AdminSDHolder ch? đ? ?nh hư?ng đ?n Transitive thành viên c?a nhóm phân ph?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 318180
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t b? đi?u khi?n vùng Active Directory ch?a các tên mi?n chính controller (PDC) ho?t đ?ng t?ng th? vai tr? (c?n đư?c g?i là các linh ho?t các ho?t đ?ng t?ng th? đơn vai tr? ho?c vai tr? FSMO) ch?y m?t s?i m?i gi? đ? ki?m tra đi?u khi?n truy c?p danh sách (ACLs) vào nhóm sau đây và t?t c? các đ?i tư?ng thành viên c?a các nhóm này:
  • Qu?n tr? viên doanh nghi?p
  • Qu?n tr? viên lư?c đ?
  • Qu?n tr? viên tên mi?n
  • Quản trị viên
  • B? ki?m soát mi?n
  • Các nhà xu?t b?n CERT
  • Các nư?c s? d?ng sao lưu
  • Nhà đi?u hành máy ch? Replicator
  • Các nư?c s? d?ng tài kho?n
  • In các nư?c s? d?ng
N?u m?t trương m?c ngư?i dùng là thành viên c?a m?t trong nh?ng hành chính các nhóm v? thành viên c?a nó v?i phân ph?i c?a m?t nhóm, trương m?c ngư?i dùng ACL đư?c ch?n khi ch? đ? là ch?y và có th? đư?c đ?t l?i đ? phù h?p v?i ACL c?a các AdminSDHolder ch? đ?. N?u b?n s? d?ng các repadmin /showmeta tên phân bi?t ngư?i dùng l?nh đ? xem tài kho?n ngư?i dùng, b?n th?y r?ng các ntSecurityDescriptor thu?c tính đư?c đ?t trong v?ng m?t gi? sau khi th?i gian qua b?n đ? thay đ?i ACL vào trương m?c ngư?i dùng. Trương m?c ngư?i dùng c?ng ch?a các AdminCount thu?c tính.

Bài vi?t này mô t? cách th?c AdminSDHolder ch? đ? ?nh hư?ng đ?n transitive thành viên c?a nhóm phân ph?i. Đ? thêm thông tin v? ch? đ? AdminSDHolder, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
232199Mô t? và b?n C?p Nh?t c?a đ?i tư?ng Active Directory AdminSDHolder

THÔNG TIN THÊM

Thành viên c?a m?t nhóm phân ph?i không b?nh thư?ng có b?t k? ? ngh?a an ninh. Ví d?, n?u UserA là m?t thành viên c?a phân ph?i GroupA và phân ph?i GroupA là thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n, UserA không ph?i là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên tên mi?n n?u ngư?i dùng đư?c đăng nh?p vào đ? các máy tính. Nhóm phân ph?i kh?i thành viên nhóm b?o m?t. Tuy nhiên, các li?t kê các thu?t toán đư?c s? d?ng b?i các ch? đ? AdminSDHolder là nhanh chóng và đơn gi?n và nó bao g?m các UserA trong th?i gian l?p transitive c?a tên mi?n Qu?n tr? viên nhóm.

B?n có th? thay đ?i các nhóm t? là m?t nhóm phân ph?i nhóm b?o m?t; V? v?y, các thu?t toán đ?m đư?c s? d?ng b?i các AdminSDHolder s?i, đ?m b?o r?ng t?t c? các thành viên transitive đư?c b?o hi?m trong c? hai các trư?ng h?p. Đ?ng làm cho phân ph?i nhóm các thành viên c?a các nhóm b?o m?t, n?u có th?. B?n không c?n kinh nghi?m hành vi b?t ng? sau khi b?n thay đ?i nhóm t? m?t nhóm phân ph?i nhóm b?o m?t n?u b?n không làm cho nhóm phân ph?i các thành viên c?a các nhóm b?o m?t. M?t ngư?i s? d?ng đư?c bao ph? b?i các thu?t toán đ?m đó đư?c s? d?ng b?i AdminSDHolder s?i có m?t AdminCount thu?c tính có giá tr? l?n hơn ho?c b?ng 1.

Thu?c tính

ID c?a bài: 318180 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB318180 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:318180

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com