Làm th? nào đ?: C?u h?nh máy ch? SQL Store ASP.NET phiên bang

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317604 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t-by-step này ch?ng t? làm th? nào đ? c?u h?nh Microsoft SQL Server cho ASP.NET SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l?.

Yêu c?u

Danh sách sau v?ch ra đư?c đ? ngh? ph?n c?ng, ph?n m?m, h? t?ng m?ng, và gói d?ch v? mà b?n c?n:
 • Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows 2000 H? ph?c v?, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, ho?c Microsoft Windows XP
 • Microsoft.NET Framework
 • Microsoft Internet Information Services (IIS)
 • Microsoft SQL Server

C?u h?nh máy ch? SQL cho ASP.NET SQL Server phiên bang

Các bư?c sau mô t? làm th? nào đ? ch?y InstallSqlState.sql và UninstallSqlState.sql k?ch b?n t?p tin c?u h?nh máy ch? SQL ch? đ? Phiên qu?n l? nhà nư?c.
 1. Trong SQL Query Analyzer, trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Trong các M? t?p truy v?n h?p tho?i, tr?nh duy?t đ? t?p l?nh InstallSqlState.sql, và sau đó b?m M?. Theo m?c đ?nh, InstallSqlState.sql n?m ? m?t trong các thư m?c sau đây:
  h? th?ng lái\WINNT\Microsoft.NET\Framework\Phiên b?n\

  h? th?ng lái\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\
 3. Sau khi InstallSqlState.sql s? m? ra trong SQL Query Analyzer, Nh?p vào Th?c thi trên các Truy vấn Menu đ? ch?y script.
 4. Trư?c khi b?n ch?y UninstallSqlState.sql t?p l?nh đ? g? b? cài đ?t SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l? c?u h?nh, b?n ph?i d?ng quá tr?nh w3svc. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. Trên c?a s? B?t đ?u tr?nh đơn, nh?p vào Ch?y, lo?i CMD, sau đó b?m Ok đ? m? m?t d?u nh?c l?nh.
  2. T?i d?u nh?c l?nh, g? net stop W3SVC. B?n nh?n đư?c xác nh?n quá tr?nh w3svc d?ng l?i.
 5. Trong SQL Query Analyzer, trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 6. Trong các M? t?p truy v?n h?p tho?i, tr?nh duy?t đ? t?p l?nh UninstallSqlState.sql, và sau đó b?m M?. Theo m?c đ?nh, UninstallSqlState.sql n?m ? m?t trong các thư m?c sau đây:
  h? th?ng lái\WINNT\Microsoft.NET\Framework\Phiên b?n\

  h? th?ng lái\Windows\Microsoft.NET\Framework\version\
 7. Sau khi UninstallSqlState.sql s? m? ra trong SQL Query Analyzer, Nh?p vào Th?c thi trên các Truy vấn Menu đ? ch?y script.
 8. Sau khi b?n g? b? cài đ?t SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l? c?u h?nh, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i d?ch v? w3svc. Kh?i đ?ng l?i các quá tr?nh W3SVC, lo?i net b?t đ?u w3svc m?t l?nh d?u nh?c.

Ch?nh s?a File Web.config ?ng d?ng c?a b?n

Đ? th?c hi?n ASP.NET SQL Server ch? đ? phiên bang qu?n l?, b?n ph?i s?a đ?i các <sessionstate></sessionstate> y?u t? c?a các ?ng d?ng Web.config t?p tin như sau:
 1. Đ?t các ch? đ? thu?c tính c?a các <sessionstate></sessionstate> y?u t? đ? SQLServer đ? ch? ra r?ng phiên bang đư?c lưu tr? trong SQL H? ph?c v?.
 2. Đ?t các sqlConnectionString thu?c tính đ? xác đ?nh chu?i k?t n?i cho SQL Server. Cho Ví d?:
  sqlConnectionString="data source=MySQLServer;user id=<username>;password=<strongpassword>"
  

  Chú ý Các ngư?i s? d?ng, <user name="">, ph?i có quy?n th?c hi?n thao tác này trên các cơ s? d? li?u.</user>

  Các s?a đ?i <sessionstate></sessionstate> ph?n t? s? xu?t hi?n như sau:
  <sessionState 
        mode="SQLServer"
        sqlConnectionString="data source=127.0.0.1;user id=<username>;password=<strongpassword>"
        cookieless="false" 
        timeout="20" 
    />
  						
  Chú ý Đ?m b?o r?ng b?n s? d?ng đúng ch? khi b?n xác đ?nh các <sessionstate></sessionstate> nguyên t? và các giá tr? thu?c tính liên k?t. M? này là trư?ng h?p nh?y c?m.

Khắc phục sự cố

 • N?u b?n không ng?ng quá tr?nh w3svc trư?c khi b?n ch?y các UninstallSqlState.sql t?p l?nh, b?n nh?n đư?c l?i sau thông báo:
  Không th? th? cơ s? d? li?u 'ASPState' b?i v? nó Đang hi?n đang dùng
 • N?u m?c nh?p trong các ASPStateTempSessions b?ng không b? lo?i b? sau khi bu?i liên quan đ?n h?t h?n, h?y ch?c ch?n r?ng các đ?i l? SQL máy ch? đang ch?y. B?n có th? th?c hi?n ch?c năng này thông qua các th? t?c đư?c lưu tr? đư?c lên k? ho?ch thông qua các công vi?c in SQL Server. Các SQL Server tác nhân qu?n l? các công vi?c.
 • Khi b?n s? d?ng m?c đ?nh InstallSqlState.sql và UninstallSqlState.sql k?ch b?n t?p tin c?u h?nh ASP.NET SQL Server ch? đ? Phiên nhà nư?c qu?n l?, lưu ? r?ng các t?p này thêm các ASPStateTempSessions và các ASPStateTempApplications các b?ng đ? các tempdb cơ s? d? li?u trong SQL Server theo m?c đ?nh. Hơn n?a, n?u b?n kh?i đ?ng l?i SQL Server, b?n m?t d? li?u tr?ng thái phiên làm vi?c đ? đư?c lưu tr? trong các ASPStateTempSessions và các ASPStateTempApplications b?ng.Cho thêm thông tin v? làm th? nào đ? ch?y k?ch b?n thay th? đ? c?u h?nh liên t?c SQL Phiên làm vi?c h? ph?c v? nhà nư?c qu?n l? đ? các d? li?u phiên làm vi?c không ph?i b? m?t khi b?n kh?i đ?ng l?i máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  311209 Làm th? nào đ?: C?u h?nh ASP.NET liên t?c SQL Server phiên bang qu?n l?

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305140 THÔNG TIN: ASP.L? tr?nh NET
307598 THÔNG TIN: ASP.NET bang qu?n l? t?ng quan
236166 B?ng cách s? d?ng NET STOP và NET b?t đ?u l?nh quân d?ch v? IIS đ? tái đ?c s? đăng k?
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ASP.NET phiên bang qu?n l?, đ? c?p đ?n m?t các sau đây là trang Web Microsoft:
Tr?ng thái phiên làm vi?c
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/87069683 (vs.71) .aspx

C?t c?nh: S? d?ng phiên làm vi?c và ?ng d?ng các đ?i tư?ng trong ASP.NET (m?t MSDN t?p chí bài vi?t)
http://MSDN.Microsoft.com/msdnmag/issues/01/11/Cutting/Default.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 317604 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft ASP.NET 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 64-bit Edition
T? khóa: 
kbconfig kbhowtomaster kbstate kbwebforms kbmt KB317604 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317604

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com