XP?. ?iame straipsnyje pateikta informacija gali pad?ti i?vengti kai kuri? su naujinimu susijusi? problem?.DAUGIAU INFORMACIJOS

Sistemos reikalavim? patikrinimas

Kompiuteris turi atitikti ?iuos aparat?rai keliamus reikalavimus:
 • Procesorius
  • B?tinas ne ma?iau kaip 233 megaherc? (MHz) arba greitesnis procesorius; rekomenduojama ? 300 MHz
  • Rekomenduojamas ?Intel Pentium? ir ?Celeron? ?eimos, AMD K6, ?Athlon?, ?Duron? ?eimos arba suderinamas procesorius

   Pastaba: ?Windows XP Professional? palaiko vieno ir dviej? CPU kompiuterius, bet ?Windows XP Home Edition? palaiko tik vieno CPU kompiuterius.
 • Rekomenduojama 128 megabait? (MB) RAM arba didesn? (palaikoma ne ma?iau kaip 64 MB, gali b?ti ribojamas kai kuri? funkcij? veikimas)
 • 1,5 gigabaito (GB) laisvos vietos stand?iajame diske
 • Super VGA (800 x 600) ar didesn?s skiriamosios gebos vaizdo adapteris ir monitorius
 • Kompaktini? disk? arba DVD disk? ?renginys
 • Klaviat?ra ir ?Microsoft? pel? arba suderinamas nurodyti skirtas ?renginys
Jei norite nustatyti, ar kompiuteris yra suderinamas su ?Windows XP Home? arba ?Windows XP Professional?, apsilankykite vienoje i? ?i? svetaini?:
Windows XP Home
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/checkcompat.mspx

Windows XP Professional
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/checkcompat.mspx

Programos suderinamumo patikrinimas

Informacijos apie programos suderinamum? ir apie perk?lim? i? ?Windows Millennium Edition? arba ?Windows 98? ie?kokite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457032.aspx

Aparat?ros suderinamumo patikrinimas

Informacijos apie aparat?r?, suderinam? su ?Windows XP?, ie?kokite ?Windows? suderinamos ?rangos s?ra?e (HCL). Tai yra kompiuteri? ir j? aparat?ros, kurios stabilumas ir suderinamumas su ?Windows? buvo i?samiai tiriamas, s?ra?as. ?Microsoft? produkto palaikymo tarnyba (PSS) naudoja HCL, nor?dama nustatyti, ar kompiuteris palaiko ?Windows?. Nor?dami per?i?r?ti naujausi? HCL, apsilankykite ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

Naujinimo ? ?Windows XP? patar?jo paleidimas

Jei norite patikrinti dabartin? savo kompiuterio b?sen? ir gauti ataskait? apie problemas, susijusias su nustatytu aparat?ros ir programin?s ?rangos nesuderinamumu (grind?iamu ?Microsoft? tikrinimu prie? i?leidim?), galite naudoti naujinimo ? ?Microsoft Windows XP? patar?j?. Jei ataskaitoje pateikti rezultatai kelia nerim?, nenaujinkite, kol i?spr?site problemas. Kreipkit?s ? aparat?ros ir programin?s ?rangos gamintoj? ir teiraukit?s naujinim?, u?tikrinan?i?, kad ?diegus ?Windows XP? produktai veiks tinkamai.

Jei ketinate naujinti ? ?Windows XP Home Edition? arba ?Windows XP Professional?, bet neturite ?Windows XP? kompaktinio disko, galite atsisi?sti naujinimo ? ?Windows XP? patar?j?. Jei norite tai atlikti, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je ir spustel?kite Atsisi?sti naujinimo patar?j?:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/advisor.mspx
Jei paleidote ?Windows XP? s?rankos program?, kad b?t? prad?ta naujinti, kol dirbate kitoje operacin?je sistemoje, ?Windows XP? automati?kai paleis naujinimo ? ?Windows XP? patar?j?. Ta?iau tokiu atveju naujinimo ? ?Windows XP? patar?jas sugeneruos ribot?, o ne vis? ataskait?, kurioje apra?ytos tik su blokavimu susijusios problemos. Jei norite, kad nenaujinant b?t? sukurta visa ataskaita (kuri ?ra?oma kaip Upgrade.txt failas), i? aplanko I386, esan?io ?Windows XP? kompaktiniame diske, paleiskite komand? winnt32 /checkupgradeonly.

Pastaba: jei pasirinksite Dinaminis naujinimas, paleidus komand? winnt32 /checkupgradeonly, bus atsi?stos atitinkamos tvarkykl?s ir pataisos. Tod?l naujinant pasirinkus Dinaminis naujinimas (rekomenduojama), nereik?s i? naujo atsisi?sti tvarkykli?.

Jei norite, kad b?t? vykdoma komanda winnt32 /checkupgradeonly:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, lauke Atidaryti ?ra?ykite cmd, tada paspauskite klavi?? ENTER.
 2. ?ra?ykite kompaktini? disk? ?renginio raid?: ir paspauskite klavi?? ENTER.

  Kompaktini? disk? ?renginio raid? yra kompaktini? disk? arba DVD disk? ?renginio, ? kur? ?d?tas ?Windows XP? kompaktinis diskas, raid?.
 3. ?ra?ykite cd i386 ir paspauskite klavi?? ENTER.
 4. ?ra?ykite winnt32 /checkupgradeonly ir paspauskite klavi?? ENTER.
Naujinimo ? ?Windows XP? patar?jo sugeneruota ataskaita gali pad?ti nuspr?sti, ar naujinti kompiuter? ? ?Windows XP?. Perskait? ataskait?, ?sitikinkite, kad i? gamintojo galima ?sigyti vis? ?rengini?, kurie nurodyti kaip nepalaikomi, ?Windows XP? skirtas tvarkykles (jei nekilo problem? d?l aparat?ros suderinamumo su ?Windows XP?). Tai ypa? svarbu d?l tinklo adapterio ir modemo tvarkykli?, nes atnaujin? operacin? sistem?, j?s turite gal?ti sukurti ry??. Tur?dami ry?? galite atsisi?sti bet kokias pritaikomas ?rengini? tvarkykles. Kaip visada turite ?sitikinti, kad naudojamos tvarkykl?s tinka ?Windows XP?.

Jei norite ie?koti si?lom? programin?s ?rangos naujinim?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://update.microsoft.com
Be to, vis? ?manom? naujinim? paket? galite teirautis savo programin?s ?rangos gamintojo. Jei programai reikalingas naujinimo paketas, kad j? b?t? galima paleisti ?Windows XP?, naujinant reikia tur?ti naujinimo paket?. Jei jo n?ra, atnaujinus ? ?Windows XP? gali tekti i? naujo ?diegti program?.

Jei norite gauti papildomos informacijos apie naujinimo paketus, spustel?kite toliau esnt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
231418 Nurodomi papildomi naujinimo paketai, reikalingi ?Windows 95/98? naujinant ? ?Windows 2000? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
Programin?s ?rangos s?ra?e paie?kokite programin?s ?rangos, kuri? atnaujinus gali tekti ?diegti i? naujo, arba tokios programin?s ?rangos, kuri? reikia atnaujinti, kad ji veikt? ?Windows XP?. Galb?t prie? prad?dami naujinti norite i?siai?kinti, ar yra koki? nors programinei ?rangai skirt? naujinim? ar paslaug? paket?. Jei naujindami tur?site ?iuos naujinimus, ?Windows XP? programin? ?ranga veiks tinkamai. Be to, jei nesate tikri d?l konkre?ios programin?s ?rangos suderinamumo, prie? naujinant operacin? sistem? programin? ?rang? rekomenduojame pa?alinti, nes atnaujinus ? ?Windows XP? gali nepavykti tinkamai jos pa?alinti.

Pastaba: jei kompiuteryje yra viena ar daugiau suglaudint? tvarkykli? arba veikia viena ar daugiau program? arba paslaug?, naujinimo ? ?Windows XP? patar?jas arba ?Windows XP? naujinimas gali neveikti.

Dinaminio naujinimo funkcija

?Windows XP? s?ranka apima dinaminio naujinimo funkcij?. Dinaminio naujinimo funkcija atsisiun?ia ir naudoja svarb? turin?, praple?iant? ?Windows XP? s?rankos program?. Jei veikiant ?Windows XP? s?rankos programai kompiuter? galima prijungti prie interneto, dinaminio naujinimo funkcija paragins atsisi?sti svarb? turin?. Dinaminio naujinimo galite nepaisyti, bet primygtinai patariame to nedaryti.

Nor?dami gauti papildomos informacijos apie dinamin? naujinim?, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
311220 ?Windows XP? s?rankos dinaminio naujinimo funkcijos apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314582 Patais?, ?traukt? ? ?Windows XP? dinaminio naujinimo 1.2 paket?, s?ra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Vis? veikian?i? program? i?jungimas

Jei norite i?vengti galim? problem?, kylan?i? d?l veikian?i? paslaug? ir program?, naudokite vien? i? ?i? parink?i?:
 • I?junkite visas veikian?ias programas. Jei norite, kad b?t? rodomas veikian?i? program? s?ra?as, paspauskite CTRL+ALT+DELETE, kad gal?tum?te per?i?r?ti dialogo lang?U?daryti program?. Apribojus veikian?i? program? skai?i?, tur?site daugiau ?Windows XP? s?rankos programai skirt? i?tekli?, be to, suma?insite nesklandum?, galim? tarp s?rankos programos ir veikian?i? program?, tikimyb?.
 • ?Windows 98? arba ?Windows Millennium Edition?:
  1. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite msconfig, tada spustel?kite Gerai.
  2. Spustel?kite Pasirinktin? paleistis
  3. I?valykite visus ?ym?s langelius ir spustel?kite Gerai.
  4. I? naujo paleiskite kompiuter? ir pam?ginkite dar kart? paleisti ?Windows XP? s?rankos program? arba naujinimo ? ?Windows XP? patar?j?.
  Nor?dami gauti daugiau informacijos apie Msconfig.exe ir ?? proces?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  192926 Kaip atlikti ??varios? ?Windows 98? ?krovos trik?i? ?alinim? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 • Paleiskite kompiuter? saugiuoju re?imu, tada paleiskite komand? winnt32.exe, kad b?t? vykdomas naujinimas, arba paleiskite winnt32.exe /checkupgradeonly, kad b?t? paleistas naujinimo patar?jas. Veikiant saugiuoju re?imu naudojamas minimalus tvarkykli?, paslaug? ir program? rinkinys. Dirbant saugiuoju re?imu papras?iau ?diegti ir pa?alinti elementus, kurie gali trukdyti naujinti. Ta?iau naujinimui saugusis re?imas ?takos neturi. Dar ne?kelti elementai vis tiek tiriami ir gali b?ti ?traukti ? ataskait?.
Pastaba: dirbant saugiuoju re?imu kompaktini? disk? ?renginys paprastai nepasiekiamas.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip pasiekti kompaktini? disk? ?rengin? dirbant saugiuoju re?imu, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
194846 Kaip dirbant saugiuoju re?imu gauti prieig? prie kompaktini? disk? ?renginio (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Atsargin?s kompiuterio kopijos k?rimas

?sp?jimas: ?Windows XP? yra ?alinimo parinktis. Ta?iau atnaujin?, ?Windows XP? pa?alinti negal?site, jei naujinote i? ?Windows 2000 Professional? arba fail? sistema buvo pakeista ? NTFS fail? sistem?.

Prie? prad?dami naujinti, sukurkite atsargin? kompiuterio turinio kopij? ir ?traukite ? j? visus savo duomenis. Turint ?i? atsargin? kopij?, bus nesunku atkurti savo duomen? failus, jei nutarsite i? naujo ?diegti ankstesn? operacin? sistem?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip sukurti kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 98? arba ?Windows Millennium Edition?, atsargin? kopij?, spustel?kite toliau esan?ius straipsni? numerius ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnius:
188575 Kaip sukurti kei?iam?j? laikmen? ?rengin? naudojant ?Microsoft? atsargini? kopij? k?rimo priemon? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
182624 ?Microsoft? atsargini? kopij? k?rimo sistemos reikalavimai, skirti ?Windows 98? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
187526 Kaip atkurti ?Windows 98? i? visos sistemos atsargin?s kopijos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Kompiuterio BIOS naujinimas

Prie? prad?dami naujinti, i? kompiuterio gamintojo gaukite ir ?diekite naujausi? pagrindin?s ?vesties ir i?vesties sistemos (BIOS) naujinim?, skirt? j?s? kompiuteriui. Jei BIOS atnaujinsite jau atnaujin? kompiuter?, gali prireikti i? naujo ?diegti ?Windows XP?, kad gal?tum?te naudotis tokiomis priemon?mis kaip i?pl?stin? konfig?racija ir maitinimo s?sajos (ACPI) palaikymas BIOS sistemoje. Jei ?manoma, programin?-aparatin? ?rang? visuose ?renginiuose atnaujinkite dar prie? prad?dami naujinti.

?sp?jimas: jei atnaujinsite arba perra?ysite BIOS naudodami netinkam? pagrindin?s plok?t?s versij?, galite rimtai pakenkti pagrindinei plok?tei. Tod?l stenkit?s nenaudoti kompiuterio BIOS, jei nesate visi?kai tikri, kaip tai daryti arba perskait? instrukcijas nei?siai?kinote, kaip tai saugiai atlikti.

Informacijos apie aparat?r? ir BIOS naujinimus gausite apsilank? ?ioje tre?iosios ?alies svetain?je:
http://www.wimsbios.com/
?Microsoft? pateikia tre?i?j? ?ali? kontaktin? informacij?, kad pad?t? jums gauti technin? pagalb?. ?i kontaktin? informacija gali b?ti pakeista nepersp?jus. ?Microsoft? negarantuoja ?ios tre?i?j? ?ali? kontaktin?s informacijos tikslumo.

Maitinimo valdymo i?jungimas

?sitikinkite, kad i?jungtas kompiuterio, kuriame veikia ?Windows 98? arba ?Windows Millennium Edition?, maitinimo valdymas; tai turi b?ti atlikta naudojant valdymo skydo maitinimo ?rank?. Jei norite i?jungti maitinimo valdym?:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, tada du kartus spustel?kite Maitinimo valdymas.
 2. Spustel?kite skirtuk? Maitinimo schema.
 3. I?jungti monitori? nustatykite ? Niekada.
 4. I?jungti stand?iuosius diskus nustatykite ? Niekada.
 5. Sistemos pristabdymas nustatykite ? Niekada.
Jei galite ?jungti ACPI (i?pl?stin?s konfig?racijos maitinimo s?saja), i?junkite patobulinto energijos vartojimo valdym? (APM) kompiuterio BIOS. Jei veikiant ?Windows XP? s?rankos programai, naujinant ar veikiant naujinimo ? ?Windows XP? patar?jui ?vyks maitinimo triktis, galite sulaukti netik?t? rezultat?. Jei paleisite kompiuter? i? naujo, ?Windows XP? s?rankos programa t?s darb? nuo tos vietos, kurioje sustojo. Ta?iau kartais rezultatai neb?na tenkinantys, jei kompiuteris t?sia darb? po ?vairi? su maitinimu susijusi? problem?. Tod?l maitinimo valdym? patariama i?jungti.

Antivirusin?s programin?s ?rangos ?alinimas arba i?jungimas

Prie? naujindami pa?alinkite arba i?junkite vis? veikian?i? antivirusin? programin? ?rang?. Taip pat i?junkite visas veikian?ias aparat?ros antivirusines funkcijas. Pvz., kai kuri? kompiuteri? BIOS turi antivirusin? funkcij?.

Kai kuriais atvejais ?Windows XP? s?rankos programa naujindama i?jungia antivirusin? programin? ?rang?, bet kartais patys turite pirmiausiai i?jungti programin? ?rang?. Dauguma antivirusin?s programin?s ?rangos turi b?ti atnaujinta, kad tinkamai veikt? ?diegus ?Windows XP?. Daugiau informacijos, kaip i?jungti antivirusin? programin? ?rang?, ie?kokite dokumentacijoje arba ?inyne tinkle.

Suglaudint? disk? i?pl?timas

?Windows XP? veikia tik tada, jei glaudinimas ?trauktas ? NTFS. Pirmiausia turite i?pl?sti visus diskus, kurie buvo suglaudinti naudojant ?DoubleSpace?, ?DriveSpace? arba koki? nors kit? disk? glaudinimo programin? ?rang?. Jei disko nei?pl?site, atnaujin? ? ?Windows XP? negal?site naudoti to disko duomen?. Disko duomenys liks i?saugoti, bet ?Windows XP? j? naudoti negal?site. Jei norite naudoti suglaudintame diske esan?ius duomenis, turite atlikti dvigub? ?krov?, kad ?keltum?te operacin? sistem?, kuri palaiko glaudinimo metod?. Jei suglaudintas C diskas, negal?site ?diegti ?Windows XP?. Jei m?ginsite paleisti naujinim? arba naujinimo ? ?Windows XP? patar?jo ataskait?, galite gauti ?? klaidos prane?im?:
?Windows? ?diegta ?Drivespace?, ?Doublespace? arba kitame suglaudintame diske. XP nepalaiko suglaudint? disk?. Prie? naujindami turite i?pl?sti.
Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip i?pl?sti suglaudintus diskus, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
96250 Kaip pa?alinti ?DoubleSpace? ir i?laikyti savo failus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?Scandisk? paleidimas

Prie? naujindami visuose diskuose paleiskite ?rank? Scandisk.exe. ?Scandisk? pad?s i?vengti disko arba failo kopijavimo klaid?, kol veiks s?rankos programa, be to, naujinant nereik?s papildomai paleisti kompiuterio i? naujo, tod?l s?rankos programa negai? papildomo laiko. ?traukite pavir?in? nuskaitym?, kad b?tum?te tikri, jog n?ra netinkamo sektoriaus, neleid?ian?io tinkamai nuskaityti disko dal?. Daug fail? nuskaitoma i? disko, tod?l naujinat arba veikiant naujinimo ? ?Windows XP? patar?jui gali kilti problem? d?l fail? ir aplank? pa?eidim? ar netinkam? disko dali?.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip naudoti ?rank? ?Scandisk?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
186365 ?Windows? skirto ?ScanDisk? (Scandskw.exe) apra?as ?Windows 98/Me? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?Scanreg? paleidimas

Dirbdami ?Windows 98? paleiskite ?Scanreg.exe?, kad i?siai?kintum?te, ar registre n?ra klaid?. Nors ie?kant klaid? registras nuskaitomas automati?kai, kaskart paleid?iant ?Windows 98?, ?Scanreg? pad?s i?taisyti kai kuriuos galimus registro pa?eidimus. ?Windows XP? s?rankos programa, naujindama patikrins registr?. Tod?l d?l pa?eist? ?ra?? gali kilti problem?.

Jei norite papildomos informacijos apie Scanreg.exe, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
183887 ?Windows? registro tikrinimo ?rankio (Scanreg.exe) apra?as (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Laikin?j? fail? ?alinimas

Laikin?j? fail? ?alinti neb?tina. Ta?iau tai padaryti rekomenduojama. Jei norite pa?alinti laikinuosius failus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Programos, nukreipkite ?ymikl? ? Reikmenys, nukreipkite ?ymikl? ? Sistemos ?rankiai, tada spustel?kite Disko valymas.
 2. Pa?ym?kite ?ym?s langelius Laikinieji interneto failai, ?iuk?lin? ir Laikinieji failai.
 3. Spustel?kite Gerai.
Visi ?ie failai yra nuskaitomi, kai paleid?iamas parengties analizatorius. Juos pa?alinus, suma??s nuskaitom? fail? skai?ius. ?Windows XP? i?laiko tiek ?i? fail?, kiek ?manoma, bet d?l dideli? aplank? gali kilti ?Windows XP? s?rankos programos problem?. Jei s?rankos programa susidurs su ?iomis problemomis, s?rankos programa tur?s panaikinti laikinuosius interneto failus. Jei ?iuos failus pa?alinsite prie? naujindami, naujinama bus grei?iau ir papras?iau.NUORODOS

Transliacijos

Jei norite per?i?r?ti ?Microsoft? pagalbos transliacij? apie ?Windows XP? s?rankos program?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324688
Jei norite per?i?r?ti ?Microsoft? pagalbos transliacij? apie ?Windows XP? diegimo metodus, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324874

Saitai

Jei norite gauti daugiau informacijos apie operacines sistemas, kurias galite atnaujinti ? ?Windows XP?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/matrix.mspx
Jei norite gauti informacijos, kaip pasirengti nustatyti ?Windows XP Home Edition?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/getstarted/intro.mspx
Jei norite gauti straipsni? apie ?Windows XP Home Edition? naudojim? s?ra??, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/default.mspx
Jei norite gauti straipsni? apie ?Windows XP Professional? naudojim? s?ra??, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/default.mspx
Jei norite gauti informacijos, kaip naujinti ? ?Windows XP Professional?, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? svetain?je:
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/advisor.mspx

?Microsoft? ?ini? baz?s straipsniai

Jei norite gauti papildomos informacijos apie operacines sistemas, kurias galima atnaujinti ? ?Windows XP?, spustel?kite toliau esant? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
292607 ?Windows XP? palaikom? naujinim? keliai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
283253 Kaip naujinti ?Windows 98? arba ?Windows Millennium Edition? profilius ? ?Windows XP? domeno vartotojo profilius (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Trik?i? diagnostika

310064 Kaip ?alinti ?Windows XP? s?rankos triktis naujinant i? ?Windows 98? arba ?Windows Me? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315334 'D:\i386\win9xupg\w95upg.dll' klaidos prane?imas, gaunamas m?ginant naujinti ? ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
308368 Naujinimo ? ?Windows XP? patar?jo ?sp?jimas apie ?IrDA? protokol? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315333 Naujinimo ataskaita apie ?GoBack?, kuriama naujinant ? ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312368 Galimas duomen? praradimas i? naujo ?diegus, pataisius arba atnaujinus ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
298427 Kaip atkurti i?jungtas s?rankos programas, atnaujinus i? ?Windows 95?, ?Windows 98? arba ?Windows Millennium Edition? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
303160 Klaidos prane?imas ??diegties pa?alinimo parinktis negalima?, gaunamas atnaujinus kompiuter? ? ?Windows XP? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314057 Diegdami Windows XP arba pl?todami Windows 95, Windows 98 arba Windows Millennium Edition sistemas iki Windows XP, gaunate klaidos prane?im? ?Tr?ksta NTLDR rinkmenos?
310562 Atnaujinus ? ?Windows XP? prarasti slapta?od?iai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 316639 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. vasario 3 d. - Per?i?ra: 9.4
Rakta?od?iai: 
kburl kbenv kbhowtomaster kbsetup kbupgrade w2000upgrade KB316639

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com