Identifikator ?lanka: 316941 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

U ovom ?lanku je opisano kako se instalira Windows XP.

Mo?da ?e vam biti lak?e da sledite korake ako prvo od?tampate ovaj ?lanak.

PREDUSLOVI

Da biste mogli da po?nete, morate imati instalacioni CD za Windows XP i ?ifru proizvoda.

Ako ne mo?ete prona?i Windows XP CD ili ne mo?ete stupiti u kontakt sa proizvo?a?em ra?unara, mo?da ?ete morati da kupite novu kopiju operativnog sistema Windows XP. Posetite slede?u lokaciju da biste dobili vi?e informacija:
http://support.microsoft.com/contactus/
U zavisnosti od metoda instalacije koji izaberete, mo?da ?e vam biti potreban CD ili diskovi za pokretanje sistema. Ako nemate CD ili diskove za pokretanje operativnog sistema Windows XP, morate da ih nabavite da biste mogli da izvr?ite instalaciju ili nadogradnju na Windows XP koriste?i odre?ene metode. Pregledajte metode da biste utvrdili koji medijum vam je potreban. Za vi?e informacija o nabavljanju diskova za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
310994 Nabavljanje diskova za pokretanje instalacije operativnog sistema Windows XP
Mo?da ?ete morati da re?ite probleme u vezi sa aktivacijom ?ifre proizvoda. Za vi?e informacija o re?avanju problema sa instalacijom kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310637 Dobijate poruku o gre?ci kada unesete ?ifru proizvoda pri poku?aju da instalirate Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako metod instalacije koji izaberete zahteva da ponovo pokrenete ra?unar sa Windows XP CD-a, CD ili DVD jedinica mora biti konfigurisana da to uradi. Za vi?e informacija o konfigurisanju ra?unara za pokretanje iz CD ili DVD jedinice, pogledajte dokumentaciju koju ste dobili iz ra?unar ili se obratite proizvo?a?u ra?unara. Za vi?e informacija o pokretanju instalacije iz sistema MS-DOS ili sa Windows 98/Windows Millennium Edition diska za pokretanje sistema kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307848 Kako da pokrenete instalacioni program iz sistema MS-DOS u operativnom sistemu Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Metode za instalaciju operativnog sistema Windows XP

Postoji pet metoda za instalaciju operativnog sistema Windows XP. Pregledajte slede?e metode i izaberite metod koji je prikladan za va?u instalaciju.
 • 1. metod: ?ista instalacija operativnog sistema Windows XP
  Koristite ovaj metod za ?istu instalaciju operativnog sistema Windows XP. ?istom instalacijom se uklanjaju svi podaci sa ?vrstog diska tako ?to se on ponovo particioni?e i formatira, a operativni sistem i programi se ponovo instaliraju na prazan (?ist) ?vrsti disk.
 • 2. metod: nadogradnja na Windows XP
  Koristite ovaj metod ako Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition ili Microsoft Windows 2000 Professional nadogra?ujete na Windows XP.
 • 3. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP na novi ?vrsti disk
  Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali na novi ?vrsti disk. Ovo se obli?no radi kada je u ra?unar ugra?en novi ?vrsti disk.
 • 4. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija)
  Koristite ovaj metod za instalaciju operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija) da biste koristili dva operativna sistema ili da biste pristupili podacima sa o?te?enog diska, popravili ih ili preuzeli.
 • 5. metod: operacije vi?estrukog pokretanja sistema
  Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali kao zaseban operativni sistem na ra?unaru. To vam omogu?ava da na ra?unaru instalirate vi?e operativnih sistema i da izaberete koji od njih ?elite da koristite svaki put kada pokrenete ra?unar.

1. metod: ?ista instalacija operativnog sistema Windows XP

?ista instalacija se sastoji od uklanjanja svih podataka sa ?vrstog diska putem ponovnog particionisanja i formatiranja ?vrstog diska i ponovne instalacije operativnog sistema i programa na prazan (?ist) ?vrsti disk. Za vi?e informacija o va?nim stvarima koje morate uzeti u obzir pre nego ?to particioni?ete i formatirate ?vrsti disk i o tome kako da particioni?ete i formatirate ?vrsti disk pomo?u instalacionog programa operativnog sistema Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313348 Kreiranje particija i formatiranje ?vrstog diska u operativnom sistemu Windows XP
Da biste izvr?ili ?istu instalaciju operativnog sistema Windows XP, sledite ove korake:
 1. Napravite rezervnu kopiju svih va?nih informacija pre nego ?to izvr?ite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows XP. Sa?uvajte rezervnu kopiju na spoljnoj lokaciji, kao ?to je CD ili spoljni ?vrsti disk.
 2. Pokrenite ra?unar sa Windows XP CD-a. Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite ra?unar.

  Napomena Da biste pokrenuli sistem sa Windows XP CD-a, BIOS postavke na ra?unaru moraju biti konfigurisane da to urade.
 3. Kada se pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a?, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.
 4. Na ekranu Dobrodo?li u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 5. Pro?itajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 6. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali i formatirali particiju na koju ?elite da instalirate Windows XP.
 7. Sledite uputstva na ekranu da biste dovr?ili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspe?no instalirali Windows XP, zavr?ili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

2. metod: nadogradnja na Windows XP

Ovaj odeljak opisuje nadogradnju na Windows XP sa operativnih sistema Windows 98, Windows Millennium Edition i Windows 2000 Professional.

Napomena Windows 2000 i Windows 2000 Professional mogu da se nadograde samo na Windows XP Professional. Windows 2000 nije mogu?e nadograditi na Windows XP Home.

Va?no Pre po?etka procesa nadogradnje, obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste dobili najnovije nadogradnje BIOS-a za ra?unar, a zatim ih instalirajte. Ako a?urirate BIOS nakon nadogradnje ra?unara, mo?da ?ete morati ponovo da instalirate operativni sistem Windows XP da biste iskoristili funkcije kao ?to su ?Podr?ka naprednog konfigurisanja i interfejsa napajanja (ACPI)? u BIOS-u. Ako to mo?ete da uradite, a?urirajte firmver u svim hardverskim ure?ajima pre po?etka nadogradnje.

Mo?da ?ete ?eleti da prekinete vezu sa Internetom tokom instalacije. Ovaj korak nije neophodan, ali prekid veze sa Internetom tokom instalacije doprinosi za?titi ra?unara. Mo?da ?ete tako?e ?eleti da uklju?ite za?titni zid u programu Microsoft Internet Explorer radi dodatne za?tite. Vi?e informacija potra?ite u temi pomo?i za operativni sistem Windows ?Omogu?avanje ili onemogu?avanje za?titnog zida Internet veze?. Za vi?e informacija o pripremi operativnog sistema Windows 98 ili Windows Milllenium Edition za nadogradnju na Windows XP kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
316639 Priprema nadogradnje operativnog sistema Windows 98 ili Windows Millennium Edition na Windows XP
Da biste izvr?ili nadogradnju na Windows XP, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ra?unar i ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Ako Windows automatski otkrije CD, kliknite na dugme Instaliraj Windows da biste pokrenuli ?arobnjak za instalaciju operativnog sistema Windows XP.

  Ako Windows ne otkrije CD automatski, kliknite na dugme Start. Zatim izaberite stavku Pokreni. Otkucajte slede?u komandu i kliknite na dugme U redu:
  CD jedinica oznaka:\setup.exe
 3. Kada se od vas bude zatra?eno da izaberete tip instalacije, izaberite opciju Nadogradnja (podrazumevana postavka) i kliknite na dugme Dalje.
 4. Pratite uputstva na ekranu da biste dovr?ili nadogradnju.
Ako ste uspe?no izvr?ili nadogradnju na Windows XP, zavr?ili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da izvr?ite nadogradnju na Windows XP, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

3. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP na novi ?vrsti disk

Ovaj metod opisuje instalaciju operativnog sistema Windows XP na novi ?vrsti disk. Ovo se obli?no radi kada je u ra?unar ugra?en novi ?vrsti disk.

Napomena Bi?e vam potreban CD za prethodni operativni sistem da biste dovr?ili ovaj metod.

Pre po?etka, pokrenite ra?unar pomo?u nekog od slede?ih medijuma:
 • Microsoft Windows 98/Windows Millennium disk za pokretanje sistema
 • Windows XP CD ili diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP

  Napomena Windows XP CD je ?eljeni medijum za slede?e korake. Me?utim, diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP ?e funkcionisati ako nemate CD.
Da biste Windows XP instalirali na novi ?vrsti disk, sledite ove korake:
 1. Pokrenite ra?unar sa Windows XP CD-a (ili diskova za pokretanje sistema). Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a?, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.
 3. Na ekranu Dobro do?li u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 4. Pro?itajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 5. Kada od vas bude zatra?en Windows XP CD, ubacite ga.
 6. Ponovo pokrenite ra?unar.
 7. Kada se pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli sistem sa CD-a?, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.
 8. Na ekranu Dobrodo?li u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 9. Sledite uputstva na ekranu da biste izabrali i formatirali particiju na koju ?elite da instalirate Windows XP.
 10. Sledite uputstva na ekranu da biste dovr?ili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspe?no instalirali Windows XP, zavr?ili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP na novi ?vrsti disk, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

4. metod: instalacija operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija)

Ovaj metod opisuje instalaciju operativnog sistema Windows XP u novu fasciklu (paralelna instalacija) radi kori??enja dva operativna sistema ili pristupa podacima na o?te?enom disku, njihove popravke ili preuzimanja.

Pre po?etka, pokrenite ra?unar pomo?u nekog od slede?ih medijuma:
 • Microsoft Windows 98/Windows Millennium Edition disk za pokretanje sistema
 • Windows XP CD ili diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP

  Napomena Windows XP CD je ?eljeni medijum za slede?e korake. Me?utim, diskovi za pokretanje operativnog sistema Windows XP ?e funkcionisati ako nemate CD.
Da biste Windows XP instalirali u novu fasciklu (naziva se i paralelna instalacija), sledite ove korake:
 1. Pokrenite ra?unar sa Windows XP CD-a (ili diskova za pokretanje sistema). Da biste ovo uradili, ubacite Windows XP CD u CD ili DVD jedinicu i ponovo pokrenite ra?unar.
 2. Kada se na ekranu pojavi poruka ?Pritisnite bilo koji taster za pokretanje sa CD-a?, pritisnite bilo koji taster da biste pokrenuli ra?unar sa Windows XP CD-a.
 3. Na ekranu Dobro do?li u instalaciju pritisnite taster ENTER da biste pokrenuli instalaciju operativnog sistema Windows XP.
 4. Pro?itajte uslove licenciranja za Microsoft softver i pritisnite taster F8.
 5. Izaberite particiju na koju ?elite da instalirate Windows XP i pritisnite taster ENTER.
 6. Izaberite opciju Ostavi trenutni sistem datoteka netaknut (bez promena) i pritisnite taster ENTER da biste nastavili.
 7. Pritisnite taster ESC da biste instalirali u neku drugu fasciklu.

  Ako instalacioni program otkrije fasciklu drugog operativnog sistema, od vas ?e biti zatra?eno da otkucate ime za novu fasciklu posle obrnute kose crte (\), na primer, \WINXP. Ako instalacioni program ne otkrije druge operativne sisteme, automatski fascikli daje ime \Windows. Za vi?e informacija o promeni imena fascikle za nove instalacije kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  315242 Kako da odredite ime originalne fascikle za ponovnu instalaciju operativnog sistema Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
 8. Pritisnite taster ENTER da biste nastavili.
 9. Pratite uputstva na ekranu da biste dovr?ili instalaciju operativnog sistema Windows XP.
Ako ste uspe?no instalirali Windows XP, zavr?ili ste.

Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP u novu fasciklu, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

5. metod: operacije vi?estrukog pokretanja sistema

Koristite ovaj metod da biste Windows XP instalirali kao zaseban operativni sistem na ra?unaru. To vam omogu?ava da instalirate vi?e operativnih sistema i da izaberete koji od njih ?elite da koristite svaki put kada pokrenete ra?unar. Za vi?e informacija o vi?estrukom pokretanju operativnog sistema Windows XP i drugih verzija operativnog sistema Windows i sistema MS-DOS kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
217210 Istovremeno pokretanje operativnih sistema Windows XP, Windows 2000, Windows NT, Windows 95, Windows 98, Windows Me i MS-DOS
Ako ste uspe?no instalirali Windows XP, zavr?ili ste. Ukoliko vam ovi koraci nisu pomogli da instalirate Windows XP, pre?ite na odeljak ?Slede?i koraci?.

RE?AVANJE PROBLEMA

Za vi?e informacija o re?avanju problema sa instalacijom kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
310637 Dobijate poruku o gre?ci kada unesete ?ifru proizvoda pri poku?aju da instalirate Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
310064 Osnovni podaci o re?avanju problema tokom instalacije u slu?aju nadogradnje operativnih sistema Windows 98 ili Windows Millennium Edition na Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Vi?e informacija o re?avanju problema u vezi sa operativnim sistemom Windows XP i podr?ci za njega potra?ite u Windows XP centru za re?enja. Posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com/ph/1173

SLEDE?I KORACI

Ako ovi metodi ne funkcioni?u u va?em slu?aju, na Veb lokaciji Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku mo?ete prona?i druga re?enja za svoj problem. Neke od usluga koje pru?a Veb lokacija Microsoft usluga za korisni?ku podr?ku obuhvataju slede?e:
 • Baza znanja koja se mo?e pretra?ivati: pretra?ite informacije tehni?ke podr?ke i alatke za samopomo? za Microsoft proizvode.
 • Centri za re?enja: prika?ite naj?e??a pitanja o odre?enom proizvodu, kao i istaknute stavke podr?ke.
 • Diskusione grupe Microsoft korisni?ke podr?ke: obratite se istomi?ljenicima, kolegama i Microsoft najcenjenijim stru?njacima (MVP-ovima).
 • Ostale opcije podr?ke: koristite Veb da biste postavili pitanje, obratili se Microsoft uslugama za korisni?ku podr?ku ili poslali povratne informacije.
Ako i dalje imate probleme, mo?da ?ete ?eleti da se obratite podr?ci:
http://support.microsoft.com/contactus

DODATNE INFORMACIJE

Za vi?e informacija o instalaciji operativnog sistema Windows XP Professional kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
286463 Napomene uz izdanje za instaliranje operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Pro.txt (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o instalaciji operativnog sistema Windows XP Home Edition kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
306824 Napomene uz izdanje za instalacioni program operativnog sistema Windows XP koje se nalaze u datoteci Home.txt
Za vi?e informacija kliknite na slede?e brojeve ?lanaka da biste videli ?lanke u Microsoft bazi znanja:
307726 Opis Windows XP savetnika za nadogradnju (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
314062 Najnoviji Windows XP spisak kompatibilnih hardverskih proizvoda (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
295322 Utvr?ivanje da li je hardver ili softver kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Ako vam ovi ?lanci Microsoft baze znanja ne pomognu da re?ite problem ili se pojave simptomi koji se razlikuju od simptoma opisanih u ovom ?lanku, pretra?ite Microsoft bazu znanja da biste dobili vi?e informacija. Da biste pretra?ili Microsoft bazu znanja, posetite slede?u Microsoft Veb lokaciju:
http://support.microsoft.com
Zatim u polju Pretra?i podr?ku otkucajte tekst poruke o gre?ci koju dobijate ili otkucajte opis problema.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 316941 - Poslednji pregled: 22. decembar 2009. - Revizija: 6.1
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbpubtypekc kbdualboot kbhowtomaster kbenv kbsetup KB316941

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com