Lưu lư?ng truy c?p đư?c g?i sau khi b?n t?t SSDP khám phá d?ch v? và Universal Plug and Play thi?t b? máy ch? lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317843 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Windows s? d?ng d?ch v? c?m và ch?y sau đây:
 • D?ch v? khám phá đơn gi?n Service Discovery Protocol (SSDP): D?ch v? này phát hi?n ra các thi?t b? c?m và ch?y trên m?ng gia đ?nh c?a b?n.
 • Universal Plug and Play thi?t b? máy ch? lưu tr?: D?ch v? này cung c?p h? tr? cho các thi?t b? c?m và ch?y c?a máy ch? lưu tr?.
N?u b?n t?t c? SSDP khám phá d?ch v? và c?m và chơi thi?t b? máy ch? lưu tr?, t?t c? SSDP lưu lư?ng không d?ng l?i; Có th? thi?t l?p đ?c tính ngư?i s? d?ng giao th?c Datagram (UDP) c?ng 1900 lưu lư?ng truy c?p đăng nh?p Nh?t tr?nh tư?ng l?a ho?c s? ghi các thi?t b? l?c gói. N?u b?n ch?y m?t d?u v?t c?a lưu lư?ng truy c?p, các thông tin sau đây đư?c hi?n th? trong ph?n d? li?u gói:
SSDP: Phương pháp = M-t?m ki?m
SSDP: Đ?nh danh tài nguyên th?ng nh?t = *
SSDP: Phiên b?n giao th?c HTTP = HTTP/1.1
SSDP: Lưu tr? = 239.255.255.250:1900
SSDP: T?m ki?m Target = urn: schemas-upnp-org:device:InternetGatewayDevice:1
SSDP: Ti?n ích m? r?ng b?t bu?c = "ssdp: khám phá"
SSDP: T?i đa là ch? đ?i = 3

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u Windows Messenger b?ng cách s? d?ng tr?nh khám phá SSDP đ? xác đ?nh n?u có m?t thi?t b? c?ng n?i Internet thư?ng ngu?n. Windows Messenger không s? d?ng các d?ch v? đư?c xây d?ng trong c?m và ch?y. Windows Messenger đ?nh d?ng và g?i các SSDP phát hi?n thư.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh registry đ? t?t các tin nh?n phát hi?n:
 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí và Click vào khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DirectPlayNATHelp\DPNHUPnP
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: UPnPMode
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  D? li?u có giá tr?: 2
 4. Thoát kh?i Registry Editor.
LƯU ?: N?u b?n thi?t l?p UPnPMode đ? 2Universal Plug và đ?a chơi ch? m?ng (NAT) theo cây phát hi?n không x?y ra.

Thu?c tính

ID c?a bài: 317843 - L?n xem xét sau cùng: 11 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbprb kbmt KB317843 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:317843

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com