Làm th? nào đ?: S? d?ng công c? ư?c tính kích thư?c cơ quan đăng k? (Dureg.exe)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317382 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài t?ng bư?c này mô t? cách s? d?ng Registry Công c? ư?c tính kích thư?c (Dureg.exe) đ? xác đ?nh kích thư?c c?a s? đăng k? vào m?t Microsoft Windows 2000 d?a trên máy tính. Dureg.exe đư?c bao g?m trong Microsoft Windows 2000 Resource Kit, và c?ng có s?n đ? t?i v? t? các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/downloadS/details.aspx?FamilyID = 1562bce1-a45e-4445-90a7-6e0342e5dc03 & displaylang = en
Dureg.exe là m?t d?ng l?nh ti?n ích mà b?n có th? s? d?ng đ? xác đ?nh bao nhiêu d? li?u đư?c lưu trong s? đăng k?, ho?c trong b?t k? cơ quan đăng k? subtree, khóa, ho?c subkey. B?n c?ng có th? s? d?ng công c? này đ? t?m ki?m đăng k? ho?c đăng k? b?t k? subtree cho l?n xu?t hi?n c?a m?t chu?i văn b?n c? th?.

Dureg.exe các bi?n pháp d? li?u; nó không đo v? tr?. Lưu ? r?ng b?i v? không gian d? li?u đó chi?m khác nhau v?i lưu tr? phương pháp và s? lư?ng đ?a space mà là s?n sàng, kích thư?c c?a d? li?u và dung lư?ng đ?a đư?c s? d?ng b?ng nhau. Ngoài ra, b?i v? Dureg.exe các bi?n pháp d? li?u, nó không tài kho?n Đ?i v?i không gian phân m?nh-không dùng trong s? đăng k?.

T?ng quan v? các công c? Dureg.exe

Dureg.exe s? d?ng cú pháp sau:
dureg /a | /subtree chuy?n đ?i "registry_path"
dureg/s /subtree chuy?n đ?i "chu?i"
Các thông s? mà b?n có th? s? d?ng v?i Dureg.exe là:
 • /a: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh kích thư?c c?a toàn b? s? đăng k?.
 • /subtree chuy?n đ?i: S? d?ng tham s? này đ? xác đ?nh kích thư?c c?a s? đăng k? subtree, nơi subtree chuy?n đ?i là m?t trong nh?ng sau:
  • CR: Tham s? này tr? v? kích thư?c c?a HKEY_CLASSES_ROOT subtree.
  • Cu: Tham s? này tr? v? kích thư?c c?a HKEY_CURRENT_USER subtree.
  • LM: Tham s? này tr? v? kích thư?c c?a HKEY_LOCAL_MACHINE subtree.
  • u: Tham s? này tr? v? kích thư?c c?a HKEY_USERS subtree.
 • "registry_path": Tham s? này ch? đ?nh đư?ng d?n c?a khóa registry có kích thư?c b?n có mu?n xác đ?nh. S? d?ng nó v?i các subtree chuy?n đ?i tham s? đ? t?m kích thư?c c?a m?t phím trong m?t đăng k? subtree.
 • / s"chu?i": S? d?ng tham s? này đ? t?m ki?m m?t chu?i c? th? trong các s? đăng k?.
 • / s subtree chuy?n đ?i "chu?i": S? d?ng tham s? này đ? t?m ki?m m?t chu?i c? th? trong m?t đăng k? subtree, nơi subtree chuy?n đ?i là m?t trong nh?ng sau:
  • CR: Tham s? này t?m ki?m HKEY_CLASSES_ROOT subtree.
  • Cu: Tham s? này t?m ki?m HKEY_CURRENT_USER subtree.
  • LM: Tham s? này t?m ki?m HKEY_LOCAL_MACHINE subtree.
  • u: Tham s? này t?m ki?m HKEY_USERS subtree.

Ví d?

 • Đ? xác đ?nh kích thư?c c?a cơ quan đăng k?, h?y g? như sau ch? huy t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  dureg /a
  M?t danh sách tương t? như danh sách dư?i đây s? đư?c hi?n th?:
  Size of HKEY_CLASSES_ROOT  :  7038858
  Size of HKEY_USERS     :   368850
  Size of HKEY_LOCAL_MACHINE :  16865967
  
    Total Registry data size:  24273675
  						
 • Đ? xác đ?nh kích thư?c c?a các HKEY_USERSsubtree, lo?i sau đây l?nh vào d?u nh?c l?nh, vaø sau ñoù baám NH?P:
  dureg /u
  M?t tin nh?n tương t? như dư?i đây s? đư?c hi?n th? trong l?nh C?a s? d?u nh?c:
  Size of HKEY_USERS     :  368850
  						
 • Đ? xác đ?nh kích thư?c c?a cácHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft cơ quan đăng k? ch?a khóa, lo?i các sau đây l?nh vào d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  dureg /lm "Software\Microsoft"
  M?t tin nh?n tương t? như các bài vi?t sau đây s? đư?c hi?n th?:
  Size of HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft :  4580238
  						
 • Đ? t?m ki?m đăng k? cho t?t c? các l?n xu?t hi?n c?a "Internet Explorer", g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh và sau đó b?m phím NH?P:
  dureg/s "Internet Explorer"
  T?t c? các m?c đăng k? có ch?a chu?i "Internet Explorer" đư?c li?t kê.

 • Đ? t?m ki?m HKEY_CLASSES_ROOT subtree cho t?t c? các l?n xu?t hi?n c?a "Ki?u n?i dung", g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
  dureg/s /cr "Ki?u n?i dung"
  T?t c? các m?c trong HKEY_CLASSES_ROOT subtree có ch?a các chu?i "Ki?u n?i dung" đư?c li?t kê.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Đ? bi?t thêm thông tin v? Windows 2000 Tài nguyên Kit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/Default.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 317382 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB317382 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317382

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com