G? r?i Windows: Duy?t Internet (ph?n 1/4)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316894
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t sau đây mô t? các bư?c b?n có th? làm khi b?n đang xem các trang web không hi?n th? h?nh ?nh ho?c chơi âm thanh. Thông tin đư?c b?o hi?m trong bài vi?t này đư?c cung c?p b?i: Microsoft Press.

Bài vi?t này là ph?n 1 c?a m?t lo?t b?n bài báo gi?i thích làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? duy?t các v?n đ? trong Microsoft Windows Internet. Đ? xem bài vi?t c?n l?i trong b? truy?n, nh?p vào liên k?t đ?n ch? đ? b?n mu?n xem:
Ph?n 2: G? r?i Windows: duy?t Internet (ph?n 2/4) Q314456
Ph?n 3: G? r?i Windows: duy?t Internet (ph?n 3/4) Q314465
Ph?n 4: G? r?i Windows: duy?t Internet (ph?n 4/4) Q314473
Thông tin này là m?t đo?n trích t? các Gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows cu?n sách, "Internet, duy?t". T?m hi?u thêm v? Gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows.

THÔNG TIN THÊM

Các ch? đ? sau đây đư?c b?o hi?m trong lo?t bài này:
 • Tôi nh?n đư?c m?t thông báo nói Trang không th? hi?n th?.
 • Các trang web không hi?n th? h?nh ?nh ho?c phát âm thanh.
 • Tr?nh duy?t c?a tôi không b?t đ?u t?i trang tôi mu?n.
 • Các trang web không nh? tôi.
 • Internet Explorer g?p tai n?n.
 • Tôi nh?n đư?c tin nh?n báo b?n không có quy?n xem trang này.
 • Tôi c?n đ? xem m?t trang Web khi tôi không th? đi trên đư?ng.

Tôi nh?n đư?c m?t thông báo nói Trang không th? hi?n th?

Ngu?n g?c c?a v?n đ?

B?t c? khi nào Internet Explorer không th? hi?n th? m?t trang Web, nó cho th?y thay v? m?t trang mà đ?c Trang không th? hi?n th?. Ho?c là Internet Explorer không th? ti?p c?n v?i các trang Web b?n đ? yêu c?u, ho?c nó t?m th?y các trang Web, nhưng c?u h?nh c?a tr?nh duy?t là gi? nó t? hi?n th? trang. Đ? t?m th? ph?m và s?a v?n đ?, b?n c?n ph?i quy t?c đ?u tiên ra m?t s? nguyên nhân có th?, ch?ng h?n như k?t n?i, đ?a ch? trang Web và thi?t đ?t ?y quy?n.

Làm th? nào đ? s?a ch?a nó

 1. K?t n?i Internet. N?u máy tính c?a b?n quay s? k?t n?i Internet khi b?n kh?i đ?ng Internet Explorer ho?c chương tr?nh thư đi?n t? c?a b?n, đi trư?c và ch?y Internet Explorer.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, và trong các Ch?y h?p tho?i, lo?i winipcfg trong các M? h?p và b?m Ok.
 3. Trong các C?u h?nh IP h?p tho?i h?p, b?m vào Thông tin thêm, ghi chú c?a đ?a ch? (các b?n s? cách nhau b?i nh?ng giai đo?n--ch?ng h?n như 192.168.0.1) đư?c hi?n th? trong các Các máy ch? DNS h?p, và b?m Ok.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh c?a h?p tho?i c?u h?nh IP
 4. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Các chương tr?nh (trong Windows Me, c?ng ch? đ? Ph? ki?n), và nh?p vào MS-DOS Prompt.
 5. T?i d?u nh?c, g? Ping theo sau là m?t không gian và sau đó là đ?a ch? chính xác b?n ghi l?i trong bư?c 3, và sau đó nh?n ENTER.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh c?a k?t qu? Ping


  Các Ping l?nh cho b?n bi?t bao nhiêu gói thông tin đó g?i đ?n đ?a ch? b?n đ? ch? đ?nh và bao nhiêu ngư?i đ? nh?n đư?c tr? l?i. N?u b?n nh?n đư?c các gói b?n, k?t n?i Internet c?a b?n là t?t. N?u t?t c? b?n gói d? li?u b? m?t, k?t n?i Internet c?a b?n không ho?t đ?ng. N?u b?n nh?n đư?c ch? có hai ho?c ba trong s? b?n gói, k?t n?i Internet c?a b?n đang làm vi?c, nhưng không đáng tin c?y.
 6. Đóng các MS-DOS Prompt c?a s?.
N?u máy tính c?a b?n k?t n?i vào Internet thông qua m?t m?ng, b?n có th? c?n ph?i nh?p thi?t đ?t ?y quy?n b?i v? máy tính c?a b?n ph?i giao ti?p v?i Internet thông qua m?t máy ch? proxy. Các máy ch? proxy b?o v? máy tính c?a b?n kh?i b? ti?p xúc trên Internet. N?u ISP c?a b?n ho?c ngư?i qu?n tr? m?ng c?a b?n đ? không nói v?i b?n s? d?ng thi?t đ?t ?y quy?n, b? qua đ?n ph?n "More Sleuthing" sau này trong bài vi?t này.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thi?t đ?t, và nh?p vào B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Internet N?u b?n s? d?ng Internet Explorer 4 ho?c Tùy ch?n Internet N?u b?n s? d?ng Internet Explorer 5. Trong Windows Me, b?m đúp vào Tùy ch?n Internet.
 3. Trong các Thu?c tính Internet h?p tho?i h?p, b?m vào các K?t n?i Tab (Internet Explorer 4) ho?c các Các k?t n?i th? (Internet Explorer 5). N?u b?n s? d?ng Internet Explorer 4, ch?n các Truy c?p Internet b?ng cách s? d?ng m?t d?ch v? Proxy h?p ki?m tra, và trong các Đ?a ch?C?ng h?p, nh?p thông tin cho b?n b?i qu?n tr? m?ng ho?c ISP. Nh?p vào Ok.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh c?a h?p tho?i tùy ch?n Internet và h?p tho?i thi?t đ?t k?t n?i c?a tôi


  N?u b?n s? d?ng Internet Explorer 5 và k?t n?i m?ng quay s? k?t n?i v?i m?t ISP, b?m k?t n?i trong các Thi?t đ?t quay s? li?t kê trong các Tùy ch?n Internet h?p tho?i, và b?m Thi?t đ?t. N?u b?n k?t n?i t?i m?t m?ng cung c?p truy c?p Internet, h?y nh?p vào Thi?t đ?t LAN.

  Trong các Thi?t đ?t h?p tho?i, ch?n các S? d?ng m?t máy ch? Proxy h?p ki?m tra, và trong các Đ?a ch?C?ng h?p, nh?p thông tin cho b?n b?i qu?n tr? m?ng ho?c ISP. Sau đó b?m Ok.

Thêm sleuthing

N?u k?t n?i c?a b?n không ph?i là v?n đ?, có l? đó là đ?a ch? trang Web, t?p Internet t?m th?i ho?c phiên b?n c?a t?p tin Winsock b?n đang s? d?ng. Đây là cách đ? ki?m tra nh?ng kh? năng:
 1. C?n th?n ki?m tra đ?a ch? b?n đ? g? trong Internet Explorer Đ?a ch? thanh cho l?i chính t?. M?t không gian b? sung, m?t lá thư không chính xác ho?c m?t kho?ng th?i gian b? sung ho?c thi?u có th? là v?n đ?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh c?a trang không th? hi?n th? thông đi?p


  N?u b?n đ? nh?p vào m?t liên k?t thay v? g? đ?a ch?, các liên k?t có th? là sai. Nh?p vào m?t liên k?t đ? nh?y đ?n m?t trang Web khác. N?u đi?u đó x?y ra, b?n có th? đ?t đư?c đi?m đ?n c?a b?n b?ng cách đi t?i trang ch? c?a trang Web (lo?i ch? ph?n đ?a ch? k?t thúc trong .com, .net, và .org, mà không có b?t c? đi?u g? sau) và sau đó đi?u hư?ng đ?n trang t? đó.
 2. Trên các Xem Menu (trong Internet Explorer 4) ho?c các Công c? Click vào menu (trong Internet Explorer 5), Tùy ch?n Internet.
 3. Trên các T?ng quát tab c?a các Tùy ch?n Internet h?p tho?i h?p, b?m vào Xóa b? t?p.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t h?nh ?nh c?a h?p tho?i tùy ch?n Internet
 4. Trong các Xóa b? t?p h?p tho?i h?p, b?m vào Xóa m?i n?i dung đăng k? (trong Internet Explorer 4) ho?c ch?n các Xóa m?i n?i dung gián tuy?n ki?m tra h?p (trong Internet Explorer 5) và nh?p vào Ok. Nh?p vào Ok m?t l?n n?a.

  N?u bư?c này s?a ch?a các v?n đ?, h?y nh?p vào Tùy ch?n Internet trên các Công c? ho?c Xem th?c đơn m?t l?n n?a, và trên các T?ng quát tab c?a các Tùy ch?n Internet h?p tho?i h?p, b?m vào Thi?t đ?t. Dư?i Lư?ng không gian đ?a đ? s? d?ng, kéo con trư?t hơi bên ph?i đ? cho Internet Explorer s? không ch?y ng?n c?a t?p tin t?m th?i không gian m?t l?n n?a, Click vào Ok, và nh?p vào Ok m?t l?n n?a.
 5. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n T?m ho?c T?m ki?m (trong Windows Me), và nh?p vào T?p và c?p ho?c Cho t?p ho?c c?p (trong Windows Me).
 6. Trong các T?m t?t c? các t?p h?p tho?i, lo?i Winsock.dll trong các Đ?t tên h?p, b?m vào các T?m trong xu?ng m?i tên, b?m Đ?a phương các ? đ?a c?ng trong danh sách và b?m T?m th?y bây gi?. Ho?c trong các K?t qu? t?m ki?m h?p (trong Windows Me), lo?i Winsock.dll trong các T?m ki?m t?p và c?p tên là h?p, b?m vào các T?m trong xu?ng m?i tên, b?m Đ?a phương các ? đ?a c?ng trong danh sách và b?m T?m ki?m ngay.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  H?nh ?nh c?a c?a s? Search Results
 7. Trong danh sách t?p tin đư?c t?m th?y, b?m chu?t ph?i vào t?ng t?p Winsock.dll không n?m trong thư m?c Windows ho?c Windows\System, nh?p vào Đ?i tên, và đ?i tên các t?p tin Winsock.tmp đ? đ?m b?o r?ng nó s? không đư?c dùng b?i Windows.
 8. L?p l?i các bư?c 6 và 7, nhưng t?m ki?m các b?n sao c?a Winsock32.dll, Wsock.vxd và Wsock32.vxd không đư?c đ?t trong thư m?c Windows ho?c Windows\System. Đ?i tên m?i trong s? này b?ng cách s? d?ng .tmp như ph?n m? r?ng t?p tin m?i.

  N?u xóa các t?p tin trùng l?p Winsock s?a ch?a các v?n đ?, nhưng m?t trong nh?ng chương tr?nh Internet không c?n ho?t đ?ng đúng, h?y ki?m tra nhà s?n xu?t c?a trang Web c?a chương tr?nh tr?c tr?c đ? đư?c h? tr?.
N?u t?t c? các th?t b?i khác, th? l?i m?t chút trong khi sau đó. Các trang Web có th? là quá t?i v?i ngư?i dùng khác ho?c t?m th?i không th? g?i trang Web.

THAM KH?O

Thông tin trong bài vi?t này là m?t đo?n trích t? các Gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows cu?n sách, đư?c xu?t b?n b?i Microsoft Press.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
H?nh ?nh c?a cu?n sách gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows


T?m hi?u thêm v? Gi?i đáp th?c m?c Microsoft Windows

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ?n ph?m này và danh hi?u khác Microsoft Press, xem http://mspress.Microsoft.com.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316894 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB316894 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316894
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com