Quá tr?nh và yêu c?u danh tính trong ASP.NET

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317012 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này v?ch ra các quy?n truy nh?p đư?c c?p cho m?c đ?nh x? l? tài kho?n và mô t? m?t s? trư?ng h?p trong đó các quy?n có th? quá h?n ch? cho các nhi?m v? nh?t đ?nh.

Trong cài đ?t m?c đ?nh c?a ASP.NET trên Microsoft Windows 2000 và Microsoft Windows XP, ASP.NET ch?y Web ?ng d?ng m? trong m?t quá tr?nh công nhân. Nh?n d?ng c?a quá tr?nh này s? d?ng m?t đ?a phương tài kho?n tên tài kho?n ASPNET (nơi tên đ?y đ? là tài kho?n aspnet_wp) Theo m?c đ?nh. Trong b?n phát hành phiên b?n beta c?a ASP.NET, nh?n d?ng quá tr?nh là h? th?ng, mà m?t tài kho?n m?nh m?, hành chính bao g?m nhi?u quy?n truy c?p vào các máy tính. Đ? cung c?p m?t cài đ?t m?c đ?nh ít đ?c quy?n, phát hành Phiên b?n c?a ASP.NET s? d?ng các tài kho?n ASPNET y?u hơn, phù h?p cho h?u h?t các Các ?ng d?ng web.

Chú ý Theo m?c đ?nh, n?u b?n đang s? d?ng Microsoft Internet thông tin D?ch v? (IIS) 6.0, ASP c?a b?n.NET Web ?ng d?ng s? ch?y trong b?o m?t b?i c?nh c?a các tài kho?n NetworkService.

THÔNG TIN THÊM

C?u h?nh nh?n d?ng quá tr?nh

B?n có th? c?u h?nh danh tính ti?n tr?nh trong các <processmodel></processmodel> ph?n c?a Machine.config t?p tin trong thư m?c c?u h?nh c?a thư m?c g?c cài đ?t. Các tên ngư?i dùng và các m?t kh?u thu?c tính đi?u khi?n danh tính c?a quá tr?nh. M?c đ?nh giá tr? cho các thu?c tính này là như sau:
<processModel userName="machine" password="AutoGenerate" />
				
Các máy và các AutoGenerate các giá tr? hư?ng d?n ASP.NET đ? s? d?ng tài kho?n ASPNET đư?c xây d?ng trong và đ?n s? d?ng m?t m?t kh?u ng?u nhiên, m? hóa m?nh m? đư?c lưu tr? t?i các đ?a phương An ninh cơ quan (LSA) cho tài kho?n đó.

N?u b?n mu?n s? d?ng m?t quá tr?nh đó có quy?n truy c?p nhi?u hơn, b?n có th? thi?t l?p các tên ngư?i dùng thu?c tính cho Các vấn đề, mà nguyên nhân vi?c ASP.Quá tr?nh công nhân NET đ? ch?y v?i cùng m?t danh tính như là quá tr?nh Inetinfo.exe. Quá tr?nh Inetinfo.exe ch?y theo m?c đ?nh như danh tính h? th?ng. Khi b?n c?u h?nh ASP.NET công nhân quá tr?nh s? d?ng nh?n d?ng h? th?ng, ASP.Quá tr?nh NET công nhân có th? truy c?p h?u như t?t c? các tài nguyên trên máy tính đ?a phương. Trên máy tính ch?y Windows 2000, Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003, trương m?c h? th?ng c?ng có m?ng lư?i thông tin đăng nh?p và có th? truy c?p tài nguyên m?ng như tài kho?n máy. Đ? c?u h?nh tr?nh đ? ch?y như nh?n d?ng h? th?ng, thay đ?i các tên ngư?i dùng trong các <processmodel></processmodel> ph?n như sau:
<processModel userName="SYSTEM" password="AutoGenerate" />
				

M?c đ?nh quy?n cho tài kho?n ASPNET

ASPNET tài kho?n đư?c t?o ra như là m?t tài kho?n đ?a phương khi b?n cài đ?t ASP.NET. Tài kho?n ASPNET thu?c ch? vào nhóm ngư?i dùng trên máy tính đó. V? v?y, các tài kho?n ASPNET có t?t c? các quy?n đó có liên k?t v?i nh?ng ngư?i s? d?ng nhóm và có th? truy c?p b?t k? tài nguyên nào nhóm ngư?i dùng đư?c c?p truy c?p vào. Tài kho?n ASPNET th?a k? các quy?n ngư?i dùng sau đây t? nh?ng ngư?i s? d?ng nhóm.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i s? d?ng quy?nL?i gi?i thích
SeChangeNotifyPrivilegeB? qua ki?m tra đi qua.
SeUndockPrivilegeLo?i b? máy tính t? tr?ng thái.
SeInteractiveLogonRightĐăng nh?p t?i đ?a phương.
SeNetworkLogonRightTruy c?p vào máy tính này qua m?ng.
Thêm vào nh?ng quy?n l?i này, tài kho?n ASPNET c?ng đư?c c?p các quy?n sau đây theo m?c đ?nh:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Ngư?i s? d?ng quy?nL?i gi?i thích
SeServiceLogonRightĐăng nh?p như m?t d?ch v?.
SeBatchLogonRightĐăng nh?p như m?t công vi?c th?c thi.
SeDenyInteractiveLogonRightT? ch?i đăng nh?p vào ? đ?a phương.
ASP.NET c?p c? th?, truy c?p toàn quy?n cho ASPNET tài kho?n cho các thư m?c sau đây:
 • ASP t?m th?i.LƯ?I t?p tin
 • %windir%\temp
Ngoài ra, ASP.NET phép đ?c đ? Microsoft .Thư m?c cài đ?t NET Framework.

Các phác th?o danh sách sau đây các truy c?p ki?m soát li?t (ACLs) đư?c yêu c?u cho các tài kho?n ASPNET. Các b?n cài đ?t m?c đ?nh Windows 2000 và Microsoft.NET Framework bao g?m các ACLs.
 • V? trí: % installroot%\ASP.NET Temporary Files
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c/ghi vào thư m?c và Danh sách thư m?c N?i dung vào thư m?c g?c c?a ? đ?a
  Tài kho?n: X? l? tài kho?n và c?u h?nh tài kho?n m?o danh
  Mô tả: Đây là v? trí cho ASP.NET biên so?n năng đ?ng. Bên dư?i v? trí này, ?ng d?ng m? đư?c t?o ra trong m?t thư m?c r?i r?c cho m?i ?ng d?ng. B?n có th? s? d?ng các tempDir trong các <compilation></compilation> ph?n c?u h?nh v? trí g?c.

  Chú ý N?u b?n thay đ?i machine.config đ? ti?t ki?m ASP.NET t?m th?i tác ph?m trong v? trí khác, các tài kho?n ASPNET ph?i có các Danh sách N?i dung c?p truy c?p vào lo?i trên c?p g?c c?a ? đ?a.
 • V? trí: %windir%\temp
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c/ghi
  Tài kho?n: Tài kho?n quá tr?nh
  Mô tả: Này là v? trí r?ng Web Extensible Markup Language (XML) d?ch v? s? d?ng đ? t?o ra serialization proxy.
 • V? trí: Thư m?c ?ng d?ng
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c
  Tài kho?n: X? l? tài kho?n và c?u h?nh tài kho?n m?o danh
  Mô tả: Đây là v? trí cho ?ng d?ng n?i dung (ch? đ?c access yêu c?u).
  Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa302396.aspx
 • V? trí: Trang Web g?c (%systemdrive%\inetpub\wwwroot ho?c đư?ng d?n mà các trang Web m?c đ?nh đi?m đ?n)
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c
  Tài kho?n: X? l? tài kho?n và c?u h?nh tài kho?n m?o danh
  Mô tả: ASP.NET c? g?ng đ? đ?c t?p tin c?u h?nh và giám sát nh?ng thay đ?i ?? đ?a: \inetpub\wwwroot\web.config.
 • V? trí: % installroot % h? th?ng phân c?p
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c
  Tài kho?n: X? l? tài kho?n và c?u h?nh tài kho?n m?o danh
  Mô tả: ASP.NET ph?i có th? truy c?p.NET Framework h?i đ?ng khác nhau trên các Machine.config t?p tin (trong thư m?c con \Config dư?i % installroot %).
 • V? trí: %windir%\assembly
  Lo?i h?nh truy c?p: Đ?c
  Tài kho?n: X? l? tài kho?n ho?c c?u h?nh tài kho?n m?o danh
  Mô tả: Đây là toàn c?u h?i cache có ch?a đư?c chia s? H?i đ?ng.
Đ? bi?t thêm thông tin v? m?c đ?nh d?a trên ACLs cho Windows 2000 máy vi tính, xem tham chi?u "m?c đ?nh truy c?p ki?m soát cài đ?t trong Windows 2000" trong các TÀI LIỆU THAM KHẢO keá tieáp.

Chú ý Theo m?c đ?nh, tài kho?n ASPNET nói chung không có các đúng quy?n truy c?p đ? làm m?t s? nhi?m v? đư?c mô t? ? đây bài vi?t.

Truy c?p vào tài nguyên

Ph?n sau mô t? làm th? nào đ? s? d?ng ngu?n l?c khác nhau. B?n có th? truy c?p vào nhi?u ngư?i trong s? các ngu?n tài nguyên c?c b? n?u b?n cho phép m?o danh và n?u b?n c?p quy?n truy c?p tài kho?n impersonated đ?n tài nguyên. Tuy nhiên, m?o danh thư?ng không ho?t đ?ng khi b?n c? g?ng truy nh?p tài nguyên t? xa tr? khi các ?ng d?ng s? d?ng m?t cơ ch? xác th?c có th? đư?c giao, ch?ng h?n như Kerberos ho?c Basic xác th?c. B?n c?ng có th? s? d?ng COM + d?ch v? đ? truy nh?p tài nguyên, mà đư?c nêu trong các Ch?y m? v?i m?t danh tính c? đ?nhkeá tieáp.

S? d?ng t?p tin tài nguyên

Đ? cho phép m?t ?ng d?ng đang ch?y v?i tài kho?n ASPNET ghi vào tác ph?m, b?n có th? m?o danh ngư?i dùng c? th? trong m? trư?c writting đ? t?p tin, ho?c b?n có th? c?p quy?n ghi cho tài kho?n ASPNET. B?n có th? c?p cho ghi c?p phép cho t?p tin cá nhân ho?c thư m?c phân c?p.

Quan tr?ng Khi b?n c?p quy?n ghi cho các t?p tin cá nhân ho?c cho thư m?c phân c?p tài kho?n ASPNET, t?t c? các ASP.NET Web ?ng d?ng mà ch?y theo ASPNET trương m?c trên máy ch? là c?ng có th? vi?t này t?p ho?c thư m?c phân c?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? m?o m?t ngư?i s? d?ng c? th? trong m?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
306158Làm th? nào đ? th?c hi?n m?o danh trong m?t ASP.NET application
Đ? thay đ?i quy?n truy c?p Ki?m soát danh sách cho m?t t?p tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Windows Explorer.
 2. Ch?n t?p ho?c c?p mà b?n mu?n thay đ?i c?p phép.
 3. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các Bảo mật tab. Nh?p chu?t đ? ch?n h?p ki?m cho ACL c?p phép.
B?n c?ng có th? s? d?ng k?ch b?n ho?c công c? d?ng l?nh Cacls.exe (đư?c bao g?m trong Windows) đ? thay đ?i ACL cho m?t t?p tin.

ASP.NET 1.1 s? d?ng các <drivename></drivename>\Documents và Settings\<machinename></machinename>\ASPNET thư m?c đ? lưu tr? quá tr?nh t?p tin (nơi <drivename></drivename> là các ? đ?a trên máy tính c?a b?n nơi ASP.NET đư?c cài đ?t và <machinename></machinename> là tên c?a b?n máy tính).

Cho phép m?o danh

M?o danh, b?n ch?y trong b?i c?nh an ninh c?a các yêu c?u t? ch?c, ho?c là ngư?i dùng xác th?c ho?c khi là ngư?i dùng vô danh. Trong ASP.NET, m?o danh là tùy ch?n và không đư?c kích ho?t theo m?c đ?nh. Đ? kích ho?t m?o danh ? c?p đ? c?a máy tính ho?c ?ng d?ng, thêm các sau ch? th? c?u h?nh trong các <system.web></system.web> ph?n c?a Machine.config ho?c t?p tin Web.config:
<identity impersonate="true"/>
				

B?ng cách s? d?ng cơ s? d? li?u

Các ?ng d?ng s? d?ng xác th?c SQL đ? k?t n?i v?i cơ s? d? li?u không ?nh thư?ng hư?ng b?i vi?c chuy?n đ?i cho tài kho?n ASPNET. Đây c?ng là s? th?t cho các ?ng d?ng s? d?ng xác th?c tích h?p và m?o danh. Tuy nhiên, n?u m?t ?ng d?ng không m?o và đang s? d?ng Windows xác th?c, b?n ph?i c?p quy?n truy c?p vào cơ s? d? li?u cho ASPNET tài kho?n.

B?n không th? s? d?ng tài kho?n ASPNET khi b?n c? g?ng xác th?c đ? Microsoft SQL Server b?ng cách s? d?ng xác th?c tích h?p Windows qua tên đư?ng ?ng. Tuy nhiên, b?n có th? s? d?ng tài kho?n ASPNET thành công v?i Tích h?p Windows xác th?c trên Transmission Control Protocol (TCP) giao thông v?n t?i.

N?u m?t ?ng d?ng ph?i s? d?ng m?t cơ s? d? li?u Microsoft Access, tài kho?n ASPNET ph?i có th? ghi vào t?p cơ s? d? li?u. Quản trị viên ph?i đi?u ch?nh t?p c?p phép cho phù h?p.

B?ng cách s? d?ng s? ghi s? ki?n

Các ?ng d?ng ph?i ghi vào s? ghi s? ki?n ?ng d?ng có th? làm V? v?y, trong khi h? đang ch?y như tài kho?n ASPNET. N?u m?t ?ng d?ng ph?i t?o m?t th? lo?i s? ki?n đăng nh?p m?i, các ?ng d?ng c?n ph?i t?o m?t khóa registry dư?i các HKEY_LOCAL_MACHINE Registry hive, tài kho?n ASPNET không th? làm.

Đ? t?o các lo?i t?i th?i gian ch?y, b?n ph?i cho phép m?o danh, và sau đó b?n ph?i m?o danh trương m?c có quy?n truy c?p nhi?u hơn n?a. Ngoài ra, m?t ngư?i qu?n tr? có th? t?o ra các lo?i, và các ?ng d?ng có th? vi?t đ? các th? lo?i t?i th?i gian ch?y.

N?u các ?ng d?ng c?n ph?i t?o m?i s? ki?n đăng nh?p chuyên m?c, t?o ra các lo?i lúc cài đ?t. Sau khi các lo?i t?o, tài kho?n ASPNET có th? vi?t thư cho các s? ki?n ?ng d?ng đăng nh?p.

B?ng cách s? d?ng System.DirectoryServices và ho?t đ?ng thư m?c

N?u m?t ?ng d?ng Web ph?i truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng, các ?ng d?ng có th? s? d?ng m?o danh trong m?t môi trư?ng h? tr? đoàn đ?i bi?u. Ngoài ra, các ?ng d?ng có th? cung c?p thông tin đăng nh?p r? ràng đ? các DirectoryEntry nhà xây d?ng trong các System.DirectoryServices không gian tên đ? truy c?p vào thư m?c ho?t đ?ng. N?u ?ng d?ng s? d?ng r? ràng ch?ng, các ?ng d?ng nên lưu tr? thông tin đăng nh?p m?t cách thích h?p b?ng b?ng cách s? d?ng m?t k? thu?t như COM + xây d?ng chu?i ho?c b?ng cách s? d?ng các c?a s? l?p tr?nh ?ng d?ng b?o v? d? li?u giao di?n (API).

B?ng cách s? d?ng hi?u su?t counters

Các tài kho?n ASPNET có đ? quy?n đ? vi?t thư cho (nhưng không ph?i đ? đ?c) hi?u su?t truy c?p d? li?u. N?u ?ng d?ng ph?i đ?c hi?u su?t S? lư?t truy c?p d? li?u ho?c t?o ra hi?u su?t truy c?p chuyên m?c, ngư?i qu?n tr? hay quy?n l?c Ngư?i s? d?ng quy?n đư?c yêu c?u.

N?u m?t ?ng d?ng ph?i t?o m?i hi?u su?t truy c?p m?c, t?o ra các lo?i lúc cài đ?t. Sau khi các danh m?c đư?c t?o ra, tài kho?n ASPNET có th? vi?t đ? các boä ñeám.

B?n v?n có th? s? d?ng công c? giám sát hi?u su?t (Perfmon.exe) đ? giám sát ASP.Boä ñeám NET hi?u su?t khi b?n s? d?ng ASPNET tài kho?n.

Trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Ch?y Registry Editor.
 2. Định vị khóa đăng kí sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ASP.NET_1.1.4322\Names
 3. Nh?p vào Security tab.
 4. Thêm danh tính quá tr?nh công nhân v?i sau c?p phép:
  • Giá tr? truy v?n
  • Đ?t giá tr?
  • T?o Subkey
  • Kê khai Subkeys
  • Thông báo cho đ?c Control
Trong Windows Server 2003, thêm danh tính cho IIS_WPG nhóm.

B?t đ?u ra c?a quá tr?nh COM máy ch?

Các ?ng d?ng ph?i b?t đ?u ra c?a quá tr?nh COM máy ch? trong khi ch?y như tài kho?n ASPNET c? th? có th? c?p quy?n truy c?p kh?i đ?ng đ? các tài kho?n b?ng cách s? d?ng các công c? Dcomcnfg.exe.

G? l?i các v?n đ?

Theo m?c đ?nh, b?n không th? bư?c vào m?t cu?c g?i d?ch v? XML Web t? m?t ?ng d?ng khách. Bư?c vào XML Web d?ch v?, b?n ph?i thêm ASPNET tài kho?n vào nhóm ngư?i dùng tr?nh g? l?i trên máy tính nơi mà các d?ch v? XML Web đang ch?y.

Ch?y m? v?i m?t danh tính c? đ?nh

Trong COM + d?ch v?, b?n có th? ch?y m? v?i m?t danh tính c? đ?nh. B?n có th? s? d?ng các ServicedComponent l?p h?c c?a các System.EnterpriseServices không gian tên đ? vi?t các thành ph?n đư?c qu?n l? m? s? d?ng COM + d?ch v?. B?n có th? b?c ch?c năng đ?c quy?n trong m?t l?p h?c có ngu?n g?c t? ServicedComponent và sau đó ch?y l?p này như m?t COM + server ?ng d?ng v?i m?t c?u h?nh nh?n d?ng.

Biên d?ch m?-đ?ng sau t?p tin trên chia s? UNC

Trong ASP.NET, b?n có th? s? d?ng m?t s? phương pháp đ? phát tri?n ?ng d?ng t?p tin:
 • B?n có th? s? d?ng ngôn ng? đánh d?u siêu văn b?n (HTML) trong m?t .aspx t?p tin, và sau đó b?n có th? lưu tr? các m? cho các trang trong m?t h?i đ?ng t?o trong thư m?c rác. Đây là Microsoft Visual Studio.NET mô h?nh.
 • B?n có th? đóng gói t?t c? các m? và các n?i dung HTML trong m?t t?p tin duy nh?t ngu?n biên so?n theo yêu c?u.
 • B?n có th? đ?t tr?nh bày HTML trong m?t ASP.NET t?p tin, và sau đó b?n có th? t? đ?ng biên d?ch b?t k? m? liên quan đ?n ngu?n cho t?p tin đó b?i b?ng cách s? d?ng m?t src trong các <%@ Assembly %> ch? th?.
Chú ý N?u ?ng d?ng n?i dung đư?c đ?t trên m?t chia s? m?ng, các tr?nh biên d?ch b?t đ?u trong tài kho?n ASPNET và không có m?ng lư?i thông tin đăng nh?p đ? truy nh?p t?p. N?u b?n s? d?ng m?ng chia s?, b?n không th? s? d?ng các src thu?c tính đ? tr? đ?n m?t t?p tin. B?n ph?i s? d?ng m?t trong nh?ng khác phương pháp đ? thay th?.

S? d?ng ASP.NET trên m?t ti?u h?c ho?c đi?u khi?n sao lưu vùng


Theo m?c đ?nh, n?u b?n đang s? d?ng ASP.NET 1.1 trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n, ASP c?a b?n.NET Web ?ng d?ng s? ch?y trong b?i c?nh an ninh IWAM_<computername></computername> tài kho?n (nơi <computername></computername> là tên c?a máy tính c?a b?n).

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
315158KH?C PH?C: ASP.NET không làm vi?c v?i trương m?c ASPNET m?c đ?nh trên b? ki?m soát mi?n
Quay l?i đ?u trang

Đ?c IIS metabase

Tài kho?n ASPNET không th? đ?c thông tin Internet c?a Microsoft D?ch v? (IIS) metabase. N?u m?t ?ng d?ng ph?i truy c?p cài đ?t metabase, b?n có ch?n l?c có th? c?p cho đ?c quy?n truy c?p vào các nút metabase b?ng cách s? d?ng Metaacl.exe Ti?n ích.

N?u m?t ?ng d?ng ph?i s? d?ng t?p tin .disco, mà d?a vào các kh? năng đ?c metabase IIS đ? cung c?p d?ch v? phát hi?n ra, b?n ph?i c?p Đ?c quy?n truy c?p vào metabase cho tài kho?n ASPNET.

B?ng cách s? d?ng System.Management và WMI

Phương ti?n qu?n l? Windows (WMI) là m?t m?nh m?, ch?c năng hành chính mà b?n có th? s? d?ng đ? qu?n l? và giám sát Windows trên máy tính. Tuy nhiên, khi ASP.NET ?ng d?ng ch?y dư?i các ASPNET tài kho?n, tài kho?n này ch? có quy?n truy nh?p m?c đ?nh tương t? như T?t c? m?i ngư?i. Các c?p phép này bao g?m đ?c d? li?u WMI, vi?t d? li?u nhà cung c?p, và th?c hi?n phương pháp cho các nhà cung c?p trên máy tính đ?a phương. Thông tin bổ sung v? WMI cơ ch? b?o m?t có th? đư?c t?m th?y trong SDK n?n t?ng WMI tài li?u hư?ng d?n ho?c trên MSDN.

Chú ý Trên Windows 2000 mà không có d?ch v? pack 3 (SP3) hay sau này, ho?c trên Windows XP không có service pack 1 (SP1) ho?c sau, ASP.NET Web ?ng d?ng đó ch?y theo ASPNET tài kho?n có th? không làm vi?c, và b?n có th? nh?n đư?c m?t "truy c?p B? t? ch?i (0x80041003) "thông báo l?i. Đi?u này x?y ra b?i v? các tài kho?n không có đ? quy?n đ? truy c?p vào m?t s? không gian tên WMI. Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t Windows XP SP1 hay sau này, ho?c Windows 2000 SP3 ho?c m?i hơn. Ch?nh s?a v?n đ? này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? máy tính qu?n l? Microsoft Management Console (MMC)-theo.
 2. M? r?ng D?ch v? và ?ng d?ng, và ch?n Đi?u khi?n WMI.
 3. Nh?p chu?t ph?i Đi?u khi?n WMI, sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Trong các Thu?c tính đi?u khi?n WMI h?p tho?i h?p, b?m vào các Bảo mật tab.
 5. M? r?ng Ngư?i ch?, ch?n CIMV2, sau đó b?m Bảo mật.
 6. Trong các Bảo mật h?p tho?i h?p, b?m vào Nâng cao.
 7. Trong các Thi?t đ?t đi?u khi?n truy c?p h?p tho?i h?p, b?m vào Thêm. Ch?n localMachineName\ASPNET, sau đó b?m Ok.
 8. Trong các M?c c?p phép h?p tho?i, h?y ch?c ch?n r?ng Áp d?ng lên đư?c thi?t l?p đ? Không gian tên này và subnamespaces.
 9. H?y ch?c ch?n r?ng các Cho phép 'Kích ho?t tài kho?n'Cho phép 'T? xa kích ho?t tính năng' h?p ki?m đ? đư?c ch?n.
 10. Nh?p vào Ok trong m?i h?p tho?i cho đ?n khi b?n quay tr? l?i các Thu?c tính đi?u khi?n WMI h?p tho?i.
 11. L?p l?i bư?c 5 thông qua 10 cho các không gian tên WMI mà ?ng d?ng c?a b?n s? truy c?p vào.
 12. Kh?i đ?ng l?i IIS. Đ? làm đi?u này, ch?yIISRESET t? d?ng l?nh.
Theo m?c đ?nh, ASP.NET t?o ra m?t m? hóa m?nh m? m?t kh?u cho tài kho?n ASPNET. V? v?y, workaround này là an toàn cung c?p m?t kh?u tài kho?n ASPNET không đư?c chia s? gi?a các máy tính ho?c thi?t l?p l?i m?t giá tr? khác hơn là m?c đ?nh.

Tương tác v?i máy tính đ? bàn

Khi d?ch v? IIS đư?c c?u h?nh đ? cho phép tương tác v?i các máy tính đ? bàn, các tài kho?n ASPNET không có đúng quy?n truy c?p vào các máy tính đ? bàn v? c?a các tùy Access Control Lists (DACLs) trên các m?c đ?nh c?a s? nhà ga và máy tính đ? bàn. Qu?n tr? viên có th? thay đ?i các DACLs, ho?c b?n có th? ch?y quá tr?nh v?i trương m?c có quy?n truy nh?p đây các đ?i tư?ng.

Lo?i b? ASP.NET

Khi b?n lo?i b? ASP.NET, trương m?c ASPNET b? vô hi?u hóa và v?n c?n trên h? th?ng. B?n có th? xoá tài kho?n ASPNET n?u b?n không có ? đ? cài đ?t l?i ASP.NET.

N?u b?n cài đ?t l?i ASP.NET sau khi m?t cách r? ràng xóa các tài kho?n c?a ASPNET, m?t tài kho?n ASPNET m?i đư?c t?o ra r?ng có m?t m?i đ?nh danh b?o m?t (SID). Do đó, b?t k? ACLs đó g?i trư?c đó ASPNET tài kho?n không c?n áp d?ng cho các tài kho?n m?i c?a ASPNET.

B?ng cách s? d?ng Windows Server 2003

ASP.NET 1.1 s? d?ng các <drivename></drivename>\Documents và Settings\<machinename></machinename>\ASPNET thư m?c đ? lưu tr? các t?p tin quá tr?nh. Tuy nhiên, trong IIS 6.0 và ASP.NET SP1, b?n có th? xem các tác ph?m trong các <drivename></drivename>: \Documents và Settings\Default User\Local Settings\Application Data c?p. Đư?ng d?n có v? là m?t s? thay đ?i.

Chú ý<drivename></drivename> là ? đ?a trên máy tính nơi ASP.NET đư?c cài đ?t. <machinename></machinename> là tên c?a máy tính c?a b?n.

H? sơ ngư?i dùng m?c đ?nh đư?c s? d?ng trong Windows Server 2003. Trong trư?ng h?p này, m?c đ?nh nh?n d?ng là NetworkService. B?n có th? c?u h?nh NetworkService t?i h? bơi ?ng d?ng c?p đ?. NetworkService có quy?n truy c?p tương t? như ASPNET tài kho?n. Windows Server ch? s? d?ng các tài kho?n ASPNET v? IIS 5.0 Cô l?p ch? đ?. N?u b?n s? d?ng ch? đ? s? cô l?p tr?nh công nhân, t?t c? các ASP.NET các ?ng d?ng ch?y trong m?t quá tr?nh công nhân IIS W3wp.exe.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm thông tin v? m?c đ?nh truy c?p ki?m soát Lists trong Windows 2000, xem gi?y tr?ng Microsoft sau đây:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/bb742509.aspx
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
329290Làm th? nào đ? s? d?ng ASP.NET ti?n ích đ? m?t m? hóa thông tin đăng nh?p và phiên bang k?t n?i chu?i
315158 KH?C PH?C: ASP.NET không ho?t đ?ng v?i tài kho?n ASPNET m?c đ?nh trên m?t tên mi?n b? đi?u khi?n

Thu?c tính

ID c?a bài: 317012 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
T? khóa: 
kbconfig kbhttpruntime kbinfo kbsecurity kbmt KB317012 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317012

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com