"Truy c?p b? t? ch?i" bo l?i khi b?n c? g?ng s? d?ng Outlook Web Access

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 317471 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ng?i dng c? g?ng ng nh?p vo Microsoft Outlook Web Access (OWA), h? c th? nh?n ?c m?t trong cc thng bo l?i sau y:
401.3 Truy c?p b? t? ch?i b?i ACL vo ti nguyn - Internet D?ch v? thng tin
- hay -
M?t l?i th?i gian ch?y ? ? x?y ra.
B?n c mu?n g? l?i?
?ng dy: 350
- hay -
L?i: Truy c?p b? t? ch?i.

NGUYN NHN

V?n ? ny x?y ra n?u nhm ng?i dng xc th?c khng c quy?n truy nh?p vo c?p Exchsrvr\exchweb.

? c chng ti s?a v?n ? ny cho b?n, h?y vo cc "S?a ch?a n cho ti"ph?n. N?u b?n s? thay v? s?a v?n ? ny b?n thn b?n, h?y vo cc "H?y ? ti s?a ch?a n b?n thn m?nh"ph?n.

S?a ch?a n cho ti

? kh?c ph?c v?n ? ny s? t? ?ng, b?m vo cc S?a v?n ? ny lin k?t. Sau b?m Ch?y trong cc T?i t?p xu?ng h?p tho?i h?p, v lm theo cc b?c trong thu?t s? ny.

S?a v?n ? ny
Microsoft Fix it 50350


Lu ? Thu?t s? ny c th? b?ng ti?ng Anh ch?; Tuy nhin, vi?c s?a ch?a t? ?ng c?ng lm vi?c cho cc phin b?n ngn ng? khc c?a Windows.

Lu ? N?u b?n khng ph?i trn my tnh c v?n ?, b?n c th? lu nh?ng s?a ch?a t? ?ng ? m?t ? ?a flash ho?c ?a CD, v sau b?n c th? ch?y n trn my tnh c v?n ?.

H?y ? ti s?a ch?a n b?n thn m?nh

? gi?i quy?t v?n ? ny chnh m?nh, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. B?t ?u Windows Explorer, b?m chu?t ph?i vo cc ? ?a: \Program Files\Exchsrvr th m?c, v sau nh?p vo Thu?c tnh, ni ? ?a ? c?p ?n cc ? ?a l th c?a ? ?a h? th?ng c?a b?n (th?ng l C).
 2. B?m vo cc An ninh tab, v sau b?m vo ? ch?n cc Cho php c th? th?a k? c?p php t? ph? huynh ? truy?n cho ?i t?ng ny ki?m tra h?p.
 3. Nh?p vo p d?ng.
 4. ?m b?o r?ng nhm ng?i dng xc th?c c nh?ng sau quy?n trong Exchsrvr\exchweb c?p:
  • ?c & th?c thi
  • Danh sch th m?c n?i dung
  • ?c
  N?u nhm ng?i dng xc th?c khng c nh?ng quy?n, ?t cc c?p php ny b?ng tay. ng cc exchweb Thu?c tnh h?p tho?i.
 5. L?p l?i cc b?c 1-4 trn C:\Program Files\Common Files\Microsoft chia s? th m?c.
 6. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n Cc chng tr?nh, i?m ?n Cng c? qu?n tr?, sau b?m Qu?n l? d?ch v? Internet.
 7. Nh?p chu?t ph?i vo my ch? c?a b?n, v sau nh?p vo Kh?i ?ng l?i IIS.
 8. Trong cc Nh?ng g? b?n mu?n IIS ? lm danh sch, Nh?p vo Kh?i ?ng l?i d?ch v? Internet trn H? ph?c v? Tn, sau b?m Ok.
 9. Nh?p vo B?t ?u, i?m ?n Cc chng tr?nh, i?m ?n Cng c? qu?n tr?, sau b?m D?ch v? ? m? cc D?ch v? h?p tho?i.
 10. Kh?i ?ng l?i t?t c? cc d?ch v? trao ?i.
 11. ng cc D?ch v? h?p tho?i.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 317471 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 3.0
p d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? kha:
kbmsifixme kbfixme kbprb kbmt KB317471 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:317471

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com