B?n có th? nh?n đư?c "các macro trong d? án này đ? b? vô hi?u" thông báo l?i và m?t ch? k? l?i Vbe6.dll khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u t? 2002 ho?c Word 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316731 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? có m?t phiên b?n Microsoft Word 2000 c?a bài vi?t này, xem 316033.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u Microsoft Office Word 2003 ho?c Microsoft Word 2002, b?n có th? nh?n đư?c m?t thông báo l?i tương t? như m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
Các macro trong d? án này đ? b? vô hi?u. Ha?y tham khaûo tr? giúp tr?c tuy?n ho?c tài li?u hư?ng d?n c?a các ?ng d?ng máy ch? lưu tr? đ? xác đ?nh làm th? nào đ? Kích ho?t tính năng macro.
Microsoft Word đ? g?p ph?i m?t v?n đ? và nhu c?u đ? đóng. Chúng tôi xin l?i v? s? b?t ti?n này.
Chú ý N?u b?n b?m vào các Click vào đây liên k?t trong các l?i h?p thư tho?i, ch? kí l?i đ? c?p đ?n Vbe6.dll.

Trong văn ph?ng XP tài li?u h?nh ?nh, n?u b?n b?m vào G?i cho Microsoft Word, b?n nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây
Các h? ph?c v? đ? ném m?t ngo?i l?.
m?t h? ph?c v? DDE (trao đ?i d? li?u đ?ng) l?i nh?n tin, ch?ng h?n như các sau:
H? ph?c v? DDE: Winword.exe - ?ng d?ng l?i

Gi?ng d?y t?i "0x77f531f5" tham chi?u b? nh? "0x000c0fc5" b? nh? không đư?c "đ?c"

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u b?t k? m?t trong các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Tiêu b?n WinFax (t? Symantec) đư?c cài đ?t trên các máy tính.
 • Norton AntiVirus Phiên b?n 2000 ho?c năm 2001 đư?c cài đ?t trên các máy tính.
 • M?t m?u trong văn ph?ng Microsoft ho?c thư m?c t? Startup gây ra l?i.
 • Vbe6.dll t?p tin b? h?ng.
 • M?t m?u có ch?a macro là ? m?t v? trí không đáng tin c?y, ch?ng h?n như thư m?c startup văn ph?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u sau đây phương pháp, khi c?n thi?t.

Phương pháp 1: Cài đ?t gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n c?a văn ph?ng.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
307841 Làm th? nào đ? có đư?c Office XP service pack m?i nh?t
870924
Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Office 2003

Cách 2: Lo?i b? các m?u WinFax

H?y b? Wfword2k.dot t? thư m?c kh?i đ?ng văn ph?ng. Đ? làm đi?u này, th?c hi?n theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i wfword2k.dot, sau đó b?m T?m ki?m ngay.
 3. Trong các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i h?p, xác đ?nh v? trí các t?p tin Wfword2k.dot và sau đó kéo nó đ? các máy tính đ? bàn.
 4. B?t đ?u t?.
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?t WinFax, h?y truy c?p Symantec Web site sau:
http://service4.symantec.com/support/faxprod.NSF/docid/2000021017174504

Phương pháp 3: Liên h? v?i nhà cung c?p ph?n m?m ch?ng vi-rút

Liên h? v?i Symantec Corporation đ? có đư?c ho?c là m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a s?n ph?m c?a h? ho?c liên h? v?i h? n?u b?n c?n tr? giúp v?i c?u h?nh l?i c?a s?n ph?m c?a h? đ? gi?i quy?t v?n đ? này.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? Norton AntiVirus Office plug-in, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
329820Cách sử dụng các chương trình Office cùng với Phần bổ sung Norton Antivirus Office

Cách 4: Xác đ?nh li?u m?t m?u gây ra l?i

Đ? xác đ?nh li?u m?t m?u ho?c thêm trong là gây ra v?n đ?, đ?i tên các Normal.dot m?u trong Word, và sau đó lo?i b? các kho?n m?c trong kh?i đ?ng thư m?c.

Cách 5: Thay th? Vbe6.dll

Đ? thay th? t?p Vbe6.dll, h?y làm theo các bư?c sau.

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Tìm kiếm, sau đó b?m Cho t?p ho?c c?p.
 2. Trong các T?m ki?m t?p và c?p tên làh?p, lo?i Vbe6.dll, sau đó b?m T?m ki?m ngay.
 3. Trong các K?t qu? t?m ki?m h?p, b?m chu?t Vbe6.dll, sau đó b?m Đ?i tên.
 4. Lo?i Vbe6.Old, nh?n ENTER, và sau đó Nh?p vào Có khi b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i ph?n m? r?ng. Đóng các K?t qu? t?m ki?m h?p tho?i.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 6. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 7. Trên các Cài đ?t/d? cài đ?t tab, b?m vào Microsoft Word ho?c Microsoft Office (tùy thu?c vào cách b?n đ? cài đ?t Word), sau đó b?m Thêm/lo?i b?.
 8. Nh?p vào S?a ch?a văn ph?ng, và sau đó làm theo các hư?ng d?n đ? s?a ch?a l?i trong văn ph?ng c?a b?n cài đ?t.

  Th? t?c này s? cài đ?t m?t b?n sao m?i c?a Vbe6.dll.

Phương pháp 6: Xác minh m?c b?o m?t

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i r?ng macro b? vô hi?u hoá, các m?c b?o m?t c?a b?o v? vi rút v? mô có th? đư?c thi?t l?p đ? b?o m?t cao. Ki?m ch?ng b?o m?t hi?n t?i c?p, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, đi?m đ?n V? mô, sau đó b?m Bảo mật.
 2. B?m vào các M?c b?o m?t tab.
Nếu Cao tùy ch?n đư?c ch?n, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Thêm ch? k? s? macro c?a b?n.
 • Có đư?c add-in v?i m?t ch? k? s?.
 • Tin tư?ng t?t c? cài đ?t add-in.
 • Thay đ?i m?c đ? b?o v? vi rút v? mô.
Đ? bi?t thêm v? nh?ng phương pháp, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
285514Macro và add-in không ch?y khi an ninh đư?c đ?t thành cao trong PowerPoint 2003, PowerPoint 2002, trong Word 2003 và Word 2002

Phương pháp 7: Di chuy?n thêm trong t?p tin vào con đư?ng kh?i đ?ng t?

Đây là v? trí m?c đ?nh cho con đư?ng kh?i đ?ng t?:

Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các bư?c sau đây có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u h? đang có, h?y xem tài li?u s?n ph?m c?a b?n đ? hoàn thành các bư?c sau.

Microsoft Windows 2000 ho?c Microsoft Windows XP:
<drive>\Documents và Settings\ s? d?ng tên \Application Data\Microsoft\Word\STARTUP<b00></b00></drive>

N?u b?n mu?n ch?c ch?n r?ng con đư?ng t? kh?i đ?ng trư?c khi b?n di chuy?n t?p add-in, h?y ki?m ch?ng đư?ng d?n b?ng cách làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ Nh?p vào tr?nh đơn trong Word, Tuỳ chọn.
 2. Ch?n các T?p tin đ?a đi?m tab.
 3. Trong danh sách lo?i t?p, h?y ch?n Kh?i đ?ng, sau đó b?m S?a đ?i.
 4. Trong các S?a đ?i v? trí h?p tho?i h?p, b?m vào m?i tên xu?ng trong cái nh?n trong h?p đ? xem v? trí đ?y đ? các thư m?c.
 5. Nh?p vào H?y b? trong các S?a đ?i v? trí h?p tho?i.
 6. Nh?p vào Đóng trong các Tuỳ chọn h?p tho?i.
Sau khi b?n bi?t tên t?p và v? trí c?a file add-in, thêm vào đư?ng d?n kh?i đ?ng t?, chuy?n t?p tin add-in t? v? trí hi?n t?i c?a nó vào thư m?c đư?c ch? ra trong đư?ng d?n kh?i đ?ng t?.

THÔNG TIN THÊM

N?u b?n ti?p t?c nh?n đư?c thông báo l?i này, có nh?ng nguyên nhân có th? khác.

Thêm thông tin v? nguyên nhân khác c?a Vbe6.dll d?a trên l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
290935B?n nh?n đư?c thông báo l?i khi b?n b?t đ?u Visual Basic Editor t? Word 2002
302596 "M?t phiên b?n c?a Adobe Acrobat PDFMaker mà đư?c bi?t là gây ra instabilities" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng m?t chương tr?nh văn ph?ng có Adobe PDFMaker add-in đư?c cài đ?t


Microsoft cung c?p bên th? ba liên h? thông tin đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. Thông tin này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác này bên th? ba thông tin liên l?c.

Thông tin v? cách liên l?c v?i Symantec Corporation, nh?p vào s? bài vi?t thích h?p trong danh sách sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
65416 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, A-K-

60781 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, L-P

60782 Thông tin liên hệ nhà cung cấp phần mềm và phần cứng, Q-Z
Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316731 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbcorrupt kbstartprogram kberrmsg kbofficexpsp2fix kbprb kbmt KB316731 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316731

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com