Làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i /userva v?i 3 GB switch đi?u ch?nh không gian ch? đ? ngư?i dùng đ? kho?ng 2 GB và 3 GB

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316739 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

B?n có th? s? d?ng các /userva =xxxx chuy?n đ? đi?u ch?nh chính xác hơn c?a h?t nhân và ngư?i s? d?ng b? nh? ?o không gian trong gia đ?nh Windows Server 2003. S? d?ng này chuy?n đ?i m?i v?i các / 3 GB chuy?n đ?i t?p Boot.ini đ? đi?u ch?nh không gian ch? đ? ngư?i dùng đ?n m?t giá tr? gi?a 2 và 3 Gigabyte (GB), v?i s? khác bi?t (3,072 ít hơn xxxx) đang đư?c quay tr? l?i ch? đ? l?i. Lưu ? r?ng xxxx đư?c th? hi?n trong megabyte (MB).

Các sau t?p Boot.ini m?u ch?ng t? làm th? nào đ? s? d?ng chuy?n đ?i m?i đ? đi?u ch?nh m?t máy tính đ? phân b? 2.900 MB b? nh? ?o ch? đ? ngư?i dùng và 1.196 MB Ch? đ? l?i b? nh? ?o. Đi?u này làm tăng không gian h?t nhân có s?n b?i 172 MB:
[T?i kh?i đ?ng]
Th?i gian ch? = 30
M?c đ?nh = đa (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT
[H? đi?u hành]
Multi (0) đ?a (0) rdisk (0) phân vùng (2) \WINNT="Microsoft Windows Server 2003" /fastdetect 3 GB /Userva = 2900

THÔNG TIN THÊM

Các /userva =xxxx chuy?n đ?i đư?c thi?t k? đ? cho phép đ? đi?u ch?nh chính xác hơn c?a ch? đ? s? d?ng Đ?a ch? không gian cho các nhà s?n xu?t chương tr?nh ngư?i yêu c?u nhi?u hơn 2 GB c?a ch? đ? s? d?ng Space nhưng không yêu c?u t?t c? các không gian đư?c cung c?p b?i các / 3 GB đi?u ch?nh chuy?n đ?i m?t m?nh.

Lưu ? B?ng cách s? d?ng ch? các / 3 GB chuy?n đ?i phân b? 1 GB cho h?t nhân và 3 GB đ?n ch? đ? s? d?ng v? tr?.

S? d?ng chuy?n đ?i này làm gi?m b? nh? có s?n trong h? bơi h? th?ng sau:
  • Nonpaged Pool
  • Paged Pool
  • H? th?ng trang b?ng m?c (PTEs)
N?u gi?m b? nh? trong h? bơi là quá tuy?t v?i trong m?t cài đ?t máy ch? c? th?, các máy ch? ho?c các ?ng d?ng có th? t?o ra m?t l?i ho?c xu?t hi?n đ? ng?ng đáp ?ng.

Trong Windows Server 2003, b?n có th? thêm m?t s? lư?ng nh? 1 GB thêm quay l?i h? đi?u hành. B?ng cách gi?m s? lư?ng không gian ch? đ? s? d?ng thư?ng đư?c phân b? b?i các / 3 GB chuy?n đ?i, Windows Server 2003 làm tăng đ?a ch? b? nh? h?t nhân có s?n v? tr?. Ch? đ? l?i thêm đ?a ch? không gian này đư?c t? ch?c d? b? và đư?c s? d?ng như thêm đ?a ch? không gian cho PTEs n?u các h? th?ng ch?y ra kh?i không gian CP Vi?t. Không gian đ?a ch? này không đư?c c?p phát cho PTEs cho đ?n khi h? th?ng ch?y th?p trên không gian PTE.

Đ? chính xác xem v? tr? PTE, s? d?ng các !MÁY ?O l?nh trong tr?nh g? l?i.

Lưu ? Trong Microsoft Windows XP và Windows Server 2003, b?n có th? s? d?ng l?nh này tương tác v?i các debuggers hi?n t?i đang có s?n trên trang web t?i v? Microsoft.

Lưu ? D?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m m?nh m? khuy?n cáo s? d?ng m?t lo?t các b? nh? cho các /userva =xxxx chuy?n đ?i là trong ph?m vi c?a 2900 đ? 3030. Ph?m vi này là đ? r?ng đ? cung c?p m?t h? bơi c?a h? th?ng PTEs đ? l?n cho t?t c? hi?n đang quan sát các v?n đ?. Thông thư?ng, là m?t giá tr? c?a 2800 cho các xxxx gi? ch? s? cung c?p cho g?n v?i t?i đa s? có s?n c?a h? th?ng PTEs có th?. Các giá tr? observered s?n xu?t cho các thi?t l?p 2800 thư?ng 50.000-70,000 mi?n phí h? th?ng trang, nhi?u hơn đ? cho t?t c? các cài đ?t. N?u giá tr? là nh? r?ng 24.000, b?n nên gi?m giá tr? này trong 64 MB bư?c cho đ?n khi các giá tr? l?n hơn 24.000 đ? 26.000 đư?c quan sát th?y. S? lư?ng nh? hơn trong userva chuy?n k?t qu? l?n hơn phân b? c?a h? th?ng các trang. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
894067Hi?u su?t công c? không chính xác hi?n th? các m?c mi?n phí h? th?ng trang b?ng có s?n trong Windows Server 2003


Đ? đ?m b?o s? ?n đ?nh chương tr?nh và Windows ?n đ?nh, các nhà s?n xu?t chương tr?nh ph?i ki?m tra các chương tr?nh c?a h? tri?t đ? b?ng cách s? d?ng các mô t? ch?nh k? thu?t và ph?i cung c?p các /userva =xxxx s? cho chương tr?nh c?a h?. Đ? giúp đ? trong vi?c ki?m tra này, các nhà s?n xu?t có th? s? d?ng công c? System Monitor đ? giám sát đ?a ch? ?o tiêu th?. Đ? th?c hi?n vi?c này, thêm các truy c?p ?o byte cho chương tr?nh quy tr?nh đ? có đư?c m?t đ?c chính xác c?a không gian ?o.

Lưu ? Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) không h? tr? tùy ? /userva cài đ?t; khách hàng nên thêm thi?t đ?t này vào t?p Boot.ini ch? trên m?t khuy?n ngh? c?a nhà s?n xu?t.

Đ? bi?t thêm v? 3 GB chuy?n đ?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
171793S? d?ng thông tin v? ?ng d?ng c?a 4GT RAM ch?nh
189293 Cho phép 4GT RAM ch?nh khi b?n s? d?ng Windows NT Server Enterprise Edition
Windows Server 2003 không c?n gi?i h?n h? th?ng Ph?n chung đ?n 160 MB phân trang trên các máy tính có r?t nhi?u b? nh?. B?i v? các H? bơi paged là không gi?i h?n, b?n có th? mi?n phí b? sung ch? đ? l?i Đ?a ch? không gian đ? s? d?ng như là không gian CP khi máy tính đang ch?y v?i các / 3 GB chuy?n đ?i b?ng cách h?n ch? kích thư?c c?a h? th?ng Paged h? bơi.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316739 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB316739 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316739

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com