K? sagatavoties oper?t?jsist?mas Windows 98 vai Windows Millennium Edition jaunin??anai uz oper?t?jsist?mu Windows XP

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 316639 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

?aj? rakst? ir detaliz?ti aprakst?ts, k? sagatavoties oper?t?jsist?mas Microsoft Windows 98 vai Microsoft Windows Millennium Edition jaunin??anai uz oper?t?jsist?mu Microsoft Windows XP ?aj? rakst? ietvert? inform?cija var pal?dz?t izvair?ties no da??m visp?r?g?m probl?m?m saist?b? ar jaunin??anu.PAPILDINDORM?CIJA

Sist?mas pras?bu p?rbaude

Datoram ir j?atbilst ??d?m aparat?ras pras?b?m:
 • Procesors
  • Vismaz 233 megahercu (MHz) vai ?tr?ks procesora pulkste?a ?trums; ieteicamais ?trums 300 MHz
  • Ieteicams Intel Pentium un Celeron saimes, AMD K6, Athlon, Duron saimes vai sader?gs procesors

   Piez?me. Oper?t?jsist?m? Windows XP Professional tiek atbalst?ti gan datori ar vienu centr?lo procesoru, gan datori ar diviem centr?lajiem procesoriem, bet oper?t?jsist?m? Windows XP Home Edition tiek atbalst?ti tikai datori ar vienu centr?lo procesoru.
 • Ieteicama 128 megabaitu (MB) vai liel?ka br?vpiek?uves atmi?a (minim?l? atbalst?t? br?vpiek?uves atmi?a ir 64 MB; var tikt ierobe?ota veiktsp?ja un da?u l?dzek?u darb?ba)
 • 1.5 gigabaitu (GB) liela pieejam? vieta cietaj? disk?
 • Super VGA (800 x 600) vai augst?kas iz??irtsp?jas videoadapteris un monitors
 • CD vai DVD diskdzinis
 • Tastat?ra un Microsoft pele vai sader?ga r?d?t?jier?ce
Lai noteiktu, vai dators ir sader?gs ar oper?t?jsist?mu Windows XP Home vai Windows XP Professional, apmekl?jiet k?du no ??m Web viet?m:
Windows XP Home
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/checkcompat.mspx

Windows XP Professional
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/checkcompat.mspx

Programmu sader?bas p?rbaude

Lai ieg?tu papildinform?ciju par programmu sader?bu un migr??anu no oper?t?jsist?mas Windows Millennium Edition vai Windows 98, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457032.aspx

Aparat?ras sader?bas p?rbaude

Papildinform?ciju par aparat?ru, kas ir sader?ga ar oper?t?jsist?mu Windows XP, skatiet Windows aparat?ras sader?bas sarakst? (Microsoft Hardware Compatibility List ? HCL). ?aj? sarakst? ir apkopoti datori un datoru aparat?ra, kurai ir pla?i test?ta stabilit?te un sader?ba ar oper?t?jsist?mu Windows. Microsoft produktu atbalsta pakalpojumi (Microsoft Product Support Services ? PSS) izmanto HCL sarakstu, lai noteiktu, vai dators ir atbalst?ts oper?t?jsist?mas Windows lieto?anai. Lai skat?tu jaun?ko HCL, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx

Windows XP jaunin??anas padomnieka palai?ana

Microsoft Windows XP jaunin??anas padomnieka r?ku var izmantot, lai audit?tu datora pa?reiz?jo statusu un ieg?tu atskaiti par zin?maj?m probl?m?m saist?b? ar aparat?ras un programmat?ras sader?bu (pamatojoties uz Microsoft test??anu, kas veikta pirms izlaides). Ja rodas ?aubas saist?b? ar atskait? iek?autajiem rezult?tiem, neveiciet jaunin??anu, l?dz ??s ba?as nav nov?rstas. Sazinieties ar aparat?ras vai programmat?ras ra?ot?ju, lai ieg?tu atjaunin?jumus, kas nodro?ina pareizu produktu darb?bu oper?t?jsist?m? Windows XP.

Ja v?laties veikt jaunin??anu uz oper?t?jsist?mu Windows XP Home Edition vai Windows XP Professional un jums nav Windows XP kompaktdiska, varat lejupiel?d?t Windows XP jaunin??anas padomnieku. Lai to dar?tu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu un noklik??iniet uz Download the Upgrade Advisor (Lejupiel?d?t jaunin??anas padomnieku):
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/advisor.mspx
Ja jaunin??anas s?k?anai start?jat Windows XP uzst?d??anas programmu laik?, kad darbojas cita oper?t?jsist?ma, Windows XP autom?tiski palai? Windows XP jaunin??anas padomnieku. Tom?r ??d? gad?jum? piln?gas atskaites viet? Windows XP jaunin??anas padomnieks ?ener? ierobe?otu atskaiti, kur? ir aprakst?tas tikai blo??jo??s probl?mas. Ja v?laties izveidot piln?gu atskaiti (kas ir saglab?ta k? fails Upgrade.txt), neveicot jaunin??anu, no Windows XP kompaktdiska mapes I386 izpildiet komandu winnt32 /checkupgradeonly.

Piez?me. Ja komandas winnt32 /checkupgradeonly izpildes laik? atlas?sit opciju Dinamiskais jaunin?jums, tiks lejupiel?d?ti atbilsto?ie draiveri un labojumi. T?p?c, palai?ot jaunin??anu un atlasot opciju Dinamiskais jaunin?jums (ieteicams), draiverus nevajadz?s lejupiel?d?t atk?rtoti.

Lai izpild?tu komandu winnt32 /checkupgradeonly:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, Izpild?t, lodzi?? Atv?rt ierakstiet cmd un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 2. Ierakstiet diskdzi?a burtu: un nospiediet tausti?u ENTER.

  Diskdzi?a burts ir burts, kas apz?m? CD vai DVD diskdzini, kur? ir ievietots Windows XP kompaktdisks.
 3. Ierakstiet cd i386 un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
 4. Ierakstiet winnt32 /checkupgradeonly un p?c tam nospiediet tausti?u ENTER.
?ener?t? Windows XP jaunin??anas ved?a atskaite pal?dz pie?emt l?mumu par vajadz?bu jaunin?t oper?t?jsist?mu Windows XP. Kad esat iepazinies ar atskaites saturu, p?rliecinieties, vai vis?m ier?c?m, kas ir nor?d?tas k? neatbalst?tas, ir pieejami ra?ot?ja pied?v?ti Windows XP draiveri (ja vien nev?laties, lai ??da aparat?ra darbotos oper?t?jsist?m? Windows XP). ?pa?i b?tiski tas ir t?kla adapteriem un modemu draiveriem, lai p?c oper?t?jsist?mas jaunin??anas nodro?in?tu savienojam?bu. Kad savienojam?ba ir nodro?in?ta, varat lejupiel?d?t visus attiec?gos ier??u draiverus. P?rliecinieties, vai izmantojat draiverus, kas ir paredz?ti lieto?anai oper?t?jsist?m? Windows XP.

Pieejamos programmat?ras jaunin?jumus skatiet ??d? Microsoft Web viet?:
http://update.microsoft.com
Sazinieties ar? ar programmat?ras ra?ot?jiem, lai ieg?tu pieejam?s jaunin??anas pakotnes. Ja programmas palai?anai oper?t?jsist?m? Windows XP nepiecie?ama jaunin??anas pakotne, ?ai pakotnei ir j?b?t pieejamai jaunin??anas laik?. Ja t? nav pieejama, iesp?jams, p?c jaunin??anas uz oper?t?jsist?mu Windows XP programma b?tu j?instal? atk?rtoti.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par jaunin??anas pakotn?m, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
231418 Papildu jaunin??anas pakot?u nor?d??ana, jauninot oper?t?jsist?mu Windows 95/98 uz oper?t?jsist?mu Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Programmat?ras sarakst? mekl?jiet programmat?ru, kas p?c jaunin??anas, iesp?jams, b?s j?instal? atk?roti, vai programmat?ru, kura ir j?jaunina pirms t?s lieto?anas oper?t?jsist?m? Windows XP. Iesp?jams, pirms s?kt jaunin??anu v?l?sities noteikt, vai programmat?rai ir pieejami k?di atjaunin?jumi vai servisa pakotnes. Ja ??di atjaunin?jumi ir pieejami jaunin??anas laik?, programmat?ra, iesp?jams, darbosies pareizi oper?t?jsist?m? Windows XP. Turkl?t, ja neesat p?rliecin?ts par konkr?tas programmat?ras sader?bu, ieteicams no?emt ?o programmat?ru pirms oper?t?jsist?mas jaunin??anas, jo, iesp?jams, p?c jaunin??anas uz oper?t?jsist?mu Windows XP, to nevar?s pareizi no?emt.

Piez?me. Ja dator? ir viens vai vair?ki saspiesti diski vai darbojas viena vai vair?kas programmas vai pakalpojumi, iesp?jams, nedarbosies Windows XP jaunin??anas padomnieks vai Windows XP jaunin??ana.

Dinamisk?s atjaunin??anas l?dzeklis

Windows XP uzst?d??anas programm? ir ietverts dinamisk?s atjaunin??anas l?dzeklis. Dinamisk?s atjaunin??anas l?dzeklis lejupiel?d? un izmanto kritisko saturu, lai uzlabotu Windows XP uzst?d??anas programmas darb?bu. Ja Windows XP uzst?d??anas programmas darb?bas laik? dators var izveidot savienojumu ar internetu, dinamisk?s atjaunin??anas l?dzeklis pied?v? lejupiel?d?t kritisko saturu. Dinamisk?s atjaunin??anas l?dzekli var izlaist, tom?r to dar?t nav ieteicams.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par dinamisk?s atjaunin??anas l?dzekli, noklik??iniet uz rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
311220 Windows XP uzst?d??anas programmas dinamisk?s atjaunin??anas l?dzek?a apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
314582 Windows XP dinamisk?s atjaunin??anas l?dzek?a pakotn? 1.2 iek?auto labojumu saraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Darba beig?ana ar vis?m programm?m, kuras darbojas

Lai izvair?tos no potenci?lu probl?mu ra?an?s saist?b? ar palaistajiem pakalpojumiem un programm?m, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
 • Beidziet darbu ar vis?m programm?m, kuras darbojas. Lai skat?tu sarakstu ar palaistaj?m programm?m, nospiediet tausti?u kombin?ciju CTRL+ALT+DELETE un skatiet dialoglodzi?u Programmas aizv?r?ana. Ierobe?ojot palaisto programmu skaitu, Windows XP uzst?d??anas programmai ir pieejami papildu resursi un tiek nov?rsta probl?mu ra?an?s starp uzstat??anas programmu un palaistaj?m programm?m.
 • Oper?t?jsist?m? Windows 98 vai Windows Millennium Edition:
  1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Run (Izpild?t), ierakstiet msconfig un noklik??iniet uz OK (Labi).
  2. Noklik??iniet uz Selective Startup (Selekt?v? start??ana).
  3. Not?riet visus lauci?us un noklik??iniet uz OK (Labi).
  4. Restart?jiet datoru un v?lreiz m??iniet palaist Windows XP uzst?d??anas programmu vai Windows XP jaunin??anas padomnieku.
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par Msconfig.exe un ?o proced?ru, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  192926 K? veikt t?ro s?kn??anu, lai nov?rstu sist?mas Windows 98 probl?mas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Start?jiet datoru dro?aj? re??ma un izpildiet komandu winnt32.exe, lai palaistu jaunin??anu, vai izpildiet komandu winnt32.exe /checkupgradeonly, lai palaistu jaunin??anas padomnieku. Dro?aj? re??m? tiek izmantota minim?la draiveru, pakalpojumu un programmu kopa. Dro?ais re??ms var vienk?r?ot instal??anas procesu un no?emt vienumus, kas, iesp?jams, trauc? veikt jaunin??anu. Tom?r dro?ais re??ms neietekm? jaunin??anu. Vienumi, kas nav iel?d?ti, joproj?m tiek p?rbaud?ti un var tikt ietverti atskait?.
Piez?me. Dro?aj? re??m? diskdzinis parasti nav pieejams.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dro?aj? re??m? piek??t diskdzinim, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
194846 K? dro?aj? re??m? padar?t pieejamu diskdzini (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Datora dubl??ana

Svar?gi! Oper?t?jsist?mai Windows XP ir pieejama no?em?anas opcija. Tom?r oper?t?jsist?mu Windows XP nevar no?emt, ja ir jaunin?ta oper?t?jsist?ma Windows 2000 Professional vai ja failu sist?ma ir main?ta uz NTFS failu sist?mu.

Pirms s?kat jaunin??anu, dubl?jiet datora saturu, tostarp visus datus. Izmantojot ?o dubl?jumu, var vienk?r?i atjaunot datu failus, ja nolemjat atk?rtoti instal?t iepriek??jo oper?t?jsist?mu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? dubl?t datoru, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 98 vai Windows Millennium Edition, noklik??iniet uz ??diem rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
188575 K? dubl?t no?emam? datu nes?j?, izmantojot Microsoft dubl??anu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
182624 Sist?mas pras?bas Microsoft dubl??anai dator?, kur? darbojas oper?t?jsist?ma Windows 98 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
187526 K? atjaunot oper?t?jsist?mu Windows 98 no piln?ga sist?mas dubl?juma (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Datora BIOS jaunin??ana

Pirms s?kt jaunin??anu, no datora ra?ot?ja ieg?stiet un instal?jiet dator? jaun?ko pamata ievades izvades sist?mas (Basic Input Output System ? BIOS) jaunin?jumu. Ja atjaunin?sit BIOS versiju p?c datora jaunin??anas, tad, lai var?tu lietot t?du l?dzek?u priek?roc?bas k? uzlabot? konfigur?cijas un baro?anas bloka interfeisa (ACPI) atbalstu BIOS, sist?mu Windows XP b?s j?instal? atk?rtoti. Ja iesp?jams, pirms jaunin??anas s?kuma atjauniniet visas aparat?ras ier??u programmaparat?ru.

Svar?gi! Ja sist?ma BIOS tiek jaunin?ta vai instal?ta atmi??, izmantojot nepareizu konkr?t?s m?tesplates versiju, m?tesplate var tikt nopietni boj?ta. T?p?c nestr?d?jiet ar datora BIOS, ja jums nav pietiekamu zin??anu par t? lieto?anu vai neesat sa??mis prec?zas nor?des par dro?u BIOS lieto?anu.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par aparat?ru un BIOS atjaunin?jumiem, apmekl?jiet ??du tre?o personu Web vietu:
http://www.wimsbios.com/
Microsoft nodro?ina tre?o personu kontaktinform?ciju, lai pal?dz?tu lietot?jam atrast tehnisko atbalstu. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez br?din?juma. Microsoft negarant? ??s tre?o personu kontaktinform?cijas precizit?ti.

Baro?anas p?rvald?bas izsl?g?ana

Oper?t?jsist?m? Windows 98 vai Windows Millennium Edition p?rliecinieties, vai vad?bas pane?a baro?anas r?k? ir izsl?gta baro?anas p?rvald?ba. Lai izsl?gtu baro?anas p?rvald?bu:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Settings (Iestat?jumi), noklik??iniet uz Control Panel (Vad?bas panelis) un veiciet dubultklik??i uz Power Management (Baro?anas p?rvald?ba).
 2. Noklik??iniet uz cilnes Power Scheme (Baro?anas sh?ma).
 3. Iestatiet opciju Turn off monitor (Izsl?gt monitoru) uz Never (Nekad).
 4. Iestatiet opciju Turn off hard disks (Izsl?gt cietos diskus) uz Never (Nekad).
 5. Iestatiet opciju System standby (Sist?mas gaidst?ve) uz Never (Nekad).
Ja varat iesl?gt papildu konfigur?cijas un baro?anas bloka interfeisu (Advanced Configuration Power Interface ? ACPI), datora sist?m? BIOS izsl?dziet papildu baro?anas p?rvald?bu (Advanced Power Management ? APM). Ja Windows XP uzst?d??anas programmas, jaunin??anas vai Windows XP jaunin??anas padomnieka darb?bas laik? rodas baro?anas trauc?jumi, varat sa?emt negaid?tus rezult?tus. Ja restart?sit datoru, Windows XP uzst?d??anas programma turpin?s darbu no vietas, kur? t? tika aptur?ta. Tom?r, ja dators ats?k darb?bu no da??diem baro?anas latentuma st?vok?iem, da?k?rt rezult?ti var b?t neregul?ri. T?p?c baro?anas p?rvald?bu vajadz?tu izsl?gt.

Pretv?rusu programmat?ras no?em?ana un atsp?jo?ana

Pirms jaunin??anas no?emiet vai atsp?jojiet visu pretv?rusu programmat?ru. Izsl?dziet ar? visus aparat?ras pretv?rusu l?dzek?us, kuri darbojas. Piem?ram, da?os datoros sist?m? BIOS ir ietverta pretv?rusu funkcionalit?te.

Da?k?rt Windows XP uzst?d??anas programma jaunin??anas laik? izsl?dz pretv?rusu programmat?ru, bet da?os gad?jumos programmat?ra ir j?iesl?dz lietot?jam. Liel?k? da?a pretv?rusu programmat?ras ir j?atjaunina, lai t? pareizi darbotos oper?t?jsist?m? Windows XP. Papildinform?ciju par to, k? atsp?jot pretv?rusu programmat?ru, skatiet dokument?cij? vai tie?saistes pal?dz?b?.

Visu saspiesto disku atspie?ana

Oper?t?jsist?ma Windows XP darbojas, tikai izmantojot saspie?anu, kas ir iek?auta sist?m? NTFS. Pirms jaunin??anas atspiediet visus diskus, kas ir saspiest, izmantojot DoubleSpace, DriveSpace vai citu disku saspie?anas programmat?ru. Ja disku neatspied?sit, disk? eso?ie dati neb?s pieejami oper?t?jsist?m? Windows XP. Disk? eso?ie dati joproj?m paliks neskarti, bet oper?t?jsist?m? Windows XP neb?s pieejami. Lai var?tu lietot saspiest? disk? eso?us datus, j?veic t?s oper?t?jsist?mas du?l? s?kn??ana, kura atbalsta izmantoto saspie?anas metodi. Ja ir saspiests C disks, oper?t?jsist?mu Windows XP nevar instal?t. M??inot palaist jaunin??anu vai Windows XP jaunin??anas padomnieka atskaiti, iesp?jams, sa?emsit ??du k??das zi?ojumu:
Windows is installed on a Drivespace, Doublespace, or other compressed drive. XP does not support compressed drives. You must uncompress before upgrade. (Oper?t?jsist?ma Windows ir instal?ta Drivespace, Doublespace vai cit? saspiest? disk?. Oper?t?jsist?ma XP neatbalsta saspiestus diskus. Pirms jaunin??anas atspiediet diskus.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? atspiest saspiestus diskus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
96250 K? no?emt DoubleSpace un saglab?t failus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Scandisk palai?ana

Pirms jaunin??anas visos diskos palaidiet r?ku Scandisk.exe. Scandisk r?ks uzst?d??anas programmas darb?bas laik? pal?dz nov?rst disku k??mes vai failu kop??anas k??das un jaunin??anas laik? pal?dz nov?rst datora restart??anas papildu gad?jumus, kuru ietekm? uzst?d??anas programmai ir nepiecie?ams vair?k laika, lai pabeigtu darb?bu. Veiciet ar? virsmas sken??anu, lai nodro?in?tu, ka nav neviena boj?ta sektora, kas ne?auj pareizi nolas?t diska da?u. No diska tiek nolas?ts liels failu skaits, un t?p?c probl?mas saist?b? ar failu vai mapju boj?jumiem vai neder?giem diska nodal?jumiem var rad?t probl?mas jaunin??anas laik? vai Windows XP jaunin??anas padomnieka darb?bas laik?.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Scandisk.exe r?ka lieto?anu, noklik??iniet uz ?iem rakstu numuriem un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstus:
186365 Oper?t?jsist?mas Windows ScanDisk r?ka (Scandskw.exe) apraksts dator?, kur? instal?ta oper?t?jsist?ma Windows 98/Me (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Scanreg palai?ana

Oper?t?jsist?m? Windows 98 palaidiet Scanreg.exe, lai p?rbaud?tu k??du re?istru. Lai gan re?istrs tiek sken?ts, lai noteiktu, vai taj? nav k??du, ik reizes, kad tiek start?ta oper?t?jsist?ma Windows 98, Scanreg var pal?dz?t not?r?t da?us re?istra failus, kas, iesp?jams, radu?ies. Jaunin??anas laik? Windows XP uzst?d??anas programma p?rbauda re?istru. T?p?c boj?tas ievadnes var rad?t probl?mas.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Scanreg.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
183887 Windows re?istra p?rbaudes r?ka (Scanreg.exe) apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Pagaidu failu no?em?ana

Pagaidu faili nav oblig?ti j?no?em. Tom?r tas var b?t noder?gi. Lai no?emtu pagaidu failus:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), nor?diet uz Programs (Programmas), Accessories (Piederumi), System Tools (Sist?mas r?ki) un p?c tam noklik??iniet uz Disk Cleanup (Diska t?r??ana).
 2. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Temporary Internet Files (Pagaidu interneta faili), Recycle Bin (Atkritne) un Temporary Files (Pagaidu faili).
 3. Noklik??iniet uz OK (Labi).
?ie faili tiek sken?ti, kad ir palaists gatav?bas analiz?t?js. No?emot ?os failus, tiek samazin?ts sken?jamo failu skaits. Oper?t?jsist?ma Windows XP saglab? p?c iesp?jas vair?k ?o failu, tom?r ?oti lielas mapes var rad?t probl?mas saist?b? ar Windows XP uzst?d??anas programmu. Ja uzst?d??anas programm? rodas ??das probl?mas, attiec?gie pagaidu interneta faili var tikt izdz?sti. No?emot ?os failus pirms jaunin??anas, t? notiek ?tr?k un vienk?r??k.UZZI?AS

Web apraides

Lai skat?tu Microsoft atbalsta Web apraides par Windows XP uzst?d??anas programmu, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324688
Lai skat?tu Microsoft atbalsta Web apraides par oper?t?jsist?mas Windows XP izvieto?anas metod?m, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;324874

Saites

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?m?m, kuras var jaunin?t uz oper?t?jsist?mu Windows XP, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/home/upgrading/matrix.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? sagatavoties Windows XP Home Edition uzst?d??anai, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/getstarted/intro.mspx
Lai skat?tu sarakstu ar oper?t?jsist?mas Windows XP Home Edition ieteikumiem, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/default.mspx
Lai skat?tu sarakstu ar oper?t?jsist?mas Windows XP Professional ieteikumiem, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/default.mspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? jaunin?t uz oper?t?jsist?mu Windows XP Professional, apmekl?jiet ??du Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/upgrading/advisor.mspx

Microsoft zin??anu b?zes raksti

Lai ieg?tu papildinform?ciju par oper?t?jsist?m?m, kuras var jaunin?t uz oper?t?jsist?mu Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
292607 Oper?t?jsist?m? Windows XP atbalst?tie jaunin??anas ce?i (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
283253 K? jaunin?t oper?t?jsist?mas Windows 98 vai Windows Millennium Edition profilus uz Windows XP dom?na lietot?ju profiliem (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Probl?mu nov?r?ana

310064 K? nov?rst probl?mas saist?b? ar Windows XP uzst?d??anas programmu, kas rodas oper?t?jsist?mas Windows 98 vai Windows Me jaunin??anas laik? (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
315334 K??das zi?ojums "D:\i386\win9xupg\w95upg.dll", kas rodas, m??inot jaunin?t uz oper?t?jsist?mu Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
308368 Windows XP jaunin??anas padomnieka br?din?jums par IrDA protokolu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
315333 Jaunin??anas zi?ojums par GoBack, kas rodas jaunin??anas laik? uz oper?t?jsist?mu Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
312368 Datu zudums, kas var rasties p?c oper?t?jsist?mas Windows XP atk?rtotas instal??anas, labo?anas vai jaunin??anas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
298427 K? atjaunot atsp?jotas start??anas programmas p?c oper?t?jsist?mu Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition jaunin??anas (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
303160 K??das zi?ojums "Uninstall option not available" (Instal?cijas no?em?anas opcija nav pieejama), kas tiek sa?emts datora jaunin??anas laik? uz oper?t?jsist?mu Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
314057 Sist?m? Windows 95, Windows 98 vai Windows Millennium Edition instal?jot sist?mu Windows XP vai jauninot uz to, tiek r?d?ts k??das zi?ojums "NTLDR is missing" (Tr?kst NTLDR)
310562 P?c jaunin??anas uz oper?t?jsist?mu Windows XP ir zudu?as paroles (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Rekviz?ti

Raksta ID: 316639 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 14. maijs - P?rskat??ana: 10.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kburl kbenv kbhowtomaster kbsetup kbupgrade w2000upgrade KB316639

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com