Thông báo l?i khi m?t ngư?i s? d?ng trang Web c?a b?n th?c hi?n m?t t?m ki?m trong FrontPage: "HTTP/1.1 404 đ?i tư?ng không t?m th?y"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317390 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c?u h?nh thành ph?n Microsoft FrontPage Search đ? s? d?ng h? ph?c v? ch? m?c, ngư?i s? d?ng trang Web c?a b?n nh?n đư?c l?i sau thông đi?p khi h? b?m vào các Tìm kiếm nút trên trang Web c?a b?n:
HTTP/1.1 404 Đ?i tư?ng không t?m th?y

/_vti_script/pagename.html0.idq không t?m th?y

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này x?y ra n?u các thi?t l?p đ? cho phép truy c?p vào Internet d? li?u truy v?n (.idq) t?p b? t?t. Thi?t đ?t này thư?ng b? t?t l? do an ninh. Đ? b?t ho?c t?t cài đ?t này, h?y ch?y Internet Thông tin d?ch v? (IIS) Lockdown Wizard (Iislockd.exe).

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, s? d?ng b?t k? phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: Cho phép ngư?i dùng truy c?p vào .idq t?p tin

Đ?o ngư?c nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n b?i thu?t s? Lockdown IIS, ch?y các thu?t s? m?t l?n n?a. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? có đư?c thu?t s? Lockdown IIS và t?m hi?u thêm v? nó, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/technet/Security/Tools/locktool.mspx
 2. Đi đ?n liên k?t ? dư?i cùng c?a trang, t?i v? các Iislockd.exe t?p tin, và sau đó làm theo các trên màn h?nh hư?ng d?n đ? hoàn tác các nh?ng thay đ?i đ? đư?c th?c hi?n b?i thu?t s?.

Cách 2: S? d?ng công c? t?m ki?m FreeWAIS đ? th?c hi?n t?m ki?m

N?u b?n mu?n gi? l?i m?c đ? b?o m?t đư?c t?o ra b?i các IIS Thu?t s? khoá c?ng, b?n có th? c?u h?nh ph?n m? r?ng FrontPage máy ch? s? d?ng các FreeWAIS (Wide Area Information Service) công c?, mà là bao g?m trong t?m ki?m FrontPage. S? d?ng các phương pháp thích h?p cho t?nh h?nh c?a b?n.

Phương pháp 2a: t?m ki?m t?t c? các Webs trên t?t c? các r? ?o trên máy ch? Web

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Định vị khoá con đăng ký sau:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web máy ch? Extensions\All c?ng
 4. Nh?p chu?t ph?i T?t c? các c?ng, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 5. Đ?i v?i tên chu?i, g?noindexserver.
 6. B?m đúp vào chu?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Tính toán l?i các siêu liên k?t cho m?i máy ch? ?o đ? xây d?ng l?i các ch? s? văn b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u FrontPage.
  2. M? m?t trang Web.
  3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tính toán l?i siêu liên k?t.

   L?p l?i bư?c b và c cho m?i trang Web.

Phương pháp 2b: t?m ki?m m?t trang Web c? th? ho?c ?o g?c trên các máy ch? Web

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí registry subkey sau
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\Web máy ch? Extensions\Ports\Port /LM/W3SVC /xx
  nơi xx là ví d? s? cho ngư?i ch? ?o.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh s? trư?ng h?p, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  197891Li?t kê nh?ng cái tên c?a IIS trang web b?ng cách s? d?ng WSH
 4. Nh?p chu?t ph?i T?t c? các c?ng, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 5. Đ?i v?i tên chu?i, g?noindexserver.
 6. B?m đúp vào chu?i.
 7. Trong các D? li?u giá tr? h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Tính toán l?i các siêu liên k?t cho máy ch? ?o đ? xây d?ng l?i các ch? s? văn b?n. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. B?t đ?u FrontPage.
  2. M? các trang Web mà b?n mu?n tính toán l?i.
  3. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Tính toán l?i siêu liên k?t.

Thu?c tính

ID c?a bài: 317390 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
T? khóa: 
kbpermissions kbregistry kberrmsg kbprb kbmt KB317390 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317390

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com