Làm th? nào đ? s? d?ng thu?t s? Visual Basic nâng c?p

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 317885 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này-by-step gi?i thích làm th? nào đ? t?o m?t đơn gi?n Visual Basic 6.0 ?ng d?ng, và sau đó nâng c?p các ?ng d?ng đ? Visual Basic .Net ho?c Visual Basic 2005 b?ng cách s? d?ng thu?t s? Visual Basic nâng c?p trong Visual Studio net ho?c trong Visual Studio 2005.

Lưu ? Thu?t s? nâng c?p .net c?a Visual Basic đư?c bao g?m trong Visual Ph?ng thu .net chuyên nghi?p.

Lưu ? Thu?t s? nâng c?p 2005 Visual Basic đ? đư?c tăng cư?ng t? phiên b?n trư?c c?a Visual Basic.

Yêu c?u

Các m?c sau đây mô t? các ph?n c?ng đư?c gi?i thi?u, ph?n m?m, cơ s? h? t?ng m?ng, k? năng, ki?n th?c và b?n ghi d?ch v? gói c?n thi?t:
 • Microsoft Windows 2000 Professional (ho?c máy ch?), ho?c Microsoft Windows XP Professional (ho?c máy ch?) v?i Khuôn kh? .NET cài đ?t chuyên bi?t
 • Microsoft Visual Basic 6.0
 • Microsoft SQL Server 7.0 ho?c m?i hơn v?i Northwind b? máy cơ s? d? li?u, quy?n h?n thích h?p và các giá tr? user và m?t kh?u
Ki?n th?c trư?c khi c?n thi?t:
 • Ki?n th?c t?ng quát v? làm th? nào đ? t?o ra các ?ng d?ng b?ng cách s? d?ng Visual Basic 6.0

S? d?ng thu?t s? nâng c?p Visual Basic

Các bư?c sau đây cho b?n th?y làm th? nào đ? t?o m?t đơn gi?n Visual Basic 6,0 ?ng d?ng, và sau đó nâng c?p các ?ng d?ng đ? Visual Basic .net ho?c Visual Basic 2005 b?ng cách s? d?ng Visual Basic nâng c?p Wizard trong Visual Studio net ho?c trong Visual Studio 2005:
 1. Trên menu B?t đ?u , tr? t?i chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Visual Studio 6.0và sau đó nh?p vào Microsoft Visual Basic 6.0.
 2. Trong hộp thoại D? án m?i , b?m vào Tiêu chu?n EXE, và sau đó nh?n Open.
 3. H?nh th?c đ?u tiên trong ?ng d?ng này s? d?ng ADO l?y m?t RecordSet, và sau đó s? hi?n th? recordset trong m?t Microsoft th? b?c FlexGrid Ki?m soát. Trong l?nh v?c tên hộp thoại thu?c tính cho Form1, g?frmADO.
 4. N?u h?p công c? không ph?i là m?, trên menu xem , nh?p h?p công c?.
 5. T? h?p công c?, đ?t m?t MSHFlexGrid trên các h?nh th?c đ? nó đi?n vào h?u h?t các h?nh th?c. Đ? l?i đ? không gian ? dư?i cùng c?a các h?nh th?c đ? đ?t m?t nút ch?n m?t.

  Lưu ?: N?u b?n không th?y bi?u tư?ng MSHFlexGrid trong h?p công c? c?a nó, thêm nó vào h?p công c?. B?m chu?t ph?i vào các H?p công c?, và sau đó nh?p vào các thành ph?n. Trong hộp thoại c?u ph?n , b?m vào đ? ch?n Microsoft Hierarchical FlexGrid ki?m soát 6.0 (OLEDB) trong danh sách c?a các thành ph?n có s?n, và sau đó b?m OK.
 6. T? h?p công c?, đ?t m?t CommandButton vào m?u dư?i đây MSHFlexGrid. Trong l?nh v?c ph? đ? c?a hộp thoại thu?c tính , g? Ok.
 7. B?m chu?t ph?i vào mADO, và sau đó b?m Xem m?. Thêm m? sau đây, mà t?o ra m?t k?t n?i b? máy cơ s? d? li?u và tr? v? m?t recordset có ch?a t?t c? các d? li?u t? b?ng s?n ph?m b? máy cơ s? d? li?u Northwind.

  Lưu ?: trong m?u m? sau đây, b?n ph?i thay đ?i tên người dùng =<username></username>m?t kh?u =<strong password=""></strong> các giá tr? đúng. H?y ch?c ch?n r?ng ID người dùng có quy?n thích h?p đ? th?c hi?n thao tác này trên b? máy cơ s? d? li?u.
  Private Sub Command1_Click()
    Unload Me
  End Sub
  
  Private Sub Form_Load()
    Dim cn As Connection
    Set cn = New Connection
    cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
    cn.Open
    
    Dim rs As Recordset
    Set rs = New Recordset
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open "select * from products", cn
    
    Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
  End Sub
  					
 8. B?m CTRL + S đ? ti?t ki?m các h?nh th?c. Trên menu t?p , b?m Save As. Trong Ti?t ki?m như là hộp thoại, nh?p lưu.
 9. Trong d? án Explorer, b?m chu?t ph?i vào Project1, nh?p thêm, và sau đó nh?p vào h?nh th?c. Nh?p vào m?.
 10. Trong l?nh v?c tên hộp thoại thu?c tính , g? frmClipboard.
 11. T? h?p công c?, đ?t m?t h?p v? h?nh th?c. Trong l?nh v?c văn b?n , g? Nâu fox nhanh chóng nh?y qua lư?i bi?ng chó.
 12. Đ?t m?t CommandButton bên dư?i h?p. Trong l?nh v?c ph? đ? c?a hộp thoại thu?c tính , g? đ?ng g?i.
 13. Nơi m?t th? hai CommandButton v? h?nh th?c. Trong l?nh v?c ph? đ? c?a hộp thoại thu?c tính , g? Dán.
 14. B?m chu?t ph?i vào frmClipboard, và sau đó b?m Xem m?. Dán đo?n m? sau cho CommandButton b?m vào các s? ki?n. Này s? d?ng m? b?ng t?m đ? GET đ?i tư?ng và dán văn b?n:
  Private Sub Command1_Click()
    Clipboard.SetText Text1.SelText
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    Text1.SelText = Clipboard.GetText
  End Sub
  					
 15. B?m CTRL + S đ? ti?t ki?m các h?nh th?c.
 16. Các h?nh th?c cu?i cùng b?n c?n là h?nh th?c chính c?a ?ng d?ng. Trong d? án Explorer, b?m chu?t ph?i vào Project1, nh?p thêm, b?m vào h?nh th?cvà r?i b?m m?.
 17. Trong l?nh v?c tên hộp thoại thu?c tính , g? frmMain.
 18. T? h?p công c?, đ?t m?t CommandButton trên các h?nh th?c frmMain. Trong l?nh v?c ph? đ? c?a hộp thoại thu?c tính , g? ADO.
 19. Nơi m?t th? hai CommandButton v? h?nh th?c. Trong l?nh v?c ph? đ? c?a hộp thoại thu?c tính , g? B?ng t?m.
 20. B?m chu?t ph?i vào frmMain, và sau đó b?m Xem m?. Dán đo?n m? sau cho CommandButton b?m vào các s? ki?n, đ? hi?n th? hai h?nh th?c:
  Private Sub Command1_Click()
    frmADO.Show
  End Sub
  
  Private Sub Command2_Click()
    frmClipboard.Show
  End Sub
  					
 21. B?m CTRL + S đ? ti?t ki?m các h?nh th?c.
 22. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào Project1, và sau đó b?m Thu?c tính Project1. Trong l?nh v?c Đ?i tư?ng kh?i đ?ng , b?m vào frmMain, và sau đó b?m OK.
 23. Đ? thêm m?t tham chi?u đ?n các thành ph?n ADO, vào tr?nh đơn d? án , b?m vào tài li?u tham kh?o. Trong danh sách các tài li?u tham kh?o có s?n, b?m vào đ? ch?n Microsoft ActiveX Data đ?i tư?ng thư vi?n (b?t k? phiên b?n 2.0 ho?c sau này s? làm). Nh?p vào OK.
 24. Đ? biên d?ch các d? án, trên menu t?p , b?m Làm cho Project1.exe. Trong hộp thoại Th?c hi?n d? án , nh?n OK (ch?p nh?n t?p đ? đ?t tên tin m?c đ?nh).
 25. Nh?n F5 đ? ch?y các ?ng d?ng trong ch? đ? g? l?i.

  Lưu ?: b?n không c?n ph?i xác minh r?ng Visual Basic di s?n ?ng d?ng ch?y mà không có b?t k? v?n đ? trư?c khi b?n nâng c?p.
 26. Đóng môi trư?ng phát tri?n Visual Basic. T?i các nh?c đ? lưu thay đ?i cho các d? án, b?m . S? d?ng tên m?c đ?nh và lưu d? án.
 27. Trên menu B?t đ?u , tr? đ?n các chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Visual Studio net, và sau đó nh?p vào Microsoft Visual Studio net.
 28. Trên trang B?t đ?u, b?m M? d? án. Xác đ?nh v? trí m?c tin thư thoại ch?a các d? án Visual Basic 6.0 t?p mà b?n ch? c?n t?o ra (thư?ng c: Program Files Microsoft Visual Studio\VB98). B?m vào Project1.vdp, và sau đó nh?n Open.
 29. Visual Studio net phát hi?n r?ng đây là m?t di s?n tr?c quan D? án cơ b?n và B?t đ?u thu?t s? Visual Basic nâng c?p. Thu?t s? s? hi?n th? m?t mô t? c?a t?ng bư?c như b?n ti?n hành thông qua các bư?c, ? đây tr?nh t?:
  • T?o m?t d? án m?i mà hi?n t?i c?a b?n d? án đang nâng c?p.
  • Sao chép t?p tin m?u và t?p tin l?p h?c vào các m?i d? án.
  • Cung c?p m?t báo cáo nâng c?p có danh sách các thành ph?n c?a d? án nâng c?p thành công và các thành ph?n mà chưa nâng c?p thành công.

 30. Nh?p vào ti?p theo thông qua t?ng bư?c cho đ?n khi B?t đ?u quá tr?nh nâng c?p. Các nâng c?p m?t kho?ng 30-60 giây đ? hoàn thành.
 31. Trong gi?i pháp Explorer, b?m đúp vào _UpgradeReport.htm. Báo cáo này s? hi?n th? các k?t qu? c?a vi?c nâng c?p. Lưu ? r?ng t?t c? các h?nh th?c ngo?i tr? frmClipboard nâng c?p mà không có b?t k? v?n đ?.
 32. M? r?ng frmClipboard.vb đ? xem các v?n đ?. Clipboard.SetTextGetText chưa nâng c?p đúng cách. Nh?p vào các liên k?t trong mô t? đ? xem làm th? nào đ? kh?c ph?c các v?n đ?.
 33. Trong nhà thám hi?m gi?i pháp, lưu ? r?ng t?t c? các h?nh th?c gi? tên ban đ?u c?a h?, nhưng ph?n m? r?ng t?p đư?c thay đ?i t? .frm đ? . vb.
 34. M? r?ng tài li?u tham kh?o. Lưu ? r?ng tài li?u tham kh?o cho t?t c? các thành ph?n đư?c yêu c?u s? d?ng các thành ph?n Visual Basic và ADO di s?n đ? đư?c thêm vào t? đ?ng.
 35. B?m chu?t ph?i vào b?t k? h?nh th?c, và sau đó b?m Xem m?. M? r?ng H? tr? nâng c?p vùng. Khu v?c này hi?n th? như th? nào Visual Studio net ho?c Visual Studio 2005 c?u h?nh các tài s?n và bi?n đ? h? tr? nâng c?p m?.
 36. Trong gi?i pháp Explorer, b?m chu?t ph?i vào frmClipboard.vb, và sau đó b?m Xem m?. Lưu ? r?ng không có ? ki?n đư?c đ?t trư?c khi nh?ng d?ng mà đ? làm Chưa nâng c?p.
 37. Thay đ?i các s? ki?n Command1_ClickCommand2_Click như sau:
  Private Sub Command1_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command1.Click
      Clipboard.SetDataObject(Text1.Text)
    End Sub
  
    Private Sub Command2_Click(ByVal eventSender As System.Object, _
    ByVal eventArgs As System.EventArgs) Handles Command2.Click
      Text1.SelectedText = _
        Clipboard.GetDataObject().GetData(GetType(System.String))
    End Sub
  					

Hoàn thành danh sách m?

Hoàn thành m? danh sách (frmADO.frm)

Private Sub Command1_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub Form_Load()
  Dim cn As Connection
  Set cn = New Connection
  cn.ConnectionString = "Provider=sqloledb;Data Source=localhost;database=northwind;user id=<username>;password=<strong password>"
  cn.Open
  
  Dim rs As Recordset
  Set rs = New Recordset
  rs.CursorLocation = adUseClient
  rs.Open "select * from products", cn
  
  Set MSHFlexGrid1.DataSource = rs
End Sub
				

Hoàn thành m? danh sách (frmClipboard.frm)

Private Sub Command1_Click()
  Clipboard.SetText Text1.SelText
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  Text1.SelText = Clipboard.GetText
End Sub

Complete Code Listing (frmMain.frm)
Private Sub Command1_Click()
  frmADO.Show
End Sub

Private Sub Command2_Click()
  frmClipboard.Show
End Sub
				

Xác minh r?ng các ?ng d?ng ho?t đ?ng

 1. Nh?n F5 đ? kh?i đ?ng ?ng d?ng.
 2. T?i d?u ki?m nh?c lưu d? án, b?m OK.
 3. Trong Form1, b?m ADO. M?t h?nh th?c xu?t hi?n có ch?a d? li?u trong m?t m?ng lư?i. G?n đây h?nh th?c.
 4. Trong Form1, nh?p vào b?ng t?m.
 5. B?m sao.
 6. Đ?t điểm chèn vào h?p văn b?n vào đ?u văn b?n, và sau đó click vào Paste. B?n s? th?y các văn b?n dán.

Gi?i đáp th?c m?c

Visual Basic .net là m?t s? thay đ?i l?n t? phiên b?n trư?c c?a Visual Basic. M?t s? công vi?c chu?n b? r?ng r?i cho nhi?u d? án, đư?c khuy?n khích trư?c khi b?n nâng c?p. Đ? c?p đ?n các tài li?u sau cho thông tin có th? giúp b?n nâng c?p d? dàng hơn:
Nh?ng đi?u c?n xem xét trư?c khi nâng c?p

TÀI LI?U THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, đ? c?p đ?n các nhà phát tri?n Microsoft sau M?ng (MSDN) bài vi?t:
Chu?n b? c?a Visual Basic 6.0 các ?ng d?ng đ? nâng c?p đ? Visual Basic.NET

Nâng c?p các ?ng d?ng t?o ra trong phiên b?n trư?c c?a Visual Basic

Thu?c tính

ID c?a bài: 317885 - L?n xem xét sau cùng: 02 Tháng Bảy 2012 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Visual Basic 2005
 • Microsoft Visual Basic .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic .NET 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition
 • Microsoft .NET Framework 1.1
T? khóa: 
kbvs2005swept kbvs2005applies kbmigration kbhowtomaster kbmt KB317885 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 317885

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com