MS02-029: B? đ?m đánh d?u trong danh b? đi?n tho?i d?ch v? truy nh?p t? xa cho phép m? đ? ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318138 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t l? h?ng v? đ?c quy?n t?n t?i trong danh b? đi?n tho?i d?ch v? truy nh?p t? xa. L? h?ng này có th? cho phép k? t?n công nh?ng ngư?i thành công khai thác l? h?ng đ? giành quy?n ki?m soát hoàn toàn trên máy tính. Nh?ng k? t?n công sau đó có th? l?y b?t k? hành đ?ng trên máy tính như là cách thêm, xoá ho?c s?a đ?i d? li?u; t?o ho?c xóa trương m?c ngư?i dùng; ho?c thêm tài kho?n vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương.

L? h?ng này có th? đư?c khai thác b?i m?t k? t?n công nh?ng ngư?i đ? ch?ng đ? đăng nh?p vào máy tính mà trên đó danh b? đi?n tho?i d?ch v? truy nh?p t? xa có v? trí. Th?c ti?n t?t nh?t cho th?y r?ng ngư?i dùng không có đ?c quy?n không đư?c phép đăng nh?p tương tác vào đ?n các máy ch? kinh doanh quan tr?ng. N?u b?n làm theo hư?ng d?n này, máy ch? như v?y là không nguy cơ t? l? h?ng này.

NGUYÊN NHÂN

L? h?ng này gây ra b?i m?t vùng đ?m đánh d?u trong danh b? đi?n tho?i d?ch v? truy nh?p t? xa. B?ng cách t?o ra m?t m?c danh b? đi?n tho?i đ?c bi?t b? thay đ?i, m?t k? t?n công có th? có th? ti?n hành các cu?c t?n công b? đ?m-overrun đ?i v?i m?t máy tính b? ?nh hư?ng.

GI?I PHÁP

Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q318138 gói bây gi?
Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ch?n cài đ?t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
-?Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t
-uCh? đ? hoàn
-fBu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính
-nLàm không sao lưu t?p tin đ? d? cài đ?t
-oGhi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c
-zKhông kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t
-qCh? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng)
-lDanh sách đ? cài đ?t hotfix
-xCh?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q318138_wxp_sp1_x86_enu -u - q - z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Date     Time  Version   Size   File name and path
------------------------------------------------------------------------
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28 218,112 %Windir%\System32\Rasapi32.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28 630,784 %Windir%\System32\Rasdlg.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28  13,824 %Windir%\System32\Rassapi.dll
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.

Windows XP 64-Bit Edition

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q318138 gói bây gi?
Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ch?n cài đ?t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. B?n c?p nh?t này h? tr? các thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
-?Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t
-uCh? đ? hoàn
-fBu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính
-nLàm không sao lưu t?p tin đ? d? cài đ?t
-oGhi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c
-zKhông kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t
-qCh? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng)
-lDanh sách đ? cài đ?t hotfix
-xCh?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q318138_wxp_sp1_ia64_enu -u - q - z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Date     Time  Version   Size    File name and path
---------------------------------------------------------------------------
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28  698,368 %Windir%\SysWOW64\Rasapi32.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28 1,480,704 %Windir%\SysWOW64\Rasdlg.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28   40,448 %Windir%\SysWOW64\Rassapi.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28  218,112 %Windir%\SysWOW64\Wrasapi32.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28  630,784 %Windir%\SysWOW64\Wrasdlg.dll
12-Feb-2002 22:14 5.1.2600.28   13,824 %Windir%\SysWOW64\Wrassapi.dll
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung.

Windows 2000

Chú ý Microsoft đ? xác đ?nh m?t v?n đ? v?i các phiên b?n Windows 2000 C?p nh?t này mà có th? ngăn ch?n các k?t n?i VPN t? đang đư?c th?c hi?n b?i không qu?n tr? viên sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t. Bài vi?t này s? đư?c C?p Nh?t khi m?t mi?ng vá C?p Nh?t có s?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
324908 K?t n?i VPN có th? yêu c?u ngư?i qu?n tr? c?p phép sau khi b?n áp d?ng MS02-029 (Q318138)
Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows 2000. Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q318138 gói bây gi?
Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ch?n cài đ?t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? thêm thông tin v? thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh đ? cài đ?t ho?c g? b? b?n vá này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
262841 Mô t? chương tr?nh Windows 2000 Hotfix.exe và thi?t b? chuy?n m?ch d?ng l?nh
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q318138_w2k_sp3_x86_en /q/m /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
 Date     Time  Version    Size   File name and path
 --------------------------------------------------------------------------
 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983 194,320 %Windir%\System32\Rasapi32.dll
 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983 528,144 %Windir%\System32\Rasdlg.dll
 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983  58,128 %Windir%\System32\Rasman.dll

 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983 152,848 %Windir%\System32\Rasmans.dll
 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983  14,608 %Windir%\System32\Rassapi.dll
 02-Mar-2002 17:44 5.0.2195.4983  54,032 %Windir%\System32\Rastapi.dll
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung. B?n c?p nh?t này yêu Windows 2000 Gói d?ch v? 2 (SP2) ho?c Gói d?ch v? 1 (SP1).

Windows NT 4.0

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng mà b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính đ?y đ? có nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n áp d?ng hotfix này bây gi?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? các hotfix b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

T?p sau, cho ngôn ng? nh?t đ?nh, có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Anh

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng ? R?p

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (H?ng Kông)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Trung Qu?c (gi?n th?)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Trung Qu?c (Ph?n th?) ngôn ng? phiên b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Séc

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Đan M?ch

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hà Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ph?n Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Pháp

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Đ?c

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng Do Thái

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Hungary

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ngôn ng? ti?ng ?

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nh?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n NEC ti?ng Nh?t b?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tri?u tiên

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Na Uy

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Ba Lan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng B? Đào Nha (Brazil)

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Nga

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Tây Ban Nha

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Phiên b?n ti?ng Th?y Đi?n

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
Thái ngôn ng? phiên b?n

Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ch?n cài đ?t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch mà b?n có th? s? d?ng đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184305 Làm th? nào đ? cài đ?t và g? b? Hotfixes v?i Hotfix.exe
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q318138i /q/m /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?p tin d?ch v? truy nh?p t? xa:
Date     Time  Version    Size   File name and path
--------------------------------------------------------------------------
07-Mar-2002 14:53 4.0.1381.7140 128,784 %Windir%\System32\Rasapi32.dll
07-Mar-2002 14:53 4.0.1381.7140 153,872 %Windir%\System32\Rascfg.dll
07-Mar-2002 14:53 4.0.1381.7140 348,432 %Windir%\System32\Rasdlg.dll
07-Mar-2002 14:53 4.0.1381.7140  12,560 %Windir%\System32\Rasfil32.dll
07-Mar-2002 14:53 4.0.1381.7140  24,336 %Windir%\System32\Rassapi.dll
Chú ý Do quan h? ph? thu?c, b?n c?p nh?t này có th? ch?a các t?p b? sung. B?n c?p nh?t này yêu Windows NT 4.0 Service Pack 6a (SP6a).

Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition

M?t hotfix đư?c h? tr? là bây gi? có s?n t? Microsoft, nhưng nó ch? là nh?m kh?c ph?c s? c? mà bài này mô t?. Nó ch? áp d?ng cho h? th?ng mà b?n xác đ?nh có nguy cơ b? t?n công. Đánh giá kh? năng truy c?p v?t l? c?a máy tính, m?ng và k?t n?i Internet và các y?u t? khác đ? xác đ?nh m?c đ? r?i ro cho máy tính. Xem các liên k?t Microsoft Security Bulletin đ? giúp xác đ?nh m?c đ? r?i ro. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. N?u máy tính đ?y đ? có nguy cơ, chúng tôi khuyên b?n áp d?ng hotfix này bây gi?.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này ngay l?p t?c, t?i v? các hotfix b?ng cách làm theo các hư?ng d?n sau này trong bài vi?t này ho?c liên h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft đ? có đư?c các hotfix. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? các d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m đi?n tho?i s? và thông tin v? chi phí h? tr?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u cho các cu?c g?i h? tr? có th? đư?c h?y b?, n?u chuyên viên h? tr? Microsoft xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.

T?i thông tin

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q318138 gói bây gi?
N?u b?n s? d?ng đ?nh tuy?n và d?ch v? truy c?p t? xa (RRAS), t?i v? b?n c?p nh?t sau đây:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? Q318138 gói bây gi?
Ngày phát hành: 12 tháng 6 năm 2002

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng các t?p h? tr? Microsoft, hãy b?m s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Ch?n cài đ?t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các thi?t b? chuy?n m?ch mà b?n có th? s? d?ng đ? áp d?ng b?n c?p nh?t này, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
184305 Làm th? nào đ? cài đ?t và g? b? Hotfixes v?i Hotfix.exe
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n c?p nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q318138i /q/m /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

T?p tin d?ch v? truy nh?p t? xa:
Date     Time  Version     Size   File name and path
---------------------------------------------------------------------------
12-Mar-2002 19:18 4.0.1381.33533 128,784 %Windir%\System32\Rasapi32.dll
12-Mar-2002 19:18 4.0.1381.33533 154,896 %Windir%\System32\Rascfg.dll
12-Mar-2002 19:18 4.0.1381.33533 348,432 %Windir%\System32\Rasdlg.dll
12-Mar-2002 19:17 4.0.1381.33533  12,560 %Windir%\System32\Rasfil32.dll
12-Mar-2002 19:18 4.0.1381.33533  24,848 %Windir%\System32\Rassapi.dll 
Pras t?p:
Date     Time  Version  Size   File name and path
----------------------------------------------------------------------
31-May-2002 17:27 4.1.1.101 131,856 %Windir%\System32\Rasapi32.dll
31-May-2002 18:08 4.1.1.101 158,992 %Windir%\System32\Rascfg.dll
31-May-2002 17:27 4.1.1.101 396,048 %Windir%\System32\Rasdlg.dll
31-May-2002 17:25 4.1.1.101  12,560 %Windir%\System32\Rasfil32.dll
31-May-2002 17:27 4.1.1.101  19,216 %Windir%\System32\Rassapi.dll
Chú ý V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này có th? ch?a t?p b? sung. B?n c?p nh?t này yêu Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Gói d?ch v? 6 (SP6).

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". V?n đ? này l?n đ?u tiên đ? đư?c s?a ch?a trong Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) và Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/ms02-029.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 318138 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsecbulletin kbsechack kbsecurity kbsecvulnerability kbwin2000presp3fix kbwin2000sp3fix kbwinxpsp1fix kbmt KB318138 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318138

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com