Identifikator ?lanka: 316992 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve
U slede?oj tabeli navedeni su tipovi multimedijalnih datoteka koje razli?ite verzije programa Windows Media Player podr?avaju (Utvr?ivanje verzije programa Windows Media Player ).

Napomena Dodatni tipovi datoteka mogu biti podr?ani ako instalirate nove kodeke u operativnom sistemu Windows. Vi?e informacija potra?ite na stranici Kodeci: naj?e??a pitanja.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Oznaka tipa datotekeWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player 9 SeriesWindows Media Player za Windows XPWindows Media Player 7
Windows Media formati (.asf, .wma, .wmv, .wm)
?
?
?
?
?
?
Windows Media metadatoteke (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
?
?
?
?
?
?
Windows Media metadatoteke (.wpl)
?
?
?
?
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
?
-
-
-
?
-
Windows Media Download Package (.wmd)
?
?
?
?
?
?
Audio Visual Interleave (.avi)
?
?
?
?
?
?
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
?
?
?
?
?
?
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
?
?
?
?
?
?
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
?
?
?
?
?
?
Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)
?
?
?
?
?
?
Audio for Windows (.wav)
?
?
?
?
?
?
CD Audio Track (.cda)
?
?
?
?
?
?
Indeo Video Technology (.ivf)
?
?
?
-
?
?
Maske za Windows Media Player (.wmz, .wms)
?
?
?
?
?
?
QuickTime Movie datoteka (.mov)
?
-
-
-
-
-
MP4 audio datoteka (.m4a)
?
-
-
-
-
-
MP4 video datoteka (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
?
-
-
-
-
-
Windows audio datoteka (.aac, .adt, .adts)
?
-
-
-
-
-
MPEG-2 TS video datoteka (.m2ts)
?
-
-
-
-
-

Detaljne informacije o podr?anim tipovima datoteka

Windows Media formati (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Advanced Systems Format (.asf)
Advanced Systems Format (ASF) je prioritetni Windows Media format datoteke. Ako na ra?unaru imate instalirane odgovaraju?e kodeke, Windows Media Player ?e vam omogu?iti da reprodukujete audio sadr?aj, video sadr?aj ili i audio i video sadr?aj koji je komprimovan putem nekog od mnogih kodeka i sa?uvan kao .asf datoteka. Tako?e mo?ete da strimujete audio i video sadr?aj koriste?i Windows Media Services, a mo?ete i da spakujete takav sadr?aj koriste?i Windows Media Rights Manager.

ASF je pro?irivi format datoteke koji skladi?ti sinhronizovane multimedijalne podatke. Podr?ava prenos podataka preko razli?itih tipova mre?a i protokola. Tako?e je pogodan za lokalnu reprodukciju. ASF podr?ava napredne multimedijalne mogu?nosti uklju?uju?i pro?irive tipove medijskog sadr?aja, preuzimanje komponenti, skalabilne tipove medijskog sadr?aja, prioritizaciju striminga koju odre?uje autor, podr?ku za vi?e jezika, kao i opse?ne bibliografske mogu?nosti koje uklju?uju upravljanje dokumentima i sadr?ajem.

ASF datoteke koje sadr?e audio sadr?aj komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) kodeka obi?no imaju .wma oznaku tipa datoteke. Sli?no tome, ASF datoteke koje sadr?e audio sadr?aj, video sadr?aj ili i audio i video sadr?aj koji je komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV) kodeka imaju .wmv oznaku tipa datoteke. Na posletku, sadr?aj komprimovan putem bilo kog drugog kodeka ima generi?ku oznaku tipa datoteke ? .asf. Vi?e informacija o ASF formatu potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384481.aspx
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio (.wma) datoteke su datoteke u formatu Advanced Systems Format (.asf) koje sadr?e zvuk komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) kodeka. Po?to se koristi ve?i broj oznaka tipa datoteke, korisnici mogu da instaliraju vi?e plejera na ra?unaru i da podese odre?ene tako da budu podrazumevani za reprodukuju datoteka sa oznakom .wma tj. datoteka koje sadr?e samo zvuk.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Windows Media Video (.wmv) datoteke su datoteke u formatu Advanced Systems Format (.asf) koje sadr?e audio, video ili i audio i video sadr?aj komprimovan putem Windows Media Audio (WMA) i Windows Media Video (WMV) kodeka. Po?to se koristi zasebna oznaka tipa datoteke, mo?ete da instalirate vi?e plejera na ra?unaru i neke od njih podesite tako da budu podrazumevani za reprodukciju datoteka sa oznakom .wmv tj. datoteka sa audio i video sadr?ajem.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Media metadatoteke (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Advanced Stream Redirector (.asx)
Datoteke u formatu Advanced Stream Redirector (.asx), poznate i kao Windows Media metadatoteke, su tekstualne datoteke koje pru?aju informacije o toku datoteke i njenom prikazu. ASX datoteke se ne koriste samo za definisanje spiska numera, ve? programu Windows Media Player daju informacije o tome kako da prika?e odre?enu medijsku datoteku na spisku numera.

Windows Media metadatoteke su zasnovane na XML sintaksi i mogu imati ANSI ili UNICODE (UTF-8) kodni raspored. Sa?injene su od raznih elemenata sa povezanim oznakama i atributima. Svaki element u Windows Media metadatoteci defini?e odre?enu postavku ili radnju u programu Windows Media Player.

ASX datoteke mogu da upu?uju na bilo koji tip medijskog sadr?aja koji Windows Media Player prepoznaje i podr?ava.

Vi?e informacija o Windows Media metadatotekama potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa385262.aspx
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Datoteke u formatu Windows Media Audio Redirector (.wax) su Windows Media metadatoteke koje upu?uju na Windows Media Audio (.wma) datoteke.
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Datoteke u formatu Windows Media Video Redirector (.wvx) su Windows Media metadatoteke koje upu?uju na Windows Media Video (.wmv) datoteke
Windows Media Redirector (.wmx)
Verzije programa Windows Media Player koje podr?avaju ovaj tip datoteke: Datoteke u formatu Windows Media Redirector (.wmx) su Windows Media metadatoteke koje upu?uju na Windows Media Audio (.wma) datoteke, Windows Media Video (.wmv) datoteke ili i jedne i druge.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Datoteke u formatu Windows Media Player Playlist (.wpl) su spiskovi numera u klijentskom programu koje su napisane u privatnom formatu. Microsoft je uveo ovaj format datoteke u verziji Windows Media Player 9 Series. Format .wpl mo?e da se koristi za kreiranje dinami?nih spiskova numera, ?to nije mogu?e sa .asx i .m3u formatom. U Windows Media Player 9 Series funkcija automatskih spiskova numera koristi .wpl format. Format .wpl je podrazumevani format datoteke za ?uvanje spiskova numera u verziji Windows Media Player 9 Series.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
U operativnom sistemu Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft je uveo *.dvr-ms format datoteke za ?uvanje snimljenog TV sadr?aja. Sli?no *.asf datotekama, pobolj?anja u *.dvr-ms formatu datoteke omogu?avaju kori??enje klju?ne funkcije ? li?nog video rikordera (Personal Video Recorder ? PVR), uklju?uju?i pomeranje vremena, pauzu u?ivo i istovremeno snimanje i reprodukciju. Video sadr?an u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-2 video tok, a zvuk sadr?an u *.dvr-ms datoteci kodiran je kao MPEG-1 Layer II audio tok.

Da biste reprodukovali neza?ti?ene *.dvr-ms datoteke na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows XP, morate da imate slede?e softverske i hardverske komponente:
 • Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1) ili noviju verziju.
 • Ispravka navedena u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja mora da bude instalirana na ra?unaru: Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
  810243 Podr?ka za DirectShow reprodukciju za datoteke snimljene u operativnom sistemu Windows XP Media Center Edition
 • DVD dekoder kompatibilan sa operativnim sistemom Windows XP.
Vi?e informacija o *.dvr-ms datotekama potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms778831.aspx
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows Media Download Package (.wmd)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Windows Media Download (WMD) paketi kombinuju ivice maske programa Windows Media Player, informacije o spisku numera i multimedijalni sadr?aj u okviru jedne datoteke sa .wmd oznakom tipa datoteke koju mo?ete da preuzmete. .wmd paket mo?e da sadr?i ?itav album muzi?kih spotova koji tako?e sadr?i reklame u obliku grafi?kog brendiranja, kao i veze do veb lokacije muzi?ke prodavnice na mre?i.

Da biste preuzeli .wmd paket sa neke veb lokacije, kliknite na vezu za taj paket. Kada preuzmete paket na ra?unar, Windows Media Player automatski izdvaja datoteke sadr?ane u njemu, dodaje spiskove numera iz paketa, dodaje sadr?aj u medijsku biblioteku, prikazuje ivice maske okna Reprodukuje se u programu Windows Media Player (u punom re?imu) i zatim reprodukuje prvu stavku na spisku numera. Vi?e informacija o .wmd datotekama potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa386465.aspx
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Audio Visual Interleave (.avi)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Audio Video Interleave (AVI) je posebna vrsta formata Resource Interchange File Format (RIFF). Microsoft defini?e AVI format. .avi format datoteke je najuobi?ajeniji format za audio i video podatke na ra?unarima.

Audio ili video sadr?aj komprimovan putem razli?itih kodeka mo?e da bude sa?uvan u .avi formatu koji Windows Media Player mo?e da reprodukuje ako su instalirani odgovaraju?i kodeci. Slede?i video kodeci se ?esto koriste u .avi formatu:
 • DivX kodek

  Vi?e informacija potra?ite na veb lokaciji kompanije DivX :
  http://www.divx.com
 • Cinepak kodek

  Vi?e informacija potra?ite na slede?oj veb lokaciji kodeka Cinepak:
  http://www.probo.com/cinepak.php
 • Indeo kodek

  Vi?e informacija potra?ite na slede?oj veb lokaciji kompanije Ligos:
  http://www.ligos.com
 • DV kodek
 • MJPEG kodek
 • Nekomprimovani RGB ili YUY2 kodek
Slede?i audio kodeci se ?esto koriste u .avi formatu:
 • MP3 kodek
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • Nekomprimovani Pulse Code Modulation (PCM) kodek
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Moving Picture Experts Group su kreatori Moving Picture Experts Group (MPEG) standarda. MPEG je skup standarda koji konstantno evoluiraju i koji se koriste za audio i video kompresiju.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Ovaj standard omogu?ava kodiranje progresivnog video sadr?aja pri brzini prenosa od oko 1,5 miliona bitova u sekundi (bps). Ovaj format je posebno projektovan za kori??enje sa Video-CD i CD-i medijskim sadr?ajem. Najuobi?ajenije primene MPEG-1 standarda pru?aju rezoluciju video zapisa od 352x240 pri brzini od 30 slika po sekundi (fps). Kada koristite ovaj standard, dobijate video sadr?aj koji je po kvalitetu ne?to gori od obi?nih VCR video snimaka.

Datoteke sa .m1v oznakom tipa datoteke obi?no predstavljaju osnovne MPEG tokove koji sadr?e samo video informacije. Datoteke sa .mpg ili .mpeg oznakom tipa datoteke obi?no predstavljaju MPEG-1 tokove sistema koji sadr?e video kodiran po MPEG-1 standardu i zvuk kodiran po MPEG-1 Layer II (MP2) standardu.

Me?utim, tokovi sistema u MPEG-1 formatu ne koriste samo .mpg i .mpeg oznake tipa datoteke. MPEG-2 tokovi programa tako?e koriste .mpg i .mpeg oznake tipa datoteke, ali sadr?e video kodiran u MPEG-2 formatu. Po?to Microsoft Windows operativni sistemi imaju samo MPEG-1 video dekoder, Windows Media Player ne mo?e da reprodukuje MPEG-2 tokove programa bez instalacije dodatnog MPEG-2 video dekodera (poznatog i kao dekoderski paket za DVD). Vi?e informacija o kupovini dekoderskih paketa za DVD potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/plugins.aspx
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Ovaj standard je tako?e izveden iz starijeg MPEG standarda. Radi se o tehnologiji za komprimovanje zvuka koja je deo specifikacija MPEG-1 i MPEG-2. Institut Fraunhofer je razvio MP3 u Nema?koj 1991. godine. MP3 koristi perceptualno kodiranje zvuka za komprimovanje zvuka u kvalitetu sa CD-a sa gotovo ne?ujnim gubitkom na kvalitetu.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II je standard za kodiranje zvuka koji je prvobitno razvijen kao deo specifikacije MPEG-1, pa je kasnije a?uriran za specifikaciju MPEG-2.
M3U (.m3u)
.m3u datoteke predstavljaju metadatoteke koje sadr?e spisak numera koji upu?uje na .mp3 datoteke i pru?a dodatne metapodatke za stavke na spisku numera.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) je standardni protokol za razmenu muzi?kih informacija izme?u muzi?kih instrumenata, sintisajzera i ra?unara. Ovaj standard defini?e kodove za muzi?ke doga?aje kao ?to su po?etak note, njena visina, du?ina, ja?ina, kao i muzi?ke atribute, kao ?to je vibrato. Tako?e defini?e kodove za efekte raznih dugmadi, to?ki?a i pedala koji se koriste na sintisajzerima.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Apple Computer je razvio format Audio Interchange File Format (AIFF) za audio datoteke. Ovaj format mo?ete da koristite za skladi?tenje visokokvalitetnih uzorkovanih zvu?nih i muzi?kih informacija.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Sun Microsystems i NeXT (.au, .snd)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Unix Audio (.au) datoteke su zvu?ne datoteke generisane u UNIX operativnim sistemima.

Sound (.snd) format je zamenjivi format zvu?ne datoteke koji se koristi na Sun, NeXt i Silicon Graphics ra?unarima. Ova datoteka obi?no sadr?i neobra?ene zvu?ne podatke pra?ene tekstualnim identifikatorom.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Audio for Windows (.wav)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Windows koristi Wave Form Audio (WAV) format datoteke za skladi?tenje zvukova u vidu zvu?nih talasa. Jedan minut zvuka u Pulse Code Modulation (PCM) formatu mo?e da zauzima samo 644 kilobajte (KB) ili ?ak 27 megabajta (MB) prostora. Ova veli?ina skladi?nog prostora zavisi od frekvencije uzorkovanja, tipa zvuka (mono ili stereo) i broja bitova koji se koriste za uzorak.

Sli?no AVI i ASF formatu, WAV je samo kontejner datoteke. Audio sadr?aj komprimovan putem razli?itih kodeka i sa?uvan u .wav datoteci mo?e da se reprodukuje u programu Windows Media Player ako su odgovaraju?i kodeci instalirani na ra?unaru. Najuobi?ajeniji audio kodeci koji se koriste u .wav datotekama su Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) i nekomprimovani Pulse Code Modulation (PCM).
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

CD Audio Track (.cda)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Datoteke u formatu CD Audio (.cda) su zvu?ne datoteke sa?uvane na CD-u. Datoteke u .cda formatu mogu da se reprodukuju samo sa CD-a. Zbog toga ne mo?emo da damo primer takve datoteke u ovom ?lanku. Da biste isprobali .cda datoteku, ili probajte da pustite drugu .cda datoteku sa CD-a ili poku?ajte da pustite neku .cda datoteku sa drugog CD-a. .cda datoteke samo predstavljaju audio zapise sa CD-a i zapravo ne sadr?e informacije o impulsnoj kodnoj modulaciji (PCM). Ako kopirate .cda datoteku sa CD-a na ?vrsti disk, ne?ete mo?i da je pustite.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Indeo Video Technology (.ivf)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Datoteke u Indeo Video File (IVF) formatu su video datoteke kodirane putem Indeo kodeka korporacije Ligos Corporation. Indeo standardi mogu ?esto da se menjaju. Da biste sigurno mogli da pu?tate datoteke kodirane ovim kodekom, instalirajte najnoviji Indeo paket. Da biste proverili da li imate najnoviji Indeo paket, kontaktirajte korporaciju Ligos Corporation. To mo?ete u?initi putem slede?e veb lokacije korporacije Ligos:
http://www.ligos.com
Da biste pustili neku .ivf datoteku, prvo je preuzmite na ?vrsti disk. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite desnim tasterom mi?a na .ivf datoteku, a zatim izaberite opciju Sa?uvaj cilj kao.
 2. Izaberite lokaciju na ?vrstom disku na kojoj ?elite da sa?uvate datoteku.
 3. Kliknite dva puta na datoteku koju ste sa?uvali da biste je pustili.
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga otvorili u Microsoft bazi znanja:
281919 Prikazuje se poruka ?Neodre?ena/nedefinisana gre?ka? prilikom reprodukcije datoteke u formatu Indeo Video Format (IVF)
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Maske za Windows Media Player (.wmz, .wms)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Datoteka definicije maske za Windows Media Player (.wms) je tekstualni XML dokument koji defini?e elemente prisutne u maski, njihove odnose i funkcije. Autor skripte kreira datoteku definicije maske (.wms) i sve povezane JScript datoteke (.js) koje sadr?e grafi?ke elemente i dodaju funkcije maski.

.wmz datoteka je komprimovana zip arhiva koja sadr?i datoteku definicije maske za Windows Media Player, povezane Jscript datoteke i prate?e grafi?ke datoteke.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

QuickTime Movie datoteka (.mov)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Apple Computer je razvio QuickTime format datoteke za kreiranje, ure?ivanje, objavljivanje i prikaz multimedijalnih datoteka. QuickTime format mo?e da sadr?i video, animacije, grafi?ki sadr?aj, 3D sadr?aj i sadr?aj virtuelne stvarnosti (VR). Samo QuickTime datoteke verzije 2.0 ili starije mogu da se reprodukuju u programu Windows Media Player. Novije verzije QuickTime datoteka zahtevaju plejer kompanije Apple ? QuickTime Player. Vi?e informacija potra?ite na slede?oj veb lokaciji kompanije Apple:
http://www.apple.com/quicktime
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

MP4 Audio datoteka (.m4a)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
.m4a (samo audio) ?esto se kompresuje putem AAC kodiranja (s gubitkom), ali tako?e mo?e biti u Apple Lossless (bez gubitka) formatu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

MP4 Video datoteka (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
MPEG-4 je specifikacija Me?unarodne organizacije za standardizaciju (ISO) koja pokriva mnoge aspekte prikaza multimedijalnog sadr?aja, uklju?uju?i kompresiju, autorstvo i isporuku. Iako video kompresija i definicija kontejnera datoteke predstavljaju dva zasebna entiteta specifikacije MPEG-4, mnogi ljudi pogre?no misle da ova dva termina zna?e isto. Mo?ete da primenite samo delove specifikacije MPEG-4 i da i dalje budete usagla?eni sa standardom.

MPEG-4 format datoteke, kako ga defini?e specifikacija MPEG-4, sadr?i video kodiran u MPEG-4 formatu i zvuk kodiran u Advanced Audio Coding (AAC) audio formatu. Obi?no koristi .mp4 oznaku tipa datoteke. Windows Media Player ne podr?ava reprodukciju .mp4 formata datoteke. Medijske datoteke u .mp4 formatu mo?ete da pu?tate u programu Windows Media Player ako instalirate dekoderski paket za MPEG-4 kompatibilan sa DirectShow okru?enjem. Dekoderski paketi za MPEG-4 kompatibilni sa DirectShow okru?enjem sadr?e Ligos LSX-MPEG Player i EnvivioTV.

Vi?e informacija o programu Ligos LSX-MPEG Player, potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Ligos:
http://www.ligos.com
Vi?e informacija o programu EnvivioTV, potra?ite na slede?oj veb lokaciji kompanije Envivio:
http://www.envivio.com/products/
Microsoft je odabrao da primeni deo MPEG-4 standarda koji se odnosi na kompresiju video sadr?aja. Microsoft je do sada proizveo slede?e kodeke zasnovane na MPEG-4 standardu:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 video sadr?aj mo?ete da kodirate i sa?uvate u .asf kontejneru datoteke upotrebom alatki Windows Media Tools i Windows Media Encoder. Nakon toga ?ete mo?i da reprodukujete te datoteke u programu Windows Media Player. Vi?e informacija o MPEG-4 standardu i podr?ci korporacije Microsoft za isti potra?ite na slede?oj veb lokaciji korporacije Microsoft:
http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/forpros/format/codecdownload.aspx
.m4v format datoteke je format za video datoteke koji je razvio Apple i koji je veoma sli?an MP4 formatu. Razlike se ogledaju u DRM za?titi od kopiranja koju Apple primenjuje i kori??enju zvuka u AC3 (Dolby Digital) formatu koji nije standardizovan za kori??enje u MP4 kontejneru.

.mp4v datoteka je MPEG-4 video datoteka.

.3gp (3GPP format datoteke) je format multimedijalnog kontejnera koji defini?e Third Generation Partnership Project (3GPP) za 3G UMTS multimedijalne usluge. Koristi se na 3G mobilnim telefonima, ali mo?e da se reprodukuje i na nekim 2G i 4G telefonima.

.3g2 (3GPP2 format datoteke) je format multimedijalnog kontejnera koji defini?e 3GPP2 za 3G CDMA2000 multimedijalne usluge. Veoma je sli?an 3GP formatu datoteke, ali sadr?i neke dodatne funkcije i neka ograni?enja u odnosu na 3GP.

.3gp2 tip datoteke prvenstveno se koristi za ?3GPP2? .
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Windows audio datoteka (.aac, .adt, .adts)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Advanced Audio Coding (.aac) je standardna ?ema za kodiranje i kompresiju sa gubitkom za zvuk u digitalnom formatu. Namenjen da bude naslednik MP3 formata, AAC obi?no posti?e bolji kvalitet zvuka od MP3 formata pri sli?nim brzinama protoka.

Audio Data Transport Stream (.adts) se koristi ako podatke treba strimovati u okviru MPEG-2 transportnog protoka. Sastoji se od niza frejmova od kojih svaki ima zaglavlje nakon ?ega slede audio podaci u AAC formatu.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

MPEG-2 TS Video datoteka (.m2ts)

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
.m2ts je oznaka tipa datoteke koja se koristi za Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV) MPEG-2 Transport Stream (M2TS) format datoteke kontejnera. Koristi se za multipleksiranje audio i video sadr?aja i drugih tokova. Zasnovan je na kontejneru MPEG-2 transportnog toka. Ovaj format kontejnera se obi?no koristi za video sadr?aj visoke definicije na Blu-ray disku i AVCHD-u.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed

Dodatne informacije

Odricanje odgovornosti za informacije o nezavisnim proizvo?a?ima

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding start collapsed
Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ili neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
assets folding end collapsed
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 316992 - Poslednji pregled: 7. maj 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Windows Media Player 12
 • Windows Media Player 11
 • Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
Klju?ne re?i: 
kbinfo kbcip KB316992

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com