PRB: L?i trên.Khách hàng NET r?ng tiêu th? m?t b?n ghi Dịch vụ Web thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền HTTP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318140 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Lưu ? Sau đây.Không gian tên thư vi?n l?p NET Framework là tham chi?u trong bài vi?t này:

System.net

Khi b?n s? d?ng m?t.NET khách hàng tiêu th? m?t b?n ghi Dịch vụ Web thông qua m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền HTTP, b?n có th? nh?n thông báo l?i sau:
K?t n?i n?m bên dư?i đ? đư?c đóng c?a: tên t? xa có th? không đư?c gi?i quy?t.

NGUYÊN NHÂN

M?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền HTTP t?n t?i gi?a các b?n ghi Dịch vụ Web và các .NET khách hàng, và các thi?t đ?t ?y quy?n thích h?p chưa đư?c c?u h?nh.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cung c?p ?y quy?n thích h?p cài đ?t chuyên bi?t c?u h?nh đ? các.Khách hàng NET.

THÔNG TIN THÊM

Sau đây là các thi?t l?p m?c đ?nh trong các Machine.config t?p tin:

<configuration>
  <system.net>
   <defaultProxy>
     <proxy
      usesystemdefault = "true"
     />
   </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

				
N?u thi?t l?p m?c đ?nh không t? đ?ng phát hi?n các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền thi?t đ?t, đ?t usessystemdefault thành false, và sau đó m?t cách r? ràng ch? đ?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền. Đ? ch? đ?nh hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền m?t cách r? ràng, s? d?ng m?t trong hai Machine.config ho?c Web.config t?p tin, ho?c ch? đ?nh máy ch? l?p tr?nh.

Đ? xác đ?nh các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, đ?t Machine.config ho?c Web.config thi?t l?p t?p tin như sau:

<configuration>
  <system.net>
   <defaultProxy>
     <proxy
      usesystemdefault = "false"
      proxyaddress="http://proxyserver"
      bypassonlocal="true"
     />
   </defaultProxy>
  </system.net>
</configuration>

				
Đ? thay đ?i các thi?t l?p l?p tr?nh b?ng cách s? d?ng m?t đ?i tư?ng WebProxy , s? d?ng m?u m? sau đây:

Using System.Net;

com.someserver.somewebservice.someclass MyWebServiceClass = new com.someserver.somewebservice.someclass();

IWebProxy proxyObject = new WebProxy("http://myproxyserver:80", true);
MyWebServiceClass.Proxy = proxyObject;

MyWebServiceClass.MyWebMethod();

				


Các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền yêu c?u xác th?c NTLM

Thi?t l?p NTML xác th?c cho các hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền, s? d?ng m?u m? sau đây:
Using System.Net;

WebProxy myProxy = new WebProxy("http://proxyserver:port",true); myProxy.Credentials = CredentialCache.DefaultCredentials; FindServiceSoap myFindService = new FindServiceSoap(); myFindService.Proxy = myProxy;
B?n c?ng có th? s? d?ng toàn h? th?ng ?y quy?n như m?c đ?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, s? d?ng các thi?t đ?t sau trong t?p tin c?u h?nh:
<configuration> 
  <system.net> 
   <defaultProxy> 
    <proxy 
      proxyaddress = "http://proxyserver:80" 
      bypassonlocal = "true" /> 
   </defaultProxy> 
 </system.net> 
</configuration>

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các nhà phát tri?n Microsoft sau Các web site m?ng (MSDN):
Giao di?n IWebProxy

<defaultProxy>Nguyên t?</defaultProxy>
Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
307220Làm th? nào đ? c?u h?nh m?t XML Web b?n ghi d?ch v? khách hàng b?ng cách s? d?ng các.NET Framework đ? làm vi?c v?i m?t hệ ph?c v? giám qu?n, hệ phục vụ ủy quyền

Thu?c tính

ID c?a bài: 318140 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Sáu 2012 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft .NET Framework 1.0
 • Microsoft .NET Framework 1.1
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft ASP.NET 1.1
T? khóa: 
kbprb kbmt KB318140 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 318140

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com