Không có đ? b? nh? ?o khi b?n có m?t s? l?n các cơ s? d? li?u trong SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316749 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Có th? không có đ? không gian đ?a ch? ?o có s?n trong quá tr?nh Microsoft SQL Server n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng khi b?n đang ch?y SQL Server v?i m?c đ?nh giá tr? c?u h?nh:
 • H? ph?c v? có 2 GB ho?c thêm b? nh? RAM.
 • Có r?t nhi?u cơ s? d? li?u trên h? th?ng (cho Ví d?, hơn 500).
 • H?u h?t các cơ s? d? li?u đư?c C?p Nh?t (ví d?, các cơ s? d? li?u không có m?t t?nh tr?ng "đ?c ch?").
 • Không có đ? ngư?i dùng ho?t đ?ng đ?ng th?i k?t n?i đ?n s? d?ng h?u h?t các ch? đ? c?a công nhân SQL Server 255.
SQL Server có th? t?o ra các thông báo l?i sau đây sau khi các không gian đ?a ch? ?o toàn b? 2 GB đư?c s? d?ng lên (ho?c sau khi toàn b? 3-GB ?o không gian đ?a ch? đư?c s? d?ng trên SQL Server Phiên b?n doanh nghi?p v?i các / 3 GB chuy?n t?p tin Boot.ini).

Thư 1

L?i: 17802, m?c đ? nghiêm tr?ng: nhà nư?c ngày 18: 3
Không th? t?o ch? đ? s? ki?n máy ch?.

Thư 2

SQL Server không có th? đ? tr?ng process_loginread s?i.

Tin nh?n 3

Chú ?: Xoá b? nh? cache th? t?c đ? gi?i phóng b? nh? ti?p giáp.

Phân ph?i đ?m: B? đánh c?p = 3454 mi?n phí = 2540 th? t?c = 138
Inram = 0 b?n = 1108 gi? = 35
I / O = 0, Latched = 0, khác = 214821
B? đ?m tính: Cam k?t = 222096 Target = 222096 băm = 215964
InternalReservation = 547 ExternalReservation = 0 phút mi?n phí = 512
Th? t?c Cache: TotalProcs = 8 TotalPages = 138 InUsePages = 138
Năng đ?ng tr?nh qu?n l? b? nh?: b? đánh c?p = 3556
OS = 497 t?ng = 1706
Truy v?n k? ho?ch = 755 Optimizer = 0
Ti?n ích = 9 k?t n?i = 1583
B? nh? toàn c?u đ?i tư?ng: Tài nguyên = 1119 ? khóa = 163 XDES = 1 SQLCache = nhân r?ng 90 = 5 LockBytes = 2 ServerGlobal = 20
Truy v?n b? nh? Manager: c?p = ch? đ?i 0 = 0 t?i đa = 164370 có s?n = 164370

NGUYÊN NHÂN

Cho m?i cơ s? d? li?u C?p Nh?t, SQL Server phân b? ít m?t 64 KB kh?i đ? s? d?ng trong đ?nh d?ng h? sơ đăng nh?p trư?c khi ghi đ? đ?a. Phân chia này x?y ra khi h? sơ đăng nh?p đ?u tiên đư?c t?o ra cho các cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như trong m?t CHÈN, C?p Nh?t, ho?c xóa tuyên b?. Tùy thu?c vào các ho?t đ?ng và kích thư?c c?a các h? sơ đăng nh?p đư?c t?o ra, ti?p theo S?a đ?i có th? kích ho?t vi?c phân b? c?a b? sung 64-KB phân b?. SQL Server 7.0 s? phân b? không có hơn ba 54-KB kh?i. Trong SQL Server 2000, trên s? lư?ng phân b? cho m?i cơ s? d? li?u là m?t hàm s? c?a b? x? l? SQL Server đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

S? d?ng các -g tham s? kh?i đ?ng đ? l?i b? sung, ưa th? l? b? nh? ?o có s?n cho các cơ s? d? li?u phân b?. Các -g tham s? đư?c di?n t? trong Readme.txt SQL Server 7.0 d?ch v? gói, và trong SQL Server 2000 cu?n sách tr?c tuy?n. Thông tin thêm"" ph?n trong bài vi?t này bao g?m các cài đ?t Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng đ? xác đ?nh giá tr? thích h?p cho thi?t đ?t này.

THÔNG TIN THÊM

Trên m?t máy tính v?i 2 GB ho?c thêm b? nh? RAM, SQL Server d? tr? t?t c? nhưng 256 MB (SQL Server 7.0) ho?c 384 MB (SQL Server 2000) c?a đ?a ch? ?o v? tr? trong quá tr?nh kh?i đ?ng đ? s? d?ng bên h? bơi b? đ?m. Ngoài ra, đ? lưu gi? b? nh? cache d? li?u và th? t?c, SQL Server s? d?ng b? nh? đ?m h? bơi đ? d?ch v? h?u h?t khác yêu c?u b? nh? t? quá tr?nh SQL Server đư?c ít hơn 8 KB. B? nh? ưa th? l? c?n l?i đư?c d? đ?nh đ? s? d?ng v?i nhau phân b? không th? đư?c ph?c v? t? h? bơi b? đ?m. Nh?ng phân b? bao g?m, nhưng không gi?i h?n đ?i v?i:
 • Ngăn x?p và ch?n môi trư?ng liên quan đ?n ch? đ? cho b?t k? ch? đ? c?a SQL Server t?o ra. Sau khi SQL Server t?o ra t?t c? 255 ngư?i lao đ?ng ch? đ?, đi?u này là kho?ng 140 MB.
 • Phân b? đư?c th?c hi?n b?i DLLs khác ho?c các quá tr?nh đó đang ch?y trong không gian đ?a ch? SQL Server (mà thay đ?i t? h? th?ng h? th?ng), ch?ng h?n như:
  • OLE DB các nhà cung c?p t? b?t k? máy ch? đư?c liên k?t.
  • COM các đ?i tư?ng đư?c n?p b?ng cách s? d?ng các sp_OA h? th?ng lưu tr? th? t?c ho?c m? r?ng đư?c lưu tr? th? t?c.
 • B?t k? h?nh ?nh (.exe ho?c .dll) mà đư?c n?p trong đ?a ch? không gian, trong đó thư?ng đư?c s? d?ng around 20 MB, nhưng có th? nhi?u hơn n?u b?n đang s? d?ng các máy ch? đư?c liên k?t, sp_OA, ho?c m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?.
 • Quá tr?nh heap và b?t k? heaps khác mà có th? SQL Server t?o. Trong quá tr?nh kh?i đ?ng, đi?u này thư?ng là 10 MB, nhưng có th? nhi?u hơn n?u b?n đang s? d?ng các máy ch? đư?c liên k?t, sp_OA, ho?c m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr?.
 • Phân b? t? SQL Server các quá tr?nh l?n hơn 8 KB, ch?ng h?n như nh?ng yêu c?u cho k? ho?ch l?n truy v?n, g?i và nh?n b? đ?m n?u các Kích thư?c gói d? li?u m?ng c?u h?nh tùy ch?n là g?n v?i 8 KB, và như v?y. Th?y đi?u này s?, h?y t?m nh?ng OS dành riêng giá tr? đó báo cáo trong DBCC MEMORYSTATUS và đó là báo cáo như s? lư?ng các trang 8-KB. Giá tr? đi?n h?nh này là 5 MB.
 • M?t m?ng theo d?i thông tin tr?ng thái cho m?i đ?m mà là trong h? bơi b? đ?m. Đi?u này thư?ng là kho?ng 20 MB, tr? khi SQL Server ch?y v?i đ?a ch? Windowing ph?n m? r?ng (AWE) đư?c kích ho?t, trong trư?ng h?p nó có th? cao hơn đáng k?.
Trên các h? th?ng có m?t s? l?n các cơ s? d? li?u, các Phân b? 64-KB đư?c yêu c?u cho đăng nh?p đ?nh d?ng có th? chi?m t?t c? các c?n l?i b? nh? ?o. Vào th?i đi?m đó, phân b? ti?p theo có th? không, k?t qu? là m?t ho?c nhi?u l?i đư?c li?t kê trong "Tri?u ch?ng" ph?n trong bài vi?t này.

B?ng cách s? d?ng các -g tham s? kh?i đ?ng, b?n có th? hư?ng d?n các SQL Server đ? l?i b? nh? ?o b? sung có s?n đ? k?t h?p các đăng nh?p liên quan đ?n phân b? và khác phân b? b?nh thư?ng không ch?y ra kh?i không gian đ?a ch? ?o.

Danh sách b?ng sau m?t s? kho?n b?t đ?u t? đi?m cho các -g giá tr? tùy thu?c vào s? lư?ng các cơ s? d? li?u và máy ch? Phiên b?n:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Cơ s? d? li?uSQL Server 7.0SQL Server 2000
250-g134N/A
500-g185N/A
750-g237N/A
1000-g288-g288
1250-g340-g340
1500-g392-g392
B?ng này đ? đư?c tính toán b?ng cách s? d?ng các giá tr? đi?n h?nh mà đư?c li?t kê và nó c?ng d?a trên gi? đ?nh r?ng không có máy ch? đư?c liên k?t ho?t đ?ng, sp_OA ho?c m? r?ng th? t?c đư?c lưu tr? s? d?ng. Đó là d?a trên các gi? đ?nh r?ng b?n không s? d?ng AWE, và r?ng Profiler SQL không ph?i trong s? d?ng. B?t k? các đi?u ki?n có th? yêu c?u b?n đ? tăng giá tr? c?a -g.

Microsoft khuy?n cáo b?n h?y nghiêm tr?ng xem xét trư?c khi b?n ch?y m?t máy ch? v?i b? cơ s? d? li?u hơn này b?i v? các trên cao là b?t bu?c các con s? này c?a cơ s? d? li?u trên h? th?ng là tham gia r?t nhi?u b? nh? ?o t? h? bơi đ?m có th? d?n đ?n hi?u su?t kém cho h? th?ng như m?t toàn th?.

Ngoài ra, vi?c t?o ra r?t nhi?u cơ s? d? li?u có ?nh hư?ng quan tr?ng nh?t trên b? nh? ?o. Có c?p phát b? nh? cho m?i s? d? li?u có th? gây ra m?t đi?u ki?n ra b? nh? đ?m h? bơi. Ví d?, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
L?i: 701, m?c đ? nghiêm tr?ng: 17, bang: 123.
Không có h? th?ng không đ? b? nh? đ? ch?y truy v?n này.
Lo?i đi?u ki?n ra b? nh? có th? ph? bi?n hơn trong SQL Server 2005 v? SQL Server 2005 theo d?i thêm siêu d? li?u cho m?i s? d? li?u hơn phiên b?n trư?c c?a SQL Server.

Khi b?n theo d?i vi?c s? d?ng ch? m?c b?ng cách s? d?ng các sys.dm_db_index_usage_stats th? t?c đư?c lưu tr?, các ho?t đ?ng có th? yêu c?u m?t s? lư?ng đáng k? các b? nh?. Thao tác yêu c?u m?t s? lư?ng đáng k? các b? nh? n?u m?i cơ s? d? li?u đ? có r?t nhi?u ch? s?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316749 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
T? khóa: 
kberrmsg kbtshoot kbnofix kbprb kbmt KB316749 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316749

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com