ID c?a bài: 316639 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? chu?n b? đ? nâng c?p t? Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition Microsoft Windows XP. Thông tin trong bài vi?t này có th? h?u ích đ? giúp b?n tránh m?t s? v?n đ? liên quan đ?n nâng c?p ph? bi?n.Thông tin thêm

Xác minh các yêu c?u h? th?ng

Máy tính c?a b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng sau:
 • B? x? l?
  • T?i thi?u 233 megahertz (MHz) ho?c cao hơn t?c đ? đ?ng h? b? x? l? yêu c?u, 300 MHz khuy?n cáo
  • Intel Pentium và Celeronfamily, AMD K6, Athlon, gia đ?nh Duron, ho?c tương h?p v? sau processorrecommended

   Lưu ?: Windows XP Professional h? tr? c? hai CPU đơn và kép-CPU máy tính, nhưng Windows XP Home Edition ch? h? tr? đ?a đơn-CPU máy tính.
 • 128 megabyte (MB) c?a b? nh? RAM ho?c cao hơn đư?c đ? ngh? (64 MBminimum đư?c h? tr?, có th? gi?i h?n hi?u su?t và m?t s? tính năng)
 • 1.5 gigabyte (GB) có s?n đ?a c?ng không gian
 • Super VGA (800 x 600) ho?c cao hơn đ? phân gi?i màn h?nh video adapterand
 • Đ?a CD-ROM ho?c ổ đĩa DVD
 • Bàn phím và Microsoft Mouse ho?c tương h?p v? sau pointingdevice
Đ? xác đ?nh máy tính c?a b?n là tương h?p v? sau v?i Windows XP Home ho?c Windows XP Professional, truy c?p vào m?t trong các web site sau đây:
Windows XP Home
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/checkcompat.mspx

Windows XP Professional
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Pro/Upgrading/checkcompat.mspx

Xác minh kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh

Đ? bi?t thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh và v? vi?c di chuy?n t? Windows 98 hay Windows Millennium Edition, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457032.aspx

Xác minh kh? năng tương h?p v? sau ph?n c?ng

Đ? bi?t thông tin v? ph?n c?ng tương h?p v? sau cho Windows XP, xem danh sách kh? năng tương h?p v? sau ph?n c?ng Windows (HCL). Danh sách này là m?t tr?nh biên d?ch c?a máy vi tính và ph?n c?ng máy tính đ? đư?c th? nghi?m r?ng r?i v?i các c?a s? cho s? ?n đ?nh và kh? năng tương h?p v? sau. b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft (PSS) s? d?ng HCL đ? xác đ?nh xem m?t máy tính đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i Windows. Đ? xem HCL m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/default.mspx

Ch?y Windows XP nâng c?p c? v?n

B?n có th? s? d?ng công c? Microsoft Windows XP nâng c?p c? v?n đ? ki?m tra t?nh tr?ng hi?n t?i c?a máy tính c?a b?n và nh?n đư?c m?t báo cáo c?a ph?n c?ng và ph?n m?m tương h?p v? sau v?n đ? đ? bi?t (d?a trên Microsoft th? nghi?m trư?c khi phát hành). N?u b?n đang quan tâm v? k?t qu? c?a báo cáo, không nâng c?p cho đ?n khi nh?ng quan ng?i này đư?c gi?i quy?t. Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng ho?c ph?n m?m C?p Nh?t mà làm cho các s?n ph?m ch?y đúng trên Windows XP.

N?u b?n đang cân nh?c vi?c nâng c?p Windows XP Home Edition ho?c Windows XP Professional, và b?n không có m?t đ?a compact Windows XP, b?n có th? t?i v? Windows XP Upgrade Advisor. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào t?i xu?ng c? v?n nâng c?p:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/Advisor.mspx
N?u b?n B?t đ?u chương tr?nh Windows XP thi?t l?p đ? B?t đ?u nâng c?p trong khi b?n đang ch?y m?t hệ điều hành, Windows XP s? t? đ?ng ch?y c? v?n nâng c?p Windows XP. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này c? v?n nâng c?p Windows XP t?o ra m?t báo cáo gi?i h?n ch? mô t? các v?n đ? ch?n, không có báo cáo toàn b?. N?u b?n mu?n t?o báo cáo đ?y đ? (đó đư?c lưu dư?i d?ng t?p tin Upgrade.txt) mà không c?n nâng c?p, h?y ch?y l?nh winnt32 /checkupgradeonly t? m?c tin thư thoại I386 trên đ?a compact Windows XP.

Lưu ?: N?u b?n ch?n C?p Nh?t đ?ng khi b?n ch?y l?nh winnt32 /checkupgradeonly , các tr?nh đi?u khi?n thích h?p và s?a ch?a đư?c đư?c t?i xu?ng. Do đó, khi b?n ch?y nâng c?p và ch?n C?p Nh?t đ?ng (khuy?n cáo), b?n có đ? t?i v? các tr?nh đi?u khi?n m?t l?n n?a.

Đ? ch?y l?nh winnt32 /checkupgradeonly :
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, lo?i CMD trong các m? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Lo?i Đ?a CD-ROM driveletter:, và sau đó nh?n ENTER.

  kí t? đ?i di?n ổ đĩa CD-ROM là kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a theCD-ROM ho?c DVD-ROM ổ đĩa mà Windows XP CD-ROM đư?c đưa vào.
 3. Lo?i CD i386, và sau đó pressENTER.
 4. Lo?i winnt32 /checkupgradeonly, andthen nh?n ENTER.
Báo cáo c? v?n nâng c?p Windows XP b?n t?o có th? giúp b?n quy?t đ?nh đ? nâng c?p máy tính lên Windows XP. Sau khi b?n đ?c các báo cáo, h?y ch?c ch?n r?ng b?t k? thi?t b? nào đư?c li?t kê như là không h? tr? có tr?nh đi?u khi?n Windows XP có s?n t? các nhà s?n xu?t (tr? khi b?n không yêu c?u ph?n c?ng đ? làm vi?c trong Windows XP). Đi?u này là đ?c bi?t quan tr?ng cho b? thích ?ng m?ng và tr?nh đi?u khi?n modem đ? b?n s? có kh? năng k?t n?i sau khi b?n nâng c?p hệ điều hành. Sau khi b?n đ? k?t n?i, b?n có th? t?i v? b?t k? tr?nh khi?n tr?nh áp d?ng ti?p theo. Như m?i khi, h?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đư?c thi?t k? đ? s? d?ng v?i Windows XP.

Đ? t?m ph?n m?m nâng c?p có th? có s?n, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Ngoài ra, các s? liên l?c c?a b?n nhà s?n xu?t ph?n m?m cho b?t k? nâng c?p gói mà có th? có. N?u m?t chương tr?nh đ?i h?i m?t gói nâng c?p đ? ch?y v?i Windows XP, b?n ph?i có các gói nâng c?p trong quá tr?nh nâng c?p. N?u nó không có s?n, b?n có th? ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nâng c?p gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231418 Ch? đ?nh b? sung nâng c?p gói khi nâng c?p t? Windows 95/98-Windows 2000
Nh?n vào ph?n m?m danh sách ph?n m?m có th? đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp ho?c ph?n m?m mà yêu c?u m?t b?n nâng c?p trư?c khi nó có th? làm vi?c v?i Windows XP. B?n có th? mu?n xác đ?nh xem có b?t k? b?n C?p Nh?t ho?c gói b?n ghi d?ch v? có s?n cho các ph?n m?m trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. N?u b?n có các b?n C?p Nh?t có s?n trong nâng c?p, ph?n m?m có th? làm vi?c m?t cách chính xác v?i Windows XP. Ngoài ra, n?u b?n không ch?c ch?n v? tính tương h?p v? sau c?a ph?n m?m c? th?, chúng tôi khuyên b?n lo?i b? ph?n m?m trư?c khi b?n nâng c?p hệ điều hành b?i v? b?n có th? không th? đúng lo?i b? nó sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP.

Lưu ?: N?u máy tính c?a b?n có m?t ho?c nhi?u hơn nén ổ đĩa ho?c m?t ho?c nhi?u hơn các chương tr?nh ho?c b?n ghi d?ch v? đang ch?y, c? v?n nâng c?p Windows XP ho?c m?t nâng c?p Windows XP có th? không làm vi?c.

Các tính năng C?p Nh?t đ?ng

Windows XP thi?t l?p bao g?m các tính năng C?p Nh?t đ?ng. C?p Nh?t đ?ng t?i v? và s? d?ng n?i dung quan tr?ng đ? tăng cư?ng chương tr?nh Cài đặt Windows XP. N?u máy tính có th? k?t n?i vào Internet trong khi chương tr?nh Cài đặt Windows XP đang ch?y, C?p Nh?t đ?ng s? nh?c b?n đ? t?i n?i dung quan tr?ng. B?n có th? b? qua C?p Nh?t đ?ng, nhưng chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không b? qua nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p Nh?t đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311220 Mô t? v? các tính năng C?p Nh?t đ?ng trong Windows XP thi?t l?p
314582 Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m Windows XP đ?ng C?p Nh?t 1.2

B? b?t k? chương tr?nh nào đang ch?y

Đ? lo?i b? các v?n đ? ti?m năng v?i b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh đang ch?y, s? d?ng c?a m?t trong các tùy ch?n sau:
 • Thoát kh?i m?i chương tr?nh đang ch?y. Đ? xem danh sách các chương tr?nh allrunning, nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? xem hộp thoại CloseProgram . Khi b?n gi?i h?n s? lư?ng các chương tr?nh đang ch?y, tài nguyên b? sung có s?n cho Windows XP cài đ?t chuyên bi?t chương tr?nh, và các v?n đ? helpprevent c?a b?n gi?a chương tr?nh thi?t l?p và các chương tr?nh đang ch?y.
 • Trong Windows 98 hay Windows Millennium Edition:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m ch?y, g? msconfig, và sau đó nh?p vàoOK.
  2. Nh?p vào kh?i đ?ng ch?n l?c.
  3. R? ràng t?t c? các hộp kiểm tra, và sau đó nh?p vào OK.
  4. Kh?i đ?ng l?i thecomputer, và sau đó c? g?ng đ? ch?y chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP ho?c Windows XP nâng c?p Advisoragain.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Msconfig.exe và th? t?c này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  192926 Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98
 • Kh?i đ?ng máy tính ? ch? đ? an toàn, và sau đó ch?y l?nhwinnt32.exe đ? ch?y nâng c?p, ho?c ch?y winnt32.exe/checkupgradeonly đ? ch?y c? v?n nâng c?p. Ch? đ? an toàn s? d?ng ch? aminimal t?p h?p các tr?nh đi?u khi?n, b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh. Ch? đ? an toàn có th? giúp đơn gi?n hóa theinstallation và xoá các m?c có th? ?nh hư?ng đ?n vi?c nâng c?p.Tuy nhiên, ch? đ? an toàn không ?nh hư?ng đ?n vi?c nâng c?p. M?c có notloaded v?n c?n đư?c ki?m tra và có th? đư?c bao g?m trong báo cáo.
Lưu ?: Thông thư?ng, ổ đĩa CD-ROM không ph?i là có th? truy c?p trong ch? đ? an toàn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? truy c?p vào ổ đĩa compact trong ch? đ? an toàn, b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
194846 Làm th? nào đ? làm cho ổ đĩa compact có th? truy c?p trong ch? đ? an toàn

sao lưu máy tính c?a b?n

C?nh báo Windows XP có m?t tùy ch?n lo?i b?. Tuy nhiên, b?n không th? lo?i b? Windows XP sau khi n?óng cß?Ñp n?u b?n nâng c?p t? Windows 2000 chuyên nghi?p, ho?c n?u h? th?ng t?p đư?c thay đ?i đ? h? th?ng t?p NTSF.

sao lưu n?i dung máy tính c?a b?n, bao g?m t?t c? các d? li?u c?a b?n, trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. V?i đ?ng g?i lưu này, b?n có th? d? dàng khôi ph?c t?p tin d? li?u c?a b?n n?u b?n quy?t đ?nh cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành trư?c đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t sao lưu máy tính d?a trên Windows 98 hay Windows Millennium Edition d?a trên c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188575 Làm th? nào đ? sao lưu vào phương ti?n lưu đ?ng thi?t b? b?ng cách s? d?ng Microsoft Backup
182624 Yêu c?u h? th?ng Microsoft Backup cho Windows 98
187526 Làm th? nào đ? khôi ph?c Windows 98 t? đ?ng g?i lưu đ?y đ? h? th?ng

Nâng c?p BIOS máy tính

Trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p, có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t nâng c?p h? th?ng (BIOS) s?n lư?ng đ?u vào cơ b?n m?i nh?t cho máy tính c?a b?n t? các nhà s?n xu?t máy tính. N?u b?n C?p Nh?t BIOS sau khi b?n nâng c?p máy tính, b?n có th? ph?i cài xác lập lại Windows XP đ? chi?m ưu th? c?a tính năng, ch?ng h?n như c?u h?nh nâng cao và đi?n giao di?n (ACPI) h? tr? trong BIOS. C?p nh?t ph?n v?ng trong t?t c? các thi?t b? trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p n?u b?n có th?.

C?nh báo N?u b?n nâng c?p ho?c flash BIOS v?i m?t phiên b?n không chính xác cho bo m?ch ch? c? th? c?a b?n, b?n có th? b? làm hư các bo m?ch ch?. Do đó, không làm vi?c v?i BIOS c?a máy tính c?a b?n tr? khi b?n đang r?t quen thu?c v?i làm th? nào đ? làm đi?u này, ho?c b?n đ? thu đư?c tri?t đ? hư?ng d?n v? làm th? nào đ? an toàn làm như v?y.

Đ? bi?t thông tin v? ph?n c?ng và C?p Nh?t BIOS, ghé thăm Web site sau c?a bên th? ba:
http://www.wimsbios.com/
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

T?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n

H?y ch?c ch?n r?ng B? qu?n lí Ngu?n đi?n b? t?t trong Windows 98 hay Windows Millennium Edition trong công c? quy?n l?c trong Panel điều khiển. Đ? t?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nthi?t đ?t, b?m Panel điều khiển, và thendouble-b?m vào B? qu?n lí Ngu?n đi?n.
 2. Nh?p vào tab Đi?n đ? án .
 3. Thi?t l?p t?t màn h?nh đ?không bao gi?.
 4. Thi?t l?p t?t đ?a c?ng đ?không bao gi?.
 5. Thi?t l?p h? th?ng d? ph?ng đ?không bao gi?.
N?u b?n có th? b?t ACPI (nâng cao c?u h?nh giao di?n đi?n), bi?n ra nâng cao quy?n l?c qu?n l? (APM) trong BIOS c?a máy tính. N?u có s? gián đo?n quy?n l?c trong khi chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t, nâng c?p, ho?c c? v?n nâng c?p Windows XP đang ch?y, b?n có th? kinh nghi?m k?t qu? b?t ng?. N?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ti?p t?c t? nơi nó t?t máy. Tuy nhiên, k?t qu? là đôi khi b?t thư?ng n?u máy tính ti?p t?c l?i t? các đ? tr? đi?n ti?u bang. V? v?y, nó là h?u ích đ? t?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n.

Lo?i b? ho?c vô hi?u hóa ph?n m?m di?t virus

Lo?i b? ho?c vô hi?u hóa b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút đang ch?y trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. C?ng t?t b?t k? tính năng ch?ng vi-rút ph?n c?ng đang ch?y. Ví d?, BIOS t?i m?t s? máy tính có ch?c năng ch?ng vi-rút.

Trong m?t s? trư?ng h?p, Windows XP thi?t l?p t?t ph?n m?m ch?ng vi-rút trong quá tr?nh nâng c?p, nhưng trong trư?ng h?p khác, b?n ph?i t?t ph?n m?m đ?u tiên. H?u h?t các ph?n m?m ch?ng vi-rút ph?i đư?c C?p Nh?t đ? làm vi?c m?t cách chính xác v?i Windows XP. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, h?y xem tài li?u ho?c tr? giúp tr?c tuy?n.

Gi?i nén b?t k? ổ đĩa nén

Windows XP ho?t đ?ng ch? v?i nén là bao g?m withNTFS. L?n đ?u tiên b?n ph?i gi?i nén b?t k? ổ đĩa đư?c nén v?i DoubleSpace, DriveSpace, ho?c b?t k? ph?n m?m nén ổ đĩa khác. N?u b?n không gi?i nén m?t ổ đĩa, d? li?u trên ổ đĩa là không có s?n trong Windows XP. Các d? li?u trên ổ đĩa là v?n c?n nguyên v?n, nhưng nó không ph?i là có s?n trong Windows XP. Đ? có th? s? d?ng d? li?u trên ổ đĩa nén, b?n ph?i kh?i đ?ng kép v?i hệ điều hành h? tr? phương pháp nén. N?u ổ đĩa C đư?c nén, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP. N?u b?n c? g?ng ch?y nâng c?p ho?c báo cáo c? v?n nâng c?p Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t Drivespace, Doublespace, ho?c khác nén lái xe. XP không h? tr? nén ổ đĩa. B?n ph?i gi?i nén trư?c khi nâng c?p.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? gi?i nén nén ổ đĩa, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
96250 Làm th? nào đ? lo?i b? DoubleSpace và b?o v? các t?p tin c?a b?n

Ch?y quét đ?a

Ch?y công c? Scandisk.exe trên t?t c? các ổ đĩa c?a b?n trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. SCANDISK giúp ngăn ng?a l?i đ?a ho?c sao t?p l?i trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y và giúp ngăn ng?a kh?i đ?ng l?i máy tính ph? trong quá tr?nh nâng c?p có th? gây ra chương tr?nh thi?t l?p đ? m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn thành. Bao g?m m?t quét b? m?t đ? đ?m b?o r?ng không ph?i là m?t khu v?c kinh t? x?u có th? ngăn ch?n vi?c đ?c chính xác c?a m?t ph?n c?a ổ đĩa. B?i v? m?t s? l?n các t?p tin đang đư?c đ?c t? đ?a, các v?n đ? v?i thi?t h?i t?p tin ho?c m?c tin thư thoại ho?c x?u ph?n trên ổ đĩa có th? gây ra v?n đ? trong khi nâng c?p ho?c c? v?n nâng c?p Windows XP đang ch?y.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng các công c? quét đ?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186365 Mô t? quét đ?a cho Windows (Scandskw.exe) trong Windows 98 / Me

Ch?y Scanreg

Ch?y Scanreg.exe trong Windows 98 đ? ki?m tra s? ki?m nh?p cho các l?i. M?c dù registry quét cho l?i t? đ?ng m?i khi đó Windows 98 B?t đ?u, Scanreg có th? giúp Dọn sạch m?t s? thi?t h?i cơ quan ki?m nh?p có th? x?y ra. Chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ki?m tra s? ki?m nh?p trong quá tr?nh nâng c?p. V? v?y, m?c b? hư h?ng có th? gây ra v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Scanreg.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183887 Mô t? v? công c? Windows Registry Checker (Scanreg.exe)

Lo?i b? t?p t?m th?i

B?n không c?n ph?i lo?i b? các t?p t?m th?i. Tuy nhiên, nó có th? h?u ích đ? làm đi?u này. Đ? lo?i b? các t?p t?m th?i:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nchương tr?nh, đi?m đ?n ph? ki?n, đi?m đ?nCông c? h? th?ng, và sau đó b?m D?n đ?a.
 2. Ch?n hộp kiểm tra T?m th?i InternetFiles, thùng rác, và TemporaryFiles .
 3. Nh?p vào OK.
Nh?ng t?p tin này đư?c t?t c? quét khi phân tích s?n sàng ch?y. Lo?i b? chúng làm gi?m s? lư?ng các t?p tin ph?i đư?c quét. Windows XP b?o t?n càng nhi?u c?a các t?p tin như nó có th?, nhưng r?t l?n các m?c tin thư thoại có th? gây ra v?n đ? v?i chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t Windows XP. N?u chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t g?p nh?ng v?n đ? này, chương tr?nh thi?t l?p có th? ph?i xóa các t?p tin Internet t?m th?i. Lo?i b? nh?ng t?p tin này trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p có th? đ?y nhanh và đơn gi?n hóa tr?nh nâng c?p.Bài vi?t này đ? c?p đ?n m?t phiên b?n c? c?a Windows. N?u b?n c?n tr? giúp v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Help/install-Reinstall-Uninstall


Tham kh?o

Liên k?t

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hệ điều hành mà b?n có th? nâng c?p lên Windows XP, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/Matrix.mspx
Đ? bi?t thông tin v? cách nâng c?p lên Windows XP Professional, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Pro/Upgrading/Advisor.mspx

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft

Đ? thêm thông tin v? danh sách m?t hệ điều hành mà b?n có th? nâng c?p lên Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292607 Windows XP h? tr? nâng c?p đư?ng d?n
283253 Làm th? nào đ? nâng c?p Windows 98 hay Windows Millennium Edition h? sơ đ? thông tin người dùng Windows XP tên mi?n

Kh?c ph?c s? c?

310064 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Cài đặt Windows XP khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Me
315334 'D:\i386\win9xupg\w95upg.dll' thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p lên Windows XP
308368 C? v?n nâng c?p Windows XP c?nh báo v? giao th?c IrDA
315333 Nâng c?p các báo cáo v? GoBack trong khi nâng c?p lên Windows XP
312368 M?t mát d? li?u có th? x?y ra sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a, ho?c nâng c?p Windows XP
298427 Làm th? nào đ? ph?c h?i chương tr?nh Khuy?t t?t kh?i đ?ng sau khi nâng c?p t? Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition
303160 'G? b? cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n không có s?n' l?i tin thư thoại khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n lên Windows XP
314057 'NTLDR là m?t tích' l?i tin thư thoại khi b?n nâng c?p ho?c cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition
310562 M?t kh?u b? m?t sau khi nâng c?p lên Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 316639 - L?n xem xét sau cùng: 19 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 14.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kburl kbenv kbhowtomaster kbsetup kbupgrade w2000upgrade kbmt KB316639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 316639

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com