วิธีการใช้การตรวจสอบ ASP.NET ควบคุม จาก Visual Basic .NET หรือ จาก Visual Basic 2005

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 316662 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

.NET Framework ประกอบด้วยหลากหลายควบคุมตรวจสอบที่ เมื่อวางบนเพจที่มีฟอร์มเว็บ ASP.NET ตรวจสอบผู้ใช้ป้อนค่าที่ป้อนเข้าไปในเขตข้อมูลตัวควบคุมและข้อผิดพลาดการแสดงผลที่เกี่ยวข้องสำหรับแต่ละตัวควบคุม บทความนี้อธิบายถึงวิธีการที่คุณสามารถใช้ตัวควบคุมการตรวจสอบ ASP.NET อย่างรวดเร็ว และง่ายดายใช้การตรวจสอบ ฝั่งไคลเอ็นต์ และ ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของผู้ใช้ในการป้อนข้อมูล

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่จำเป็นต้องใช้:
 • visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 • Microsoft ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต Server (IIS) 5.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • โปรแกรมประยุกต์เว็บ
 • asp.net

ใช้การควบคุมการตรวจสอบ ASP.NET จาก Visual Studio .NET

ตรวจสอบค่านำเข้าผู้ใช้สามารถเป็นงาน cumbersome .NET Framework ให้ตัวควบคุมการตรวจสอบที่ผู้ใช้ในการป้อนข้อมูลการตรวจสอบ และแสดงข้อผิดพลาดที่เหมาะสมเมื่อใดก็ ตามที่มีพบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในการควบคุมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นตัวรักษาใหญ่เวลาเมื่อคุณจำเป็นต้องทำสำเนานี้ตรวจสอบทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ คำValidationSummaryมีให้ตัวควบคุมการแสดงข้อผิดพลาดทั้งหมดสำหรับหน้าในหนึ่งพื้นที่ของหน้าจอ

ขั้นตอนต่อไปนี้มีเว็บ ASP.NET ที่มีสร้างโปรแกรมประยุกต์ที่พร้อมท์ให้ผู้ใช้ผู้ใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรหัสผ่าน เมื่อผู้ใช้ที่ส่งข้อมูลที่ร้องขอ ตัวควบคุมการตรวจสอบบนแบบฟอร์มการตรวจสอบข้อมูลที่ป้อน โดยผู้ใช้ และแสดงข้อผิดพลาดในรายการสรุปที่ด้านล่างของหน้าจอ
 1. เริ่ม Visual Studio .NET หรือ Visual Studio 2005
 2. สร้างโครงการแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ใหม่ ใน Visual Basic .NET หรือ Visual Basic 2005
 3. สลับไปยังมุมมอง HTML ของ WebForm1.aspx ในหน้าต่าง
 4. เพิ่มตัวควบคุมการนำเข้าและข้อความที่เกี่ยวข้อง (แสดงกล่องโต้ตอบ) ลงในฟอร์มของคุณเพื่อ solicit ป้อนข้อมูลจากผู้ใช้ ในหน้าต่าง WebForm1 HTML คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้ระหว่างฟอร์มแท็กเปิด และปิด

  หมายเหตุ:: เมื่อคุณวางรหัสลงในหน้าต่าง HTML จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะวางรหัสเซ็กเมนต์เป็น HTML เมื่อต้องการทำเช่นนี้ เลือกวางเป็น HTMLบนเมนูทางลัด
  <table>
  <tr width=100>
  <td>UserName:</td>
  <td><input id=txtUserName type=text size=20 maxlength=15 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>E-mail Address:
  <td><input id=txtEmail type=text size=35 maxlength=30 runat=server/> (someone@microsoft.com)
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>Password:</td>
  <td><input id=txtPassword type=password size=15 maxlength=10 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>Retype Password:</td>
  <td><input id=txtConfirmPassword type=password size=15 maxlength=10 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  </table>
  					
 5. RequiredFieldValidatorตัวควบคุมตรวจสอบว่า มีการป้อนค่าบางอย่างสำหรับฟิลด์ที่ตัวควบคุมระบุ addRequiredFieldValidatorตัวควบคุมให้ฟอร์มของคุณสำหรับการusernameและรหัสผ่าน:ฟิลด์

  ในหน้าต่าง WebForm1 HTML คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้หลังจากแท็ก:
  <asp:RequiredFieldValidator id=valUserNameRequired 
  ControlToValidate=txtUserName ErrorMessage="UserName is a required field." EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  		<asp:RequiredFieldValidator id=valPasswordRequired 
  ControlToValidate=txtPassword ErrorMessage="Password is a required field." EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  		<asp:RequiredFieldValidator id=valConfirmPasswordRequired 
  ControlToValidate=txtConfirmPassword ErrorMessage="Password confirmation is a required field."
  EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  					
 6. โดยทั่วไปจะมีการตรวจสอบเขตข้อมูลรหัสผ่าน โดยการบังคับให้ผู้ใช้ให้พิมพ์รหัสผ่านเดียวกันสองครั้ง กระบวนการCompareValidatorควบคุมการเปรียบเทียบเนื้อหาของฟิลด์สำหรับการป้อนค่าที่สอง และสร้างข้อความแสดงข้อผิดพลาดถ้าพวกเขาไม่ตรงกัน ใช้แบบCompareValidatorควบคุมการตรวจสอบเขตข้อมูลรหัสผ่าน

  ในหน้าต่าง WebForm1 HTML คัดลอก และวางรหัสต่อไปนี้หลังจากการควบคุมการตรวจสอบที่เพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 5:
  <asp:CompareValidator id=valComparePassword 
  ControlToValidate=txtConfirmPassword ErrorMessage="Password fields must match." ControlToCompare=txtPassword Display=None
  EnableClientScript=true Runat=server/>
  					
 7. ไม่มีเขตข้อมูลที่ต้องการตรวจขึ้นแบบกำหนดเองสอบ เช่นเขตข้อมูลที่อยู่อีเมลที่มีบางครั้ง กระบวนการRegularExpressionValidatorช่วยให้มั่นควบคุมใจที่รูปแบบพื้นฐานของบุคคลอื่น@Microsoft.com แล้วตามด้วย เนื้อหาของฟิลด์จะทดสอบกับนิพจน์ที่ทั่วไป และถ้าไม่ตรงกับนิพจน์ที่จะทำการ ผู้ใช้ได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เพิ่มคำRegularExpressionValidatorควบคุมการตรวจสอบรูปแบบของอยู่อีเมล์ที่ให้มา โดยผู้ใช้

  In the WebForm1 HTML window, copy and paste the following code after the preceding validation controls:
  <asp:RegularExpressionValidator ID=valEmailAddress
  ControlToValidate=txtEmail	ValidationExpression=".*@.*\..*" ErrorMessage="Email address is invalid." 
  Display=None EnableClientScript=true Runat=server/>
  					
 8. เพิ่มคำส่งbutton to allow the user to submit the page to the server and validate the content of the controls on the form.

  In the WebForm1 HTML window, copy and paste the following code after the preceding validation controls:
  <br>
  <input type=submit id=cmdSumbit value=submit runat=server/>
  					
 9. Finally, aValidationSummarycontrol is used to display all encountered errors in a single area of the form.

  In the WebForm1 HTML window, copy and paste the following code after the code for theส่งปุ่ม:
  <br><br>
  <asp:ValidationSummary id=ValSummary HeaderText="The following 
  errors were found:" ShowSummary=True DisplayMode=List Runat=server/>
  					
 10. คลิกบันทึก.
 11. ในการตรวจแก้จุดบกพร่องเมนู คลิกเริ่มการทำงานเมื่อต้องการสร้าง และเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์

  Form1 is displayed on the screen.

การตรวจสอบ

 • If the user clicksส่งwithout entering any input values, the three required-field error messages should be displayed.
 • If the user submits two password values that do not match, the "Password fields must match" error message should be displayed.
 • If the user submits an e-mail address that does not conform to the proper format, the "E-mail address is invalid" error message should be displayed.

ข้อมูลอ้างอิง

For more information and resources pertaining to validation controls, browse to the following MSDN Web sites:
Introduction to the Validation Controls
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/2e4hd649.aspx

Validation Server Controls
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/e5a8xz39(VS.71).aspx

Adding and Configuring a ValidationSummary Control
http://msdn2.microsoft.com/en-gb/library/wze2wh7t(VS.71).aspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 316662 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
Keywords: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbinfo kbvalidation kbmt KB316662 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:316662

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com