Ho?t đ?ng tên mi?n Directory tích h?p không đư?c hi?n th? trong DNS-theo v?i t? ch?c s? ki?n ID 4000 và 4013 thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316685 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

B?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • N?u b?n đăng nh?p vào m?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory tích h?p, ti?n tr?nh đăng nh?p có th? r?t ch?m.
 • Sau khi b?n b?t đ?u DNS-theo, tên mi?n có th? không đư?c hi?n th? theo Forward Lookup Zone.
 • Sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?, ch? qu?n tr? viên có th? truy nh?p vào h? ph?c v?.
Thêm vào nh?ng tri?u ch?ng này, t? ch?c s? ki?n ID thư sau đây có th? đư?c đăng trong s? ghi s? ki?n DNS:
T? ch?c s? ki?n ID 4000
Mô t?: Máy ch? DNS là không th? m? thư m?c ho?t đ?ng. DNS này máy ch? đư?c c?u h?nh đ? có đư?c và s? d?ng thông tin t? thư m?c cho vùng này và không th? t?i khu v?c mà không có nó. Ki?m tra xem các ho?t đ?ng Thư m?c đang ho?t đ?ng đúng và t?i l?i khu v?c. D? li?u s? ki?n là m? l?i.
- và -
T? ch?c s? ki?n ID 4013
Các máy ch? DNS là không th? m? thư m?c ho?t đ?ng. Này máy ch? DNS c?u h?nh đ? s? d?ng thông tin d?ch v? thư m?c và không th? ho?t đ?ng mà không có truy c?p vào thư m?c. Các máy ch? DNS s? ch? đ?i cho thư m?c đ? b?t đ?u. N?u các máy ch? DNS b?t đ?u, nhưng s? ki?n này thích h?p không đư?c đăng nh?p, sau đó các máy ch? DNS v?n ch? đ?i cho thư m?c đ? b?t đ?u.
Hơn n?a, n?u b?n c? g?ng đ? thêm m?t tích h?p Active Directory khu DNS, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
DNS khu v?c không đư?c t?o. D?ch v? thư m?c ho?t đ?ng không ph?i là có s?n.


Khi b?n c? g?ng đ? l?c lư?ng sao chép thư m?c ho?t đ?ng b?ng cách s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c các trang web và các d?ch v?, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i sau x?y ra trong khi c? g?ng đ?ng b? b?i c?nh đ?t tên NC DN t? b? ki?m soát mi?n DC1 đ? đi?u khi?n vùng DC2: Truy c?p b? t? ch?i. Các ho?t đ?ng s? không ti?p t?c

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • S? ghi b?o m?t đ? đ?t đ?n kích thư?c t?i đa k? r?ng b?n ch? đ?nh.
 • B?n thi?t l?p m?t trong các thi?t đ?t sau trong s? ghi b?o m?t:
  • Ghi đè lên các s? ki?n l?n tu?i hơn xx ngày (nơi xx là s? ngày mà b?n ch? đ?nh)

   - hay -

  • Không ghi đè lên các s? ki?n

 • B?n thi?t l?p các Đóng c?a h? th?ng ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán b?o m?t Thi?t đ?t chính sách nhóm.
 • B?n kích ho?t tính năng b?o m?t ki?m toán.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này:
 1. B?t đ?u Registry Editor (Regedt.32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây đ? đi?u khi?n vùng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\CrashOnAuditFail
 3. N?u d? li?u đăng k? đ? g? CrashOnAuditFail đư?c thi?t l?p đ? REG_NONE và giá tr? d? li?u đư?c thi?t l?p đ? 2, thay đ?i d? li?u nh?p đ? REG_DWORD, và sau đó thi?t l?p giá tr? d? li?u 0.

  Bư?c này cung c?p m?t gi?i pháp t?m th?i cho đ?n khi b?n vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm.
 4. Vô hi?u hóa thi?t đ?t chính sách nhóm sau đây trên tên mi?n m?c đ?nh ho?c đơn v? t? ch?c b? đi?u khi?n tên mi?n:
  Máy tính Configuration\Windows Settings\Security Policies Local Options\Shut xu?ng h? th?ng c?a b?n ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán b?o m?t
  Chính sách này có th? đư?c t?m th?y trên chính sách tên mi?n m?c đ?nh, chính sách m?c đ?nh mi?n b? đi?u khi?n và chính sách an ninh đ?a phương.

  LƯU ?: Ngay c? khi b?n không th? cài đ?t chính sách này, h?y đăng k? thay đ?i có ngh?a là đư?c mô t? trong bư?c 2.
 5. Vô hi?u hóa b?o m?t ki?m toán.

  N?u b?n không th? vô hi?u hóa b?o m?t ki?m toán, lưu tr? s? ghi b?o m?t và r? ràng các đăng nh?p.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n đ?t các Đóng c?a h? th?ng ngay l?p t?c n?u không th? đăng nh?p ki?m toán b?o m?t Nhóm thi?t l?p chính sách, các CrashOnAuditFail giá tr? đăng k? t? đ?ng đư?c thi?t l?p đ? 1. Tuy nhiên, n?u b?n đóng xu?ng máy ch? và sau đó kh?i đ?ng l?i nó, các CrashOnAuditFail cơ quan đăng k? ki?u d? li?u đư?c thi?t l?p đ? REG_NONE và giá tr? d? li?u đư?c thi?t l?p đ? 2. N?u b?n thay đ?i các CrashOnAuditFail ki?u d? li?u đ? REG_DWORD và đ?t giá tr? d? li?u 0, DNS-theo có th? đư?c truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng tích h?p DNS. N?u b?n đ?t các CrashOnAuditFail d? li?u giá tr? đ? 0 (vô hi?u hoá), sau khi b?n n?p đơn xin l?i thi?t đ?t chính sách nhóm, giá tr? d? li?u đư?c thi?t l?p đ? 1 m?t l?n n?a.

Ngay c? khi b?n thi?t l?p kích c? s? ghi b?o m?t đ? 4 Gigabyte (GB), các tri?u ch?ng đư?c mô t? trong ph?n "Tóm lư?c" c?a bài vi?t này có th? x?y ra n?u kích c? s? ghi b?o m?t đ?t 200-300 megabyte (MB).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232564NG?NG 0xC0000244 khi b?o m?t đăng nh?p đ?y đ?
140058 Làm th? nào đ? ngăn ch?n các ho?t đ?ng tuyên khi s? ghi b?o m?t đ?y đ?
178208 CrashOnAuditFail v?i đăng nh?p/đăng xu?t ki?m toán gây ra màn h?nh màu xanh
149393 CrashOnAuditFail kích ho?t trên t?t máy v?i ProcessTracking
160783 Thông báo l?i: ngư?i dùng không th? đăng nh?p vào m?t máy tr?m
312571 S? ghi s? ki?n d?ng ghi nh?t k? s? ki?n trư?c khi đ?t t?i kích thư?c t?i đa k?

Thu?c tính

ID c?a bài: 316685 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbenv kberrmsg kbprb kbmt KB316685 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316685

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com