Nhóm chính sách m?u hành vi trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 316977 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Trong môi trư?ng doanh nghi?p, có th? có hàng trăm nhóm Đ?i tư?ng chính sách b?n mu?n tri?n khai trong m?t tên mi?n. M?i đ?i tư?ng chính sách nhóm là lưu tr? trong ph?n Sysvol m?i đi?u khi?n vùng. Theo m?c đ?nh, m?t b?n sao c?a các Hành chính Templates (.adm) t?p tin đư?c sao chép vào t?ng đ?i tư?ng chính sách ? các đư?ng d?n t?p:
%SystemRoot%\sysvol\domainname\Policies\POLICYGUID\Adm
Trong Windows Server 2003, kích thư?c c?a Administrative Templates đ? phát tri?n. Do đó, các thi?t l?p c?a Administrative Templates đ? tăng lên đ?n g?n như 1,75 MB. Khi b?n nhân này kích thư?c c?a m?i chính sách Sysvol ch?a, b?n có th? th?y r?ng nhi?u không gian đư?c dành cho các b?n m?u này.

D?a trên các s? ki?n, qu?n tr? viên có th? s? d?ng hai cài đ?t chính sách nhóm đ? giúp gi?m m?t s? s? căng th?ng gây ra s? tăng trư?ng này kích thư?c Sysvol. B?n ph?i ch?c ch?n r?ng b?n thi?t l?p các cài đ?t chính xác. N?u b?n không, b?n có th? không th? qu?n l? thi?t đ?t Administrative Templates trên m?t s? đ?i tư?ng chính sách nhóm. Hai cài đ?t Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?nT?t t? đ?ng c?p nh?t các t?p tin ADM.

Xác đ?nh v? trí các thi?t đ?t này, trong chính sách nhóm m? r?ng C?u h?nh máy tính, m? r?ng Quản trị Khuôn mẫu, m? r?ng Các vấn đề, và sau đó m? r?ng Chính sách Nhóm. Mô t? đ?y đ? các cài đ?t này bao g?m trong ph?n "Thông tin thêm" bài vi?t này.

Các danh sách sau đây c?a k?ch b?n mô t? cách chính sách nhóm ?ng x? sau khi b?n s?a đ?i thi?t đ?t:
 • K?ch b?n 1:

  T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM t?p đư?c kích ho?t:
  Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n đư?c kích ho?t:
  • T?p tin m?u hành chính đ?a phương (.ADM t?p tin) không sao chép vào SYSVOL.
  • Hi?n th? các thi?t l?p trong chính sách nhóm b?ng cách s? d?ng các đ?a phương .adm file trong % systemroot%\inf.
 • K?ch b?n 2:

  T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM t?p đư?c kích ho?t:
  Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n b? vô hi?u hóa:
  • Sao .adm t?p không đư?c sao chép sang SYSVOL.
  • Hi?n th? thi?t đ?t d?a trên các t?p tin .adm có c? ly trong SYSVOL
  Ngày cài đ?t này, n?u SYSVOL b?n sao c?a các t?p tin .adm đ? b? xóa, sau đó b?n không th? xem ho?c s?a các ph?n Administrative Templates Chính sách nhóm. N?u các b?n sao c?a các t?p tin .adm trong SYSVOL có Windows 2000 các phiên b?n, cài đ?t m?i là không có s?n trong chính sách.
 • K?ch b?n 3:

  T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM t?p b? vô hi?u hóa:
  Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n đư?c kích ho?t:
  • Sao t?p .adm đư?c sao chép vào SYSVOL.
  • Hi?n th? thi?t đ?t d?a trên các t?p tin .adm có c? ly trong thư m?c %Systemroot%\inf.
 • K?ch b?n 4:

  T?t C?p nh?t t? đ?ng ADM t?p b? vô hi?u hóa:
  Luôn luôn s? d?ng t?p tin ADM đ?a phương cho nhóm chính sách biên so?n b? vô hi?u hóa:
  • B?n sao c?c b? c?a .adm t?p tin có trong các %SystemRoot%\inf thư m?c không đư?c sao chép sang SYSVOL
  • B?n sao c?a t?p .adm SYSVOL xác đ?nh chính sách
  Trong trư?ng h?p này, phương pháp t? đ?ng nâng c?p chính sách m?u vô hi?u, nhưng khách hàng ti?p t?c tham kh?o SYSVOL cho các .ADM t?p tin. N?u b?n ph?i nâng c?p m?t m?u, b?n ph?i làm như v?y theo cách th? công.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n xác đ?nh các cài đ?t này, h?y ch?c ch?n r?ng b?n xem xét phương pháp máy tính s? d?ng đ? xác đ?nh li?u đ? nâng c?p b?n sao c?a .adm t?p tin đư?c ch?a trong thư m?c SYSVOL ADM. Khi máy tính th?c hi?n đi?u này, nó ki?m tra d?u th?i gian và kích thư?c. Theo m?c đ?nh, n?u m?t khách hàng có m?t phiên b?n c?a các .ADM t?p tin r?ng có m?t d?u th?i gian g?n đây hơn phiên b?n c?a máy ch?, và n?u Kích thư?c c?a t?p tin là khác nhau t? nh?ng g? đ? đ?t ra, khách hàng sao chép t?p tin .adm t? đ?a phương máy tính chia s? SYSVOL.

Nó không ph?i là quan tr?ng nh?ng g? h? đi?u hành khách hàng s? d?ng. V? v?y, là m?t khách hàng ch?y Windows 2000 ho?c Windows XP có th? nâng c?p, và do đó ghi đè, m?t .ADM t?p tin t? Windows Server 2003. Đi?u này đ?c bi?t đúng n?u m?t gói d?ch v? đ? đư?c áp d?ng cho Windows 2000 ho?c Windows XP máy tính mà làm cho các d?u th?i gian vào các t?p tin .adm m?i hơn so v?i d?u th?i gian c?a các c?a s? Máy ch? 2003 .adm t?p tin.

Thu?c tính

ID c?a bài: 316977 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB316977 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:316977

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com