Làm th? nào đ? chu?n b? đ? nâng c?p Windows 98 hay Windows Millennium Edition cho Windows XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316639 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Đi?u này Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? làm th? nào đ? chu?n b? đ? nâng c?p t? Microsoft Windows 98 ho?c Microsoft Windows Millennium Edition cho Microsoft Windows XP. Thông tin trong bài vi?t này có th? h?u ích đ? giúp b?n tránh m?t s? ph? bi?n liên quan đ?n nâng c?p v?n đ?.Thông tin thêm

Ki?m tra h? th?ng yêu c?u

Máy tính c?a b?n ph?i đáp ?ng các yêu c?u ph?n c?ng sau:
 • B? vi x? l?
  • T?i thi?u 233 megahertz (MHz) ho?c cao hơn t?c đ? đ?ng h? b? x? l? yêu c?u, 300 MHz khuy?n cáo
  • Intel Pentium và Celeron gia đ?nh, AMD K6, Athlon, gia đ?nh Duron, ho?c b? x? l? tương h?p v? sau đ? ngh?

   Lưu ? Windows XP Professional h? tr? c? hai CPU đơn và kép-CPU máy tính, nhưng Windows XP Home Edition ch? h? tr? duy nh?t-CPU máy tính.
 • 128 megabyte (MB c?a b? nh? RAM ho?c cao hơn đư?c đ? ngh? (64 MB) t?i thi?u đư?c h? tr?, có th? gi?i h?n hi?u su?t và m?t s? tính năng)
 • 1.5 gigabyte (GB) có s?n đ?a c?ng không gian
 • Super VGA (800 x 600) ho?c b? đi?u h?p video đ? phân gi?i cao và giám sát
 • Đ?a CD-ROM ho?c ổ đĩa DVD
 • Bàn phím và Microsoft Mouse ho?c tương h?p v? sau ch? thi?t b?
Đ? xác đ?nh n?u máy tính c?a b?n là tương h?p v? sau v?i Windows XP Home ho?c Windows XP Chuyên nghi?p, truy c?p vào m?t trong các web site sau đây:
Windows XP Home
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/checkcompat.mspx

Windows XP Professional
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Pro/Upgrading/checkcompat.mspx

Xác minh kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh

Đ? bi?t thông tin v? kh? năng tương h?p v? sau chương tr?nh và di chuy?n t? Windows Millennium Edition ho?c Windows 98, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb457032.aspx

Xác minh kh? năng tương h?p v? sau ph?n c?ng

Đ? có thông tin v? ph?n c?ng tương h?p v? sau cho Windows XP, xem Windows ph?n c?ng tương h?p v? sau b?ng (HCL). Danh sách này là m?t tr?nh biên d?ch Máy vi tính và ph?n c?ng máy tính đ? đư?c th? nghi?m r?ng r?i v?i các c?a s? Đ?i v?i s? ?n đ?nh và kh? năng tương h?p v? sau. b?n ghi d?ch v? H? tr? S?n ph?m Microsoft (PSS) s? d?ng các HCL đ? xác đ?nh n?u m?t máy tính đư?c h? tr? đ? s? d?ng v?i Windows. Đ? xem HCL m?i nh?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/whdc/HCl/default.mspx

Ch?y Windows XP nâng c?p c? v?n

B?n có th? s? d?ng công c? Microsoft Windows XP nâng c?p c? v?n đ? ki?m tra t?nh tr?ng hi?n t?i c?a máy tính c?a b?n và nh?n đư?c m?t báo cáo v? ph?n c?ng đư?c bi?t đ?n và v?n đ? tương h?p v? sau ph?n m?m (d?a trên Microsoft th? nghi?m trư?c khi phát hành). N?u b?n đang quan tâm v? k?t qu? c?a báo cáo, không nâng c?p cho đ?n khi nh?ng m?i quan tâm đ? đư?c gi?i quy?t. Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng ho?c ph?n m?m cho b?n C?p Nh?t mà làm cho các s?n ph?m ch?y chính xác trên Windows XP.

N?u b?n đang xem xét m?t nâng c?p Windows XP Home Edition ho?c Windows XP Chuyên nghi?p, và b?n không có m?t đ?a compact Windows XP, b?n có th? t?i v? các Windows XP nâng c?p c? v?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft, và sau đó nh?p vào T?i v? c? v?n nâng c?p:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/Advisor.mspx
N?u b?n B?t đ?u chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t đ? B?t đ?u nâng c?p trong khi b?n đang ch?y m?t hệ điều hành, Windows XP s? t? đ?ng ch?y Windows XP Nâng c?p c? v?n. Tuy nhiên, trong trư?ng h?p này là c? v?n nâng c?p Windows XP t?o ra m?t báo cáo gi?i h?n ch? mô t? các v?n đ? ch?n, không báo cáo toàn b?. N?u b?n mu?n t?o báo cáo đ?y đ? (đó đư?c lưu dư?i d?ng các t?p tin Upgrade.txt) mà không c?n nâng c?p, ch?y winnt32 /checkupgradeonly l?nh t? các m?c tin thư thoại I386 trên Windows XP Đ?A CD-ROM.

Lưu ? N?u b?n ch?n Năng đ?ng C?p Nh?t Khi b?n ch?y winnt32 /checkupgradeonly ch? huy, tr?nh đi?u khi?n thích h?p và s?a ch?a t?i v?. V? v?y, khi b?n ch?y nâng c?p và ch?n Năng đ?ng C?p Nh?t (khuy?n cáo), b?n không c?n ph?i t?i v? các tr?nh đi?u khi?n m?t l?n n?a.

Đ? ch?y winnt32 /checkupgradeonly l?nh:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, b?m vào Ch?y, lo?i CMD trong các M? h?p, và sau đó nh?n ENTER.
 2. Lo?i ổ đĩa CD-ROM thư:, và sau đó nh?n ENTER.

  ổ đĩa CD-ROM là kí t? đ?i di?n ổ đĩa c?a các ổ đĩa CD-ROM ho?c DVD-ROM nơi Windows XP CD-ROM đư?c đưa vào.
 3. Lo?i CD i386, và sau đó nh?n NH?P.
 4. Lo?i winnt32 /checkupgradeonly, và sau đó nh?n ENTER.
Các Báo cáo c? v?n nâng c?p Windows XP b?n t?o có th? giúp b?n quy?t đ?nh nâng c?p máy tính lên Windows XP. Sau khi b?n đ?c các báo cáo, h?y ch?c ch?n r?ng b?t k? thi?t b? nào đư?c li?t kê như là không đư?c h? tr? có tr?nh đi?u khi?n Windows XP có s?n t? các nhà s?n xu?t (tr? khi b?n không yêu c?u ph?n c?ng đ? làm vi?c trong Windows XP). Đi?u này đ?c bi?t quan tr?ng cho b? thích ?ng m?ng và modem tr?nh đi?u khi?n do đó b?n s? có kh? năng k?t n?i sau khi b?n nâng c?p các ho?t đ?ng H? th?ng. Sau khi b?n đ? k?t n?i, b?n có th? t?i v? b?t k? sau đó áp d?ng khi?n tr?nh. Như m?i khi, h?y ch?c ch?n r?ng b?n s? d?ng tr?nh đi?u khi?n đư?c thi?t k? đ? s? d?ng v?i Windows XP.

Đ? t?m ph?n m?m nâng c?p có th? có s?n, h?y ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Update.Microsoft.com
Ngoài ra, h?y liên h? v?i nhà s?n xu?t ph?n m?m c?a b?n cho b?t k? gói nâng c?p đó có th? có s?n. N?u m?t chương tr?nh đ?i h?i m?t gói nâng c?p đ? ch?y v?i Windows XP, b?n ph?i có các gói nâng c?p trong quá tr?nh nâng c?p. N?u nó là không có s?n, b?n có th? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i chương tr?nh sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? nâng c?p gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
231418Ch? đ?nh b? sung nâng c?p gói khi nâng c?p t? Windows 95/98-Windows 2000
Nh?n vào ph?n m?m danh sách ph?n m?m mà có th? c?n ph?i cài đ?t chuyên bi?t l?i sau khi n?óng cß?Ñp ho?c ph?n m?m mà yêu c?u m?t b?n nâng c?p trư?c khi nó có th? làm vi?c v?i Windows XP. B?n có th? mu?n xác đ?nh xem có b?t k? b?n C?p Nh?t ho?c gói b?n ghi d?ch v? có s?n cho các ph?n m?m trư?c khi b?n B?t đ?u các nâng c?p. N?u b?n có các b?n C?p Nh?t có s?n trong nâng c?p, các ph?n m?m có th? làm vi?c m?t cách chính xác v?i Windows XP. Ngoài ra, n?u qu? v? không ch?c ch?n v? tính tương h?p v? sau c?a ph?n m?m c? th?, chúng tôi khuyên b?n nên b?n lo?i b? các ph?n m?m trư?c khi nâng c?p hệ điều hành b?i v? b?n có th? không th? đúng lo?i b? nó sau khi b?n nâng c?p lên Windows XP.

Lưu ? N?u máy tính c?a b?n có m?t ho?c nhi?u ổ đĩa nén ho?c m?t ho?c nhi?u chương tr?nh ho?c b?n ghi d?ch v? đang ch?y, c? v?n nâng c?p Windows XP ho?c m?t nâng c?p Windows XP có th? không làm vi?c.

Các tính năng C?p Nh?t đ?ng

Windows XP thi?t l?p bao g?m các tính năng C?p Nh?t đ?ng. Năng đ?ng C?p Nh?t t?i v? và s? d?ng n?i dung quan tr?ng đ? tăng cư?ng Cài đặt Windows XP chương tr?nh. N?u máy tính có th? k?t n?i vào Internet trong khi chương tr?nh Cài đặt Windows XP đang ch?y, C?p Nh?t đ?ng s? nh?c b?n đ? t?i n?i dung quan tr?ng. B?n có th? b? qua C?p Nh?t đ?ng, nhưng chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n không b? qua nó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? C?p Nh?t đ?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311220Mô t? v? các tính năng C?p Nh?t đ?ng trong Cài đặt Windows XP
314582 Danh sách các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m Windows XP đ?ng C?p Nh?t 1.2

Thoát kh?i b?t k? chương tr?nh nào đang ch?y

Đ? lo?i b? các v?n đ? ti?m năng v?i b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh ch?y, s? d?ng m?t trong các tùy ch?n sau:
 • Thoát kh?i b?t k? chương tr?nh nào đang ch?y. Đ? xem danh sách t?t c? ch?y chương tr?nh, nh?n CTRL + ALT + DELETE đ? xem các Đóng Chương tr?nh hộp thoại. Khi b?n gi?i h?n s? ch?y chương tr?nh, tài nguyên b? sung có s?n cho chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t, và b?n giúp đ? ngăn ch?n v?n đ? gi?a chương tr?nh thi?t l?p và các chương tr?nh đang ch?y.
 • Trong Windows 98 hay Windows Millennium Edition:
  1. B?m chu?t B?t đ?u, B?m chu?t Ch?y, lo?i msconfig, và sau đó nh?p vàoOk.
  2. B?m chu?t Kh?i đ?ng ch?n l?c.
  3. R? ràng t?t c? các hộp kiểm tra, và sau đó nh?p vào Ok.
  4. Kh?i đ?ng l?i các máy tính, và sau đó c? g?ng đ? ch?y chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ho?c c? v?n nâng c?p Windows XP m?t l?n n?a.
  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Msconfig.exe và th? t?c này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  192926Làm th? nào đ? th?c hi?n kh?i đ?ng s?ch s? kh?c ph?c s? c? cho Windows 98
 • Kh?i đ?ng máy tính c?a b?n ? ch? đ? safe mode, và sau đó ch?y các winnt32.exe l?nh đ? ch?y nâng c?p, ho?c ch?y winnt32.exe /checkupgradeonly đ? ch?y c? v?n nâng c?p. Ch? đ? an toàn s? d?ng ch? m?t t?i thi?u thi?t l?p tr?nh đi?u khi?n, b?n ghi d?ch v? và chương tr?nh. Ch? đ? an toàn có th? giúp đơn gi?n hóa các cài đ?t chuyên bi?t và lo?i b? m?c có th? ?nh hư?ng đ?n vi?c nâng c?p. Tuy nhiên, ch? đ? an toàn không ?nh hư?ng đ?n vi?c nâng c?p. Các m?c ph?i n?p v?n c?n ki?m tra và có th? đư?c bao g?m trong báo cáo.
Lưu ? Thông thư?ng, ổ đĩa CD-ROM không ph?i là có th? truy c?p trong ch? đ? an toàn.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? truy c?p vào ổ đĩa compact trong ch? đ? an toàn, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
194846Làm th? nào đ? làm cho ổ đĩa CD-ROM c?a b?n có th? truy c?p trong ch? đ? an toàn

sao lưu máy tính c?a b?n

C?nh báo Windows XP có m?t tùy ch?n lo?i b?. Tuy nhiên, b?n có th? không h?y b? Windows XP sau khi nâng c?p n?u b?n nâng c?p t? Windows 2000 Chuyên nghi?p, ho?c n?u h? th?ng t?p đ? đư?c thay đ?i thành NTFS là h? th?ng t?p.

sao lưu n?i dung máy tính c?a b?n, bao g?m t?t c? các d? li?u c?a b?n, trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. V?i đ?ng g?i lưu này, b?n có th? khôi ph?c m?t cách d? dàng l?i t?p tin d? li?u c?a b?n n?u b?n quy?t đ?nh cài đ?t chuyên bi?t l?i hệ điều hành trư?c đó.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? th?c hi?n m?t sao lưu máy tính d?a trên Windows 98 hay Windows Millennium Edition d?a trên c?a b?n, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
188575Làm th? nào đ? sao lưu vào phương ti?n truy?n thông di đ?ng đi?n tho?i b?ng cách s? d?ng Microsoft Backup
182624 Yêu c?u h? th?ng Microsoft Backup cho Windows 98
187526 Làm th? nào đ? khôi ph?c Windows 98 t? đ?ng g?i lưu đ?y đ? h? th?ng

Nâng c?p BIOS máy tính

Trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p, có đư?c và cài đ?t chuyên bi?t các Đ?t đ?u vào cơ b?n s?n lư?ng nâng c?p h? th?ng (BIOS) cho máy tính c?a b?n t? các nhà s?n xu?t máy tính. N?u b?n C?p Nh?t BIOS sau khi b?n nâng c?p máy tính, b?n có th? c?n ph?i cài xác lập lại Windows XP đ? chi?m ưu th? c?a các tính năng như C?u h?nh nâng cao và đi?n giao di?n (ACPI) h? tr? trong BIOS. C?p nh?t ph?n v?ng trong t?t c? các thi?t b? trư?c khi b?n B?t đ?u các nâng c?p n?u b?n có th?.

C?nh báo N?u b?n nâng c?p ho?c flash BIOS v?i m?t phiên b?n không chính xác cho c? th? c?a b?n Bo m?ch ch?, b?n có th? b? làm hư các bo m?ch ch?. V? v?y, không làm vi?c v?i BIOS c?a máy tính c?a b?n tr? khi b?n đang r?t quen thu?c v?i cách làm Đi?u này, ho?c b?n đ? thu đư?c các hư?ng d?n toàn di?n v? cách th?c hi?n m?t cách an toàn V? v?y.

Đ? bi?t thông tin v? ph?n c?ng và C?p Nh?t BIOS, truy c?p vào các Theo web site bên th? ba:
http://www.wimsbios.com/
Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a bên th? ba liên h? này thông tin.

T?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n

H?y ch?c ch?n r?ng B? qu?n lí Ngu?n đi?n b? t?t trong Windows 98 ho?c Windows Millennium Edition trong công c? quy?n l?c trong Panel điều khiển. Đ? b?t t?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?ncài đ?t chuyên bi?t, b?m vào Panel điều khiển, và sau đó nh?p đúp vào B? qu?n lí Ngu?n đi?n.
 2. B?m vào các Năng lư?ng chương tr?nh tab.
 3. Thi?t l?p T?t màn h?nh đ?Không bao gi?.
 4. Thi?t l?p T?t đ?a c?ng đ?Không bao gi?.
 5. Thi?t l?p H? th?ng d? ph?ng đ?Không bao gi?.
N?u b?n có th? b?t ACPI (Chuyên sâu c?u h?nh đi?n giao di?n), t?t nâng cao B? qu?n lí Ngu?n đi?n (APM) trong BIOS c?a máy tính. N?u có m?t gián đo?n quy?n l?c trong khi chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t, m?t nâng c?p, ho?c c? v?n nâng c?p Windows XP đang ch?y, b?n có th? g?p k?t qu? b?t ng?. N?u b?n kh?i đ?ng l?i máy tính, chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ti?p t?c t? nơi nó t?t máy. Tuy nhiên, k?t qu? là đôi khi b?t thư?ng n?u máy tính H? sơ t? các đ? tr? đi?n ti?u bang. V? v?y, nó là h?u ích đ? t?t B? qu?n lí Ngu?n đi?n.

Lo?i b? ho?c vô hi?u hóa ph?n m?m di?t virus

Lo?i b? ho?c vô hi?u hóa b?t k? ph?n m?m ch?ng vi-rút đang ch?y trư?c khi b?n B?t đ?u nâng c?p. C?ng t?t b?t k? ph?n c?ng Các tính năng ch?ng vi-rút đang ch?y. Ví d?, BIOS trong m?t s? máy tính có ch?c năng ch?ng vi-rút.

Trong m?t s? trư?ng h?p, Windows XP thi?t l?p t?t ph?n m?m ch?ng vi-rút trong quá tr?nh nâng c?p, nhưng trong trư?ng h?p khác, b?n ph?i t?t các ph?n m?m đ?u tiên. H?u h?t các ph?n m?m ch?ng vi-rút ph?i đư?c C?p Nh?t đ? làm vi?c m?t cách chính xác v?i Windows XP. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? vô hi?u hóa ph?n m?m ch?ng vi-rút c?a b?n, xem các tài li?u ho?c tr? giúp tr?c tuy?n.

Gi?i nén b?t k? ổ đĩa nén

Windows XP ho?t đ?ng ch? v?i nén đi kèm v?i NTFS. Đ?u tiên b?n ph?i gi?i nén b?t k? ổ đĩa đư?c nén v?i DoubleSpace, DriveSpace, ho?c b?t k? ph?n m?m nén ổ đĩa khác. N?u b?n không gi?i nén m?t ổ đĩa, d? li?u trên ổ đĩa là không có s?n trong Windows XP. Các d? li?u trên ổ đĩa là v?n c?n nguyên v?n, nhưng nó không ph?i là có s?n trong Windows XP. Đ? có th? s? d?ng các d? li?u trên ổ đĩa nén, b?n ph?i kh?i đ?ng kép v?i hệ điều hành h? tr? phương pháp nén. N?u ổ đĩa C là nén, b?n không th? cài đ?t chuyên bi?t Windows XP. N?u b?n c? g?ng ch?y nâng c?p ho?c báo cáo c? v?n nâng c?p Windows XP, b?n có th? nh?n đư?c nh?ng đi?u sau đây thông báo l?i:
Windows đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên m?t Drivespace, Doublespace, ho?c khác nén lái xe. XP không h? tr? nén ổ đĩa. B?n ph?i gi?i nén trư?c khi nâng c?p.
Các thông tin b? sung v? làm th? nào đ? gi?i nén nén ổ đĩa, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
96250Làm th? nào đ? lo?i b? DoubleSpace và b?o v? các t?p tin

Ch?y quét đ?a

Ch?y công c? Scandisk.exe trên t?t c? các ổ đĩa c?a b?n trư?c khi b?n B?t đ?u các nâng c?p. SCANDISK giúp ngăn ng?a l?i đ?a ho?c sao t?p l?i trong khi thi?t l?p chương tr?nh đang ch?y và giúp ngăn ng?a kh?i đ?ng l?i máy tính ph? trong quá tr?nh nâng c?p có th? gây ra các chương tr?nh thi?t l?p đ? m?t nhi?u th?i gian đ? hoàn thành. Bao g?m m?t quét b? m?t đ? đ?m b?o r?ng có không ph?i là x?u m?t l?nh v?c mà ngăn không cho đ?c chính xác c?a m?t ph?n c?a ổ đĩa. B?i v? m?t l?n s? lư?ng các t?p tin đang đư?c đ?c t? đ?a, v?n đ? v?i t?p tin ho?c m?c tin thư thoại thi?t h?i ho?c x?u ph?n trên ổ đĩa có th? gây ra các v?n đ? trong khi nâng c?p ho?c C? v?n nâng c?p Windows XP đang ch?y.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? vi?c s? d?ng các công c? quét đ?a, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
186365Mô t? ScanDisk cho c?a s? (Scandskw.exe) trong Windows 98 / Me

Ch?y Scanreg

Ch?y Scanreg.exe trong Windows 98 đ? ki?m tra s? ki?m nh?p cho các l?i. M?c dù registry quét cho l?i t? đ?ng m?i khi đó Windows 98 B?t đ?u, Scanreg có th? giúp làm s?ch m?t s? thi?t h?i cơ quan ki?m nh?p có th? x?y ra. Các Chương tr?nh Windows XP cài đ?t chuyên bi?t ki?m tra s? ki?m nh?p trong quá tr?nh nâng c?p. V? v?y, m?c b? hư h?ng có th? gây ra v?n đ?.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Scanreg.exe, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
183887Mô t? v? công c? Windows Registry Checker (Scanreg.exe)

Lo?i b? t?p t?m th?i

B?n không có đ? lo?i b? các t?p t?m th?i. Tuy nhiên, nó có th? h?u ích đ? làm đi?u này. Đ? xóa t?p tin t?m th?i c?a b?n:
 1. B?m chu?t B?t đ?u, tr? đ?nChương tr?nh, tr? đ?n Ph? ki?n, tr? đ?nCông c? h? th?ng, và sau đó nh?p vào D?n đ?a.
 2. Ch?n các Internet t?m th?i T?p tin, thùng rác, và T?m th?i T?p tin hộp kiểm.
 3. B?m chu?t Ok.
Nh?ng t?p tin này đư?c t?t c? quét khi các Phân tích s?n sàng ch?y. Lo?i b? chúng làm gi?m s? lư?ng các t?p tin mà ph?i đư?c quét. Windows XP b?o t?n càng nhi?u c?a các t?p tin như nó có th?, nhưng r?t l?n m?c tin thư thoại có th? gây ra v?n đ? v?i chương tr?nh Cài đặt Windows XP. N?u chương tr?nh cài đ?t chuyên bi?t g?p nh?ng v?n đ? này, tr?nh cài đ?t chuyên bi?t có th? ph?i xóa là t?m th?i Các t?p tin Internet. Lo?i b? nh?ng t?p tin này trư?c khi b?n B?t đ?u có th? nâng c?p đ?y nhanh và đơn gi?n hóa tr?nh nâng c?p.Bài vi?t này đ? c?p đ?n m?t phiên b?n c? c?a Windows. N?u b?n c?n tr? giúp v? làm th? nào đ? cài đ?t chuyên bi?t, cài đ?t chuyên bi?t l?i ho?c d? cài đ?t chuyên bi?t Windows, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://Windows.Microsoft.com/en-US/Windows/Help/install-Reinstall-Uninstall


Tham kh?o

Liên k?t

Đ? bi?t thêm thông tin v? hệ điều hành mà b?n có th? nâng c?p lên Windows XP, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Home/Upgrading/Matrix.mspx
Đ? bi?t thông tin v? làm th? nào nâng c?p lên Windows XP Professional, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/WindowsXP/Pro/Upgrading/Advisor.mspx

Bài vi?t Cơ s? tri th?c Microsoft

Đ? thêm thông tin v? m?t danh sách c?a hệ điều hành mà b?n có th? nâng c?p lên Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
292607Windows XP h? tr? nâng c?p đư?ng d?n
283253 Làm th? nào đ? nâng c?p Windows 98 hay Windows Millennium Edition h? sơ thông tin người dùng Windows XP tên mi?n

Kh?c ph?c s? c?

310064 Làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? Cài đặt Windows XP v?n đ? khi b?n nâng c?p t? Windows 98 hay Windows Me
315334 'D:\i386\win9xupg\w95upg.dll' thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p lên Windows XP
308368 C? v?n nâng c?p Windows XP c?nh báo v? giao th?c IrDA
315333 Nâng c?p các báo cáo v? GoBack trong khi nâng c?p lên Windows XP
312368 M?t mát d? li?u có th? x?y ra sau khi cài đ?t chuyên bi?t l?i, s?a ch?a, ho?c nâng c?p Windows XP
298427 Làm th? nào đ? khôi ph?c l?i các chương tr?nh Khuy?t t?t kh?i đ?ng sau khi nâng c?p t? Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition
303160 'G? b? cài đ?t chuyên bi?t tùy ch?n không có s?n' l?i tin thư thoại khi b?n nâng c?p máy tính c?a b?n lên Windows XP
314057 'NTLDR là m?t tích' l?i tin thư thoại khi b?n nâng c?p ho?c cài đ?t chuyên bi?t Windows XP trên Windows 95, Windows 98, ho?c Windows Millennium Edition
310562 M?t kh?u b? m?t sau khi nâng c?p lên Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 316639 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 13.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kburl kbenv kbhowtomaster kbsetup kbupgrade w2000upgrade kbmt KB316639 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 316639

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com