Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trong Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317590 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? c?u h?nh ch?c năng C?p Nh?t đ?ng DNS trong Windows 2000. DNS năng đ?ng c?p nh?t các ch?c năng cho phép DNS máy tính khách đ? đăng k? và t? đ?ng c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên v?i m?t máy ch? DNS b?t c? khi nào thay đ?i x?y ra. N?u b?n s? d?ng ch?c năng này, b?n có th? gi?m b?t s? c?n thi?t cho qu?n l? hư?ng d?n s? d?ng c?a khu records, đ?c bi?t là cho các khách hàng đó thư?ng xuyên di chuy?n ho?c thay đ?i đ?a đi?m và s? d?ng Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) đ? có đư?c m?t đ?a ch? giao th?c Internet (IP).

Windows 2000 cung c?p h? tr? khách hàng và máy ch? s? d?ng các ch?c năng C?p Nh?t đ?ng như mô t? trong yêu c?u cho ? ki?n (RFC) 2136. Cho các máy ch? DNS, DNS service cho phép b?n kích ho?t ho?c vô hi?u hóa ch?c năng C?p Nh?t đ?ng DNS trên m?t cơ s? cho m?i khu v?c t?i m?i máy ch? đư?c c?u h?nh đ? t?i m?t trong hai khu chính hay tích h?p thư m?c tiêu chu?n.

Tính năng c?p nh?t Windows 2000 DNS Dynamic

D?ch v? DNS cho phép máy tính khách đ? t? đ?ng c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên trong DNS. Khi b?n s? d?ng ch?c năng này, b?n c?i thi?n qu?n l? DNS b?ng cách gi?m th?i gian c?n thi?t đ? t? qu?n l? khu v?c h? sơ. B?n có th? s? d?ng ch?c năng C?p Nh?t đ?ng DNS k?t h?p v?i d?ch v? DHCP đ? c?p nh?t các b?n ghi tài nguyên khi thay đ?i đ?a ch? IP c?a máy tính. Máy tính ch?y Windows 2000 có th? g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng.

Windows 2000 cung c?p các tính năng có liên quan đ?n giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS:
 • H? tr? cho d?ch v? thư m?c Active Directory như m?t d?ch v? đ?i l? cho b? đi?u khi?n vùng.
 • Tích h?p v?i thư m?c ho?t đ?ng.

  B?n có th? tích h?p các khu DNS vào Active Directory đ? cung c?p tăng l?i khoan dung và an ninh. M?i vùng Active Directory tích h?p đư?c nhân r?ng trong s? t?t c? các b? ki?m soát mi?n trong mi?n Active Directory. T?t c? các máy ch? DNS đang ch?y trên các b? đi?u khi?n tên mi?n có th? ho?t đ?ng như h? ph?c v? chính cho khu v?c và ch?p nh?n thông tin C?p Nh?t năng đ?ng. Thư m?c ho?t đ?ng sao chép trên m?t cơ s? cho m?i tài s?n, c?m nh?ng thay đ?i ch? có liên quan.
 • H? tr? cho các l?o hóa và scavenging h? sơ.

  D?ch v? DNS có th? quét và lo?i b? b?n ghi không c?n c?n thi?t. Khi b?n b?t tính năng này, b?n có th? ngăn ng?a Cu h? sơ c?n l?i trong DNS.
 • H? tr? cho các b?n C?p Nh?t năng đ?ng an toàn trong Active Directory tích h?p khu.

  B?n có th? c?u h?nh Active Directory tích h?p khu v?c cho C?p Nh?t đ?ng an toàn đ? ch? đư?c cho phép ngư?i s? d?ng có th? làm thay đ?i đ?n m?t vùng hay b?n ghi.
 • C?i thi?n d? qu?n l?.
 • Hành chính t? d?u nh?c l?nh.
 • Nâng cao đ? phân gi?i tên.
 • B? nh? đ?m nâng cao và b? nh? đ?m tiêu c?c.
 • Kh? năng tương tác v?i vi?c tri?n khai máy ch? DNS khác.
 • Tích h?p v?i các d?ch v? m?ng khác.
 • Gia tăng khu v?c chuy?n giao.
 • H? tr? cho các b?n ghi tài nguyên m?i.

Làm th? nào Windows 2000 d?a trên máy vi tính C?p Nh?t tên DNS c?a h?

Theo m?c đ?nh, máy tính ch?y Windows 2000 và t?nh đư?c c?u h?nh cho TCP/IP th? đ? t? đ?ng đăng k? đ?a ch? máy ch? (A) và b?n ghi tài nguyên con tr? (PTR) cho đ?a ch? IP đư?c c?u h?nh và s? d?ng b?i các k?t n?i m?ng đư?c cài đ?t. Theo m?c đ?nh, t?t c? máy tính đăng k? h? sơ d?a trên tên máy tính đ?y đ? c?a h?.

Đ?i v?i máy tính Windows 2000, tên chính máy tính đ?y đ? (đó là m?t tên mi?n hoàn toàn đ? đi?u ki?n [FQDN]) là h?u t? DNS chính c?a máy tính đư?c n?i thêm vào tên máy tính. Đ? xác đ?nh h?u t? DNS chính c?a máy tính và tên máy tính, b?m chu?t ph?i vào Máy tính của tôi, b?m Thu?c tính, sau đó b?m các Đ?nh danh m?ng tab.

B?n C?p Nh?t năng đ?ng có th? đư?c g?i cho b?t k? l? do sau đây ho?c các s? ki?n:
 • Đ?a ch? IP thêm, lo?i b? ho?c thay đ?i c?u h?nh thu?c tính TCP/IP cho b?t k? m?t trong các k?t n?i m?ng đư?c cài đ?t.
 • M?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP thay đ?i hay renews b?t k? m?t trong các cài đ?t m?ng k?t n?i v?i máy ch? DHCP. Ví d?, khi máy tính đư?c kh?i đ?ng ho?c n?u b?n s? d?ng các ipconfig / làm m?i b? ch? huy.
 • B?n s? d?ng các ipconfig /registerdns l?nh b?ng tay l?c lư?ng làm m?i m?t c?a khách hàng đăng k? tên trong DNS.
 • Vào lúc kh?i đ?ng, khi máy tính đư?c b?t.
Khi m?t trong nh?ng s? ki?n gây nên m?t C?p Nh?t đ?ng, d?ch v? DHCP Client (không ph?i là d?ch v? DNS Client) g?i thông tin C?p Nh?t. Quá tr?nh này đư?c thi?t k? đ? n?u m?t thay đ?i đ? thông tin đ?a ch? IP x?y ra v? c?a DHCP, b?n C?p Nh?t tương ?ng trong DNS đư?c th?c hi?n đ?ng b? ánh x? tên, đ?a ch? cho các máy tính. D?ch v? DHCP Client th?c hi?n ch?c năng này cho t?t c? các k?t n?i m?ng đư?c s? d?ng trên h? th?ng, trong đó có các k?t n?i không đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng DHCP.

GHI CHÚ:
 • Quá tr?nh C?p Nh?t đ?ng cho Windows 2000 d?a trên máy tính dùng DHCP đ? có đư?c đ?a ch? IP c?a h? là khác v?i quá tr?nh đư?c mô t? trong ph?n này. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các H?i nh?p c?a DHCP v?i DNS ph?n và các Windows DHCP khách hàng và DNS năng đ?ng C?p Nh?t giao th?c ph?n c?a bài vi?t này.
 • Quá tr?nh C?p Nh?t đư?c mô t? trong ph?n này gi? đ?nh Windows 2000 cài đ?t m?c đ?nh là có hi?u l?c. Tên và thông tin hành vi là tunable khi thu?c tính TCP/IP nâng cao đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng thi?t l?p DNS không m?c đ?nh.
 • Thêm vào các tên đ?y đ? máy tính (ho?c chính tên) c?a máy tính, b?n có th? c?u h?nh DNS tên b? sung c? th? k?t n?i và tùy ch?n đăng k? ho?c c?p nh?t chúng trong DNS.

M?t ví d? v? C?p Nh?t đ?ng làm th? nào các công tr?nh

Cho Windows 2000, b?n C?p Nh?t năng đ?ng thư?ng đư?c yêu c?u khi ho?c m?t tên DNS ho?c đ?a ch? IP thay đ?i trên máy tính. Ví d?, m?t khách hàng đ?t tên là "oldhost" đ?u tiên đư?c c?u h?nh trong thu?c tính h? th?ng có tên sau đây:
Tên máy tính: oldhost
Tên mi?n DNS c?a máy tính: example.microsoft.com
Tên đ?y đ? máy tính: oldhost.example.microsoft.com
Trong ví d? này, không có tên mi?n DNS k?t n?i-c? th? đư?c c?u h?nh cho máy tính. N?u b?n đ?i tên máy tính t? "oldhost" đ? "newhost", nh?ng thay đ?i tên sau x?y ra:
Tên máy tính: newhost
Tên mi?n DNS c?a máy tính: example.microsoft.com
Tên đ?y đ? máy tính: newhost.example.microsoft.com
Sau khi thay đ?i tên đư?c áp d?ng trong thu?c tính h? th?ng, Windows 2000 s? nh?c b?n kh?i đ?ng l?i máy tính. Sau khi máy tính kh?i đ?ng l?i Windows, các d?ch v? DHCP Client th?c hi?n tr?nh t? sau đây đ? C?p Nh?t DNS:
 1. D?ch v? DHCP Client g?i m?t s? kh?i đ?u c?a chính quy?n (SOA) lo?i truy v?n b?ng cách s? d?ng tên mi?n DNS c?a máy tính.

  Máy tính khách hàng s? d?ng FQDN đư?c c?u h?nh hi?n th?i c?a máy tính (ch?ng h?n như "newhost.example.microsoft.com") là tên đư?c ch? đ?nh trong truy v?n này.
 2. Các máy ch? DNS có th?m quy?n cho khu v?c ch?a máy s? d?ng FQDN đáp ?ng SOA-lo?i truy v?n.

  Đ?i v?i tiêu chu?n khu chính, h? ph?c v? chính (ch? s? h?u) mà là tr? l?i đáp l?i truy v?n SOA là c? đ?nh và t?nh. Nó luôn luôn phù h?p v?i tên DNS chính xác như nó đư?c hi?n th? trong các b?n ghi tài nguyên SOA đư?c lưu v?i khu v?c. Tuy nhiên, n?u khu v?c đang đư?c c?p nh?t thư m?c tích h?p, b?t k? máy ch? DNS đang t?i khu v?c có th? đáp ?ng và t? đ?ng chèn tên riêng c?a m?nh như h? ph?c v? chính (ch? s? h?u) khu v?c đáp l?i truy v?n SOA.
 3. D?ch v? DHCP Client n? l?c đ? liên l?c v?i h? ph?c v? DNS chính.

  Máy s? d?ng quy tr?nh SOA truy v?n đáp cho tên c?a nó đ? xác đ?nh đ?a ch? IP c?a máy ch? DNS đư?c ?y quy?n như h? ph?c v? chính cho vi?c ch?p nh?n tên c?a nó. Máy s? d?ng ti?n đ? th?c hi?n th? t?c sau đây (n?u c?n) đ? liên l?c v?i và t? đ?ng c?p nh?t các máy ch? chính c?a m?nh:
  1. Khách hàng s? g?i m?t yêu c?u C?p Nh?t đ?ng cho h? ph?c v? chính đư?c xác đ?nh SOA truy v?n phó.

   N?u b?n c?p nh?t thành công, không có thêm hành đ?ng đư?c l?y.
  2. N?u b?n c?p nh?t này không thành công, khách hàng ti?p theo s? g?i m?t truy v?n NS-lo?i tên vùng đư?c xác đ?nh trong h? sơ SOA.
  3. Khi khách hàng nh?n đư?c m?t ph?n ?ng cho truy v?n này, nó s? g?i m?t truy v?n SOA cho các máy ch? DNS đ?u tiên đư?c li?t kê trong các ph?n ?ng.
  4. Sau khi SOA truy v?n đư?c gi?i quy?t, khách hàng s? g?i m?t C?p Nh?t đ?ng cho h? ph?c v? đư?c ch? r? trong h? sơ SOA quay tr? l?i.

   N?u b?n c?p nh?t thành công, không có thêm hành đ?ng đư?c l?y.
  5. N?u b?n c?p nh?t này không thành công, các khách hàng l?p l?i quá tr?nh truy v?n SOA b?ng cách g?i t?i h? ph?c v? DNS ti?p theo đư?c li?t kê trong các ph?n ?ng.
 4. Sau khi liên l?c v?i h? ph?c v? chính, và có th? th?c hi?n C?p Nh?t, khách hàng s? g?i yêu c?u b?n C?p Nh?t và máy ch? x? l? nó.

  N?i dung c?a các yêu c?u C?p Nh?t bao g?m các hư?ng d?n đ? thêm A (và có th? c? PTR) b?n ghi tài nguyên cho "newhost.example.microsoft.com" và lo?i b? các cùng ghi l?i các lo?i cho "oldhost.example.microsoft.com" (tên mà trư?c đó đ? đăng k?).

  Các máy ch? c?ng ki?m tra đ? đ?m b?o r?ng b?n C?p Nh?t đư?c phép khách hàng yêu c?u. Đ?i v?i tiêu chu?n khu chính, b?n C?p Nh?t năng đ?ng không đư?c b?o đ?m và b?t k? n? l?c khách hàng C?p Nh?t thành công. Đ?i v?i Active Directory tích h?p khu, b?n C?p Nh?t đư?c b?o đ?m và th?c hi?n b?ng cách s? d?ng thi?t đ?t b?o m?t thư m?c d?a trên.
B?n C?p Nh?t năng đ?ng g?i ho?c làm m?i theo đ?nh k?. Theo m?c đ?nh, Windows 2000 s? g?i m?t làm m?i m?t l?n m?i 24 gi?. N?u b?n C?p Nh?t x?y ra và không có không có thay đ?i d? li?u c?a khu v?c, khu v?c v?n c?n ? phiên b?n hi?n t?i c?a nó và không có thay đ?i đư?c vi?t. B?n c?p nh?t cho k?t qu? th?c t? khu thay đ?i ho?c tăng khu chuy?n ti?n ch? khi tên ho?c đ?a ch? th?c s? thay đ?i.

Chú ý Tên không b? lo?i b? t? các khu DNS n?u h? tr? thành không ho?t đ?ng ho?c n?u h? không đư?c C?p Nh?t trong kho?ng th?i gian làm m?i (24 gi?). DNS không s? d?ng m?t cơ ch? đ? phát hành ho?c tombstone tên, m?c dù DNS khách hàng c? g?ng đ? xóa ho?c C?p Nh?t h? sơ tên c? khi tên m?i ho?c thay đ?i đ?a ch? đư?c áp d?ng.

Khi d?ch v? DHCP Client đăng k? a và PTR ghi tài nguyên cho m?t máy tính Windows 2000, nó dùng m?c đ?nh b? nh? đ?m Time To Live (TTL) giá tr? c?a 15 phút cho máy ch? lưu tr? h? sơ. Giá tr? này s? xác đ?nh bao lâu các máy ch? DNS và khách hàng khác cache h? sơ c?a m?t máy tính khi h? đư?c bao g?m trong m?t ph?n ?ng truy v?n.

H?i nh?p c?a DHCP v?i DNS

V?i Windows 2000, m?t máy ch? DHCP có th? b?t b?n C?p Nh?t năng đ?ng trong không gian tên DNS cho b?t k? khách hàng c?a m?nh có h? tr? các b?n C?p Nh?t. Ph?m vi khách hàng có th? s? d?ng giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS đ? c?p nh?t thông tin ánh x? tên, đ?a ch? máy ch? lưu tr? c?a h? (mà đư?c lưu tr? trong khu trên máy ch? DNS) b?t c? khi nào thay đ?i x?y ra đ? đ?a ch? DHCP ch? đ?nh c?a h?. M?t máy ch? Windows 2000 DHCP có th? th?c hi?n C?p Nh?t trên danh ngh?a c?a các khách hàng DHCP đ?n b?t k? máy ch? DNS.

Cách th?c ho?t đ?ng tương tác Update DHCP/DNS

B?n có th? s? d?ng h? ph?c v? DHCP đ? đăng k? và c?p nh?t các PTR và m?t b?n ghi tài nguyên trên danh ngh?a c?a các khách hàng DHCP kích ho?t. Khi b?n làm đi?u này, b?n ph?i s? d?ng m?t DHCP b? sung tùy ch?n, tùy ch?n khách hàng FQDN (tùy ch?n 81). Tùy ch?n này cho phép khách hàng đ? cung c?p FQDN c?a nó c?ng như các hư?ng d?n cho các máy ch? DHCP trên làm th? nào nó s? gi?ng như các máy ch? đ? x? l? C?p Nh?t DNS năng đ?ng tu?n (n?u có) trên danh ngh?a c?a nó.

Khi tùy ch?n này đ? đư?c ban hành b?i m?t khách hàng DHCP đ? đi?u ki?n, ch?ng h?n như DHCP b?t máy tính đang ch?y Windows 2000, x? l? và gi?i thích b?i các máy ch? Windows 2000 DHCP đ? xác đ?nh như th? nào các máy ch? s? kh?i t?o b?n C?p Nh?t trên danh ngh?a c?a khách hàng.

Ví d?, b?n có th? s? d?ng b?t k? các c?u h?nh sau đây đ? x? l? khách hàng yêu c?u:
 • H? ph?c v? DHCP thanh ghi và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh theo đi?u yêu c?u khách hàng.

  Sau khi b?n cài đ?t m?t máy ch? DHCP m?i, c?u h?nh này s? tr? thành c?u h?nh m?c đ?nh cho máy ch? Windows 2000 DHCP và khách hàng. Trong ch? đ? này, b?t k? khách hàng Windows 2000 DHCP có th? yêu c?u m?t cách mà các máy ch? DHCP th?c hi?n C?p Nh?t c?a máy ch? lưu tr? a và PTR b?n ghi tài nguyên. N?u có th?, các máy ch? DHCP kh? khách hàng yêu c?u x? l? thông tin C?p Nh?t c?a nó tên và thông tin đ?a ch? IP trong DNS.

  Đ? c?u h?nh h? ph?c v? DHCP đ? đăng k? thông tin khách hàng theo yêu c?u c?a khách hàng, m? thu?c tính DHCP cho h? ph?c v?, b?m vào các DNS tab, b?m vào Thu?c tính, sau đó b?m C?p Nh?t DNS ch? n?u yêu c?u khách hàng DHCP.
 • H? ph?c v? DHCP luôn luôn đăng k? và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó.

  C?u h?nh này là m?t s?a đ?i c?u h?nh đư?c h? tr? cho Windows 2000 DHCP máy ch? và khách hàng. Trong ch? đ? này, máy ch? DHCP luôn luôn th?c hi?n C?p Nh?t c?a các khách hàng FQDN và cho thuê thông tin đ?a ch? IP, c? các máy ch? lưu tr? a và ghi tài nguyên PTR, b?t k? c?a cho dù khách hàng đ? yêu c?u th?c hi?n C?p Nh?t c?a riêng c?a nó.

  Đ? c?u h?nh m?t máy ch? DHCP đ? đăng k? và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó, m? thu?c tính DHCP cho h? ph?c v?, b?m vào các DNS tab, b?m vào Thu?c tính, sau đó b?m Luôn luôn C?p Nh?t DNS.
 • H? ph?c v? DHCP không bao gi? đăng k? và c?p nh?t thông tin khách hàng v?i các máy ch? DNS đư?c c?u h?nh c?a nó.

  Đ? s? d?ng c?u h?nh này, các máy ch? DHCP ph?i đư?c c?u h?nh đ? vô hi?u hóa hi?u su?t c?a các b?n C?p Nh?t ?y DHCP/DNS. Khi b?n s? d?ng c?u h?nh này, không có khách hàng máy ch? lưu tr? a ho?c PTR ghi tài nguyên đư?c C?p Nh?t trong DNS cho các khách hàng DHCP.

  Đ? l?p c?u h?nh máy ch? đ? không bao gi? C?p nh?t thông tin khách hàng, m? thu?c tính DHCP cho h? ph?c v? DHCP ho?c m?t trong ph?m vi c?a nó trên máy ch? Windows 2000 DHCP, b?m các DNS tab, b?m vào Thu?c tính, và sau đó xóa các T? đ?ng c?p nh?t thông tin khách hàng DHCP trong DNS h?p ki?m. Theo m?c đ?nh, thông tin C?p Nh?t luôn luôn đư?c th?c hi?n cho các máy ch? Windows 2000 DHCP m?i đư?c cài đ?t và b?t k? ph?m vi m?i mà b?n t?o cho h?.

Windows DHCP khách hàng và DNS năng đ?ng C?p Nh?t giao th?c

Khách hàng d?ch v? DHCP ch?y Windows 2000 và phiên b?n trư?c c?a c?a s? tương tác khác nhau khi h? th?c hi?n các tương tác DHCP/DNS đư?c mô t? trong ph?n trư?c. Các ví d? sau cho th?y làm th? nào quá tr?nh này thay đ?i trong trư?ng h?p khác nhau.

M?t ví d? v? s? tương tác DHCP/DNS Update cho Windows 2000 khách DHCP

Windows 2000 DHCP khách hàng tương tác v?i DNS C?p Nh?t đ?ng giao th?c theo cách sau đây:
 1. Khách hàng s? kh?i t?o m?t tin nh?n yêu c?u d?ch v? DHCP t?i h? ph?c v?.
 2. H? ph?c v? tr? v? m?t DHCP th?a nh?n thông đi?p cho khách hàng c?p m?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP.
 3. Theo m?c đ?nh, khách hàng s? g?i m?t DNS C?p Nh?t yêu c?u đ?n máy ch? DNS cho riêng c?a m?nh k? l?c chuy?n ti?p tra c?u (m?t b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? A).

  Thay phiên, máy ch? có th? th?c hi?n C?p nh?t này t?i h? ph?c v? DNS thay m?t c?a khách hàng n?u khách hàng và c?u h?nh c?a nó b? bi?n cho phù h?p.
 4. Các máy ch? s? g?i thông tin C?p Nh?t cho khách hàng d?ch v? DHCP ngư?c tra c?u h? sơ (m?t b?n ghi tài nguyên PTR) b?ng cách s? d?ng các quá tr?nh đó đư?c xác đ?nh b?i các giao th?c C?p Nh?t đ?ng DNS.

M?t ví d? v? m?t tương tác Update DHCP/DNS cho các khách hàng DHCP Windows s? d?ng m?t phiên b?n c?a Windows mà s?m hơn Windows 2000

Phiên b?n trư?c c?a khách hàng Windows DHCP không h? tr? quá tr?nh C?p Nh?t đ?ng DNS tr?c ti?p và không th? tương tác tr?c ti?p v?i máy ch? DNS. Đ?i v?i các khách hàng DHCP, thông tin C?p Nh?t thư?ng đư?c x? l? theo cách sau đây:
 1. Khách hàng s? kh?i t?o m?t DHCP yêu c?u thư (DHCPREQUEST) ph?c v?.
 2. H? ph?c v? tr? v? m?t DHCP th?a nh?n thư (DHCPACK) cho khách hàng c?p m?t h?p đ?ng thuê đ?a ch? IP.
 3. Các máy ch? s? g?i thông tin C?p Nh?t t?i h? ph?c v? DNS cho c?a khách hàng phía trư?c tra c?u h? sơ, trong đó là m?t b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? A.
 4. Các máy ch? c?ng s? g?i thông tin C?p Nh?t cho c?a khách hàng đ?o ngư?c tra c?u h? sơ, trong đó là m?t b?n ghi tài nguyên PTR.

An toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng

Đ?i v?i Windows 2000, DNS b?n c?p nh?t b?o m?t có s?n ch? dành cho các khu đư?c tích h?p vào Active Directory. Sau khi h?i b?n thư m?c-nh?p m?t vùng, b?n có th? s? d?ng danh ki?m soát sách truy nh?p (ACL) tính năng có s?n trong DNS-theo đ? thêm ho?c lo?i b? ngư?i dùng ho?c nhóm t? ACL cho m?t k? l?c vùng hay tài nguyên đ? ch? đ?nh ch?nh s?a.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp Windows 2000 và t?m ki?m cho m?t trong hai "đ? s?a đ?i an ninh cho m?t b?n ghi tài nguyên" ho?c "đ? s?a đ?i b?o m?t cho m?t vùng tích h?p thư m?c."

Theo m?c đ?nh, C?p Nh?t đ?ng an ninh cho các máy ch? Windows 2000 DNS và khách hàng đư?c x? l? theo cách sau đây:
 1. Windows 2000 DNS khách hàng c? g?ng s? d?ng không có b?o đ?m năng đ?ng b?n c?p nh?t đ?u tiên. N?u m?t b?n C?p Nh?t không có b?o đ?m t? ch?i, khách hàng th? s? d?ng m?t C?p Nh?t b?o m?t.

  Ngoài ra, khách hàng s? d?ng m?t chính sách C?p Nh?t m?c đ?nh cho phép h? đ? c? g?ng ghi đè lên m?t k? l?c trư?c đó đ? đăng k? tài nguyên, tr? khi h? c? th? đang b? ch?n b?i b?n c?p nh?t b?o m?t.
 2. Sau khi m?t khu v?c tr? nên tích h?p Active Directory, Windows 2000 DNS ph?c v? ch? cho phép an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng theo m?c đ?nh.
Khi b?n s? d?ng tiêu chu?n khu v?c lưu tr?, các d?ch v? DNS Server không cho phép C?p Nh?t năng đ?ng v? các khu c?a nó theo m?c đ?nh. Đ?i v?i các khu là m?t trong hai thư m?c tích h?p ho?c s? d?ng tiêu chu?n d?a trên t?p tin lưu tr?, b?n có th? thay đ?i vùng đ? cho phép t?t c? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng, cho phép t?t c? các b?n C?p Nh?t đư?c ch?p nh?n b?ng cách đi qua vi?c s? d?ng các b?n c?p nh?t b?o m?t.

Quan tr?ng Cho Windows 2000 Server, các d?ch v? DHCP Server có th? th?c hi?n đăng k? ?y quy?n và C?p Nh?t b?n ghi DNS cho các khách hàng di s?n mà không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng.

N?u b?n s? d?ng nhi?u máy ch? Windows 2000 DHCP trên m?ng c?a b?n và c?u h?nh các khu c?a b?n đ? cho phép C?p Nh?t năng đ?ng an toàn, s? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo đ? thêm máy tính c?a b?n máy ch? DHCP đư?c xây d?ng trong DnsUpdateProxy nhóm. Khi b?n làm như v?y, t?t c? các máy ch? DHCP b?n có quy?n b?o m?t đ? th?c hi?n C?p Nh?t ?y quy?n cho b?t k? khách hàng DHCP c?a b?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Windows 2000 giúp đ? và t?m ki?m "s? d?ng DNS máy ch? v?i DHCP" ho?c "Qu?n l? các nhóm"

Lưu ý Trong Windows 2000, tính năng an toàn năng đ?ng b?n C?p Nh?t có th? đư?c th?a hi?p n?u b?n ch?y m?t máy ch? DHCP trên b? ki?m soát mi?n n?u máy ch? Windows 2000 DHCP đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? c?a b?n ghi DNS trên danh ngh?a c?a khách hàng c?a m?nh. Đ? tránh v?n đ? này, tri?n khai máy ch? DHCP và b? đi?u khi?n vùng trên các máy tính riêng bi?t. N?u b?n không quan tâm v? b?o m?t c?a phiên b?n ghi c?a reverse lookup PTR tài nguyên, đ? ph?ng ng?a này là ch? khuy?n khích n?u máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? c?a b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? a trên danh ngh?a c?a khách hàng c?a m?nh (mà không ph?i là hành vi m?c đ?nh).

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các Cân nh?c b?o m?t khi b?n s? d?ng các nhóm DnsUpdateProxy ph?n c?a bài vi?t này.

Làm th? nào đ? cho phép ch? an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng

 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Dư?i DNS, m? r?ng các máy ch? DNS áp d?ng, m? r?ng Forward Lookup khu (ho?c Reverse Lookup khu), và sau đó nh?p vào khu v?c hi?n hành.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, ki?m ch?ng r?ng lo?i khu Active Directory tích h?p.
 5. Trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng? h?p, b?m vào Ch? an toàn thông tin C?p Nh?t.
Lưu ý Trong Windows 2000, tính năng an toàn năng đ?ng b?n C?p Nh?t có th? đư?c th?a hi?p n?u b?n ch?y m?t máy ch? DHCP trên đi?u khi?n vùng và h? ph?c v? Windows 2000 DHCP đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? c?a b?n ghi DNS trên danh ngh?a c?a khách hàng c?a m?nh. Đ? tránh v?n đ? này, tri?n khai máy ch? DHCP và b? đi?u khi?n vùng trên các máy tính riêng bi?t. N?u b?n không quan tâm v? b?o m?t c?a phiên b?n ghi c?a reverse lookup PTR tài nguyên, đ? ph?ng ng?a này là ch? khuy?n khích n?u máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh đ? th?c hi?n đăng k? c?a b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? a trên danh ngh?a c?a khách hàng c?a m?nh (mà không ph?i là m?t hành vi m?c đ?nh).

Chú ý
 • Các ch?c năng b?o m?t C?p Nh?t đ?ng đư?c h? tr? ch? cho vùng Active Directory tích h?p. N?u b?n c?u h?nh m?t lo?i khu v?c khác nhau, b?n ph?i thay đ?i lo?i khu và thư m?c tích h?p khu v?c trư?c khi b?n an toàn c?a nó đ? C?p Nh?t năng đ?ng DNS.
 • C?p Nh?t đ?ng là m?t ph?n m? r?ng RFC tuân th? các tiêu chu?n DNS. Quá tr?nh C?p Nh?t DNS đư?c đ?nh ngh?a trong RFC 2136, "Năng đ?ng C?p Nh?t trong h? th?ng tên mi?n (DNS UPDATES)."

Làm th? nào đ? s? d?ng nhóm b?o m?t DnsUpdateProxy

B?n có th? c?u h?nh m?t máy ch? Windows 2000 DHCP đ? cho nó t? đ?ng đăng k? máy ch? lưu tr? a và b?n ghi tài nguyên PTR trên danh ngh?a c?a khách hàng d?ch v? DHCP. N?u b?n s? d?ng an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng trong c?u h?nh này v?i các máy ch? Windows 2000 DNS, b?n ghi tài nguyên có th? tr? nên Cu.

Ví d?, h?y xem xét k?ch b?n sau đây:
 1. M?t máy ch? Windows 2000 DHCP (DHCP1) th?c hi?n m?t C?p Nh?t đ?ng an toàn trên danh ngh?a c?a m?t trong nh?ng khách hàng c?a m?nh cho m?t tên mi?n DNS c? th?.
 2. B?i v? h? ph?c v? DHCP t?o thành công tên, nó s? tr? thành ch? s? h?u c?a tên.
 3. Sau khi ph?c v? DHCP s? tr? thành ch? s? h?u tên khách hàng, ch? là r?ng máy ch? DHCP có th? C?p Nh?t tên.
Trong m?t s? trư?ng h?p, quá tr?nh này có th? gây ra v?n đ?. Ví d?, n?u DHCP1 không thành công và ph?c v? m?t l?n th? hai d? ph?ng DHCP đi kèm tr?c tuy?n, sao lưu h? ph?c v? không th? C?p Nh?t tên khách hàng b?i v? nó không ph?i là ch? s? h?u c?a tên.

Trong m?t ví d? tương t?, DHCP1 đăng k? khách hàng tên "host.example.microsoft.com" trong DNS trên danh ngh?a c?a khách hàng, và sau đó b?n nâng c?p máy tính đó t? m?t phiên b?n c? c?a Windows đ? Windows 2000. B?i v? h? ph?c v? DHCP (DHCP1) là ch? s? h?u c?a tên này, khách hàng không th? c?p nh?t các b?n ghi DNS sau khi máy tính đư?c nâng c?p lên Windows 2000.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, m?t nhóm đư?c xây d?ng trong an ninh m?i, g?i là DnsUpdateProxy đư?c cung c?p trong Windows. B?t k? đ?i tư?ng đư?c t?o ra b?i các thành viên c?a nhóm này đ? không có an ninh. Ngư?i s? d?ng đ?u tiên, và không ph?i là thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy đ? s?a đ?i các thi?t l?p c?a các h? sơ đư?c liên k?t v?i m?t khách hàng s? tr? thành ch? nhân c?a nó. V? v?y, n?u m?i máy ch? DHCP đăng k? b?n ghi tài nguyên dành cho khách hàng c? là thành viên c?a nhóm này, b?n không có v?n đ? v?i b?n c?p nh?t mà k?t qu? t? quy?n s? h?u.

Làm th? nào đ? thêm các thành viên nhóm DnsUpdateProxy

S? d?ng ho?t đ?ng thư m?c ngư?i s? d?ng và máy vi tính-theo đ? c?u h?nh nhóm b?o m?t có DnsUpdateProxy. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y tham kh?o tr? giúp Windows 2000, và t?m ki?m "Đ? thêm m?t thành viên m?t nhóm".

Chú ý N?u b?n đang s? d?ng nhi?u máy ch? DHCP cho l?i khoan dung và b?n s? d?ng an toàn thông tin C?p Nh?t năng đ?ng, thêm m?i c?a các máy tính đang ho?t đ?ng m?t máy ch? Windows 2000 DHCP nhóm an ninh toàn c?u DnsUpdateProxy.

Cân nh?c b?o m?t khi b?n s? d?ng các nhóm DnsUpdateProxy

B?n có th? gi?i quy?t m?t s? DNS C?p Nh?t m?i quan tâm v? vi?c duy tr? thông tin C?p Nh?t an toàn n?u b?n thêm t?t c? các máy ch? DHCP nhóm DnsUpdateProxy. Tuy nhiên, b?n ph?i đ?i m?t lo ng?i an ninh b? sung khi b?n thêm t?t c? các DCHP severs đ?n nhóm này.

Ví d?, b?t k? tên mi?n DNS đư?c đăng k? b?i máy tính đang ch?y máy ch? DHCP là không an toàn. Máy ch? lưu tr? m?t b?n ghi tài nguyên cho h? ph?c v? DHCP chính nó là không an toàn. V?n đ? này là quan tr?ng hơn n?u máy ch? DHCP là thành viên c?a nhóm DnsUpdateProxy đư?c cài đ?t trên m?t b? đi?u khi?n vùng. Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, t? xác đ?nh m?t ch? s? h?u khác nhau cho b?t k? b?n ghi DNS đư?c liên k?t v?i máy ch? DHCP t? nó.

Trong trư?ng h?p này, t?t c? các v? trí d?ch v? (SRV), lưu tr? A, ho?c ghi tài nguyên bí danh (CNAME) đư?c đăng k? b?i d?ch v? Netlogon cho b? đi?u khi?n vùng không an toàn. Đ? ngăn ch?n v?n đ? này, không cài đ?t m?t máy ch? DHCP trên đi?u khi?n vùng.

N?u b?n ch?y m?t máy ch? Windows 2000 DHCP vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000, máy ch? DHCP có toàn quy?n ki?m soát t?t c? các đ?i tư?ng DNS đư?c lưu tr? trong thư m?c ho?t đ?ng v? h? ph?c v? DHCP đang ch?y dư?i tài kho?n máy tính (trong trư?ng h?p này, b? đi?u khi?n tên mi?n).

C?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng

Các ch?c năng C?p Nh?t đ?ng đư?c bao g?m trong Windows 2000 sau RFC 2136. C?p Nh?t đ?ng cho phép khách hàng và máy ch? đ? đăng k? tên mi?n DNS (b?n ghi tài nguyên PTR) và ánh x? đ?a ch? IP (m?t b?n ghi tài nguyên) đ?n m?t máy ch? DNS RFC 2136 tuân th?.

M?t máy tính Windows 2000 Professional d?a trên không ph?i s? d?ng C?p Nh?t đ?ng là m?t thành viên c?a m?t tên mi?n Windows 2000; Tuy nhiên, làm tăng kh?i lư?ng công vi?c hành chính c?a b?n b?i v? b?n ph?i t? c?p nh?t thông tin DNS trong k?ch b?n này. Trong Windows 2000, khách hàng có th? g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng cho ba lo?i khác nhau c?a b? đi?u h?p m?ng: DHCP adapter, t?nh c?u h?nh b? đi?u h?p m?ng, và b? đi?u h?p m?ng truy nh?p t? xa. B?t k? c?a các adapter đư?c s? d?ng, d?ch v? DHCP Client s? g?i thông tin C?p Nh?t năng đ?ng cho các máy ch? DNS có th?m quy?n. D?ch v? khách hàng d?ch v? DHCP ch?y trên t?t c? máy tính không phân bi?t c?a cho dù h? đang đ?t c?u h?nh làm khách DHCP.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng cho các khách hàng DHCP

Theo m?c đ?nh, khách hàng d?a trên Windows 2000 DHCP đư?c c?u h?nh đ? yêu c?u r?ng các khách hàng đăng k? các b?n ghi tài nguyên a và máy ch? đăng k? các b?n ghi tài nguyên PTR. Theo m?c đ?nh, tên đư?c s? d?ng trong đăng k? DNS là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS chính. Đ? thay đ?i tên m?c đ?nh này, m? thu?c tính TCP/IP k?t n?i m?ng c?a b?n.

Đ? thay đ?i m?c đ?nh C?p Nh?t đ?ng trên máy khách C?p Nh?t đ?ng:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), b?m Thu?c tính, b?m Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.

  Theo m?c đ?nh, Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS đư?c l?a ch?n và S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong đăng k? DNS không đư?c ch?n. C?u h?nh m?c đ?nh này gây ra các khách hàng đ? yêu c?u mà khách hàng đăng k? các b?n ghi tài nguyên a và máy ch? đăng k? các b?n ghi tài nguyên PTR. Trong trư?ng h?p này, cái tên đư?c s? d?ng trong đăng k? DNS là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS chính c?a máy tính.
 4. Nh?n vào đây đ? ch?n các Dùng h?u t? DNS c?a k?t n?i này ki?m tra h?p trong đăng k? DNS.

  N?u b?n ch?n h?p ki?m này, khách hàng yêu c?u r?ng các máy ch? C?p Nh?t h? sơ PTR b?ng cách s? d?ng tên là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS k?t n?i-c? th?. N?u máy ch? DHCP đư?c c?u h?nh đ? đăng k? các b?n ghi DNS theo đ? yêu c?u c?a khách hàng, khách hàng đăng k? các b?n ghi sau:
  • PTR thu âm, s? d?ng tên là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS chính.
  • V?i a h? sơ, s? d?ng tên là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS chính.
  • V?i a h? sơ, s? d?ng tên là m?t n?i c?a tên máy tính và h?u t? DNS k?t n?i-c? th?.
 5. Đ? c?u h?nh máy khách đ? làm cho không có yêu c?u đăng k? DNS, nh?p vào Xoá các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS h?p ki?m. N?u b?n xoá h?p ki?m này, khách hàng không c? g?ng đ? đăng k? b?t k? a hay PTR DNS h? sơ mà tương ?ng v?i k?t n?i này.

C?p Nh?t đ?ng DNS trên máy s? d?ng truy c?p t?nh đư?c c?u h?nh và t? xa

C?u h?nh t?nh khách hàng và khách hàng truy c?p t? xa không giao ti?p v?i máy ch? DHCP. T?nh đư?c c?u h?nh d?a trên Windows 2000 khách hàng t? đ?ng C?p Nh?t h? sơ tài nguyên a và PTR c?a h? m?i khi h? b?t đ?u trong trư?ng h?p các h? sơ b? h?ng trong cơ s? d? li?u DNS. Khách hàng truy c?p t? xa t? đ?ng C?p Nh?t A và PTR ghi tài nguyên khi m?t k?t n?i quay s? đư?c th?c hi?n. H? c?ng c? g?ng unregister a và PTR ghi tài nguyên khi ngư?i dùng đóng c?a xu?ng các k?t n?i. Tuy nhiên, n?u m?t khách hàng truy c?p t? xa không unregister m?t b?n ghi tài nguyên trong kho?ng b?n giây, k?t n?i đ? đóng, và cơ s? d? li?u DNS có ch?a m?t b?n ghi Cu. N?u máy s? d?ng truy nh?p t? xa không unregister m?t b?n ghi tài nguyên, nó thêm m?t tin nh?n vào s? ghi s? ki?n, mà b?n có th? xem b?ng cách s? d?ng tr?nh xem s? ki?n. Máy s? d?ng truy nh?p t? xa không bao gi? xóa b? h? sơ Cu.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trên nhi?u Homed khách hàng

N?u m?t đ?ng C?p Nh?t khách hàng nhi?u-homed (n?u nó có nhi?u hơn m?t adapter và đ?a ch? IP liên quan), nó thanh ghi t?t c? các đ?a ch? IP c?a nó v?i DNS theo m?c đ?nh. N?u b?n không mu?n các khách hàng đăng k? t?t c? các đ?a ch? IP c?a nó, b?n có th? c?u h?nh nó đ? không ph?i đăng k? m?t ho?c nhi?u đ?a ch? IP trong thu?c tính k?t n?i m?ng.

Đ? ngăn ch?n máy tính t? đăng k? t?t c? các đ?a ch? IP c?a nó:
 1. Nh?p chu?t ph?i Đ?a đi?m m?ng c?a tôi, sau đó b?m Thu?c tính.
 2. Nh?p vào k?t n?i b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), b?m Thu?c tính, b?m Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
 4. Nh?n vào đây đ? xóa các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS h?p ki?m.
B?n c?ng có th? c?u h?nh máy tính đ? đăng k? tên mi?n c?a nó trong DNS. Ví d?, n?u b?n có m?t khách hàng đư?c k?t n?i v?i hai m?ng khác nhau, b?n có th? c?u h?nh máy khách đ? có m?t tên mi?n khác nhau trên m?i m?ng.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trên m?t máy Windows 2000 DNS khách

C?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trên m?t máy tính khách hàng Windows 2000 DNS:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m M?ng và các k?t n?i Dial-up.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào n?i k?t m?ng mà b?n mu?n c?u h?nh, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Nh?p vào m?t trong hai các T?ng quát Tab (cho các k?t n?i khu v?c đ?a phương) ho?c các Kết nối mạng Tab (cho t?t c? các k?t n?i khác), nh?p vào Giao th?c Internet (TCP/IP), sau đó b?m Thu?c tính.
 4. Nh?p vào Nâng cao, sau đó b?m các DNS tab.
 5. Đ? s? d?ng C?p Nh?t đ?ng DNS đ? đăng k? c? các đ?a ch? IP cho k?t n?i này và tên máy tính đ?y đ? c?a máy tính, nh?n vào đây đ? ch?n các Đăng k? đ?a ch? c?a k?t n?i này trong DNS h?p ki?m. H?p ki?m này đư?c ch?n theo m?c đ?nh.
 6. Đ? c?u h?nh m?t h?u t? DNS k?t n?i-c? th?, g? h?u t? DNS trong các H?u t? DNS cho k?t n?i này h?p.
 7. Đ? s? d?ng C?p Nh?t đ?ng DNS đ? đăng k? các đ?a ch? IP và tên mi?n c? th? k?t n?i cho k?t n?i này, b?m vào đ? ch?n các S? d?ng h?u t? DNS c?a k?t n?i này trong đăng k? DNS h?p ki?m. H?p ki?m này đư?c ch?n theo m?c đ?nh.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trên m?t máy ch? DNS Windows 2000

Đ? b?t C?p Nh?t đ?ng DNS trên m?t máy ch? Windows 2000 DNS:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DNS.
 2. Nh?p vào khu v?c thích h?p dư?i Forward Lookup vùng ho?c Reverse Lookup khu.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên các T?ng quát tab, xác minh r?ng các lo?i khu là m?t trong hai Ti?u h?c ho?c Active Directory tích h?p.
 5. N?u lo?i khu là Ti?u h?c, b?m Có trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng? danh sách.
 6. N?u các lo?i khu Active Directory tích h?p, b?m vào m?t trong hai Có ho?c Ch? an toàn thông tin C?p Nh?t trong các Cho phép C?p Nh?t năng đ?ng? danh sách, tùy thu?c vào vi?c b?n mu?n C?p Nh?t năng đ?ng DNS đư?c an toàn.

Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trên m?t máy ch? DHCP Windows 2000

Đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng cho m?t máy ch? Windows 2000 DHCP:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m DHCP.
 2. B?m vào h? ph?c v? DHCP thích h?p ho?c m?t ph?m vi trên máy ch? DHCP thích h?p.
 3. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính.
 4. B?m vào các DNS tab.
 5. Đ? cho phép C?p Nh?t đ?ng DNS cho các khách hàng DHCP h? tr? nó, nh?n vào đây đ? ch?n các T? đ?ng c?p nh?t thông tin khách hàng DHCP trong DNS h?p ki?m. H?p ki?m này đư?c ch?n theo m?c đ?nh.
 6. Đ? cho phép C?p Nh?t đ?ng DNS cho các khách hàng DHCP không h? tr? nó, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép C?p Nh?t cho khách hàng DNS không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng h?p ki?m. H?p ki?m này đư?c ch?n theo m?c đ?nh.

Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng C?p Nh?t năng đ?ng DNS c?a máy ch? DNS

Windows 2000 DHCP và DNS Server bây gi? h? tr? C?p Nh?t năng đ?ng c?a m?t máy ch? DNS. Windows 2000 khách hàng t? đ?ng có th? C?p Nh?t h? sơ c?a h? v? phía trư?c tra c?u m?nh v?i các máy ch? DNS sau khi các khách hàng có đư?c m?t đ?a ch? IP m?i t? m?t máy ch? DHCP.

Trong máy ch? Windows 2000 DHCP, b?n có th? t? đ?ng c?p nh?t các b?n ghi DNS cho pre-Windows 2000 khách hàng mà không th? làm đi?u đó cho m?nh. Tính năng này hi?n đang làm vi?c ch? v?i các máy ch? Windows 2000 DHCP và DNS.

Đ? cho phép m?t máy ch? DHCP đ? t? đ?ng c?p nh?t các b?n ghi DNS c?a khách hàng c?a m?nh:
 1. Ch?n ph?m vi ho?c máy ch? DHCP trên mà b?n mu?n cho phép C?p Nh?t DNS năng đ?ng.
 2. Trên các Hành đ?ng tr?nh đơn, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các DNS tab.
 3. Nh?n vào đây đ? ch?n các T? đ?ng c?p nh?t thông tin khách hàng DHCP trong DNS h?p ki?m.
 4. C?p Nh?t b?n ghi DNS c?a m?t khách hàng d?a trên các lo?i yêu c?u d?ch v? DHCP làm cho khách hàng và ch? khi nó đư?c yêu c?u, h?y nh?p vào C?p Nh?t DNS ch? n?u yêu c?u khách hàng DHCP.
 5. Đ? luôn luôn c?p nh?t c?a m?t khách hàng chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u h? sơ, b?m Luôn luôn C?p Nh?t DNS.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Lo?i b? các tra c?u phía trư?c khi cho thuê h?t h?n h?p ki?m đ? có máy ch? DHCP xóa b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? cho m?t khách hàng khi cho thuê DHCP c?a nó h?t h?n và không đư?c gia h?n.
 7. Nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép C?p Nh?t cho khách hàng DNS không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng h?p ki?m đ? cho phép các máy ch? DHCP đ? c?p nh?t các h? sơ chuy?n ti?p và đ?o ngư?c tra c?u cho khách hàng không th? C?p Nh?t h? sơ chuy?n ti?p tra c?u riêng c?a h?. N?u b?n không ch?n h?p ki?m này, các máy ch? DHCP không c?p t? đ?ng nh?t các b?n ghi DNS không - Windows 2000 khách hàng.

B? sung nâng cao DHCP/DNS Server tùy ch?n c?u h?nh

Thêm vào các tương tác DHCP/DNS tiêu chu?n, b?n có th? c?u h?nh máy ch? Windows 2000 DHCP đ? th?c hi?n các tác v? C?p Nh?t tùy ch?n sau:
 • B?n có th? c?u h?nh máy ch? không g?i thông tin C?p Nh?t cho m?t b?n ghi tài nguyên máy ch? (A) khách hàng b? lo?i b? khi h?t h?n h?p đ?ng thuê máy khách.

  Khi b?n b?t máy ch? DHCP đ? th?c hi?n các b?n C?p Nh?t DNS, máy ch? luôn luôn s? g?i thông tin C?p Nh?t đ? lo?i b? h? sơ tài nguyên PTR c?a khách hàng khi h?t h?n h?p đ?ng thuê. B?n có th? c?u h?nh máy ch? đ? lo?i b? các b?n ghi tài nguyên máy ch? lưu tr? a khách hàng khi h?t h?n h?p đ?ng thuê m?t khách hàng (theo m?c đ?nh, máy ch? lo?i b? nh?ng h? sơ này).

  Đ? s?a đ?i thi?t đ?t này t?i máy ch? DHCP áp d?ng, m? thu?c tính DHCP, nh?p vào DNS tab, nh?p vào Thu?c tính , và sau đó xóa các Lo?i b? chuy?n ti?p (tên t?i đ?a ch?) tra c?u khi cho thuê h?t h?n h?p ki?m.
 • B?n có th? c?u h?nh máy ch? không g?i thông tin C?p Nh?t cho khách hàng không th? s? d?ng tùy ch?n khách hàng FQDN (tùy ch?n 81) đ? yêu c?u cách r?ng b?n C?p Nh?t đư?c x? l?.

  Theo m?c đ?nh, các máy ch? DHCP s? g?i thông tin C?p Nh?t cho khách hàng không h? tr? tùy ch?n 81. Đi?u này cho phép các máy ch? đ? th?c hi?n C?p Nh?t ?y quy?n trong DNS cho t?t c? các khách hàng DHCP đang ch?y phiên b?n trư?c c?a h? đi?u hành Windows.

  Đ? s?a đ?i thi?t đ?t này t?i máy ch? DHCP áp d?ng, m? thu?c tính DHCP, nh?p vào DNS tab, nh?p vào Thu?c tính, và sau đó b?m xóa ho?c b?m đ? ch?n các Cho phép C?p Nh?t cho khách hàng DNS không h? tr? các b?n C?p Nh?t năng đ?ng h?p ki?m.

Làm th? nào đ? vô hi?u hoá C?p Nh?t đ?ng DNS

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

C?p Nh?t đ?ng đư?c c?u h?nh trên Windows 2000 Professional máy s? d?ng theo m?c đ?nh. Đ? vô hi?u hoá C?p Nh?t đ?ng cho t?t c? các giao di?n m?ng:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và nh?p vào khóa registry sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters
 3. Thêm giá tr? sau đây:
  Tên giá trị: DisableDynamicUpdate
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: 0x1
Đ? vô hi?u hoá C?p Nh?t đ?ng cho t?t c? m?t giao di?n c? th?:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và b?m vào khóa registry sau đây, nơi giao di?n là ID thi?t b? giao di?n c?c m?ng cho giao di?n mà b?n nên vô hi?u hóa C?p Nh?t đ?ng:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\Interfaces\giao di?n
 3. Thêm giá tr? sau đây:
  Tên giá trị: DisableDynamicUpdate
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u giá tr?: 0x1

Khắc phục sự cố

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? kh?c ph?c s? c? DNS C?p Nh?t đ?ng trong Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287156G? r?i v?n đ? c?p nh?t đ?ng Windows 2000 DNS

THAM KH?O

Đ? thêm thông tin v? b?n C?p Nh?t năng đ?ng DNS, đ? c?p đ?n các tài nguyên sau: có s?n t? các ngu?n l?c sau đây:

Windows 2000 DNS gi?y tr?ng

"Gi?i thi?u v? DNS" chương trong Windows 2000 Server Resource Kit

"Windows 2000 DNS" chương trong Windows 2000 Server Resource Kit

Dynamic Host Configuration Protocol cho Windows 2000 Server
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? DNS b?n C?p Nh?t năng đ?ng trong Microsoft Windows 2003, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816592Làm th? nào đ? c?u h?nh DNS C?p Nh?t đ?ng trong Windows 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 317590 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB317590 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317590

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com