Làm th? nào đ? ch?nh s?a Boot.ini file trong Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317526 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách xem và t? c?u h?nh các T?p Boot.ini trong Microsoft Windows Server 2003.

Trong Windows Server năm 2003, b?n có th? nhanh chóng và d? dàng t?m t?p Boot.ini ki?m ch?ng và s?a các Microsoft Windows kh?i đ?ng c?u h?nh và t?o ra thay đ?i đư?ng d?n Advanced RISC Computing (ARC) theo yêu c?u. Ngoài ra, b?n có th? thêm thi?t b? chuy?n m?ch t?p Boot.ini.

Ch?nh s?a t?p tin Boot.ini

Đ? xem và ch?nh s?a các t?p tin Boot.ini, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nThiết đặt, sau đó b?m Ki?m soát B?ng đi?u khi?n.
 2. Trong b?ng đi?u khi?n, b?m đúp vàoCác vấn đề.
 3. B?m vào các Nâng cao tab, và sau đó nh?p vàoThiết đặt dư?i Kh?i đ?ng và Ph?c h?i.
 4. Dư?i H? th?ng kh?i ch?y, b?mCh?nh s?a.
LƯU ?: Trong m?t c?u h?nh kh?i đ?ng nhi?u h? đi?u hành, ch?n các h? th?ng đi?u hành m?c đ?nh đ? b?t đ?u b?ng cách nh?n vào h? đi?u hành mà b?n mu?n trong các H? đi?u hành m?c đ?nh danh sách.

Đi?n h?nh k?ch b?n

Danh sách sau đây mô t? m?t s? t?nh hu?ng đi?n h?nh nơi ngư?i dùng b?ng tay ph?i C?p Nh?t đư?ng ARC, t?p Boot.ini sau khi lưu tr? c?u h?nh đ? thay đ?i.
 • N?u b?n thêm m?t b? đi?u khi?n m?i có BIOS vô hi?u hoá, b?n có th? c?n ph?i ki?m tra và t? s?a đư?ng ARC, t?p Boot.ini.

  Chú ý Các thêm b? đi?u khi?n c?ng có th? ?nh hư?ng đ?n các b? đi?u khi?n ph?n c?a con đư?ng v?ng cung.
 • B?t c? khi nào b?n thêm ho?c g? b? đ?a t? máy tính, b?n t?o kh? năng cho m?t t?nh h?nh nơi đư?ng d?n ARC ph?i đư?c C?p Nh?t.
 • M?c dù h? đi?u hành có th? đôi khi cung c?p đ? C?p Nh?t t?p Boot.ini, b?n v?n c?n có đ? t? C?p Nh?t ARC đư?ng d?n. Cho dù đư?ng d?n ARC ph?i đư?c c?p nh?t b?ng tay ph? thu?c vào m?c đ? và tính ch?t c?a các thay đ?i đ?i v?i t?p Boot.ini.

  N?u s? thay đ?i này đ? ARC con đư?ng gây ra v?n đ? khi b?n kh?i đ?ng máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. B?t đ?u Recovery Console và ch?y các b?n đ? ARC b? ch? huy. T? các k?t qu? c?a các b?n đ? ARC l?nh, b?n có th? xác đ?nh các đư?ng d?n chính xác ARC.
  2. T?o m?t t?p Boot.ini m?i ngày khác máy tính.
  3. Sao t?p Boot.ini m?i. S? d?ng m?t trong các cách sau phương pháp:
   • Sao t?p tin Boot.ini m?i vào đ?a m?m, và sau đó s? d?ng Recovery Console đ? sao chép t?p Boot.ini m?i đ? các h? th?ng.
   • Sao t?p Boot.ini m?i vào m?t đ?a m?m kh?i đ?ng NT. N?u các t?p sau c?ng là c?n thi?t, sao chép chúng vào cùng m?t đ?a m?m: Ntldr, Ntdetect.com, và tr?nh đi?u khi?n thi?t b? lưu tr? kh?i lư?ng b?n đ? đ?i tên thành Bootdd.sys.
  Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng Recovery Console và các /bootcfg chuy?n đ?i đ? s?a ch?a đư?ng d?n ARC trong ho?c Microsoft Windows XP ho?c Microsoft Windows Server 2003.

ARC đư?ng d?n không đư?c c?p nh?t t? đ?ng

Ph?n này gi?i thích t?i sao các h? đi?u hành th? không t? đ?ng C?p Nh?t đư?ng d?n ARC khi thay đ?i c?u h?nh lưu tr? phát hi?n.

Thay đ?i c?u h?nh lưu tr? có th? đư?c th?c hi?n như v?y h? đi?u hành không th? xác đ?nh li?u v?n đ? trong hi?n t?i h? quang đư?ng d?n t?p Boot.ini có th? gây ra v?n đ? trong khi kh?i đ?ng ti?p theo. B?i v? Đư?ng d?n h? quang đư?c C?p Nh?t ch? trong khi kh?i đ?ng (có ngh?a là, khi ? đ?a c?ng đang Plugged trong), h? đi?u hành không th? xác đ?nh nh?ng g? s? là đư?ng d?n ARC c?a các lưu đ?ng đ?a c?ng. Nó không ph?i có h? đi?u hành xác đ?nh li?u m?t th?c t? r?ng các ? đ?a hi?n t?i s? ?nh hư?ng đ?n hi?n t?i ARC con đư?ng trong t?p Boot.ini. Tương t?, n?u nh?ng thay đ?i cho vi?c lưu tr? c?u h?nh đư?c th?c hi?n offline, h? đi?u hành đ? có cách nào đ? bi?t v? h?.

Ví d?, n?u m?t máy tính đóng c?a, h? đi?u hành không th? khám phá các lo?i sau đây c?a các thay đ?i cho đ?n khi kh?i đ?ng ti?p theo x?y ra:
 • M?t b? đi?u khi?n s? đư?c thêm.
 • Lưu tr? s? đư?c thêm.
 • BIOS c?a b? đi?u khi?n đư?c thay đ?i.
 • Lưu tr? s? đư?c thêm vào m?t b? đi?u khi?n hi?n có.
N? l?c ti?p theo c?a b?n đ? b?t đ?u máy tính có th? không làm vi?c v? các ti?n tr?nh kh?i đ?ng nào không ch?a b?t k? m? thay đ?i các ARC con đư?ng trong các Boot.ini t?p tin.

Ti?n ích c?a bên th? ba

M?t s? ti?n ích c?p thay đ?i phân vùng ho?c ? đ?a. Đây Ti?n ích có th? t?o ra t?nh hu?ng mà h? đi?u hành là không bi?t nh?ng thay đ?i có th? ?nh hư?ng đ?n đư?ng d?n ARC đư?c s? d?ng trong khi kh?i đ?ng.

Đư?ng d?n ARC t? đ?ng C?p Nh?t

Ph?n này li?t kê nh?ng d?p khi h? đi?u hành t? đ?ng C?p Nh?t đư?ng ARC, m?t t?p Boot.ini.
 • Thay đ?i đ?i v?i m?t phân vùng -Khi m?t trong hai Logical Disk Manager ho?c Diskpart công c? đư?c s? d?ng đ? t?o ra ho?c xóa m?t phân vùng.
 • Thay đ?i vào đ?a m?t năng đ?ng -Khi thay đ?i đư?c th?c hi?n vào m?t đ?a đ?ng có m?t gi? l?i phân vùng, b?n có th? đư?c nh?c đ? C?p Nh?t đư?ng d?n h? quang c?a b?n. Đi?u này có ngh?a là thông tin v? phân vùng t?n t?i r?nh ghi 0 trong b?ng phân vùng th?m chí M?c dù đây là m?t đ?a đ?ng. T?nh tr?ng này x?y ra n?u m?t trong hai sau đây đi?u ki?n là đúng:
  • N?u phân vùng t?n t?i trư?c khi đ?a đ? đư?c chuy?n đ?i vào m?t đ?a đ?ng.
  • Nếu / gi? l?i l?nh đư?c ch?y theo các công c? Diskpart đ? ch?c ch?n r?ng có thông tin v? các phân vùng đ? đư?c thêm vào b?ng phân vùng.

THAM KH?O

Cho thông tin b? sung, b?m vào sau đi?u các con s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
239780An toàn-ch? đ? kh?i đ?ng thi?t b? chuy?n m?ch cho c?a s? Boot.ini file
148954 Làm th? nào đ? thi?t l?p m?t phiên làm vi?c t? xa g? l?i b?ng cách s? d?ng m?t modem

Thu?c tính

ID c?a bài: 317526 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
T? khóa: 
kbhowto kbhowtomaster kbmt KB317526 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317526

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com