Làm th? nào đ?: G? r?i m?t SQL Server máy tính đ? bàn công c? 2000 cài đ?t và nâng c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317328
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

SQL Server 2000 Desktop công c? (c?ng g?i là MSDE 2000) m?t công c? d? li?u đó là xây d?ng và d?a trên l?i máy ch? SQL công ngh?. V?i h? tr? cho các đơn và kép b? vi x? l? máy tính đ? bàn, MSDE 2000 là m?t đáng tin c?y lưu tr? công c? và truy v?n x? l?, máy tính đ? bàn ti?n ích m? r?ng c?a các ?ng d?ng doanh nghi?p. V?i công ngh? ph? bi?n cơ s? đó SQL Server và Chia s? MSDE 2000, các nhà phát tri?n có th? xây d?ng các ?ng d?ng có th? quy mô li?n m?ch t? các máy tính xách tay đ? s? c?m.

Bài vi?t này bao g?m các thông tin chung cho các b? ph?n sau năm 2000 MSDE:
 • Làm th? nào đ? cài đ?t MSDE 2000.
 • Làm th? nào đ? kh?c ph?c m?t đ?ng m?t m?nh-MSDE 2000 cài đ?t.
 • Làm th? nào đ? g? r?i các ti?n tr?nh cài đ?t đư?c nhúng v?i MSDE năm 2000 như là mô-đun h?p nh?t.
 • Làm th? nào đ? nâng c?p MSDE 2000 đ?n m?t m?c đ? gói d?ch v? b?ng cách s? d?ng m?t Microsoft .msp t?p tin.
 • Làm th? nào đ? nâng c?p MSDE 2000 k?t h?p mô-đun đ? m?t gói d?ch v? c?p đ?.

Làm th? nào đ? cài đ?t MSDE 2000

Có r?t nhi?u cách đ? cài đ?t MSDE 2000. Nói chung, b?n có th? tách các cài đ?t vào m?t trong hai:

 • M?t cài đ?t MSDE 2000 đ?c l?p. - hay -

 • - hay -m?t cài đ?t tùy ch?nh mà tiêu th? MSDE 2000 như merge mô-đun.
Thông tin thêm v? t?ng phương pháp sau.

Dư?i đây là ba đ?c l?p MSDE 2000 cài đ?t phương pháp:

 • S? d?ng m?t t?p tin kh?i đ?ng-strapper Setup.exe. Các t?p tin Setup.exe là m?t kh?i đ?ng-strapper c?a t?p tin Msiexec.exe. Kh?i đ?ng-strapper t?p tin này đi kèm v?i Sqlrun.cab, và t?t c? các c?a s? cài đ?t gói v?i nhau. Nó có th? phát hi?n cài đ?t trư?ng h?p, và t? đ?ng ch?n t? suite 16 gói đ? cài đ?t phiên b?n m?i c?a MSDE 2000. MSDE 2000 có m?t gi?i h?n t?i đa c?a 16 .msi t?p tin. M?i t?p tin .msi là m?t gói ph?n m?m riêng bi?t cho phép b?n cài đ?t m?t trư?ng h?p năm 2000 MSDE.

  N?u b?n cài đ?t MSDE 2000 b?ng cách s? d?ng các T?p tin Setup.exe, b?n có th? b?t ti?t ghi nh?t k? cho m?c đích g? r?i. Ví d?, b?n có th? ch?y k?ch b?n này
  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini/l * v C:\MSDE_setup.log
  đ? t? đ?ng ch?n t? suite 16 gói, b?ng cách s? d?ng các tham s? trong t?p tin Setup.ini, và sau đó quay v? Nh?t k? ti?t đó là đ?t tên MSDE_setup.log.

  LƯU ?: Ví d? này gi? đ?nh r?ng thư m?c cài đ?t MSDE 2000 t?n t?i trên ? đ?a m?t

  - hay -

  Đ? ch? đ?nh m?t t?p tin .msi, b?n có th? ch?y m?u l?nh sau:

  D:\MSDE2000\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2000\Setup.ini/i/l D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi * v C:\MSDE_setup.log
  B?n có th? ch? đ?nh m?i SQL Server thi?t l?p tham s? trong Setup.ini t?p tin, ho?c b?n có th? vư?t qua chúng trong ? d?ng l?nh. H? đư?c g?i là bên ngoài thu?c tính b?i v? h? là tham s? d?ng l?nh. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đ?c bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  281983 PRB: Không th? ch? đ?nh trư?ng h?p tên s? d?ng SQL Server 2000 Merge Modules
 • Các t?p tin Setup.exe là m?t kh?i đ?ng-strapper c?a Msiexec.exe t?p tin. Kh?i đ?ng-strapper t?p tin này đi kèm v?i Sqlrun.cab, và t?t c? các c?a s? Cài đ?t gói v?i nhau. Nó có th? phát hi?n đư?c cài đ?t trư?ng h?p, và t? đ?ng ch?n t? suite 16 gói cài đ?t phiên b?n m?i c?a MSDE 2000. MSDE 2000 có m?t gi?i h?n t?i đa là 16 .msi tác ph?m. M?i t?p tin .msi là m?t gói riêng cho phép b?n cài đ?t m?t th? hi?n c?a MSDE 2000.Use m?t Windows Installer Msiexec.exe t?p tin The Msiexec.exe file là các c?a s? Cài đ?t công c? d?ch gói và cài đ?t s?n ph?m. It 's khác nhau t? các t?p tin Setup.exe đư?c đ? c?p ? trên. Msiexec.exe nào không t? đ?ng phát hi?n m?t th? hi?n đư?c cài đ?t. Nó ch? b?t đ?u m?t c? th? đánh s? đ?c l?p Windows cài đ?t tr?n gói cho m?t ví d? đơn đư?c đ?t tên theo cài đ?t.

  Lưu ? r?ng Msiexec.exe c?ng đ?t ra m?t m?c đ? l?i trên tr? v? mà tương ?ng v?i m? l?i Microsoft Win32. Xem các c?a s? Cài đ?t t?p tr? giúp cho m?t tóm t?t hoàn ch?nh mô t? d?ng l?nh tùy ch?n cho chương tr?nh này.

  N?u máy tính c?a b?n không có Windows Tr?nh cài đ?t, b?n có th? ch?y Windows cài đ?t ch?y đư?c cài đ?t nó. Các Windows Installer th?c thi chương tr?nh n?m dư?i thư m?c MSI c?a các MSDE 2000 redistributable package.


  Đ? cài đ?t ho?c c?u h?nh m?t ?ng d?ng tùy ch?nh Windows cài đ?t gói t? command line, s? d?ng các / i chuy?n đ?i tùy ch?n. Ví dụ:
  Msiexec.exe/i/l D:\MSDE2000\Setup\Sqlrun01.msi * v C:\MSDE_setup.log
  LƯU ?: Ví d? này gi? đ?nh r?ng vi?c cài đ?t MSDE 2000 là trên ? đ?a M?T

  Thu?c tính ngư?i dùng tùy ch?n đư?c cung c?p trên d?ng l?nh.

 • Các t?p tin Setup.exe là m?t kh?i đ?ng-strapper c?a Msiexec.exe t?p tin. Kh?i đ?ng-strapper t?p tin này đi kèm v?i Sqlrun.cab, và t?t c? các c?a s? Cài đ?t gói v?i nhau. Nó có th? phát hi?n đư?c cài đ?t trư?ng h?p, và t? đ?ng ch?n t? suite 16 gói cài đ?t phiên b?n m?i c?a MSDE 2000. MSDE 2000 có m?t gi?i h?n t?i đa là 16 .msi tác ph?m. M?i t?p tin .msi là m?t gói riêng cho phép b?n cài đ?t m?t th? hi?n c?a MSDE 2000.Use di?n Tích h?p Stand-Alone MSDE 2000 Variant trong m?t tu? ch?nh ?ng d?ng b?n c?ng có th? s? d?ng các phiên b?n MSDE 2000 đ?c l?p trong m?t ?ng d?ng tùy ch?nh, nơi b?n b?t đ?u ho?c Setup.exe kh?i đ?ng-strapper ho?c m?t trong các c?a s? riêng s? Cài đ?t gói, m?t cách đ?c l?p t? bên trong các ?ng d?ng tùy ch?nh. Trong hi?u ?ng, c? hai ?ng d?ng tùy ch?nh và các cơ s? MSDE 2000 là đư?c cung c?p v?i nhau. Trong t?nh hu?ng này, b?n không th? phát tri?n các tu? ch?nh c?a b?n ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng b? cài đ?t Windows v? MSDE 2000 không h? tr? m?t l?ng nhau cài đ?t. Nói cách khác, b?n không th? g?i t?p tin cài đ?t Windows bên trong m?t c?a s? tr?nh cài đ?t t?p tin như là m?t hành đ?ng tùy ch?nh b?i v? nó không ph?i là đư?c h? tr? trong năm 2000 MSDE. B?t đ?u m?t quá tr?nh Msiexec.exe đ? làm t? cài đ?t c?a m?t s? đ?c l?p MSI gói là không đư?c phép. Đ? bi?t thêm chi ti?t, đ?c bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307196 PRB: SQL Server 2000 công c? máy tính đ? bàn Error Message: "l?i 126 t?i thư vi?n sqlcax.dll"
  N?u b?n mu?n b?t đ?u kh?i đ?ng Setup.exe-strapper, ho?c m?t trong nh?ng gói ph?n m?m Windows Installer đánh s? riêng l?, b?n ph?i làm như v?y đ?c l?p c?a ?ng d?ng tùy ch?nh c?a b?n. H?i nh?p này không ph?i nhúng các Mô-đun merge MSDE 2000, và b?n ph?i cài đ?t các ?ng d?ng tùy ch?nh trư?c khi ho?c sau khi MSDE 2000 đư?c cài đ?t (không ph?i cùng m?t lúc). Các ?ng d?ng tùy ch?nh và thi?t l?p MSDE 2000 đ?c l?p là đ?c l?p v?i nhau, và m?i ngư?i s? có m? s? s?n ph?m riêng c?a nó. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n ph?i s? d?ng m?t m?c đ? cao hơn thi?t l?p thi?t b? phóng (không ph?i Windows Installer d?a) mà k?t thúc t?t đ?p c? hai các tùy ch?nh ?ng d?ng và MSDE đ?c l?p, và sau đó m? chúng đ?c l?p v?i nhau khác.
 • Nhúng MSDE 2000 như là mô-đun sáp nh?p

  B?n c?ng có th? xem xét vi?c tiêu th? MSDE 2000 merge Module vào thi?t l?p tùy ch?nh ?ng d?ng c?a b?n. Cài đ?t nhúng MSDE thích ?ng ng?i ?ng d?ng tùy ch?nh và các MSDE 2000 thành ph?n thành m?t s?n ph?m duy nh?t dư?i m?t m? s? duy nh?t s?n ph?m. Nó c?ng cho phép cài đ?t đ?ng th?i c? hai ph?n, và toàn b? th?c hi?n có th? cài đ?t Windows d?a trên.

Đ? kh?c ph?c s? c? cài đ?t MSDE 2000, b?n có th? b?t Đăng trong lúc thi?t l?p MSDE 2000.

N?u vi?c thi?t l?p không thành công, xác đ?nh v? trí các đăng nh?p t?p tin, và sau đó t?m ki?m cho b?t k? s? t?n t?i c?a "giá tr? tr? l?i 3". Tr? l?i" giá tr? 3 "là giá tr? l?i nghiêm tr?ng mà tr? v? cho m?t hành đ?ng. D?a trên các th?t b?i trong vi?c hành đ?ng, b?n có th? ti?p t?c đ? xác đ?nh l? do t?i sao b?n 2000 MSDE thi?t l?p b? th?t b?i.

Này b?ng li?t kê l?nh tr? l?i m? s? đó là trong các MSDE 2000 thi?t l?p t?p tin đăng nh?p.

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tr? v? m?? ngh?a
1Thành công
2Ngư?i dùng h?y b?
3Không th? khôi ph?c l?i
4Cài đ?t b? đ?nh ch? ch? đ?i cho kh?i đ?ng l?i
Dư?i đây là danh sách hành đ?ng tùy ch?nh mà có th? th?t b?i khi b?n cài đ?t MSDE:

 • ConfigServer.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallSqlRedis.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
 • InstallDTC.2D02443E_7002_4C0B_ABC9_EAB2C064397B
Dư?i đây là danh sách các b?n có th? g?p khi b?n ch?y thi?t l?p 2000 MSDE nh?ng v?n đ? chung:
 • B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t máy tính có SQL Công c? Server 7.0 đư?c cài đ?t. N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng công c? cài đ?t trên máy tính c?a b?n, và MSDE 2000 thi?t l?p tr? v? thông báo l?i này
  L?c nâng c?a m? r?ng tùy ch?nh hành đ?ng thư vi?n sqlcax.dll
  B?t đ?u hành đ?ng tùy ch?nh SkuIt
  L?i n?i b? đ? x?y ra trong khi cài đ?t (không n?p gói id). Liên h? v?i h? tr? k? thu?t Microsoft.
  Hành đ?ng k?t thúc xx:xx:xx: InstallFinalize. Giá tr? tr? l?i 3.
  xem dư?i đây bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft đ? có thông tin v? làm th? nào đ? đ?i tên các Sqlboot.dll t?p tin:
  275307 L?I: Cài đ?t SQL Server 2000 máy tính đ? bàn công c? Fails trên các máy tính đ? có SQL Server 7.0 công c? cài đ?t
 • N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng c? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và thi?t l?p 2000 MSDE tr? v? thông báo l?i này b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi b?n ch?y k?ch b?n t?p tin ho?c khi b?n c?u h?nh máy ch? SQL. N?u thi?t l?p không thành công và b?n nh?n đư?c m?t l?i khi b?n ch?y k?ch b?n t?p tin ho?c khi b?n c?u h?nh máy ch? SQL, v?n đ? có th? đư?c gây ra b?i m?t thành ph?n MDAC cài đ?t th?t b?i. Trư?c khi b?n ch?y k?ch b?n t?p tin ho?c trư?c khi b?n c?u h?nh SQL Máy ch?, thi?t l?p ph?i k?t n?i t?i máy ch? SQL. N?u các thành ph?n MDAC không đư?c cài đ?t đúng trong th?i gian trư?c đó MSDE 2000 thi?t l?p giai đo?n, k?t n?i th?t b?i, thi?t l?p c?a b?n không thành công và b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i. B?n có th? ki?m tra các Dasetup.log t?p tin, mà là t?p tin báo cáo đ? thi?t l?p MDAC. Dasetup.log là n?m trong SystemRoot\Winnt ho?c thư m?c SystemRoot\Windows\. Microsoft khuy?n cáo b?n h?y ki?m ch?ng r?ng b?n có th? cài đ?t MDAC 2.6 ho?c MDAC 2.6, v?i các gói d?ch v? c?n thi?t, thành công vào máy tính c?a b?n.

  Đ? t?m hi?u Phiên b?n MDAC nào đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n, b?n có th? s? d?ng các thành ph?n Công c? ki?m tra. Đ? t?i v? công c? ki?m tra thành ph?n, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:

  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 8f0a8df6-4a21-4b43-bf53-14332ef092c9 & DisplayLang = en

 • N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng c? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và thi?t l?p 2000 MSDE tr? v? thông báo l?i này cài đ?t th?t b?i và b?n nh?n đư?c m?t l?i v? vi?c s? d?ng m?t tài kho?n đăng nh?p không chính xác, ho?c v? b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft Windows không có đ? t?p tin c?p phép. N?u b?n th? cài đ?t m?t th? hi?n c?a MSDE 2000 và các cài đ?t l?i (v? l? do như là xác đ?nh m?t tài kho?n đăng nh?p không chính xác ho?c đ? s? d?ng m?t tài kho?n Microsoft Windows mà không có đ? t?p tin c?p phép), b?n có th? mu?n ti?p t?c thi?t l?p sau khi b?n s?a l?i đi?u ki?n. Đi?u này bao g?m ti?n tr?nh cài đ?t s? d?ng m?t trong hai thi?t l?p 2000 MSDE ho?c h?p nh?t MSDE 2000 t?i mô-đun m?t cài đ?t Windows Installer quá tr?nh.

  Khi n?i l?i ti?n tr?nh cài đ?t, b?n c?n ph?i xác đ?nh hai ch?n cài đ?t, thêm vào các tùy ch?n mà đ? đư?c ch? r? trong các Ban đ?u cài đ?t n? l?c.

  Ví dụ:
  REINSTALL=All 
  
  -and-
  
  REINSTALLMODE={ omus | a }
  					
  Cài đ?t l?i = t?t c? các phương ti?n Windows Installer cài đ?t t?t c? các Tính năng MSDE 2000. Giá tr? duy nh?t đư?c h? tr? là t?t c?. REINSTALLMODE = omus, xác đ?nh m?c đ? x? l? đư?c th?c hi?n b?i các thi?t l?p 2000 MSDE ho?c b? cài đ?t Windows.

  Ch? r? REINSTALLMODE = omus khi b?n đang làm ti?p thi?t l?p không thành công. V?i tùy ch?n này, tr?nh cài đ?t toàn b? là xác minh và hoàn thành. Ch? r? REINSTALLMODE = m?t khi b?n có đ? xây d?ng l?i ch? các Th?c s? cơ s? d? li?u, ch?ng h?n như sau khi m?t s? th?t b?i c?a m?t ? đ?a có ch?a các Th?c s? cơ s? d? li?u.

  LƯU ?: B?n ph?i sao lưu m?i d? li?u trư?c khi b?n cài đ?t l?i v? các cài đ?t l?i s? ghi đè t?t c? các cơ s? d? li?u h? th?ng. Khi b?n cài đ?t l?i m?t trư?ng h?p c?a MSDE 2000, b?n ph?i ch? đ?nh trư?ng h?p cùng m?t tên như là m?t trong đó đư?c dùng trong ti?n tr?nh cài đ?t ban đ?u.

 • N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng c? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và thi?t l?p 2000 MSDE tr? v? thông báo l?i này ti?n tr?nh cài đ?t cu?n l?i. Khi thi?t l?p MSDE 2000 không, nó có th? quay ngư?c l?i ti?n tr?nh cài đ?t. Quay ngư?c l?i có th? gây ra vi?c xoá m?t s? thi?t l?p các b?n ghi. Ví d?, các Cnfgsvr.out t?p tin trong thư m?c cài đ?t này s? b? xóa trong th?i gian quay ngư?c l?i. Cho x? l? s? c? thi?t l?p MSDE 2000, b?n có th? t?t tính năng quay ngư?c l?i đ? thu th?p các t?p tin đ?u ra thi?t l?p. Đây là m?t câu l?nh m?u cho vô hi?u hóa quay ngư?c l?i:
  D:\MSDE2000\>Setup.exe DISABLEROLLBACK = 1/l * v C:\MSDE_setup.log

 • N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng c? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và thi?t l?p 2000 MSDE tr? v? thông báo l?i này m?t thông báo l?i x?y ra khi b?n cài đ?t MSDE 2000 trên m?t máy tính có ch?ng ch? máy ch? cài đ?t. N?u máy ch? ch?ng ch? đư?c cài đ?t trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows 2000, và gi?y ch?ng nh?n Authority (CA) tên là gi?ng như ho?c b?t đ?u v?i tên máy ch?, thi?t l?p MSDE 2000 s? th?t b?i, và b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau:
  Thi?t l?p không th? c?u h?nh h? ph?c v?. Tham kh?o các b?n ghi l?i máy ch? và thi?t l?p các b?n ghi l?i cho thông tin thêm.

  V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong SQL Server 2000 Service Pack 1.Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  302409 Kh?c ph?c: Không th? k?t n?i v?i SQL Server 2000 khi gi?y ch?ng nh?n quy?n tên là gi?ng như tên máy ch? lưu tr? c?a máy tính Windows 2000

 • N?u b?n có SQL Server 7,0 khách hàng c? đư?c cài đ?t trên c?a b?n máy tính và thi?t l?p 2000 MSDE tr? v? thông báo l?i này b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i trên m?t máy tính có m?t phiên b?n sau này c?a m?t d?ch v? SQL Server gói intalled. N?u b?n có MSDE 2000 và b?t k? gói d?ch v? SQL Server 2000 cài đ?t, thi?t l?p có th? th?t b?i và b?n nh?n đư?c thông báo l?i này:
  LoadLibrary th?t b?i [đư?ng d?n] \Binn\SEMNT.DLL. GetLastError() tr? l?i: 126
  - và -
  Microsoft SQL Server máy tính đ? bàn công c?-- Thao tác cài đ?̃t h?ng.
  V?n đ? này đ? đư?c s?a ch?a đ?u tiên trong SQL Server 200 gói d?ch v? 1.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  299351 L?I: MSDE cài đ?t không thành công trên h? th?ng có SQL Server 2000 Service Pack 1 ho?c 2 cài đ?t

G? r?i các ti?n tr?nh cài đ?t nhúng v?i MSDE 2000 như là mô-đun k?t h?p

MSDE 2000 có s?n như là m?t t?p h?p nh?t Windows Installer mô-đun, có th? đư?c s? d?ng b?i nhà cung c?p ph?n m?m đ?c l?p (ISV) đ? cài đ?t m?t th? hi?n c?a SQL Server 2000 Desktop công c? trong quá tr?nh thi?t l?p riêng c?a h?. Các mô-đun h?p nh?t có th? đư?c sáp nh?p vào chương tr?nh thi?t l?p ISV b?ng cách s? d?ng có s?n Công c? phát tri?n c?a Windows Installer thi?t l?p. Mô-đun merge MSDE 2000 đư?c đ?t trong thư m?c Msm b?n sao c?a đ?a CD 2000 MSDE.

B?n có th? nhúng MSDE 2000 merge module (.msm file) vào m?t tr?nh cài đ?t Windows d?a trên thi?t l?p ?ng d?ng b?ng cách t?o riêng c?a b?n t?p tin .msi. B?n có th? làm gi?m d?u chân đ?a ?ng d?ng c?a b?n b?ng cách tùy bi?n thi?t l?p 2000 MSDE do đó nó không cài đ?t các thành ph?n c?a SQL Server 2000 không đư?c s? d?ng b?i ?ng d?ng c?a b?n. B?n có th? đ? l?i trong các t?p tin DMO*.msm, Repl*.msm t?p tin, ho?c c? hai. Đây là nh?ng h?p nh?t mô-đun cho SQL-DMO và sao nhân b?n, tương ?ng. Cho thêm thông tin, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
299795 INF: Làm th? nào đ? tác gi? MSDE 2.0 cài đ?t gói v?i Microsoft Visual Studio Installer 1.1
Thông tin v? tiêu th? MSDE thành m?t tu? ch?nh ?ng d?ng, đ?c bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
325004 Làm th? nào đ?: Tác gi? MSDE 2000 Setup gói b?ng cách s? d?ng Visual Studio.NET
Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p Microsoft sau đây Các trang web:
Nhúng MSDE 2000 Setup vào tùy ch?nh các ?ng d?ng thi?t l?p


Nhúng MSDE 2000 Setup vào thi?t l?p tu? ch?nh các ?ng d?ng


L?ng ghép MSDE 2000 v?i ?ng d?ng c?a b?n
B?n ph?i thêm m?t s? đ?c tính n?i b? trong các B?t đ?ng s?n b?ng cho mô-đun sáp nh?p MSDE 2000. Ví d?, b?n có th? thêm m?t m?c nh?p trong các B?t đ?ng s?n b?ng cho INSTANCENAME, và sau đó ch? đ?nh m?t tên. B?n có th? thêm m?t m?c nh?p cho SECURITYMODE theo cùng m?t cách. Tuy nhiên, b?n ph?i th?c hi?n nh?ng thay đ?i trong các gói ph?n m?m cài đ?t chính, và không ph?i trong vi?c h?p nh?t SQL Server 2000 MSDE mô-đun. B?n có th? ánh x? m?i ngư?i trong s? các đ?c tính này cho m?t tài s?n n?i b? trong các nh?p mô-đun b?ng cách t?o ra hành đ?ng tùy ch?nh trong file MSI chính. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong các ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
281983 PRB: Không th? ch? đ?nh trư?ng h?p tên s? d?ng SQL Server 2000 Merge Modules
N?u b?n g?p b?t k? k? thu?t các v?n đ? khi b?n t?o gói thi?t l?p b?ng cách s? d?ng b?t k? ph?n m?m bên th? ba ho?c authoring công c?, Xin vui l?ng liên h? v?i công ty ph?n m?m c?a bên th? ba cho k? thu?t h? tr?.

Nâng c?p MSDE 2000 đ? m?t gói d?ch v? v?i m?t Microsoft cung c?p MSP Patch gói

N?u b?n cài đ?t MSDE 2000 b?ng cách s? d?ng các t?p tin .msi ban đ?u t? Microsoft, b?n có th? nâng c?p 2000 MSDE hi?n có đ? c?p gói d?ch v? b?i áp d?ng các t?p tin b?n vá .msp. Trư?c tiên b?n ph?i xác đ?nh t?p tin mà .msi MSDE 2000 thi?t l?p đư?c s? d?ng. Đi?u này là quan tr?ng b?i v? b?n ph?i s? d?ng m?t b?n vá c? th? gói (.msp) đ? áp d?ng d?ch v? gói cài đ?t MSDE 2000 hi?n có. Ví d?, n?u b?n đ? s? d?ng Sqlrun01.msi đ? cài đ?t các t?p MSDE 2000 g?c, b?n ph?i s? d?ng Sqlrun01.msp đ? nâng c?p nó cho Service Pack 2 (SP2). Cho Sqlrun02.MSI, b?n ph?i s? d?ng Sqlrun02.msp và vv.

LƯU ?: Trong SQL Server 2000 SP3, tên t?p tin là SqlRun01P.msp.

Đ? bi?t thêm thông tin, xem bài vi?t sau trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
311762 INF: Làm th? nào đ? xác đ?nh File MSI đ? đư?c s? d?ng cho ti?n tr?nh cài đ?t hi?n có MSDE
Ví d?, b?n có th? ch?y l?nh này đ? nâng c?p MSDE 2000 lên MSDE 2000 SP2 b?ng cách s? d?ng các tham s? trong m?t t?p tin Setup.ini, và cho phép ti?t t?p nh?t k? đư?c đ?t tên theo MSDE_upgrade.log:

D:\MSDE2KSP2\>Setup.exe /settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p/l SQLRUN * v C:\MSDE_upgrade.log

- hay -

Đ? ch? đ?nh m?t .msp t?p tin, b?n có th? s? d?ng này:

D:\MSDE2KSP2\>Setup.exe /Settings D:\MSDE2KSP2\setup.ini /p/l D:\MSDE2KSP2\setup\sqlrun01.msp * v C:\MSDE_upgrade.log

LƯU ?: Ví d? này gi? đ?nh r?ng MSDE 2000 SP2 đư?c cài đ?t trên ? đ?a m?t

LƯU ?: Trong SQL Server 2000 SP3, tên t?p tin là SqlRun01P.msp.


B?n c?ng có th? vô hi?u hoá quay ngư?c l?i ho?c cho phép các ch? đ? cài đ?t l?i cho g? r?i MSDE 2000 nâng c?p gói d?ch v?. Đ? bi?t thêm thông tin v? quay ngư?c l?i, cài đ?t l?i và REINSTALLMODE, đ?c các ph?n c?a bài vi?t này.

Đ? tránh thông báo l?i này khi b?n c? g?ng đ? nâng c?p MSDE 2000 cho m?t gói d?ch v? c?p trên m?t máy tính đang ch?y Microsoft Windows 98
Không th? ch?y k?ch b?n t?p tin.

đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng các UPGRADEUSER = sa tham s?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
303680 PRB: SQL Srv. 2000 MSDE Service Pack 1 thi?t l?p trên Windows 98 Fails

Nâng c?p lên MSDE 2000 Merge mô-đun c?p gói d?ch v?

B?n có th? xem xét m?t nâng c?p nh? mà b?n nâng c?p MSDE 2000 mô-đun sáp nh?p vào m?t d?ch v? gói c?p. Vi?c nâng c?p thay đ?i gói M? và phiên b?n s?n ph?m cho m?t gói mà tàu như m?t s?n ph?m đ?y đ? cài đ?t gói ho?c như là m?t gói vá. Trong m?t nâng c?p nh?, các s?n ph?m m? không thay đ?i. Tuy nhiên, m?t nâng c?p nh? không th? s? d?ng m?t kh?i lư?ng khác nhau nh?n cho các phiên b?n m?i.

Ch? ra m?t s? thay đ?i trong phiên b?n s?n ph?m mà không có m?t đơn đ?t hàng cho các b?n C?p Nh?t khác nhau cho cùng m?t s?n ph?m. Cho Ví d?, n?u m?t b?n vá t?n t?i đ? c?p nh?t phiên b?n 9.0 phiên b?n 9.1, và m?t vá t?n t?i đ? vá Phiên b?n 9.1 cho phiên b?n 9,2, tr?nh cài đ?t có th? thi hành các Th? t? chính xác b?ng cách ki?m tra các phiên b?n s?n ph?m trư?c khi nó áp d?ng các b?n vá. Đi?u này c?ng ngăn c?n các b?n vá Phiên b?n 9,2 áp d?ng cho phiên b?n 9.0. Cho b?n vá l?i, đ?t hàng này thi hành thông qua các s?n ph?m phiên b?n xác nh?n bit thi?t l?p trong bi?n đ?i đư?c bao g?m trong các gói ph?n m?m b?n vá.

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?o m?t t?p tin b?n vá cho theMicrosoft SQL Server 2000 máy tính đ? bàn Đ?ng cơ (MSDE 2000) sample.msi., b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
314131 Làm th? nào đ?: * t?o t?p tin Patch (Service Pack) cho MSDE 2000 m?u
N?u b?n cài đ?t MSDE 2000 như là mô-đun sáp nh?p v?i m?t ?ng d?ng tùy ch?nh cài đ?t như ?ng d?ng Microsoft trung tâm 2000 s?n ph?m, b?n ph?i liên h? v?i Microsoft ?ng d?ng trung tâm 2000 cho các s?n có c?a m?t gói nâng c?p đ? nâng c?p c?a b?n hi?n có MSDE 2000 cài đ?t cho m?t c?p đ? gói d?ch v?. Cho các ?ng d?ng tùy ch?nh bên th? ba mà tiêu th? MSDE 2000 như mô-đun sáp nh?p, liên h? v?i nhà cung c?p ?ng d?ng tùy ch?nh cho h? tr?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 317328 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB317328 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317328
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com