Identifikator ?lanka: 317371 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje kako se koristi alatka ?Daljinsko isklju?ivanje? (Shutdown.exe) za isklju?ivanje i ponovno pokretanje lokalnog ili udaljenog ra?unara koji koristi Windows 2000 ili Microsoft Windows NT 4.0.

Alatka Shutdown.exe dostupna je u paketu alatki Microsoft Windows 2000 Resource Kit. To je alatka komandne linije koju mo?ete da koristite da biste isklju?ili ili ponovo pokrenuli lokalni ili udaljeni ra?unar na kojem je pokrenut Windows 2000 ili Windows NT 4.0. Ako ?elite da zaka?ete da se ra?unar isklju?i i ponovo pokrene u odre?eno vreme, koristite alatku Shutdown.exe zajedno sa komandom u planera zadataka.

Opis alatke Shutdown.exe

Shutdown.exe koristi slede?u sintaksu:
isklju?i \\ime ra?unara /l /a /r /t:xx "msg" /y /c
Sa alatkom Shutdown.exe mo?ete da koristite slede?e komutatore:
 • \\imera?unara: Koristite ovaj komutator da biste naveli udaljeni ra?unar koji ?e se isklju?iti. Ako izostavite ovaj parametar, bi?e kori??eno ime lokalnog ra?unara.
 • /l (Obratite pa?nju na to da je ovo malo slovo ?L?): Koristite ovaj komutator da biste isklju?ili lokalni ra?unar
 • /a: Koristite ovaj komutator da biste prekinuli operaciju isklju?ivanja. Ovo mo?ete da uradite samo tokom perioda vremenskog ograni?enja. Ako koristite ovaj komutator, svi drugi parametri se zanemaruju.
 • /r: Koristite ovaj komutator da biste ponovo pokrenuli ra?unar umesto potpunog isklju?enja.
 • /t:xx: Koristite ovaj komutator da biste naveli vreme (u sekundama) nakon kojeg ?e se ra?unar isklju?iti. Podrazumevano vreme je 20 sekundi.
 • ?msg?: Koristite ovaj komutator da biste naveli poruku koja ?e se prikazati tokom procesa isklju?ivanja. Najve?i broj znakova koji poruka mo?e da sadr?i jeste 127.
 • /y: Koristite ovaj komutator da bi odgovor na sve upite ra?unara bio ?da?.
 • /c: Koristite ovaj komutator da biste zatvorili sve pokrenute programe. Ako koristite ovaj komutator, Windows ?e primorati sve pokrenute programe da se zatvore. Opcija da se sa?uvaju podaci koji su mo?da promenjeni se zanemaruje. Ovo mo?e da dovede do gubitka podataka u programima u kojima podaci nisu prethodno sa?uvani.

Primeri

 • Da biste isklju?ili lokalni ra?unar za dva minuta i prikazali poruku ?Ra?unar se isklju?uje?, koristite slede?i red u datoteci grupe ili ga otkucajte na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER:
  isklju?i /l /t:120 ?Ra?unar se isklju?uje? /y /c
  Da biste otkazali proces isklju?ivanja, otkucajte slede?i red na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER:
  isklju?i /l /a /y
 • Da biste isklju?ili i ponovo pokrenuli udaljeni ra?unar nazvan ?Podr?ka?, koristite slede?i red u datoteci grupe ili ga otkucajte na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER:
  isklju?i \\podr?ka /r
 • Da biste zakazali da se lokalni ra?unar isklju?i i ponovo pokrene u 22:00, otkucajte slede?i red na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER:
  u 22:00 isklju?i /l /r /y /c
 • Da biste zakazali da se lokalni ra?unar isklju?i i ponovo pokrene u 18:00 svakog radnog rada, otkucajte slede?i red na komandnoj liniji i zatim pritisnite taster ENTER:
  u 18:00 /svakog:P,U,S,?,P isklju?i /l /r /y /c

Re?avanje problema

Navedeni ra?unar se mo?da ne?e isklju?iti kada koristite alatku Shutdown.exe da biste ga isklju?ili. Do ovog pona?anja mo?e do?i ako se na radnoj povr?ini pojavi dijalog Otklju?aj ra?unar ili ako je ra?unar zaklju?an. Za dodatne informacije o tome kako da re?ite ovaj problem kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
307635 Daljinsko isklju?ivanje se zavr?ava odjavljivanjem kada se prika?e dijalog ?Otklju?aj ra?unar? (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
288180 Funkcija ExitWindowsEx() ne mo?e da odjavi korisnika ili da isklju?i ra?unar ako je ra?unar zaklju?an (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

REFERENCE

Za vi?e informacija o alatki Shutdown.exe na komandnoj liniji otkucajte shutdown /? i zatim pritisnite taster ENTER.

Za vi?e informacija o upotrebi komande AT za planiranje zadataka u operativnom sistemu Windows 2000 kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
313565 Kori??enje komande AT za planiranje zadataka (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o kori??enju planera zadataka za planiranje zadataka u operativnom sistemu Windows 2000 kliknite na broj ?lanka naveden ispod da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
300160 Planiranje serverskog procesa u operativnom sistemu Windows 2000 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Za vi?e informacija o paketu alatki Windows 2000 Resource Kit posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/default.mspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 317371 - Poslednji pregled: 23. novembar 2006. - Revizija: 6.0
ODNOSI SE NA
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Klju?ne re?i: 
kbhowto kbhowtomaster KB317371

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com