PRB: ??? ??.NET ?????? ???? ?????? ???? ??? ?? ???? ???? ???? HTTP

?????? ????????? ?????? ?????????
???? ???????: 318140 - ??? ???????? ???? ????? ????? ??? ???????.
????? ???? | ?? ????

?? ??? ??????

???????

?????? ???????.NET Framework ????? ????? ????? ????? ?????? ????? ?? ??? ???????:

System.Net

??? ???????.NET ???? ???????? ???? ??? ?? ???? ???? ???? HTTP? ?? ????? ????? ????? ???????:
??????? ??????? ?? ?????: ???? ?? ????? ??????.

?????

???? ???? ???? HTTP ??? ???? ??? ? .?? ??? ????? ?????? NET? ???????? ?????? ????????.

????

??? ??? ???????? ????? ?????? ???????? ??????? ???????.???? ??????.

??????? ????

???? ??? ????????? ?????????? ?? ????? Machine.config:

<configuration>
  <system.net>
   <defaultProxy>
     <proxy
      usesystemdefault = "true"
     />
   </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

				
??? ???? ????????? ?????????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ?????? ??????? ????? ????????????????? ??? false? ??? ???? ?????? ?????? ?????. ??? ????? ?????? ?????? ?????? ?????? ??? Machine.config ?? Web.config ?????? ?? ??? ?????? ???????.

?????? ???? ????? ????? ??????? ????? Machine.config ?? Web.config ???? ???:

<configuration>
  <system.net>
   <defaultProxy>
     <proxy
      usesystemdefault = "false"
      proxyaddress="http://proxyserver"
      bypassonlocal="true"
     />
   </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

				
?????? ????????? ??????? ???????? ???? WebProxy ? ?????? ????? ????????? ???????? ???????:

Using System.Net;

com.someserver.somewebservice.someclass MyWebServiceClass = new com.someserver.somewebservice.someclass();

IWebProxy proxyObject = new WebProxy("http://myproxyserver:80", true);
MyWebServiceClass.Proxy = proxyObject;

MyWebServiceClass.MyWebMethod();

				


???????? ??????? ???? ????? ?????? NTLM

?????? ?????? NTML ?????? ??????? ?????? ????? ????????? ???????? ???????:
Using System.Net;

WebProxy myProxy = new WebProxy("http://proxyserver:port",true); myProxy.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; FindServiceSoap myFindService = new FindServiceSoap(); myFindService.Proxy = myProxy;
????? ???? ??????? ???? ?????? ????????. ?????? ????? ?????? ????????? ??????? ?? ??? ???????:
<configuration> 
  <system.net> 
   <defaultProxy> 
    <proxy 
      proxyaddress = "http://proxyserver:80" 
      bypassonlocal = "true" /> 
   </defaultProxy> 
 </system.net> 
</configuration>

?????

?????? ??? ???? ?? ?????????? ???? Microsoft Developer ???? ????? ??? (MSDN):
????? IWebProxy

<defaultProxy>????</defaultProxy>
?????? ??? ??????? ??????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ?????? ?? "????? ??????? ? Microsoft":
307220????? ????? ???? ???? ??? XML ????????.NET Framework ???????? ???? ????

???????

???? ???????: 318140 - ????? ??? ??????: 28/???/1433 - ??????: 2.0
????? ???
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
????? ??????: 
kbprb kbmt KB318140 KbMtar
????? ????
???: ??? ????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ???? ????? ?????????? ????? ?? ????????? ?????? ????. ???? ???? ?????????? ???? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????? ????? ???????? ?????? ?? ?????? ??? ?? ???????? ???????? ?? ????? ??????? ?????? ??? ??????? ?????? ??. ?????? ?? ???? ??? ??????? ???????? ????? ?? ???? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ??????? ??????? ?? ????? ????? ????? ????? ?????. ?? ????? ???? ?????????? ??????? ??? ????? ?? ??????? ?? ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????? ??????? ?? ???????? ?? ??? ???????. ???? ???? ?????????? ???????? ??? ????? ?????? ??????? ??????
???? ??? ????? ??????? ?????? ??????????318140

????? ???????

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com