ID c?a bi: 316992 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?
B?ng sau li?t k cc lo?i t?p a phng ti?n ?c cc phin b?n khc nhau c?a Windows Media Player h? tr? (Cch xc ?nh phin b?n Windows Media Player).

Ch ? Cc ?nh d?ng t?p b? sung c th? ?c h? tr? n?u b?n ci ?t m? m?i trong Windows. ? bi?t thm thng tin, h?y xem B? gi?i m?: cu hoi thng gp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Phn m? r?ng tn tpWindows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Dong Windows Media Player 9Windows Media Player danh cho Windows XPWindows Media Player 7
?nh d?ng Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
?
?
?
?
?
?
Siu tp Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
?
?
?
?
?
?
Siu tp Windows Media (.wpl)
?
?
?
?
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
?
-
-
-
?
-
Goi T?i xu?ng Windows Media (.wmd)
?
?
?
?
?
?
Audio Visual Interleave (.avi)
?
?
?
?
?
?
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
?
?
?
?
?
?
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
?
?
?
?
?
?
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
?
?
?
?
?
?
Sun Microsystems va NeXT (.au, .snd)
?
?
?
?
?
?
Audio for Windows (.wav)
?
?
?
?
?
?
CD Audio Track (.cda)
?
?
?
?
?
?
Cng ngh Video Indeo (.ivf)
?
?
?
-
?
?
Giao din Windows Media Player (.wmz, .wms)
?
?
?
?
?
?
T?p Phim QuickTime (.mov)
?
-
-
-
-
-
T?p m thanh MP4 (.m4a)
?
-
-
-
-
-
Tp Video MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
?
-
-
-
-
-
T?p m thanh Windows (.aac, .adt, .adts)
?
-
-
-
-
-
T?p Video MPEG-2 TS (.m2ts)
?
-
-
-
-
-

Thng tin chi tit v cac loai tp c h tr

Cac inh dang Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
inh dang H thng Nng cao (.asf)
inh dang H thng Nng cao (ASF) la inh dang tp Windows Media c a thich. Vi Windows Media Player, nu cac b ma hoa/giai ma phu hp c cai t trn may tinh cua ban, ban co th phat ni dung m thanh, ni dung video hoc ca hai, c nen bng nhiu b ma hoa/giai ma khac nhau va c lu tr trong mt tp .asf. Ngoai ra, ban co th phat trc tip ni dung m thanh va video vi Windows Media Services hoc ban co th goi ni dung bng Windows Media Rights Manager.

ASF la mt inh dang tp co th m rng lu tr d liu a phng tin c ng b hoa. inh dang nay h tr gi d liu qua nhiu mang va giao thc khac nhau. ASF c?ng ph h?p ? pht l?i ?a phng. ASF h tr cac kha nng a phng tin nng cao bao gm cac loai phng tin co th m rng, tai xung cu phn, cac loai phng tin co th m rng quy m, u tin lung do tac gia chi inh, h tr nhiu ngn ng va cac kha nng th muc chuyn su bao gm quan ly tai liu va ni dung.

Thng thng, cac tp ASF co cha ni dung m thanh c nen bng b ma hoa/giai ma Windows Media Audio (WMA) s dung tn m rng .wma. Tng t, cac tp ASF co cha ni dung m thanh, ni dung video hoc ca hai, c nen bng b ma hoa/giai ma Windows Media Audio (WMA) va Windows Media Video (WMV) se s dung tn m rng .wmv. Cui cung, ni dung c nen bng bt ky b ma hoa/giai ma nao khac s dung tn m rng chung .asf. bit thm thng tin v ASF, hay truy cp trang web sau cua Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/aa384481.aspx
Windows Media Audio (.wma)
Cac tp Windows Media Audio (.wma) la cac tp inh dang H thng Nng cao (.asf) bao gm m thanh c nen bng codec Windows Media Audio (WMA). B?ng cch s? d?ng ph?n m? r?ng ring bi?t, ng?i dng c th? ci ?t nhi?u tr?nh pht trn my tnh c?a h? v lin k?t cc tr?nh pht nh?t ?nh v?i ph?n m? r?ng .wma ? pht l?i cc ngu?n ch? c m thanh.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Cc t?p Windows Media Video (.wmv) l cc t?p ?nh d?ng H? th?ng Nng cao (.asf) bao g?m m thanh, video ho?c c? hai ?c nn b?ng codec Windows Media Audio (WMA) v Windows Media Video (WMV). B?ng cch s dung ph?n m rng ring bi?t, b?n co th cai t nhiu trinh phat trn may tinh cua m?nh va lin kt cc trinh phat nht inh vi ph?n m rng .wmv phat lai cac ngun m thanh va video.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Siu t?p Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Advanced Stream Redirector (.asx)
Cc t?p Advanced Stream Redirector (.asx), c?n ?c g?i l Siu t?p Windows Media, l cc t?p vn b?n cung c?p thng tin v? lu?ng t?p v b?n tr?nh by c?a t?p. Cac tp ASX khng chi thc hin tac vu n gian la xac inh cac danh sach phat ma con cung cp thng tin cho Windows Media Player v cach trinh bay cac muc phng tin c bit cua danh sach phat.

Cac Siu tp Windows Media da trn cu phap XML va co th c ma hoa inh dang ANSI hoc UNICODE (UTF-8). Cac siu tp nay bao gm nhiu phn t khac nhau vi cac the va thuc tinh c lin kt cua chung. Mi phn t trong mt siu tp Windows Media xac inh mt thit t hoc hanh ng cu th trong Windows Media Player.

Cac tp ASX co th tro ti bt ky loai tp phng tin nao ma Windows Media Player nhn dang va h tr.

? bi?t thm thng tin v? Siu t?p Windows Media, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/aa385262.aspx
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Cc t?p Windows Media Audio Redirector (.wax) l cc Siu t?p Windows Media tham chi?u cc t?p Windows Media Audio (.wma).
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Cc t?p Windows Media Video Redirector (.wvx) l cc Siu t?p Windows Media tham chi?u cc t?p Windows Media Video (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
Cc phin b?n c?a Windows Media Player h? tr? lo?i t?p sau: Cac tp Windows Media Redirector (.wmx) la cc Siu tp Windows Media tham chiu cac tp Windows Media Audio (.wma), Windows Media Video (.wmv) hoc ca hai.
Windows Media Player Playlist (.wpl)
Cac t?p Windows Media Player Playlist (.wpl) l cc danh sch pht pha my khch ?c ghi ? ?nh d?ng ?c quy?n. Microsoft a gii thiu inh dang tp nay trong Dong Windows Media Player 9. inh dang .wpl co th tao cac danh sach phat ng, trong khi inh dang .asx va .m3u khng th. Trong Dong Windows Media Player 9, tinh nng danh sach phat t ng s dung inh dang .wpl. inh dang .wpl la inh dang tp mc inh c s? d?ng cho cac danh sach phat ma ban lu trong Dong Windows Media Player 9.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Trong Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft a gii thiu inh dang tp *.dvr-ms lu tr ni dung TV c ghi. Tng t cac tp *.asf, nhng cai tin tp *.dvr-ms cho phep chc nng chinh Personal Video Recorder (PVR), bao gm dich chuyn thi gian, tam dng trc tip cung nh ghi va phat lai ng thi. Video co trong tp *.dvr-ms c ma hoa di dang lung video MPEG-2 va m thanh trong tp *.dvr-ms c ma hoa di dang lung m thanh MPEG-1 Lp II.

phat lai cac tp *.dvr-ms khng c bao v trn cac may tinh ang chay Windows XP, ban phai co cac cu phn phn mm va phn cng sau y:
 • Microsoft Windows XP Goi Dich vu 1 (SP1) hoc mi hn.
 • Phai cai t ban cp nht c ghi lai trong bai vit sau trong C s Kin thc Microsoft trn may tinh: bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  810243 H tr phat lai DirectShow cho cac tp c ghi bng Windows XP Media Center Edition
 • M?t b? gi?i m? Windows XP tng thich DVD.
bit thm thng tin v cac tp *.dvr-ms, hay truy c?p trang web sau cua Microsoft:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/ms778831.aspx
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Goi Tai xung Windows Media (.wmd)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cac goi T?i xu?ng Windows Media (WMD) kt hp cac ng vin giao din, thng tin danh sach phat va ni dung a phng tin cua Windows Media Player trong mt tp n co th tai xung s dung ph?n m rng .wmd. Mt goi .wmd co th bao gm toan b album cac video nhac cung hin thi quang cao dang nhan hiu hoa va lin kt ti mt trang web cua nha ban le nhac trc tuyn.

tai xung goi .wmd t mt trang web, hay bm vao lin kt ti goi o. Khi goi c tai xung may tinh cua ban, Windows Media Player se t ng giai nen cac tp co trong goi o, thm danh sach phat trong goi, thm ni dung vao Th vin Phng tin, hin thi giao din vin trong ngn Now Playing (Hin ang phat) cua Windows Media Player ( ch y u), sau o phat muc u tin trong danh sach phat. ? bi?t thm thng tin v? cc t?p .wmd, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft Web:
http://msdn.microsoft.com/vi-vn/library/aa386465.aspx
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Audio Visual Interleave (.avi)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Audio Video Interleave (AVI) l tr?ng h?p ?c bi?t c?a ?nh d?ng T?p Resource Interchange (RIFF). AVI ?c xc ?nh b?i Microsoft. inh dang tp .avi la inh dang ph bin nht cho d liu m thanh va video trn may tinh.

Ni dung m thanh hoc ni dung video c nen bng nhiu b ma hoa/giai ma khac nhau co th c lu tr trong tp .avi va c phat trong Windows Media Player, nu cac b ma hoa/giai ma phu hp c cai t trn may tinh. Cac b ma hoa/giai ma video thng c s dung trong tp .avi gm:
 • B ma hoa/giai ma DivX

  bit thm thng tin, hay truy cp trang web sau cua DivX:
  http://www.divx.com
 • B ma hoa/giai ma Cinepak

  bit thm thng tin, hay truy cp trang web sau cua Cinepak:
  http://www.probo.com/cinepak.php
 • B ma hoa/giai ma Indeo

  bit thm thng tin, hay truy cp trang web sau cua Ligos:
  http://www.ligos.com
 • B ma hoa/giai ma DV
 • B ma hoa/giai ma MJPEG
 • B ma hoa/giai ma RGB ho?c YUY2 a giai nen
Cac b ma hoa/giai ma m thanh thng c s dung trong tp .avi gm:
 • B ma hoa/giai ma MP3
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM)
 • B ma hoa/giai ma Pulse Code Modulation (PCM) a giai nen
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Moving Picture Experts Group phat trin cac tiu chun Moving Picture Experts Group (MPEG). Nhng tiu chun nay ang phat trin mt loat tiu chun cho nen video va m thanh.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Tiu chun nay cho phep ma ha video l?y tin tc truyn khoang 1,5 triu bit mi giy (bps). inh dang tp nay a c thit k ring s dung vi phng tin Video-CD va CD-i. Cac t trin khai chun MPEG-1 ph bin nht cung cp phn giai video 352x240 tc 30 khung hinh mi giy (fps). Khi ban s dung tiu chun nay, ban se nhn c mt video co cht lng thp hp mt chut so vi cac video VCR thng thng.

Cac tp s dung tn m rng .m1v thng la cac lung MPEG-1 c ban chi cha thng tin video. Cac tp s dung tn m rng .mpg hoc .mpeg thng la cac lung h thng MPEG-1 co cha video ma hoa MPEG-1 va m thanh ma hoa MPEG-1 Lp II (MP2).

Tuy nhin, cac lung h thng MPEG-1 khng s dung ring cac tn m rng .mpg va .mpeg. Cac lung chng trinh MPEG-2 cung thng s dung phn m rng tn tp .mpg va .mpeg, tuy nhin chung co cha video ma hoa MPEG-2. Bi vi cac h iu hanh Microsoft Windows chi cung cp mt b giai ma video MPEG-1, Windows Media Player khng th phat cac lung chng trinh MPEG-2 ma khng cai t b giai ma video MPEG-2 b sung (con c goi la goi giai ma DVD). bit thm thng tin v vic mua cac goi giai ma DVD, hay truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows/windows-media-player-plug-ins
m thanh MPEG L?p III (.mp3)
Tiu chu?n ny c?ng ? pht tri?n t? chu?n MPEG ban ?u. y la mt cng ngh nen m thanh la mt phn cua thng s MPEG-1 va MPEG-2. H?c vi?n Fraunhofer ? pht tri?n MP3 ? ?c vo nm 1991. MP3 s? d?ng m? ha m thanh tri gic ? nn m thanh c ch?t l?ng CD v?i ? trung th?c g?n nh tng t?.
m thanh MPEG L?p II (.mp2, .mpa)
m thanh MPEG L?p II l chu?n m? ha m thanh ban ?u ?c pht tri?n nh m?t ph?n c?a thng s? MPEG-1 v sau ? ?c c?p nh?t cho thng s? MPEG-2.
M3U (.m3u)
T?p .m3u l danh sch pht siu t?p tham chi?u cc t?p .mp3 v cung c?p siu d? li?u b? sung cho cc m?c trong danh sch pht.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Musical Instrument Digital Interface (MIDI) l m?t giao th?c chu?n dnh cho vi?c trao ?i thng tin m nh?c gi?a cc nh?c c?, nh?c c? i?n t? v my tnh. Tiu chun nay xac inh ma cho mt s kin m nhac bao gm bt u mt nt, cao , dai, m lng cua nt nhac, va cac thuc tinh m nhac nh ting rung. Tiu chun nay cung xac inh cac ma cho nhiu iu chinh khac nhau v nut, s va m nn c s dung trn cac nhac cu in t.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Audio Interchange File Format ( .aif, .aifc, .aiff)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Apple Computer ? pht tri?n ?nh d?ng t?p m thanh Audio Interchange File Format (AIFF). Ban co th s dung inh dang nay lu tr thng tin v nhac cu va m thanh mu cht lng cao.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Sun Microsystems v NeXT (.au, .snd)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc t?p Unix Audio (.au) l cc t?p m thanh do UNIX t?o.

Tp m thanh (.snd) la mt inh dang tp m thanh co th chuyn i c s dung trn cac may tinh Sun, NeXt va Silicon Graphics. T?p th?ng ch?a d? li?u m thanh th i km v?i m? nh?n di?n vn b?n.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Audio for Windows (.wav)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Windows s? d?ng ?nh d?ng t?p Wave Form Audio (WAV) ? lu tr? m thanh ? d?ng sng. Mt phut m thanh c ma hoa bng Pulse Code Modulation (PCM) co th chim ti thiu la 644 kilobyte (KB) hoc ti a la 27 megabyte (MB) dung lng lu tr. Kich c dung lng lu tr tuy thuc vao tn sut ly mu, loai m thanh (n m hoc stereo) va s lng bit c dung cho mu.

Tng t nh inh dang AVI va ASF, WAV chi la mt b lu tr tp. Ni dung m thanh c nen bng nhiu b ma hoa/giai ma khac nhau c lu tr trong tp .wav co th c phat lai trong Windows Media Player, nu cac b ma hoa/giai ma phu hp c cai t trn may tinh. Cac codec m thanh ph bin nht c s dung trong cac tp .wav gm c Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MS ADPCM) va Pulse Code Modulation (PCM) a giai nen.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

CD Audio Track (.cda)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc b?n CD Audio (.cda) l cc t?p m thanh ?c lu tr? trn phng ti?n CD. B?n ch? c th? phat cc tp .cda t? ?a CD-ROM. Do , khng th bao gm tp mu trong bai vit nay ban phat. kim tra tp .cda, hay th phat mt tp .cda khac t ia CD-ROM cua ban hoc th phat mt tp .cda t mt ia CD-ROM khac. Cac tp .cda tng ?ng v?i cc ranh m thanh CD va khng cha thng tin iu bin ma xung (PCM) thc. B?n khng th? pht t?p n?u b?n sao chp t?p .cda t? CD-ROM vo ?a c?ng.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Cng ngh? Video Indeo (.ivf)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cc t?p Video Indeo (IVF) l cc t?p video ?c m? ha b?ng cch s? d?ng codec Indeo c?a Ligos Corporation. Cac tiu chun cua Indeo c th? thay ?i th?ng xuyn. am bao ban co th phat cac tp c ma hoa bng b ma hoa/giai ma nay, hay chc chn rng ban co goi Indeo mi nht. kim chng rng ban co goi Indeo mi nht, hay lin h vi Ligos Corporation. lam vic nay, hay truy cp trang web sau cua Ligos:
http://www.ligos.com
phat mt tp .ivf, hay tai tp nay v ia cng trc khi phat. lam vic nay, hay lam theo cac bc sau.
 1. Bm chut phai vao lin kt ti tp .ivf sau o bm Lu ich La.
 2. Chi inh vi tri lu tp trn ia cng cua ban.
 3. Bm up vao tp ma ban a lu vao ia cng phat tp.
bit thm thng tin, hay bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
281919 Thng bao "L?i khng xc ?nh" khi phat m?t tp ?nh d?ng Video Indeo (IVF)
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Giao di?n Windows Media Player (.wmz, .wms)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
T?p ?nh ngh?a giao di?n Windows Media Player (.wms) l ti li?u vn b?n XML xc ?nh cc ph?n t? c trong m?t giao di?n, cc m?i quan h? v ch?c nng c?a chng. Mt trinh tao tp lnh tao tp inh nghia giao din (.wms) va moi tp JScript (.js) c lin kt kt hp cac phn t hoa va thm chc nng vao giao din.

Tp .wmz la mt tp nen lu tr Zip co cha mt tp inh nghia giao din Windows Media Player cung cac tp Jscript c lin kt va cac tp hoa h tr cua no.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?p Phim QuickTime (.mov)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Apple Computer a phat trin inh dang tp QuickTime tao, chinh sa, xut ban va xem cac tp a phng tin. inh dang QuickTime co th cha video, hoat anh, hoa, ni dung 3D va ni dung thc t ao (VR). Chi co th phat cac tp QuickTime phin ban 2.0 hoc cu hn trong Windows Media Player. Cc phin b?n mi hn c?a QuickTime ?i h?i QuickTime Player ?c quy?n c?a Apple. ? bi?t thm thng tin, truy c?p trang web sau c?a Apple:
http://www.apple.com/quicktime
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?p m thanh MP4 (.m4a)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
.m4a (ch? c m thanh) th?ng ?c nn b?ng m? ha AAC (lossy) nhng c?ng c th? ? ?nh d?ng Apple Lossless.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?p Video MP4 (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
MPEG-4 l thng s? c?a T? ch?c Tiu chu?n Qu?c t? (ISO) bao g?m nhi?u kha c?nh c?a b?n tr?nh by a phng ti?n g?m c nn, c?p php v g?i. Mc du nen video va inh nghia b lu tr tp la hai thc th ring va c lp cua thng s MPEG-4, nhiu ngi tin tng khng chinh xac rng hai thc th nay co th trao i cho nhau. Ban co th trin khai chi cac phn cua thng s MPEG-4 va vn tun theo tiu chun nay.

inh dang tp MPEG-4, nh c xac inh theo thng s MPEG-4, co cha ni dung video ma hoa bng MPEG-4 va ni dung m thanh ma hoa bng Ma hoa m thanh Nng cao (AAC). inh dang nay th?ng s? d?ng ph?n m? r?ng .mp4. Windows Media Player khng h tr phat lai inh dang tp .mp4. Ban co th phat lai cac tp phng tin .mp4 trong Windows Media Player khi ban cai t cac goi b giai ma MPEG-4 tng thich DirectShow. Cac goi b ma hoa MPEG-4 tng thich DirectShow bao gm Ligos LSX-MPEG Player va EnvivioTV.

bit thm thng tin v Ligos LSX-MPEG Player, hay truy nhp Web site sau cua Ligos:
http://www.ligos.com
bit thm thng tin v EnvivioTV, hay truy nhp Web site sau cua Envivio:
http://www.envivio.com/products/
Microsoft a chon trin khai phn nen video cua tiu chun MPEG-4. Microsoft hi?n a s?n xu?t cc b ma hoa/giai ma video d?a trn MPEG-4 sau y:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
Ni dung video MPEG-4 co th c ma hoa va lu tr trong b lu tr tp .asf bng cach s dung cac Cng cu Windows Media va B ma hoa Windows Media. Sau , b?n c th? phat cc tp trong Windows Media Player. ? bi?t thm thng tin v? h? tr? c?a Microsoft v MPEG-4, h?y truy c?p trang web sau c?a Microsoft:
http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows7/Codecs-frequently-asked-questions?nh d?ng t?p
.m4v l ?nh d?ng t?p video do Apple pht tri?n v r?t g?n v?i ?nh d?ng MP4. i?m khc bi?t l tnh nng ty ch?n b?o v? b?n sao DRM c?a Apple v x? l? m thanh AC3 (Dolby Digital) khng ?c chu?n ha cho t?p ch?a n?i dung MP4.

T?p .mp4v l t?p video MPEG-4.

.3gp (?nh d?ng t?p 3GPP) l ?nh d?ng ch?a a phng ti?n ?c D? n ?i tc Th? h? Th? ba (3GPP) ?nh ngh?a cho cc d?ch v? a phng ti?n 3G UMTS. ?nh d?ng ny ?c s? d?ng trn cc i?n tho?i di ?ng 3G nhng c?ng c th? ?c pht trn m?t s? i?n tho?i 2G v 4G.

.3g2 (?nh d?ng t?p 3GPP2) l ?nh d?ng ch?a a phng ti?n ?c 3GPP2 ?nh ngh?a cho cc d?ch v? a phng ti?n 3G CDMA2000. ?nh d?ng ny r?t gi?ng v?i ?nh d?ng t?p 3GP nhng c m?t s? tr?ng h?p m? r?ng v gi?i h?n so v?i 3GP.

Lo?i t?p .3gp2 ?c lin k?t ch? y?u v?i '3GPP2' .
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?p m thanh Windows (.aac, .adt, .adts)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
M? ha m thanh Nng cao (.aac) l l?c ? m? ha, nn khng b?o ton thng tin v ?c chu?n ha dnh cho m thanh k? thu?t s?. ?c thi?t k? ? k? t?c ?nh d?ng MP3, AAC th?ng ?t ?c ch?t l?ng m thanh t?t hn MP3 ? t?c ? bit tng t?.

Audio Data Transport Stream (.adts) ?c s? d?ng n?u d? li?u ?c truy?n trong lu?ng truy?n t?i MPEG-2, bao g?m m?t lo?t khung, m?i khung c m?t tiu ? i km v?i d? li?u m thanh AAC.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

T?p Video MPEG-2 TS (.m2ts)

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
.m2ts l ph?n m? r?ng tn t?p ?c s? d?ng cho ?nh d?ng t?p ch?a Lu?ng Truy?n t?i MPEG-2 (M2TS) Blu-ray Disc Audio-Video (BDAV). ?nh d?ng t?p ny ?c s? d?ng cho ghp knh m thanh, video v cc lu?ng khc. N d?a trn ?nh d?ng ch?a lu?ng truy?n t?i MPEG-2. ?nh d?ng ch?a ny th?ng ?c s? d?ng cho video c ? nt cao trn ?a Blu-ray v AVCHD.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thng tin thm

Min tr trach nhim v thng tin cua bn th ba

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding start collapsed
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun do cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng bao hanh, ngu y bao hanh hay theo cach khac v hiu nng hoc tin cy cua nhng san phm nay.
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
assets folding end collapsed

Thu?c tnh

ID c?a bi: 316992 - L?n xem xt sau cng: 08 Thang Ba 2014 - Xem xt l?i: 7.0
p d?ng
 • Windows Media Player 12
 • Microsoft Windows Media Player 11
 • Microsoft Windows Media Player 10
 • Microsoft Windows Media Player 9 Series
 • Microsoft Windows Media Player 7.0
T? kha:
kbinfo kbcip KB316992

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com