Exchange Server và m?ng đính kèm lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317173 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
839687Chính sách h? tr? Microsoft v? vi?c s? d?ng thi?t b? m?ng đính kèm lưu tr? v?i Exchange Server 2003
Đ? thêm thông tin v? ch? đ? này trong Microsoft Exchange Server 5.5, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317172Exchange Server 5.5 và m?ng đính kèm lưu tr?

Tóm t?t

Microsoft khuy?n cáo tr?c ti?p đính kèm lưu tr? (DAS) ho?c m?ng khu v?c lưu tr? (SAN)

Microsoft thư?ng khuy?n cáo r?ng b?n s? d?ng DAS ho?c SAN g?n li?n đ?a h? th?ng lưu tr? (ví d?, máy tính nh? giao h? th?ng di?n [SCSI], s?i Kênh, ho?c tích h?p thi?t b? đi?n t? [IDE]) đ? lưu tr? c?a b?n Microsoft Exchange 2000 H? ph?c v? ho?c Microsoft Exchange Server 2003 database tác ph?m, b?i v? c?u h?nh này t?i ưu hóa hi?u su?t và đ? tin c?y cho Exchange Server.

Microsoft không h? tr? m?ng đính kèm lưu tr?

N?u truy c?p đ?n m?t ngu?n tài nguyên đ?a yêu c?u r?ng m?t ph?n đư?c ánh x?, ho?c N?u đ?a ngu?n xu?t hi?n như m?t máy ch? t? xa b?ng phương ti?n c?a m?t đ?t tên ph? quát Đư?ng d?n quy ư?c (UNC) (ví d?, \\ServerName\sharename) trên m?ng, h? th?ng lưu tr? đ?a không đư?c h? tr? như là m?t đ?a đi?m cho Exchange Server cơ s? d? li?u.

Microsoft ch? h? tr? b?ng cách s? d?ng Microsoft Windows ph?n c?ng ch?t lư?ng Labs (WHQL) đ? đi?u ki?n thi?t b? lưu tr? v?i Exchange 2003. Exchange 2003 đ?a ch? m?t s? v?n đ? ngăn ch?n trư?c đó phiên b?n c?a s? giao d?ch đư?c s? d?ng k?t h?p v?i thi?t b? m?ng đính kèm lưu tr?. V?i nh?ng thay đ?i này, b?n có th? lưu tr? t?p tin cơ s? d? li?u Exchange 2003 trên thi?t b? m?ng đính kèm lưu tr?, nhưng b?t k? gi?i pháp cung c?p kh? năng này c?ng ph?i cung c?p các ch?c năng b? sung đ? hoàn toàn cho phép gi?i pháp. Đi?u này bao g?m t? di chuy?n t?p tin cơ s? d? li?u Exchange vào thi?t b? v? các công c? Exchange 2003 h? th?ng qu?n l? h? tr? di chuy?n cơ s? d? li?u t?p tin vào m?t h? th?ng t? xa.

Xem xét đ?c bi?t v? sao lưu và khôi ph?c

M?t s? m?ng đính kèm lưu tr? và các nhà cung c?p gi?i pháp SAN có b? qua máy ch? Exchange d? ph?ng API tr?c tuy?n đ? cung c?p các chuyên ngành out-of-ban nh?c ho?c r?t nhanh sao lưu và ph?c h?i ch?c năng. Các b?n sao lưu đư?c bi?t đ?n quát như "snapshot" sao lưu. T?i th?i đi?m công b? c?a bài vi?t này, nhà cung c?p mà th?c hi?n các gi?i pháp tùy ch?nh ?nh ch?p ph?i ch?c ch?n r?ng m?t cách đ?c l?p h? sao lưu và đ?ng b? hóa t?t c? các máy ch? trao đ?i d? li?u t?p thích h?p, và r?ng h? ch?p các t?p tin d? li?u thu?c chính xác. Các quá tr?nh có th? gây ra các v?n đ? v?i đ? tin c?y và nh?t quán c?a các cơ s? d? li?u.

S? d?ng thi?t b? lưu tr? kh?i có đ? đi?u ki?n đ? s? d?ng các bi?u tư?ng "thi?t k? cho Windows" v?i Exchange Server

Kh?i thi?t b? lưu tr? ch? đ? mà đ? nh?n đư?c m?t thi?t k? cho Windows bi?u tư?ng thông qua tr?nh đ? Windows ph?n c?ng ch?t lư?ng Labs (WHQL) như "Đi?u khi?n lưu tr?/Raid" ho?c "H? th?ng lưu tr?/RAID" đ? đư?c hi?n th? đ? đáp ?ng các yêu c?u đ?i v?i ch?n lưu tr? cho n?n t?ng Windows và đư?c do đó các thi?t b? lưu tr? thích h?p nh?t đ? s? d?ng v?i Exchange Server.

M?t s? thi?t b? lưu tr? có th? phơi bày tác ph?m và kh?i (ti?ng Anh thư?ng g?i là đơn v? h?p l?). Cho vi?c lưu tr? thi?t b?, n?u m?t đơn v? h?p l? là ti?p xúc thông qua m?t kênh s?i ho?c giao di?n SCSI song song, và thi?t b? có bi?u tư?ng c?a thi?t k? cho Windows, Microsoft cung c?p h? tr?. Microsoft không thêm bi?u tư?ng đ? ho?c h? tr? cho vi?c lưu tr? đư?c ti?p xúc như m?t h? th?ng t?p tin (m?ng đính kèm lưu tr?).

Hi?n nay, ch? DAS h? th?ng và h? th?ng lưu tr? SAN đáp ?ng yêu c?u này. Đ?i v?i phi t?p trung Exchange Server gi?i pháp s? d?ng DAS ho?c SAN, Microsoft s? h? tr? các Chương tr?nh giao lưu và d? li?u Exchage (nhưng không ph?i thi?t b? lưu tr? ho?c d? li?u issues\corruption gây ra b?i các thi?t b? lưu tr?, đó là trách nhi?m c?a lưu tr? thi?t b? bán).

H? tr? c?a máy ch? Exchange c?m gi?i pháp là đ?a ch? dư?i đây dư?i tiêu đ? "Clustering".

S? d?ng thi?t b? lưu tr? kh?i không đ? đi?u ki?n đ? s? d?ng các bi?u tư?ng "thi?t k? cho Windows" v?i Exchange Server

Microsoft không h? tr? vi?c s? d?ng các phi-WHQL đ? đi?u ki?n lưu tr? thi?t b? v?i Exchange Server.

Chú ý Internet engineering task force (IETF) đang làm vi?c đ? xác đ?nh m?t iSCSI tiêu chu?n. Microsoft d? ki?n r?ng nó s? h? tr? iSCSI Tiêu chu?n trong v?ng 90 ngày k? t? ngày c?a nó phê chu?n c?a IETF và r?ng m?t chương tr?nh WHQL s? đư?c th?c hi?n cho các thi?t b? mà th?c hi?n các tiêu chu?n chung k?t iSCSI (m?c dù Microsoft không th? đ?m b?o r?ng h? tr? như v?y s? đư?c cung c?p ho?c là chương tr?nh WHQL như v?y s? đư?c t?o ra).

S? d?ng m?ng đính kèm lưu tr? v?i Exchange Server

M?t h? th?ng m?ng đính kèm lưu tr? là m?t h? th?ng t?p tin d?a trên lưu tr? mà có th? đư?c g?n vào m?t máy tính Exchange Server thông qua m?ng redirector b?ng cách s? d?ng m?t t?p tin chia s? giao th?c (ch?ng h?n như máy ch? tin nh?n ch?n [SMB], ph? bi?n H? th?ng t?p tin Internet [CIFS], ho?c h? th?ng t?p tin m?ng [NFS]). N?u truy c?p vào m?t đ?a tài nguyên yêu c?u r?ng m?t ph?n đư?c ánh x?, ho?c n?u đ?a ngu?n xu?t hi?n như m?t máy ch? t? xa b?ng phương ti?n c?a m?t đư?ng d?n quy ư?c đ?t tên ph? quát (UNC) (cho Ví d?, \\server_name\share_name) trên m?ng, h? th?ng lưu tr? đ?a là không đư?c h? tr? như m?t v? trí cho Exchange Server cơ s? d? li?u. K? t? khi s? d?ng thi?t b? m?ng đính kèm lưu tr? Đây là h?nh th?c t?p tin chuy?n hư?ng, s? d?ng các m?ng đính kèm lưu tr? v?i Exchange Server không đư?c h? tr? b?i Microsoft.

Thông tin b? sung v? l?i c? th? và thi?t đ?t liên k?t v?i vi?c đ?t t?p tin trao đ?i d? li?u trên m?ng truy c?p đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314916Các v?n đ? có th? x?y ra n?u b?n đ?t trao đ?i t?p tin d? li?u trên m?ng chia s?

THÔNG TIN THÊM

Exchange Server máy tính đ?i h?i quy?n truy c?p vào đ?a v?t l? đ?c đi?m mà ch? có s?n trên kênh g?n vào đ?a. Đây đ?c đi?m v?t l? đ?a này không s?n dùng khi lưu tr? trao đ?i cơ s? d? li?u trên m?ng chia s? t?p tin.

Đ?i v?i m?t h? th?ng đ? ch? đ?nh lưu tr?, truy c?p Exchange Server cơ s? d? li?u t?p tin thông qua ngăn x?p m?ng (như trái ngư?c v?i truy c?p h? th?ng lưu tr? như là m?t thi?t b? đ?a phương) có th? d?n đ?n m?t s? gia tăng nguy cơ d? li?u tham nh?ng và hi?u su?t suy thoái.

Cơ h?i mà như v?y v?n đ? có th? x?y ra tăng như đ?a ho?t đ?ng gia tăng ? đ?u vào/đ?u ra (I/O) yêu c?u băng thông và đ? ph?c t?p. M?c đ? r?i ro và m?t hi?u su?t khác nhau thi?t b?, giao th?c, t?c ngh?n m?ng và c?u h?nh. Như băng thông m?ng, đ? tr?, d? li?u truy c?p các giao th?c, và các công ngh? lưu tr? ti?p t?c phát tri?n, kho?ng cách ti?p t?c gi?m gi?a hi?u su?t và đ? tin c?y là đ?t đư?c v?i các thi?t b? c?c b? kèm theo so v?i các thi?t b? m?ng kèm theo.

Tuy nhiên, nguyên t?c quan tr?ng này v?n c?n: các đ?a h? th?ng đư?c s? d?ng đ? lưu tr? d? li?u máy ch? Exchange ph?i đư?c có th? truy c?p v?i t?t c? các tính năng, giao th?c, ?ng d?ng l?p tr?nh giao di?n (API), và các phương pháp ti?p c?n có s?n trên m?t ch? đ? t?i đ?a phương kèm theo kh?i Kh?i lư?ng Microsoft Windows, b?t k? v? trí v?t l? đ?a ho?c ti?m ?n c?a công ngh? truy c?p đ?a và các giao th?c.

B?n ph?i xem xét các v?n đ? sau khi b?n ch?n m?t đ?a h? th?ng và công ngh? truy c?p đ?a Exchange Server, ho?c b?t k? h? th?ng qu?n l? doanh nghi?p c?p cơ s? d? li?u (DBMS).

Hiệu suất

Exchange Server, gi?ng như các h? th?ng nh?n tin doanh nghi?p, có th? thêm m?t t?i tr?ng r?t l?n trên đ?a h? th?ng ph? I/O. Trong cơ s? d? li?u l?n nh?t các chương tr?nh, v?t l? I/O c?u h?nh và đi?u ch?nh đóng vai tr? quan tr?ng trong hi?u năng h? th?ng t?ng th?. Có ba y?u t? hi?u su?t chính c?a I/O đ? H?y xem xét:
  • I/O băng thông - băng thông t?ng h?p, thông thư?ng đo trong MB / giây, mà có th? đư?c duy tr? đ?n m?t cơ s? d? li?u thi?t b?.
  • I/O đ? tr? - đ? tr?, thư?ng đo theo mili giây, t? m?t yêu c?u cho I/O b?i h? th?ng cơ s? d? li?u đ?n các đi?m t?i mà yêu c?u I/O đ? hoàn t?t.
  • CPU chi phí - máy ch? lưu tr? chi phí CPU, thư?ng đư?c đo b?ng CPU miligiây, h? th?ng cơ s? d? li?u đ? hoàn thành m?t I/O duy nh?t.
B?t k? c?a các y?u t? I/O có th? tr? thành m?t nút c? chai, và t?t c? các y?u t? ph?i đư?c xem xét khi thi?t k? m?t h? th?ng I/O cho cơ s? d? li?u chương tr?nh.

N?u đ?a i/O đư?c x? l? thông qua ngăn x?p m?ng khách hàng, The I/O có th? b? gi?i h?n băng thông m?ng lư?i chính nó. Th?m chí khi b?n có đ? băng thông t?ng th?, b?n có th? có các v?n đ? v? đ? tr? l?n hơn và tăng ch? bi?n nhu c?u v? CPU, so v?i C?c b? g?n li?n lưu tr?. Ngoài ra, xem xét tính kh? d?ng c?a m?ng, kèm theo lưu tr? khi b?n có k? ho?ch m?t tri?n khai Exchange trong đó các lưu tr? đư?c đính kèm b?ng cách s? d?ng m?t m?ng lư?i. Microsoft khuy?n cáo b?n b?o v? các máy ch? Exchange, các h? th?ng lưu tr?, và m?ng k?t n?i v?i m?t UPS.

Microsoft đ? ngh? b?n liên h? v?i đ?i l? c?a b?n trư?c khi b?n tri?n khai các gi?i pháp lưu tr? b?t k? Đ?i v?i cơ s? d? li?u Exchange Server, đ? có đư?c đ?m b?o r?ng các gi?i pháp k?t thúc đ? k?t thúc đư?c thi?t k? đ? s? d?ng Exchange Server. Nhi?u nhà cung c?p có hư?ng d?n th?c ti?n t?t nh?t cho Exchange Server.

Microsoft c?ng khuy?n cáo r?ng b?n đi?m chu?n c?a b?n I/O hi?u su?t đ? đ?m b?o r?ng không ai trong s? I/O các y?u t? đó đư?c mô t? trư?c đó đang gây ra t?c ngh?n h? th?ng.

Đ? tin c?y

Exchange Server s? d?ng m?t giao d?ch đăng nh?p và liên k?t ph?c h?i logic đ? đ?m b?o r?ng là s? đ?ng b? cơ s? d? li?u n?u m?t l?i h? th?ng ho?c m?t t?t máy không đư?c qu?n l? x?y ra. Khi ngư?i qu?n l? cơ s? d? li?u vi?t đ? giao d?ch c?a nó các b?n ghi, ngư?i qu?n l? cơ s? d? li?u ph?i ph? thu?c vào s? tr? l?i c?a m?t hoàn thành M? t? h? đi?u hành như là m?t đ?m b?o r?ng các d? li?u đ? đư?c b?o đ?m đ? đ?a, không ch? đ?n m?t b? nh? cache d? bay hơi s? b? m?t n?u có m?t h? th?ng s? th?t b?i.

Ngoài ra, các gi?i h?n c?a recoverability đư?c xác đ?nh b?ng kh? năng c?a các đ?a h? th?ng đ?m b?o r?ng d? li?u đó ghi vào đ?a là lưu tr? và l?y đáng tin c?y. Microsoft khuy?n cáo b?n s? d?ng h? th?ng đ?a mà có th? phát hi?n s?p x?y ra th?t b?i và c?u h? ho?c di d?i d? li?u b? ?nh hư?ng khi b?n s? d?ng Exchange Server.

Microsoft ti?p t?c làm vi?c v?i các nhà cung c?p đ? xác đ?nh và gi?i quy?t v?n đ? có ?nh hư?ng đ?n s? toàn v?n và recoverability d? li?u Exchange Server. Exchange Server bao g?m m?t s? cơ ch? n?i b? cho phát hi?n và cô l?p t?p tin c?p thi?t h?i cho m?t cơ s? d? li?u Exchange Server. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
314917S? hi?u bi?t và phân tích-1018,-1019 và-1022 trao đ?i cơ s? d? li?u l?i

Chương tr?nh đ?c bi?t yêu c?u

Danh sách các yêu c?u cho Exchange Server r?ng đây ph?n mô t? không ph?i là m?t danh sách đ?y đ?. Xin vui l?ng xem tài li?u hư?ng d?n ngư?i bán hàng và Microsoft tri?n khai hư?ng d?n toàn di?n hơn và up-to-date thông tin.

Exchange Server chương tr?nh c? th? cân nh?c

Exchange Server làm cho s? d?ng c?a m?t h? th?ng t?p tin cài đ?t (IFS) tr?nh đi?u khi?n đ?i h?i quy?n truy c?p vào đ?c đi?m v?t l? đ?a đư?c báo cáo b?i thi?t b? lưu tr? c?a kh?i ch? đ?. Tr?nh đi?u khi?n IFS là m?t ph?n c?a s? giao d?ch Ki?n trúc máy ch? và đư?c s? d?ng b?i các quá tr?nh trao đ?i n?i b? cho tin nh?n giao hàng. V? c?a này ph? thu?c, n?u Exchange Server cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? trên m?t thi?t b? mà không xu?t hi?n đ? h? đi?u hành Windows như là m?t ch? đ? kh?i thi?t b? lưu tr?, cơ s? d? li?u Exchange Server không g?n k?t.

Trư?c đó các phiên b?n c?a Exchange Server (s?m hơn so v?i Exchange 2000) không bao g?m m?t IFS tr?nh đi?u khi?n; do yêu c?u v? kh?i ch? đ? thi?t b? lưu tr? nào không áp d?ng cho nh?ng phiên b?n.

Sao lưu và ph?c h?i

Exchange Server tr?c tuy?n d? ph?ng API t? đ?ng đ?ng b? hóa và gathers d? Exchange Server cơ s? d? li?u và giao d?ch đăng nh?p t?p tin li?u đó là c?n thi?t cho ph?c h?i thành công. L?i khoan dung và hi?u su?t l? do này, các b?n ghi c?a giao d?ch Exchange Server thông thư?ng đư?c lưu tr? trên ? đ?a đư?c tách bi?t v?i các t?p tin cơ s? d? li?u.

Sao lưu tr?c tuy?n c?a Exchange Server cơ s? d? li?u x?y ra thông qua các kênh tương t? như truy c?p cơ s? d? li?u đi?n h?nh. Nếu truy c?p là trên m?ng, sao lưu và ph?c h?i ho?t đ?ng kinh doanh có th? r?t nhi?u tăng yêu c?u băng thông cao đi?m.

M?t s? m?ng đính kèm lưu tr? và các nhà cung c?p gi?i pháp SAN đ? b? qua h? ph?c v? Exchange tr?c tuy?n sao lưu các API đ? cung c?p các chuyên ngành out-of-ban nh?c ho?c sao lưu r?t nhanh và ph?c h?i ch?c năng. Các b?n sao lưu đư?c g?i chung là "snapshot" sao lưu. T?i th?i đi?m này bài báo xu?t b?n, nhà cung c?p th?c hi?n các gi?i pháp tùy ch?nh ?nh ch?p ph?i ch?c ch?n r?ng m?t cách đ?c l?p mà h? tr? lên và đ?ng b? hóa t?t c? các máy ch? trao đ?i d? li?u t?p thích h?p, và r?ng h? n?m b?t các t?p tin d? li?u thu?c chính xác. Các quá tr?nh này có th? gây ra các v?n đ? v?i đ? tin c?y và nh?t quán c?a các cơ s? d? li?u. Nhà cung c?p mà th?c hi?n đi?u này cách ti?p c?n ph?i xác nh?n r?ng h? có th? ch?c ch?n r?ng t?t c? các d? li?u toàn v?n là duy tr?.

Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
311898Nóng tách ra sao lưu ?nh ch?p c?a Exchange

Clustering

Microsoft khuy?n cáo r?ng lưu tr? h? th?ng cho d? li?u Exchange Server trên các máy ch? c?m đư?c đ? đi?u ki?n cho c?m hi?n th?c và đư?c thi?t k? đ? h? tr? d? li?u Exchange Server. M?t h? th?ng lưu tr? có th? th?c hi?n t?t v?i Exchange Server trong m?t môi trư?ng không c?m sao có th? không thích h?p đ? s? d?ng trong m?t c?m. Đ? có đư?c s? h? tr? cho c?u h?nh t?p h?p, c?m sao toàn b? ph?i đư?c li?t kê trên c?m HCL.

Exchange Server đ?i h?i r?ng tin nh?n cơ s? d? li?u đư?c lưu tr? trên lưu tr? t?p đư?c công nh?n và đăng k? v?i d?ch v? Microsoft c?m c?m qu?n tr?.

Đ?

Không chính xác s? d?ng các ph?n m?m máy ch? trao đ?i v?i m?t m?ng đính kèm s?n ph?m lưu tr? có th? d?n đ?n m?t d? li?u, bao g?m t?ng s? cơ s? d? li?u m?t mát.

Microsoft khuy?n cáo b?n h?y liên h? v?i đ?i l? c?a b?n trư?c khi b?n tri?n khai các gi?i pháp lưu tr? b?t k? đ?i v?i cơ s? d? li?u Exchange Server, đ? có đư?c b?o đ?m gi?i pháp k?t thúc đ? k?t thúc đư?c thi?t k? đ? s? d?ng Exchange Server. Nhi?u nhà cung c?p có hư?ng d?n th?c ti?n t?t nh?t cho vi?c trao đ?i.

Thu?c tính

ID c?a bài: 317173 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB317173 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317173

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com