PRB: T?m ki?m toàn văn b?n SQL Server không cư catalog

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317746 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n b?t đ?u m?t đ?y đ? ho?c gia tăng dân s?, b?n có th? nh?n đư?c các s? ki?n sau đây trong Microsoft Windows NT ho?c Microsoft Windows 2000 Xem s? ki?n ?ng d?ng đăng nh?p và dân s? không:
ID s? ki?n: 3036 ngư?i
S? ki?n ngu?n: Microsoft t?m ki?m
Mô t?:
Đ?a ch? b?t đ?u <mssql75: sqlserver/7f60ed59="">không th? đư?c truy c?p.</mssql75:>
B?i c?nh: SQLServer ?ng d?ng, SQL0000XXXXXX
Danh m?c Chi ti?t: Tài li?u l?c có th? không th? hoàn thành v? tài li?u h? ph?c v? đ? không đáp ?ng trong th?i gian ch? đ? ch? đ?nh.
H?y th? thu th?p các máy ch? sau đó, ho?c tăng giá tr? th?i gian ch?. (0x80040d7b)
ID s? ki?n: 3036 ngư?i
S? ki?n ngu?n: Microsoft t?m ki?m
Mô t?:
Thu th?p d? li?u h?t gi?ng <mssql75: sqlserver/75d7831f="">trong d? án <sqlserver sql0000xxxxxx="">không th? truy nh?p.<b00> </b00> </sqlserver> </mssql75:>
L?i: 800705b4 - thao tác này tr? l?i v? th?i gian ch? th?i gian h?t h?n.
ID s? ki?n: 3036 ngư?i
S? ki?n ngu?n: Microsoft t?m ki?m
Mô t?:
Thu th?p d? li?u h?t gi?ng <mssql75: sqlserver/525a080f="">trong d? án <sqlserver sql0001400005="">không th? truy nh?p.</sqlserver> </mssql75:>
L?i: 800700e9 - không có quá tr?nh là ? đ?u bên kia c?a đư?ng ?ng.
ID s? ki?n: 3024
S? ki?n ngu?n: Microsoft t?m ki?m
Mô t?:
Vi?c thu th?p d? li?u không th? ch?y đư?c v? đ?a ch? b?t đ?u không th? truy nh?p.
S?a ch?a các l?i và th? vi?c thu th?p d? li?u m?t l?n n?a.
B?i c?nh: SQLServer ?ng d?ng, SQL0000XXXXXX vào c?a hàng
ID s? ki?n: 3018
S? ki?n ngu?n: Microsoft t?m ki?m
Mô t?:
Các k?t thúc c?a thu th?p d? li?u đ? đư?c phát hi?n. Hái lư?m thành công x? l? tài li?u 0 T?ng c?ng là 0 K.
Nó đ? không l?c 1 văn b?n. Không th? n?i đ?n 0 URL ho?c b? t? ch?i truy c?p.
B?i c?nh: SQLServer ?ng d?ng, SQL0000XXXXXX Danh m?c
T? ch?c s? ki?n ID: 7045
S? ki?n ngu?n: T?m ki?m c?a Microsoft
Mô t?:
Các c?a hàng không đư?c ph? bi?n b?i v? không có t?p nào m?i đư?c phát hi?n. B?i c?nh: SQLServer ?ng d?ng, SQL0000XXXXXX Danh m?c

NGUYÊN NHÂN

Hành vi này có th? x?y ra n?u m?t trong hai sau đây đi?u ki?n là đúng:
 • Đăng nh?p BUILTIN\Administrators đ? đư?c g? b? t? SQL H? ph?c v?.

  - hay -

 • D?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft không ph?i là ch?y theo các đ?a phương Trương m?c h? th?ng.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ?m b?o r?ng các d?ch v? t?m ki?m c?a Microsoft đang ch?y Theo trương m?c h? th?ng đ?a phương.
 2. T?o NT Authority\System như m?t đăng nh?p máy ch? SQL là m?t thành viên c?a vai tr? Reference. Ngoài ra, b?n có th? thêm BUILTIN\Administrators trong vai General.
  Lưu ? thêm nhóm builtin\Administrators cho phép t?t c? thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương đ? có Ilos quy?n đ? qu?n l? SQL Server.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Trong m?t s? môi trư?ng, b?n có th? không mu?n cho phép Microsoft Windows NT ho?c Windows 2000 h? th?ng qu?n tr? viên qu?n l? ho?c truy c?p vào SQL H? ph?c v?.

N?u đó là trư?ng h?p và b?n mu?n t?m ki?m văn b?n đ?y đ?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. C?p cho ngư?i s? d?ng [NT Authority\System] đăng nh?p đ? SQL Server. Ví d?:
  EXEC sp_grantlogin [NT Authority\System]
 2. Thêm tài kho?n đó đ? các sysadmins vai tr?:
  EXEC sp_addsrvrolemember @loginame = [NT Authority\System] 
  , @rolename = 'sysadmin'

THÔNG TIN THÊM

Trong h?u h?t trư?ng h?p, b?n không có thêm tài kho?n BUILTIN\Administrators.
LƯU ? N?u b?n thêm NT Authority\System vai tr? Ilos b?t k? d?ch v? nào khác hay m?t ?ng d?ng cho các b?n ghi trên như h? th?ng c?c b? s? có Ilos trong SQL Server c?ng. Đi?u này có ti?m năng cho phép r?ng d?ch v? ho?c ?ng d?ng đ? qu?n l? thay đ?i trong SQL Server. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Tham kh?o".


Như đư?c di?n t? trong ph?n "Workaround", đó là đ? cho tài kho?n d?ch v? cho SQL Server và SQL Server đ?i l? có quy?n đăng nh?p (và là sysadmins), và đ? thêm [NT Authority\System] như m?t Ilos đ? đ?i di?n cho các h? th?ng đ?a phương, qua đó cho phép t?m ki?m toàn văn b?n làm vi?c chính xác.

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào nh?ng con s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
295034 Kh?c ph?c: Microsoft nguyên nhân có th? t?m ki?m d?ch v? 100% CPU Usage n?u BUILTIN\Administrators đăng nh?p đư?c l?y ra
263712 INF: Làm th? nào đ? ngăn ch?n Windows NT qu?n tr? viên qu?n l? m?t nhóm SQL Server
N?u SQL Server đang ch?y trong m?t t?p h?p môi trư?ng, b?n có th? mu?n xem xét các bài vi?t sau đây trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
291255 L?I: IsAlive ki?m tra không ch?y theo ng? c?nh c?a các tài kho?n BUILTIN\Administrators
243218 INF: Cài đ?t đ? cho SQL Server 2000 Enterprise Edition trên Microsoft c?m máy ch?

Thu?c tính

ID c?a bài: 317746 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB317746 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317746

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com