Raksta ID: 316992 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

Kopsavilkums

?aj? rakst? multivides fails tipiem, kurus atbalsta Microsoft Windows Media Player. Ja probl?mas rodas, kad tu sp?l? atbalst?to failu tipu no cita avota, Microsoft iesaka jums izm??in?t parauga failu, kas ir t?ds pats papla?in?jums, kas uzskait?ti ?aj? rakst?. Ja j?s varat sp?l?t parauga failu, iesp?jams, radusies probl?ma ar failu no cita avota, kuru m??in?t atska?ot. Ja joproj?m rodas probl?mas, kad atska?ojat failus no ?? panta, skatiet ?aj? Microsoft Web viet? papildu inform?ciju, lai pal?dz?tu nov?rst probl?mu:
Atbalsta programmai Windows Media Player
Pla??ku inform?ciju par papildin?jumiem Windows Media Player, skatiet Plug-ins un pievienojumprogrammas programmai Windows Media Player.

Atbalsta inform?cija

Atbalst?tie failu form?ti

Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila papla?in?jumsWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player oper?t?jsist?mai Windows XPWindows Media Player 7
Windows Media form?ts (ASF, WMA, WMV, .wm)
?
?
?
?
?
?
Windows Media metafaili (ASX, .wax, .wvx, .wmx)
?
?
?
?
?
?
Windows Media metafaili (wpl)
?
?
?
?
-
-
Microsoft Digital Video ierakst??ana (dvr-ms)
?
-
-
-
?
-
Windows multivides lejupiel?des pakete (.wmd)
?
?
?
?
?
?
Audio Visual mijas (. avi)
?
?
?
?
?
?
Kust?gu att?lu ekspertu grupa (. mpg,. MPEG, .m1v, MP2,. MP3, .mpa, .mpe, M3U)
?
?
?
?
?
?
m?zikas instrumentu ciparu interfeiss (. rmi,. mid,. MIDI)
?
?
?
?
?
?
Audio apmai?as faila form?ta (. AIF, .aifc,. aiff)
?
?
?
?
?
?
Sun Microsystems un t?l?k (.au, .snd)
?
?
?
?
?
?
Audio for Windows (. wav)
?
?
?
?
?
?
CD Audio celi?u (CDA)
?
?
?
?
?
?
Indeo Video tehnolo?iju (.ivf)
?
?
?
-
?
?
Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)
?
?
?
?
?
?
Failu QuickTime filmas (. mov)
?
-
-
-
-
-
MP4 Audio failu (. M4A)
?
-
-
-
-
-
MP4 Video fails (MP4 m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, 3GP, .3gpp)
?
-
-
-
-
-
Windows audio fails (. AAC, .adt, .adts)
?
-
-
-
-
-
TS MPEG-2 standarta Video fails (.m2ts)
?
-
-
-
-
-

Neatbalst?tie faila form?ti

 • RealNetworks saturu (ra, .rm, RAM)
 • QuickTime saturs. (Qt)
 • Bezmaksas Lossless audio kodeks (flac)
Piez?me. Lai ieg?tu papildinform?ciju, Noteik?ana programmas Windows Media Player versiju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
190990 Noteik?ana, kura Windows Media Player versija

Papildinform?ciju par atbalst?tajiem failu form?tiem

Windows Media form?ts (ASF, WMA, WMV, .wm)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildu sist?mas form?ta (ASF)
V?lamais Windows multivides faila form?ts ir Advanced Systems Format (ASF). Izmantojot Windows Media Player, ja lietder?gi kodeki ir instal?ti dator?, varat atska?ot audio saturu, video saturu, vai abus, kas saspiesti ar da??diem kodekiem un kas tiek glab?ta ar asf failu. Turkl?t varat straum?t audio un video saturu, izmantojot Windows multivides pakalpojumi, vai to var iepakot ?o saturu, izmantojot Windows Media Rights Manager.

ASF ir papla?in?ms faila form?ts, kas saglab? sinhroniz?ti multivides datus. T? atbalsta datu pieg?di pa visda??d?kaj?m t?kliem un protokolus. Tas ir ar? piem?rots viet?j?s playback. ASF atbalsta papildu multivides iesp?jas, tai skait? Papla?in?m?s multivides tipiem, komponentu lejupiel?de, m?rogojamu multivides tipiem, autors nor?d?tais pl?sm? priorit??u, vair?ku valodu atbalstu un pla?u bibliogr?fisko iesp?j?m, kas ietver dokumentu un satura p?rvald?bas.

Parasti, ASF failus, kas satur audio saturu, kas saspiests ar kodeku Windows Media Audio (WMA) izmanto WMA papla?in?jumu. L?dz?gi, ASF failus, kas satur audio saturu, video saturu, vai abas, kas ir saspiests ar Windows Media Audio (WMA) un wmv papla?in?jumu izmanto kodeku Windows Media Video (WMV). Visbeidzot, saturu, kas saspiests ar citu kodeku izmantot visp?r?gas asf papla?in??anu. Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?CM, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa384481.aspx
Windows Media Audio (WMA)
Windows Media Audio (WMA) failiem ir Advanced Systems Format (ASF) faili, kas ietver audio, kas saspiests ar kodeku Windows Media Audio (WMA). Izmantojot atsevi??u pagarin?jumu, lietot?ji var instal?t vair?kas sp?l?t?ju sav? dator? un da?u sp?l?t?ju saist?t ar wma pagarin?jumu tikai audio avotu atska?o?anai.
Windows multivides Video (WMV, .wm)
Windows Media Video (WMV) failus ir Advanced Systems Format (ASF) faili, kas ietver audio, video vai abi saspiests ar kodeku Windows Media Audio (WMA) un Windows Media Video (WMV). Izmantojot atsevi??u papla?in?jumu, varat instal?t vair?kiem dal?bniekiem j?su dator? un saista da?u sp?l?t?ju ar wmv papla?in?jumu, audio un video avotu atska?o?anai.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Media metafaili (ASX, .wax, .wvx, .wmx, wpl)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Papildu pl?smas novirz??anas (ASX)
Papildu pl?smas novirz??anas (ASX) failus, paz?stams ar? k? Windows Media Metafaili tiek teksta faili, kas nodro?ina inform?ciju par faila straumi un t?s noform?jumu. ASX failiem iet t?l?k par vienk?r?u uzdevumu defin??anas sniegt inform?ciju par to, k? iesniegt konkr?tu multivides vienumus atska?o?anas saraksta Windows Media Player atska?o?anas sarakstus.

Windows Media metafaili pamat? ir XML sintakse un var b?t kod?ti ar ANSI vai UNIKODA (UTF-8) form?t?. Tie ir izgatavoti no da??diem elementiem, ar to saist?t? tagus un atrib?tus. Katram elementam Windows Media metafaila defin? noteiktu iestat?jumu vai r?c?bas programm? Windows Media Player.

ASX failiem var nor?d?t uz jebkuru multivides faila tipu, ko programma Windows Media Player atpaz?st un atbalsta.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Windows Media metafaili, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa385262.aspx
Windows Media Audio novirz?t?ja (.wax)
Windows Media Audio novirz?t?ja (.wax) faili ir Windows Media metafaili, kas atsaucas uz Windows Media Audio (WMA) failiem.
Windows Media Video virzienmain?t?js (.wvx)
Windows Media Video virzienmain?t?js (.wvx) faili ir Windows Media metafaili, kas atsaucas uz Windows Media Video (WMV) failus
Windows Media virzienmain?t?js (.wmx)
Windows Media Player versiju, kas atbalsta ?o failu tipu: Windows Media virzienmain?t?js (.wmx) faili ir Windows Media metafaili, ar atsauc?m uz Windows Media Audio (WMA), Windows Media Video (WMV) failus vai abus.
Windows Media Player atska?o?anas saraksts (wpl)
Windows Media Player atska?o?anas saraksts (wpl) faili ir klienta puses atska?o?anas saraksti, kas ir rakst?ti ?pa?umties?bu form?t?. Microsoft ieviesa ?o failu form?ts, k?d? Windows Media Player 9 Series. Wpl form?t? var izveidot dinamiskais atska?o?anas sarakstus, t? k? ASX un M3U form?tu nevar. Windows Media Player 9 Series, autom?tisk?s atska?o?anas l?dzeklis izmanto wpl form?tu. Wpl form?ts ir noklus?juma faila form?ts, ko lieto atska?o?anas sarakstus, kuras saglab?j?t programm? Windows Media Player 9 Series.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Microsoft Digital Video ierakst??ana (dvr-ms)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft ieviesa *.dvr ms faila form?t? ierakst?to TV satura saglab??anai. L?dz?gi aprai?u failus, *.dvr-ms fails uzlabojumi ?auj atsl?gas Personal Video Recorder (PVR) funkcionalit?ti, ieskaitot laika novirzot, tie?raides pauzes un vienlaic?ga ieraksta un atska?o?anas. Video, kas atrodas *.dvr-ms fails ir kod?ts k? MPEG-2 video pl?sma un audio, kas atrodas *.dvr-ms fails ir kod?ts k? MPEG-1 Layer II audio straumi.

Lai atska?ot neaizsarg?tu *.dvr ms failus datoros darbojas sist?ma Windows XP, jums j?b?t ??diem programmat?ras un aparat?ras komponentiem:
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) orlater.
 • Dator? j?instal? atjaunin?jums, kas ir dokument?ta ?aj? Microsoft zin??anu b?ze rakst? (EN): Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  810243 DirectShow atska?o?anas atbalsta failus ierakst?t ar Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP sader?gs DVD dekod?t?js.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par *.dvr-ms failos, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/ms778831.aspx
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows multivides lejupiel?des pakete (.wmd)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows multivides lejupiel?des (MII) paketes apvienot Windows Media Player ?da apmales, atska?o?anas saraksta inform?ciju un multimediju satura atsevi??u lejupiel?d?jamu failu, kas izmanto .wmd papla?in?jumu. .Wmd pakotne var ietvert visu albumu, m?zikas video, ar? k? grafisko z?molu reklam??anu un m?zikas tie?saistes mazumtirgot?js vietnes saites.

.Wmd pakete lejupiel?d?t no t?mek?a vietnes, noklik??iniet uz saites, lai paketi. Ja dator? tiek lejupiel?d?ta pakotne, programma Windows Media Player autom?tiski tiek ieg?ti failus, kas iek?auti iepakojum?, pievieno atska?o?anas sarakstus iepakojum?, pievieno saturu multivides bibliot?kai, par?da robe?as ?das Pa?laik skan r?t? Windows Media Player (pilnaj? re??m?) un tad sp?l? pirmo vienumu atska?o?anas sarakst?. Lai ieg?tu papildinform?ciju par .wmd failiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://msdn2.Microsoft.com/en-us/library/aa386465.aspx
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Audio Visual mijas (. avi)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Audio Video mijas (AVI) ir ?pa?s gad?jums ar resursu apmai?as faila form?ta (RIFF). AVI defin? ar Microsoft. . Avi faila form?ts ir visizplat?t?kais form?ts audio, gan video datus dator?.

Audio saturu vai video saturu, kas saspiests ar da??diem kodekiem var?tu saglab?t. avi fail? un atska?ojis programm? Windows Media Player, ja piem?rotu kodeki ir instal?ti dator?. Video kodeki, kas bie?i izmanto AVI failus iek?aut ??du kodekus:
 • DivX kodeka

  Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet thefollowing DivX Web vietu:
  http://www.DivX.com
 • Cinepak kodeks

  Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet thefollowing Cinepak t?mek?a vietn?:
  http://www.probo.com/cinepak.php
 • Indeo kodeks

  Lai ieg?tu vair?k inform?cijas, apmekl?jiet thefollowing Ligos t?mek?a vietn?:
  http://www.ligos.com
 • Ciparu video kodeku
 • MJPEG kodeku
 • RGB nesaspiests vai YUY2 kodeks
Audio kodeki, kas bie?i izmanto AVI failus iek?aut ??das audio kodeki:
 • MP3 kodeks
 • Microsoft adapt?v? diferenci??a impulskoda modul?cija (MSADPCM)
 • Nesaspiestu kodeku pulsu koda modul?cija (PCM)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Kust?gu att?lu ekspertu grupa (. mpg,. MPEG, .m1v, MP2,. MP3, .mpa, .mpe, .mpv2, M3U)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Kust?gu att?lu ekspertu grupa izstr?d? Kust?gu att?lu ekspertu grupa (MPEG) standartus. ?ie standarti ir att?st?s video un audio saspie?anas standartu kopumu.
MPEG-1 (MPEG,. mpg, .m1v)
?is standarts pie?auj kod??anas pak?penisku video p?rraides ?trumu aptuveni 1,5 miljoni biti sekund? (bps). ?is faila form?ts izstr?d?ts ?pa?i Video-CD un CD-i multividei. Visbie??k MPEG-1 standarta ievie?an? nodro?ina video iz??irtsp?ja 352 x 240, 30 kadri sekund? (fps). Ja izmantojat ?o standartu, tiek par?d?ts video, kas ir nedaudz zem?kas kvalit?tes nek? tipisks Videomagnetofonu video.

Failiem, kurus izmanto .m1v papla?in?jums parasti ir MPEG-1 pamatskolas strauti?i, kas satur tikai inform?ciju par video. Failiem, kurus izmanto. mpg vai. MPEG papla?in?jumi parasti ir MPEG-1 sist?mas pl?smas, kas satur kod?ts MPEG 1 video un MPEG-1 Layer II (MP2)-kod?tu audio.

Tom?r, MPEG-1 sist?mas pl?smas tikai Nelietojiet papla?in?jumiem. mpg un. MPEG. MPEG-2 programmas straumes ar? bie?i izmantojat,. mpg un. MPEG failu papla?in?jumus, bet tajos ir kod?ts MPEG 2 video. Jo oper?t?jsist?m?m Microsoft Windows nodro?ina tikai MPEG-1 video dekod?t?js, programma Windows Media Player nevar atska?ot MPEG-2 programmu pl?smu bez papildu MPEG-2 video dekod?t?js (sauc ar? par DVD dekod?t?ju pakotne) uzst?d?tas. Pla??ku inform?ciju par ieg?di DVD dekod?t?js iepakojumos, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia/Player/plugins.aspx
MPEG Audio Layer III (. MP3)
?is standarts ar? ir att?st?jies no agr?n?s MPEG darbu. Tas ir audio kompresijas tehnolo?iju, kas ir da?a no MPEG-1 un MPEG-2 standarta specifik?cij?m. Fraunhofera instit?ts izstr?d?ja MP3 V?cij? 1991. gad?. MP3 izmanto uztveres audio kod??anas lai saspiestu CD kvalit?tes ska?u ar gandr?z vienu un to pa?u uztic?bu.
MPEG Audio sl?nis II (MP2, .mpa)
MPEG Audio Layer II ir audio kod??anas standartu, kas s?kotn?ji tika izstr?d?ta k? da?u no MPEG-1 specifik?cija un v?l?k tika atjaunin?ts MPEG-2 standarta specifik?cijas.
M3U (m3u)
M3U fails ir metafaila atska?o?anas sarakstu, kas atsauces. MP3 failus, k? ar? sniedz papildu metadatu vienumus atska?o?anas sarakst?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

m?zikas instrumentu ciparu interfeiss (. rmi,. mid,. MIDI)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
M?zikas instrumenta interfeiss (MIDI) ir standarta protokols, kas nodro?ina muzik?las inform?cijas apmai?ai starp m?zikas instrumentiem, sintezatoriem un datoriem. ?is standarts nosaka kodus m?zikas pas?kums iek?auts s?kuma piez?mi, t?s metiens, garums, apjoma un m?zikas atrib?tiem, piem?ram, vibrato. T? defin? ar? da??das pogas, izsauk?an? ar balsi un ped??u korekcijas, kas tiek izmantoti sintez?torus kodus.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Audio apmai?as faila form?ta (. AIF, .aifc,. aiff)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Apple Computer izstr?d?jusi Audio apmai?as faila form?ta (AIFF) audio failu form?t?. J?s varat izmantot ?o form?t? saglab?tu augstas kvalit?tes audio un m?zikas instrumentu inform?cijas paraugi.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Sun Microsystems un t?l?k (.au, .snd)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
UNIX Audio (.au) ir UNIX ?ener?tas ska?as faili.

(.Snd) ska?as fails ir main?mi ska?as faila form?ts, ko izmanto datoros, saule un t?l?k, Silicon Graphics. Fails parasti ietver ska?as izejas datiem, kas seko teksta identifikatoru.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Audio for Windows (. wav)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows izmanto vi??u formu Audio (WAV) faila form?t?, lai saglab?tu ska?as k? l?knes. Vienu min?ti pulsu koda modul?cijas PCM kod?ts ska?as var aiz?emt tikpat maz k? 644 kilobaitiem (KB) vai tikpat daudz k? 27 megabaitiem (MB). ?? uzglab??anas vietas lielums ir atkar?gs no paraugu ?em?anas bie?umu, veidu ska?u (mono vai stereo) un biti, kas tiek izmantoti par paraugu skaits.

L?dz?gi k? AVI un ASF form?t?, WAV ir tikai failu konteiners. Audio saturu, kas saspiests ar da??diem kodekiem un. wav failu, kas glab?jas var demonstr?t programm? Windows Media Player, ja piem?rotu kodeki ir instal?ti dator?. Visbie??k audio kodeki, izmantotos. wav faili ietver Microsoft adapt?v? Differential impulsu koda modul?cijas (MS ADPCM) un nesaspiestu impulskoda modul?cija (PCP).
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

CD Audio celi?u (CDA)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Audio CD (CDA) dziesmas ir audio failus, kas saglab?ti uz CD pla?sazi?as l?dzek?iem. CDA failu var atska?ot tikai no kompaktdiska. T? rezult?t? parauga failu nevar iek?aut ?aj? pant?, lai j?s var?tu sp?l?t. Lai p?rbaud?tu CDA fails, nu m??iniet atska?ot da??du CDA failu no CD-ROM vai m??in?t atska?ot CDA failu no da??diem CD-ROM. CDA faili ir p?rst?vniec?bas CD audio ierakstus un nesatur inform?ciju par faktisko pulsa kodu modul?ciju (PCM). Nevar atska?ot ?o failu, ja kop?jat CDA failu no kompaktdiska cietaj? diskdzinis.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Indeo Video tehnolo?iju (.ivf)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Indeo Video faili (IVF) ir video failus, kas tiek kod?ti, izmantojot kodeku Indeo Ligos Corporation. Indeo standartiem var bie?i main?ties. Lai p?rliecin?tos, ka varat atska?ot failus, kas ir iekod?tas ar ?o kodeku, p?rliecinieties, ka jums ir visjaun?k?s Indeo paketi. Lai p?rbaud?tu, vai jums ir jaun?k? Indeo pakotni, sazinieties Ligos Corporation. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o Ligos Web vietu:
http://www.ligos.com
.Ivf faila atska?o?anai, lejupiel?d?jiet failu cietaj? diskdzinis, pirms tu sp?l? to. Lai to izdar?tu, r?kojieties ??di:
 1. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz saites uz .ivf failu, un p?c tam noklik??iniet uzSaglab?t m?r?i k?.
 2. Nor?diet vietu kur savethe failu cietaj? diskdzinis.
 3. Veiciet dubultklik??i uz faila, kuru saglab?j?t uz ciet? diska rota??ties failu.
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
281919 "Nenor?d?ta k??da" zi?ojumu, atska?ojot failu Indeo Video Format (IVF)
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Windows Media Player apvalka (.wms) defin?ciju fails ir XML teksta dokuments, kas nosaka elementus, kas atrodas apvalka, vi?u attiec?bas un to funkcionalit?ti. Skripta autors rada apvalka defin?cijas fails (.wms) un saist?to JScript failus (. js), kas iek?aut m?kslas elementi un pievienot funkcionalit?ti l?dz ?dai.

.Wmz fails ir saspiest? Zip Arh?vs, kas satur Windows Media Player apvalka defin?cijas failu un Jscript saist?tos failus un t?s atbalsta grafikas faili.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

QuickTime Movie file(.mov)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Apple Computer izstr?d?tas QuickTime form?t?, lai veidotu, redi??tu, public?t un skat?tu multivides failus. QuickTime form?t? var b?t video, anim?cija, grafikas, 3D un virtu?l?s realit?tes (VR) saturu. Programm? Windows Media Player var atska?ot tikai QuickTime failus 2.0 vai vec?kas versijas. Jaun?ka versija QuickTime piepras?t ?pa?uma Apple QuickTime Player. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Apple vietni:
http://www.Apple.com/QuickTime
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

MP4 Audio failu (. M4A)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
M4A(tikai audio) bie?i ir saspiests, izmantojot AAC kod?jum? (zudumiem), bet var b?t ar? Apple Lossless form?t?.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

MP4 Video fails (MP4 m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, 3GP, .3gpp)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
MPEG-4 ir Starptautisk?s standartu organiz?cijas (ISO) specifik?cija, kas aptver daudzus aspektus multivides prezent?ciju, ieskaitot kompresijas, autor??anas un pieg?di. Kaut ar? video saspie?ana un failu konteinera defin?cijai ir divas atsevi??as un neatkar?gas materi?lu apstr?des vien?ba MPEG-4 specifik?cija, daudzi cilv?ki nepareizi uzskata, abi ir savstarp?ji aizvietojami. Var ieviest tikai ar MPEG-4 specifik?ciju da?as un joproj?m atbilst standartam.

MPEG-4 failu form?t?, k? noteikts MPEG-4 specifik?cija satur kod?ts MPEG-4 video un Advanced Audio Coding AAC kod?tu audio saturu. Tas parasti tiek izmantots MP4 papla?in?jums. Windows Media Player neatbalsta MP4 faila form?tu atska?o?ana. Varat atska?ot un demonstr?t MP4 multivides failus programm? Windows Media Player DirectShow savietojamu MPEG-4 dekod?t?js pakotnes instal??anas laik?. DirectShow savietojamu MPEG-4 dekod?t?js pakotn?s ir iek?auti Ligos LSX MPEG sp?l?t?js un EnvivioTV.

Papildinform?ciju par atska?ot?ja Ligos LSX MPEG, apmekl?jiet ?o Ligos Web vietu:
http://www.ligos.com
Lai ieg?tu papildinform?ciju par EnvivioTV, apmekl?jiet ?o Envivio Web vietu:
http://www.envivio.com/Products/
Microsoft ir izv?l?jusies ieviest standarta MPEG-4 video saspie?anas da?u. Microsoft ?obr?d ir sagatavojusi ??du MPEG-4 balst?tas video kodeki:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • V3 Microsoft MPEG-4
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 video saturu var kod?t un uzglab? asf failu konteiners, izmantojot Windows multivides r?kus un Windows Media Encoder. Tad ?os failus programm? Windows Media Player var atska?ot. Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft un MPEG-4 atbalstu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.Microsoft.com/Windows/WindowsMedia/forpros/Format/codecdownload.aspx
. m4v faila form?ts ir video failu form?tu developed by Apple un ir ?oti tuvu MP4 form?t?. At??ir?bas ir oblig?ta Apple DRM aizsardz?ba pret kop??anu un attieksmi pret AC3 (Dolby Digital) audio, kas nav standartiz?ts MP4 konteineram.

.mp4v ir MPEG-4 video fails.

3GP (3 GPP failu form?ts) ir multimediju konteinera form?ts, kas noteikts ar tre??s paaudzes partner?bas projekts (3GPP) 3G UMTS multivides pakalpojumus. Tas tiek izmantots 3G mobilos telefonus, bet ar? sp?l?ja par da?iem 2G un 4G phones.

.3G2 (3GPP2 faila form?ts) ir multimediju konteinera form?ts, kas noteikts 3GPP2 3G CDMA2000 multimediju pakalpojumiem. Tas ir ?oti l?dz?gs 3GP faila form?t?, bet ir da?as papla?in?jumi un ierobe?ojumus sal?dzin?jum? ar 3GP.

.3Gp2 faila tips ir galvenok?rt saist?ta ar "3GPP2".
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Windows audio fails (. AAC, .adt, .adts)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Advanced Audio kod??ana. (AAC) ir standartiz?ta, zaud?jumu saspie?anu, k? _ ar? digit?los audio kod??anas sh?mu. Paredz?ts MP3 form?t? p?ctecis, AAC parasti sasniedz lab?ka ska?as kvalit?te nek? MP3 l?dz?gu bitu p?rraides ?trumiem.

Audio datu transporta pl?sma (.adts) lieto, ja dati tiek straum?ta MPEG-2 standarta transporta pl?smu, kas sast?v no s?rijas kadru, katram kadram, kam seko AAC audio datu galveni.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

TS MPEG-2 standarta Video fails (.m2ts)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
.m2ts ir Blu-ray disks Audio-Video (BDAV) MPEG-2 standarta transporta pl?sm? (M2TS) konteinera form?ts izmanto faila nosaukuma papla?in?jums. To izmanto audio, video un citu pl?smu multipleks??anu. Tas ir balst?ts uz MPEG-2 standarta transporta pl?smas konteiner?. ?? konteinera form?ts parasti izmanto augstas iz??irtsp?jas Blu-ray disku un AVCHD video.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Neatbalst?tie faila form?ti

RealNetworks saturu (ra, .rm, RAM)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
RealNetworks saturs tiek veidots, programmat?ras, ka RealNetworks ir izstr?d?jusi. Saturs ir saspiests, izmantojot patent?tu kodekus, RealVideo un RealAudio un tiek glab?ts failu form?ts, ko izstr?d?jusi RealNetworks. Lai atska?otu RealNetworks saturu, ieg?t RealOne atska?ot?ju. Lai to izdar?tu, apmekl?jiet ?o RealNetworks Web vietu:
http://www.Real.com
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

QuickTime saturs. (Qt)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Apple Computer izstr?d?tas QuickTime form?t?, lai veidotu, redi??tu, public?t un skat?tu multivides failus. QuickTime form?t? var b?t video, anim?cija, grafikas, 3D un virtu?l?s realit?tes (VR) saturu. Programm? Windows Media Player var atska?ot tikai QuickTime failus 2.0 vai vec?kas versijas. Jaun?ka versija QuickTime piepras?t ?pa?uma Apple QuickTime Player. Lai ieg?tu papildinform?ciju, apmekl?jiet ?o Apple vietni:
http://www.Apple.com/QuickTime
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Bezmaksas Lossless audio kodeks (flac)

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
L?dz?gi k? MP3 audio form?t?, FLAC k?ji??m (bezmaksas Lossless Audio kodeku) un ?auj digit?lo audio lai losslessly saspiest, ja faila lielums tiktu samazin?ts, jebkura inform?cija, kas tiek zaud?ti. Digit?los audio, kas saspiesti ar FLAC ir algoritms var parasti samazina l?dz 50?60 % ori?in?laj? lielum? un dekompres?ti identisks ori?in?l? audio datu kopij?s.
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Papildindorm?cija

Noteik?ana, k?da veida failu sp?l?jot?

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Lai noteiktu, vai ir sader?gas ar programmu Windows Media Player failu, kas tiek atska?ots, ar peles labo pogu noklik??iniet uz faila, kuru v?laties atska?ot, un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti. faila tips ir uzskait?tas adreses lodzi?? faila tipu . ?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Microsoft sniedz tre?o pu?u kontaktinform?ciju, lai jums b?tu ?rt?k atrast tehnisk? atbalsta iesp?jas. ?? kontaktinform?cija var tikt main?ta bez ?pa?a pazi?ojuma. Microsoft negarant? tre?o pu?u kontaktinform?cijas precizit?ti.


Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? to par?d?t faila papla?in?jumus, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?ze rakstu:
865219 K? r?d?t vai sl?pt failu papla?in?jumus, programm? Windows Explorer
Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Rekviz?ti

Raksta ID: 316992 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: tre?diena, 2013. gada 4. decembris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 12
Atsl?gv?rdi: 
kbinfo kbcip kbmt KB316992 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 316992

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com