Làm th? nào đ? s? d?ng ASP.NET xác nh?n đi?u khi?n t? Visual Basic.NET hay t? Visual Basic 2005

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316662 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Các.NET Framework có ch?a m?t lo?t các xác nh?n đi?u khi?n mà, khi đ?t trên m?t ASP.NET bi?u m?u Web trang, xác nh?n đ?u vào ngư?i dùng nh?p vào các l?nh v?c ki?m soát và hi?n th? liên quan đ?n l?i tin nh?n cho m?i ki?m soát. Bài vi?t này gi?i thích cách b?n có th? s? d?ng ASP.NET xác nh?n đi?u khi?n đ? m?t cách nhanh chóng và d? dàng th?c hi?n phía khách hàng và phía máy ch? xác nh?n c?a ngư?i dùng đ?u vào.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? đư?c yêu c?u:
 • Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005
 • Microsoft Internet thông tin máy ch? (IIS) 5.0 ho?c sau này
Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng b?n đ? quen thu?c v?i sau các ch? đ?:
 • Các ?ng d?ng web
 • ASP.NET

S? d?ng ASP.NET Validation ki?m soát t? ph?ng thu tr?c quan.NET

Xác nh?n đ?u vào ngư?i s? d?ng có th? là m?t nhi?m v? n?ng n?. Các.NET Khuôn kh? cung c?p đi?u khi?n xác nh?n xác nh?n ngư?i s? d?ng đ?u vào và màn h?nh thông báo thích h?p l?i b?t c? khi nào d? li?u không h?p l? là g?p ph?i trong m?t xác nh?n ki?m soát. Đi?u này s? tr? thành m?t ti?t ki?m l?n th?i gian khi b?n c?n ph?i l?p l?i đi?u này xác nh?n trên máy khách và máy ch?. Ngoài ra, m?t ValidationSummary đi?u khi?n đư?c cung c?p đ? hi?n th? t?t c? các thông báo l?i cho m?t trang trong m?t khu v?c c?a màn h?nh.

Các bư?c sau đây t?o m?t ASP.NET Web ?ng d?ng s? nh?c ngư?i dùng cho tên ngư?i dùng, đ?a ch? e-mail, và m?t kh?u. Khi ngư?i s? d?ng n?p đư?c yêu c?u thông tin, xác nh?n đi?u khi?n v? h?nh th?c xác nh?n d? li?u nh?p vào b?i ngư?i s? d?ng và hi?n th? b?t k? l?i thư trong danh sách tóm t?t ? dư?i cùng c?a màn h?nh.
 1. B?t đ?u Visual Studio.NET ho?c Visual Studio 2005.
 2. T?o ra m?t m?i ASP.NET Web ?ng d?ng d? án trong Visual Cơ b?n.NET hay Visual Basic 2005.
 3. Chuy?n sang ch? đ? xem HTML c?a WebForm1.aspx c?a s?.
 4. Thêm đ?u vào đi?u khi?n và liên quan đ?n thông báo (báo) h?nh th?c c?a b?n đ? thu hút các đ?u vào t? ngư?i s? d?ng. C?a s? WebForm1 HTML, sao chép và dán m? sau đây gi?a các th? h?nh th?c m? đ?u và đóng.

  LƯU ?: Khi b?n dán m? vào c?a s? HTML, đi?u quan tr?ng là dán đo?n m? dư?i d?ng HTML. Đ? làm đi?u này, ch?n Dán như HTML trên menu phím t?t.
  <table>
  <tr width=100>
  <td>UserName:</td>
  <td><input id=txtUserName type=text size=20 maxlength=15 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>E-mail Address:
  <td><input id=txtEmail type=text size=35 maxlength=30 runat=server/> (someone@microsoft.com)
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>Password:</td>
  <td><input id=txtPassword type=password size=15 maxlength=10 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  
  <tr width=100>
  <td>Retype Password:</td>
  <td><input id=txtConfirmPassword type=password size=15 maxlength=10 runat=server/>*
  </td>
  </tr>
  </table>
  					
 5. RequiredFieldValidator đi?u khi?n xác minh r?ng m?t s? giá tr? đ? đư?c nh?p vào cho trư?ng r?ng vi?c ki?m soát ch? đ?nh. Thêm RequiredFieldValidator đi?u khi?n cho m?u c?a b?n cho các Tên ngư?i dùngM?t kh?u các l?nh v?c.

  C?a s? WebForm1 HTML, sao chép và dán các m? sau đây sau khi th?:
  <asp:RequiredFieldValidator id=valUserNameRequired 
  ControlToValidate=txtUserName ErrorMessage="UserName is a required field." EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  		<asp:RequiredFieldValidator id=valPasswordRequired 
  ControlToValidate=txtPassword ErrorMessage="Password is a required field." EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  		<asp:RequiredFieldValidator id=valConfirmPasswordRequired 
  ControlToValidate=txtConfirmPassword ErrorMessage="Password confirmation is a required field."
  EnableClientScript=true Display=None Runat=server/>
  					
 6. Các l?nh v?c m?t kh?u nói chung đư?c xác nh?n qua bu?c ngư?i s? d?ng g? m?t kh?u cùng m?t hai l?n. Các CompareValidator ki?m soát so sánh n?i dung c?a hai đ?u vào các l?nh v?c và t?o ra m?t thông báo l?i n?u h? không phù h?p. S? d?ng m?t CompareValidator ki?m soát đ? xác nh?n các l?nh v?c m?t kh?u.

  Trong các C?a s? WebForm1 HTML, sao chép và dán m? sau đây sau khi xác nh?n đi?u khi?n đư?c thêm vào trong bư?c 5:
  <asp:CompareValidator id=valComparePassword 
  ControlToValidate=txtConfirmPassword ErrorMessage="Password fields must match." ControlToCompare=txtPassword Display=None
  EnableClientScript=true Runat=server/>
  					
 7. Có nh?ng l?nh v?c mà đôi khi đ?i h?i nhi?u tùy ch?nh xác nh?n, ch?ng h?n như m?t trư?ng đ?a ch? thư đi?n t?. Các RegularExpressionValidator đi?u khi?n đ?m b?o r?ng đ?nh d?ng cơ b?n c?aai đó@Microsoft.com là theo sau. N?i dung c?a các l?nh v?c đư?c ki?m tra đ?i v?i m?t bi?u hi?n thư?ng xuyên, và n?u không phù h?p v?i các bi?u hi?n đư?c th?c hi?n, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i. Thêm m?t RegularExpressionValidator ki?m soát đ? xác nh?n các đ?nh d?ng c?a đ?a ch? thư đi?n t? cung c?p b?i ngư?i s? d?ng.

  C?a s? WebForm1 HTML, sao chép và dán sau đây m? sau khi đi?u khi?n xác nh?n trư?c:
  <asp:RegularExpressionValidator ID=valEmailAddress
  ControlToValidate=txtEmail	ValidationExpression=".*@.*\..*" ErrorMessage="Email address is invalid." 
  Display=None EnableClientScript=true Runat=server/>
  					
 8. Thêm m?t Gửi nút đ? cho phép ngư?i dùng g?i trang ph?c v? và xác nh?n n?i dung c?a các đi?u khi?n trên các h?nh th?c.

  Trong WebForm1 C?a s? HTML, sao chép và dán m? sau đây sau khi xác nh?n trư?c đi?u khi?n:
  <br>
  <input type=submit id=cmdSumbit value=submit runat=server/>
  					
 9. Cu?i cùng, m?t ValidationSummary đi?u khi?n đư?c s? d?ng đ? hi?n th? t?t c? các l?i g?p ph?i trong đ?a đơn di?n tích các h?nh th?c.

  C?a s? WebForm1 HTML, sao chép và dán các sau m? sau khi m? cho các Gửi nút:
  <br><br>
  <asp:ValidationSummary id=ValSummary HeaderText="The following 
  errors were found:" ShowSummary=True DisplayMode=List Runat=server/>
  					
 10. Nh?p vào Lưu.
 11. Trên các G? l?i tr?nh đơn, nh?p vào B?t đ?u đ? xây d?ng và ch?y các ?ng d?ng.

  Form1 đư?c hi?n th? trên màn h?nh.

M? xác nh?n

 • N?u ngư?i dùng nh?p chu?t Gửi mà không c?n nh?p b?t k? đ?u vào các giá tr?, ba l?nh v?c c?n thi?t l?i các tin nh?n s? đư?c hi?n th?.
 • N?u ngư?i s? d?ng tr?nh lên hai giá tr? m?t kh?u không kh?p, thông báo l?i "các l?nh v?c m?t kh?u ph?i phù h?p v?i" s? đư?c hi?n th?.
 • N?u ngư?i s? d?ng n?p m?t đ?a ch? thư đi?n t? mà không phù h?p sang đ?nh d?ng thích h?p, thông báo l?i "đ?a ch? email không h?p l?" nên hi?n th?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin và tài nguyên liên quan đ?n xác nh?n đi?u khi?n, tr?nh duy?t các trang MSDN Web sau đây:
Gi?i thi?u v? đi?u khi?n xác nh?n
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/2e4hd649.aspx

Đi?u khi?n máy ch? xác nh?n
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/e5a8xz39 (VS.71) .aspx

Thêm và c?u h?nh m?t đi?u khi?n ValidationSummary
http://msdn2.Microsoft.com/en-GB/Library/wze2wh7t (VS.71) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 316662 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio 2005 Standard Edition
T? khóa: 
kbvs2005applies kbvs2005swept kbhowtomaster kbinfo kbvalidation kbmt KB316662 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316662

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com